9.1.3 Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann 6 856 8 545 9 247 6 388
Økonomi 144 383 150 933 153 528 143 279
Personal og organisasjon 116 586 121 462 124 368 117 172
Kommunikasjonsavdeling 6 546 7 428 7 122 6 219
Næring 5 680 6 794 5 233 6 648
Kommuneadvokat 7 144 6 741 6 721 6 135
Politisk sekretariat 10 756 11 264 11 331 11 272
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 297 951 313 167 317 550 297 113
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår 68 927 67 638 66 896 63 994
Barnehage 1 082 151 1 068 236 1 050 358 1 016 586
Grunnskole 1 346 278 1 333 190 1 340 542 1 313 580
Johannes læringssenter 115 061 110 324 100 326 111 427
Stavanger kulturskole 33 293 36 742 35 010 32 062
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 39 552 41 719 39 473 33 319
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 58 790 60 448 54 610 56 158
Ungdom og fritid 70 377 71 629 70 602 72 695
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 63 515 65 589 64 048 60 659
Helse- og sosialkontor 1 607 155 1 598 374 1 561 814 1 508 480
NAV 239 761 232 982 196 929 224 260
Fysio- og ergoterapitjenesten 59 002 57 647 57 106 61 136
Barnevernstjenesten 211 611 202 147 194 868 193 770
Hjemmebaserte tjenester 166 077 157 563 143 362 170 234
Alders- og sykehjem 120 466 112 750 97 986 125 164
Stavanger legevakt 31 605 32 747 33 125 35 228
Rehabiliteringsseksjonen 42 337 42 765 44 577 41 574
Arbeidstreningsseksjonen 10 693 11 695 12 269 10 601
Flyktningseksjonen 9 641 9 606 8 509 8 950
EMbo 8 329 9 758 9 800 0
Dagsenter og avlastningsseksjonen 114 512 112 932 94 488 101 395
Tekniske hjemmetjenester 890 1 432 1 312 592
Krisesenteret i Stavanger 10 270 10 539 10 892 10 390
Sentrale midler levekår 15 566 14 977 89 243 17 703
Sentrale midler legetjeneste 61 962 62 187 61 071 63 460
Sum Oppvekst og levekår 5 587 822 5 525 616 5 439 216 5 333 415
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging 5 265 5 791 4 790 4 297
Brann- og feiervesen −8 663 −8 590 −5 690 −8 031
Miljø 4 745 4 671 4 549 4 498
Utbygging 2 208 −4 904 4 169 2 041
Stavanger Eiendom −283 235 −298 305 −279 492 −244 631
Park og vei 143 720 144 631 147 302 127 452
Idrett 112 324 111 237 110 455 109 647
Vannverket 461 −277 0 201
Avløpsverket −10 142 −9 829 −9 195 −17 856
Renovasjon 102 140 140 83
Plan og anlegg 0 0 0 −504
Sum Bymiljø og utbygging −33 213 −55 435 −22 972 −22 805
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling 12 421 12 313 17 920 10 912
Byggesaksavdelingen −36 0 0 41
Planavdelinger 36 531 34 933 29 222 35 267
Kulturavdelingen 149 152 150 068 145 428 138 234
Sum Kultur og byutvikling 198 068 197 314 192 570 184 454
Felles inntekter og utgifter
Sum felles inntekter og utgifter −6 050 628 −5 980 662 −5 926 364 −5 792 178
Sum totalt 0 0 0 0
Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Skjema 1B inneholder den totale oversikten for Stavanger kommune, herav kr 6 572 656 fordelt fra skjema 1A.

Denne siden ble sist oppdatert 30. March 2015, 11:15.