9 Årsregnskap og noter

9.1 Årsregnskap

* Beløp i hele 1 000 kroner der ikke annet er oppgitt.

Hovedoversikt drift#9.1.1

Hovedoversikt driftNoteRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Driftsinntekter
Brukerbetalinger1440 870429 980430 701420 401
Andre salgs- og leieinntekter1798 376769 264746 270780 808
Overføringer med krav til motytelse838 675795 037644 663896 455
Rammetilskudd1 638 8541 659 9911 470 9911 495 453
Andre statlige overføringer149 849142 592127 633134 134
Andre overføringer22 11752 33916 04421 473
Skatt på inntekt og formue4 775 5664 771 9005 147 9004 753 061
Eiendomsskatt160 859160 000160 000159 315
Sum driftsinntekter8 825 1668 781 1038 744 2028 661 101
Driftsutgifter
Lønnsutgifter2,43 882 5203 845 5523 703 3683 712 258
Sosiale utgifter2,51 064 4391 098 0511 065 661974 009
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 038 740970 2141 392 8241 028 818
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon61 885 1941 821 4571 711 6961 766 005
Overføringer6873 7731 003 013977 943896 967
Avskrivninger7468 671443 593439 901435 134
Fordelte utgifter−72 121−57 666−442 011−79 171
Sum driftsutgifter9 141 2159 124 2148 849 3828 734 019
Brutto driftsresultat−316 050−343 111−105 180−72 918
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte8,12386 325385 785361 828394 953
Gevinst på finansielle instrumenter (oml.)814 7510023 257
Mottatte avdrag på utlån1 5101 3611 3611 280
Sum eksterne finansinntekter402 586387 146363 189419 490
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger8274 020295 856267 690264 870
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)812 052001 992
Avdrag på lån17374 042376 410365 199353 032
Utlån1 6591 2301 2301 370
Sum eksterne finansutgifter661 772673 496634 119621 264
Resultat eksterne finanstransaksjoner−259 186−286 350−270 930−201 774
Motpost avskrivninger7468 671443 593439 901435 134
Netto driftsresultat−106 565−185 86863 791160 441
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk187 7637 763015 506
Bruk av disposisjonsfond1094 153134 223077 015
Bruk av bundne fond1088 22883 8099 10785 091
Sum bruk av avsetninger190 143225 7959 107177 613
Overført til investeringsregnskapet4 6474 64772 898143 418
Avsatt til disposisjonsfond10035 0060106 336
Avsatt til bundne fond1078 931274080 537
Sum avsetninger83 57839 92772 898330 291
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk180007 763
Tabell 9.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet#9.1.2

Regnskapsskjema 1A - DriftsregnskapetRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Skatt på inntekt og formue4 775 5664 771 9005 147 9004 753 061
Ordinært rammetilskudd1 638 8541 659 9911 470 9911 495 453
Skatt på eiendom160 859160 000160 000159 315
Andre generelle statstilskudd149 849142 592127 633134 134
Sum frie disponible inntekter6 725 1286 734 4836 906 5246 541 964
Renteinntekter og utbytte386 325385 785361 828394 953
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)14 7510023 257
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.274 020295 856267 690264 870
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)12 052001 992
Avdrag på lån374 042376 410365 199353 032
Netto finansinnt./utg.−259 038−286 481−271 061−201 684
Til ubundne avsetninger035 0060106 336
Til bundne avsetninger78 931274080 537
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk7 7637 763015 506
Bruk av ubundne avsetninger94 153134 223077 015
Bruk av bundne avsetninger88 22883 8099 10785 091
Netto avsetninger111 212190 5159 107−9 260
Overført til investeringsregnskapet4 6474 64772 898143 418
Til fordeling drift6 572 6566 633 8706 571 6726 187 601
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 572 6566 633 8706 571 6726 179 839
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0007 763
Tabell 9.2 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet#9.1.3

Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann 6 856 8 545 9 247 6 388
Økonomi 144 383 150 933 153 528 143 279
Personal og organisasjon 116 586 121 462 124 368 117 172
Kommunikasjonsavdeling 6 546 7 428 7 122 6 219
Næring 5 680 6 794 5 233 6 648
Kommuneadvokat 7 144 6 741 6 721 6 135
Politisk sekretariat 10 756 11 264 11 331 11 272
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 297 951 313 167 317 550 297 113
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår 68 927 67 638 66 896 63 994
Barnehage 1 082 151 1 068 236 1 050 358 1 016 586
Grunnskole 1 346 278 1 333 190 1 340 542 1 313 580
Johannes læringssenter 115 061 110 324 100 326 111 427
Stavanger kulturskole 33 293 36 742 35 010 32 062
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 39 552 41 719 39 473 33 319
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 58 790 60 448 54 610 56 158
Ungdom og fritid 70 377 71 629 70 602 72 695
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 63 515 65 589 64 048 60 659
Helse- og sosialkontor 1 607 155 1 598 374 1 561 814 1 508 480
NAV 239 761 232 982 196 929 224 260
Fysio- og ergoterapitjenesten 59 002 57 647 57 106 61 136
Barnevernstjenesten 211 611 202 147 194 868 193 770
Hjemmebaserte tjenester 166 077 157 563 143 362 170 234
Alders- og sykehjem 120 466 112 750 97 986 125 164
Stavanger legevakt 31 605 32 747 33 125 35 228
Rehabiliteringsseksjonen 42 337 42 765 44 577 41 574
Arbeidstreningsseksjonen 10 693 11 695 12 269 10 601
Flyktningseksjonen 9 641 9 606 8 509 8 950
EMbo 8 329 9 758 9 800 0
Dagsenter og avlastningsseksjonen 114 512 112 932 94 488 101 395
Tekniske hjemmetjenester 890 1 432 1 312 592
Krisesenteret i Stavanger 10 270 10 539 10 892 10 390
Sentrale midler levekår 15 566 14 977 89 243 17 703
Sentrale midler legetjeneste 61 962 62 187 61 071 63 460
Sum Oppvekst og levekår 5 587 822 5 525 616 5 439 216 5 333 415
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging 5 265 5 791 4 790 4 297
Brann- og feiervesen −8 663 −8 590 −5 690 −8 031
Miljø 4 745 4 671 4 549 4 498
Utbygging 2 208 −4 904 4 169 2 041
Stavanger Eiendom −283 235 −298 305 −279 492 −244 631
Park og vei 143 720 144 631 147 302 127 452
Idrett 112 324 111 237 110 455 109 647
Vannverket 461 −277 0 201
Avløpsverket −10 142 −9 829 −9 195 −17 856
Renovasjon 102 140 140 83
Plan og anlegg 0 0 0 −504
Sum Bymiljø og utbygging −33 213 −55 435 −22 972 −22 805
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling 12 421 12 313 17 920 10 912
Byggesaksavdelingen −36 0 0 41
Planavdelinger 36 531 34 933 29 222 35 267
Kulturavdelingen 149 152 150 068 145 428 138 234
Sum Kultur og byutvikling 198 068 197 314 192 570 184 454
Felles inntekter og utgifter
Sum felles inntekter og utgifter −6 050 628 −5 980 662 −5 926 364 −5 792 178
Sum totalt 0 0 0 0
Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Skjema 1B inneholder den totale oversikten for Stavanger kommune, herav kr 6 572 656 fordelt fra skjema 1A.

Hovedoversikt investering#9.1.4

Hovedoversikt investeringNoteRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom3135 112 139 400 169 400 147 644
Andre salgsinntekter1 486 0 0 1 995
Overføringer med krav til motytelse10 477 140 140 -5 671
Kompensasjon for merverdiavgift142 065 145 108 140 000 0
Statlige overføringer340 638 52 560 62 600 10 150
Andre overføringer100 504 72 700 72 000 3 975
Renteinntekter og utbytte0 0 0 75 000
Sum inntekter430 283 409 908 444 140 233 093
Utgifter
Lønnsutgifter2,431 314 31 168 31 036 29 110
Sosiale utgifter2,57 304 7 172 7 139 6 660
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon3988 804 1 232 727 1 263 718 1 139 138
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon23 354 0 0 31 050
Overføringer143 022 377 769 143 425
Renteutgifter og omkostninger5 0 0 36
Fordelte utgifter-182 121 -85 462 -85 462 -167 673
Sum utgifter1 011 681 1 185 982 1 217 200 1 181 747
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån140 045 140 045 96 571 158 721
Utlån425 900 433 500 357 600 354 256
Kjøp av aksjer og andeler13 651 14 000 13 600 14 706
Dekning av tidligere års udekket1876 625 76 625 0 42 372
Avsatt til ubundne investeringsfond1069 250 69 250 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond1045 391 36 000 0 36 260
Sum finansieringstransaksjoner770 861 769 420 467 771 606 316
Finansieringsbehov1 352 259 1 545 494 1 240 831 1 554 969
Dekket slik:
Bruk av lån1 064 827 1 273 852 980 412 1 017 623
Salg av aksjer og andeler7 423 0 0 23 285
Mottatte avdrag på utlån3190 765 183 645 140 171 212 216
Overført fra driftsbudsjettet4 647 4 647 72 898 143 418
Bruk av disposisjonsfond100 0 0 33 766
Bruk av ubundne investeringsfond1047 350 47 350 47 350 0
Bruk av bundne investeringsfond1037 247 36 000 0 48 037
Sum finansiering1 352 259 1 545 494 1 240 831 1 478 344
Udekket/udisponert180 0 0 -76 625
Tabell 9.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet#9.1.5

Regnskapsskjema 2A - investeringRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Investeringer i anleggsmidler1 011 681 1 185 982 1 217 200 1 181 747
Utlån og forskutteringer425 900 433 500 357 600 354 256
Kjøp av aksjer og andeler13 651 14 000 13 600 14 706
Avdrag på lån140 045 140 045 96 571 158 721
Dekning av tidligere års udekket76 625 76 625 0 42 372
Avsetninger114 641 105 250 0 36 260
Årets finansieringsbehov1 782 541 1 955 402 1 684 971 1 788 062
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 064 827 1 273 852 980 412 1 017 623
Inntekter fra salg av anleggsmidler142 535 139 400 169 400 170 929
Tilskudd til investeringer141 142 125 260 134 600 14 125
Kompensasjon for merverdiavgift142 065 145 108 140 000 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner201 242 183 785 140 311 206 545
Andre inntekter1 486 0 0 76 995
Sum ekstern finansiering1 693 297 1 867 405 1 564 723 1 486 217
Overført fra driftsregnskapet4 647 4 647 72 898 143 418
Bruk av avsetninger84 597 83 350 47 350 81 803
Sum finansiering1 782 541 1 955 402 1 684 971 1 711 438
Udekket/udisponert0 0 0 -76 625
Tabell 9.5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet#9.1.6

ProsjektnrProsjektnavnRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
1000Kjøp/salg eiend.078 50090 0000
1008It000204
1028Hr-system000326
1030Dusavik-Finnestad00037
1050Badedammen00029
1071Tilretteleggingstilskudd00049
1090Husabø7 551001 214
1100Austbø næringsområde00013
1135Infrastruktur og vei1 6131 60008 185
1140Jåtten øst0006
1144Park/amfi Nytt konserthus295003 665
1150Jåttåvågen-området14 910005 562
1160Boganes00042
1170Forus næringspark00086
1180Paradis-Hillevåg kdp000289
1190Tou-Forus00070
1201Diverse bistand/spesialoppgaver2 395000
1220Buøy næringsområde00092
1230Tastarustå00059
126Stavanger forum000−15 652
1280Urban sjøfront1 6180038 115
1320Vassøy00083
1350Friområde/veier bolig2 6680052
1351Folkebadet1 5682 0002 0002 509
1360Friområde/veier næring0001
1380Søra bråde 21020023
1390Stadion-område Eiganes0007
1400Revheim1 867008 964
1410Jåtten gravlund0002
1420Jåtten nord00060
1440Løkkev/Bjergsted sør00020
1460Nytorget1740087
1470Overføring Av kirkelige eiendommer000111
1480Grunnerverv turvei, dobbeltspor139005 808
1490Rosenvang00050
1500Torfæusgate (Holme Egenes)9 07500765
151Sundelia000185
198Div. boligrelaterte prosjekter00066 864
199Div. næringsrelaterte prosjekter0001 981
203Bjergstedvisjonen2 9880057
205Kverntorget000489
206Stvgr forum, utstillingshall000−3 087
207Stavanger forum, områdeutvikling24 84418 9108 91037 418
208Stavanger forum, Energisentral14 38012 000021 445
209Jåttavågen 22 723001 956
211Fjellhall bergeland0006
212Lervig reguleringsplan 221892000104
213Folkebadet Jåttåvågen50700976
214Hafrsfjord eiendomsutvikling9 7040038
215Dusavik II næringsområde6 4030073
216Ryfast000818
3003Biler levekår486002 176
301244021Inventar og utstyr til barnehager1 8111 0000−9
301244700Utbedring adm.bygg3 3673 00000
301244703Inventar og utstyr på skoler5 2006 00002 011
301244705Løpende rehab. barnehager3 4325 0000129
301244706Løpende rehablitering,skoler5 3426 50003 086
301244709Enøk div. bygg3 3503 5000375
301244710Rehab. eldre boliger02 5000177
301244711Løpende rehab. inst./bofel.. m.v.2 2466 000064
301244860Kjøp normannsgt./verksgt.000413
301244862Teknisk utstyr driftssentral63000255
301244863Nylundskole,ombygg. av vaktmesterbolig19520007 267
301244872Vår frue kirke, rehab, delprosjekt 2122006 585
301244875Sølvberget KF, diverse investeringer3 1603 20003 229
301295014Rehab idr./anlegg000−216
301316005Kjøp av nye spann0001 290
301316036Miljøstasjoner00046
301316072Nedgravde containere0003 101
301326004Transformasjonsområder, vann0001 861
301326021Vannmålere 2013000581
301326024Ringledninger og forsterkninger0003 666
301326026Utbyggingsområder (vannledninger)0004 679
301326027Fornyelse og renovering00024 039
301326048Strakstiltak vann0001 794
301336007Simuleringsprogram, avløp000421
301336011Transformasjonsområder, avløp0004 342
301336028Kloakkrammeplan0007 583
301336029Separering00019 746
301336030Fornyelse/renovering avløp00025 582
301336048Strakstiltak avløp0003 525
301336082Nedbørsmålere000195
301344021Inventar og utstyr til barnehager000184
301344700Utbedring adm.bygg0002 936
301344703Inventar og utstyr på skoler0004 683
301344705Løpende reab. barnehager0002 101
301344706Løpende rehablitering,skoler0004 209
301344709Enøk div. bygg000410
301344711Løpende rehab. inst./bofel.. m.v.006 0001 373
301344712Rehab. idrettsbygg001 500797
301344713Sølvberget, nytt nødlysanlegg1 7631 30002 978
301344714Hinna skole, reparasjon av tak4 6285 0002 00092
301344715Moduler madlamark skole80043
30136000Biler Park og vei000642
301365003Løkker/baner/skatb/nærm.0001 450
301365014Rehab idr./anlegg0002 115
301365019Utstyr og sikring på lekeplasser000654
301365021Rehab.parkanlegg/friområde1000863
301365023Prosjekt friområde00035 940
301366010Sykkelprosjektet000476
301366014Trafikksikkerhet0004 206
301366015Gatelys0008 346
301366019Asfaltering0006 094
301366078Tilrettelegging for hundehold000281
301366910Utearealer skoler0001 126
301366911Uforutsatt rehab Barnehager000433
301395014Rehab Idr./Anlegg0002 869
301416005Kjøp av nye søppelspann1 0882 2002 2000
301416036Miljøstasjoner1812002000
301416072Nedgravde containere3 0181 9001 9000
301426004Byutvikling4 2952 0002 0000
301426021Vannmålere off. ledninger1 1125005000
301426024Ringledninger/forsterkninger2 4775 0005 0000
301426026Vannledninger / forsterkninger6 7854 0004 0000
301426027Fornyelse / renovering16 40721 40021 4000
301426028Lekkasjelytting7095005000
301426029Desinfeksjoner etc.5375005000
301426030Service / kartlag5205005000
301426031Lekkasjereduksjon1 0041 0001 0000
301426048Strakstiltak2 0732 0002 0000
301436011Byomforming6 9722 0002 0000
301436028Kloakkrammeplanen6 6805 7005 7000
301436029Separering20 66414 00014 0000
301436030Fornyelse og renovering14 45232 00032 0000
301436048Strakstiltak4 0922 5002 5000
301436049Bil produksjonsleder1094004000
301436050Stasjonoppgradering1 8392 0002 0000
301436082Nedbørsmålere2793003000
30144000Biler Stavanger Eiendom500000
301444021Inventar og utstyr til barnehager001 0000
301444700Utbedring administrasjonsbygg003 0000
301444703Inventar og utstyr på skole006 0000
301444705Løpende rehab. barnehager005 0000
301444706Løpende rehabilitering skole006 5000
301444709Enøk-energi og miljøplantiltak002 0000
301444710Rehabilitering eldre boliger002 5000
301444713Ladestasjoner El-biler1 6301 50000
30146000Biler Park og vei14914900
301465003Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg01007000
301465014Rehabilitering idrettsanlegg004000
301465021Rehabilitering parkanlegg/friområder5435507000
301465023Prosjekt friområde18 87313 00010 0000
301466000Bjergstedparken4 7065 70000
301466010Sykkel001 0000
301466014Trafikksikkerhet2 0233 5503 0000
301466015Gatelys6 7967 10000
301466019Asfaltering5 6075 6005 0000
301466052Rehabilitering02001 5000
301466062Sentrum005000
301466063Gatelys004 0000
301495014Rehabilitering idrettsanlegg2 2912 0002 0000
3072Nytt barnevernssystem33533500
31121501Basestasjoner sykehjem85795001 326
31121502It-Løsning ungdomskoler2 8602 0002 0004 137
31121506It-system socio00070
31121507Nytt datasenter0002 867
31123002Utstyr hele levekår0001 040
31131000Inventar og utstyr admin000958
31132015Inventar og utstyr skoler/barnehager0001 354
31141001Nettverkspunkt i barehager02502500
31141002Utrulling av trådløst nettverk på ungdomstrinnskolene4 0274 37500
31142001It I undervisning2 8282 6836 0000
31142002Utstyr Johannes voksenopplæring3883854 0000
31142004It i barnehager01 0001 0000
31143002Utstyr, gjelder hele levekår1663 2154 0000
31143003Biler1 2391 5001 5000
31143034Inventar sykehjem4751 5001 5000
384402Rehabilitering vålandstårnet273100
388200Brannstasjon150000
39124400001Oddahagen471 000018
39124400002Kari trekstakkv.34032 0000813
391244861Energimerking bygg2 0622 0002 0002 781
391244864Stokkadalen modulbarnehage56360004 594
391244868Lokalmedisinsk senter612500500495
391244873Sykesignalanlegg sykehjem000300
391244874Holme egenes rehab5 4645 0009 00010 827
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem7 3028 80001 110
391244878Vaulen skole, utbygging000378
391244879Jåtten skole, utbygging000578
391244881Tasta svømmehall, tak23002 202
391244882Tasta Barnehage, modulbygg00016 736
391244883Eiganes skole - planlegging25 48215 00020 0001 652
391244884Nedre strandgata 21, must107002 540
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt9550001 806
391265014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt0005 400
391265032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt00035
391266010Sykkel, byggeprosjekt390098
391266013Nye Veianlegg, byggeprosjekt188100077
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt1 7522 600010 143
391266015Kunstgressbane000336
391266016Kunstgressbane4565 0005 00020 243
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt4 9522 10003 464
391266062Sentrum, byggeprosjekt03 00007 175
391266091Kulvert over motorveien2330015
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt9 6898 35007 478
391276320Kloakkrammeplan 201296000
391276330Sanering avløp poa 2012000156
391282170Nord-Jæren utvikling sandnes As00046
391344715Boganes sykehjem, ombyggying inngangsparti (2013)33001 663
391344716Eikebergveien bofellesskap, utvidelse kontor (2013)2 6072 5002 500368
391344717Sunde/Boganes sykehjem, dagsenter demente (2013)8131 00070038
391344718Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh (2013)167001 872
391344719Hinna gravlund,kistegravfelt (2013)0002 600
391344872Prestebolig Sunde menighet3 4163 500023
391344885Stokkatunet barnehage9 83312 00030 0002 160
391344886Roaldsøy barnehage 3 avd.1003 0005 0009
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kistegraver5 14310 00010 0002 800
391344888Nytt krisesenter18 28824 00024 0008 458
391344890Domkirken, restaurering0001 000
391344892Kjøp av leiligheter - tjenestebolig2540025 941
391344893Tilfluktsrom, frikjøpsmidler - oppgradering0005 941
391344894Øyane sykehjem150018 631
391344895Studentboliger forskuttering010 80036 6000
391344896Kortlesere sykehjem3 1713 0001 5000
391344897Musikkskolen Bjergsted, ombygging1 4211 0000498
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt3 0274 5005 400761
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt4 3823 2503 60024
391365021Rehabilitering parker, byggeprosjekt1661500130
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt391 0001 000243
391366010Sykkel, byggeprosjekt9763 6001 500756
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt1 8592 6502 1002 420
391366014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt02 2507 30054
391366015Gatelys, byggeprosjekt3167006 000214
391366017Miljø og gatetun, byggeprosjekt003 5000
391366018Sykkelstrategi1 3334 00015 0002 857
391366019Flaskehalsutbedring6111 00010 0000
391366020Gang-/sykkelsti austre åmøy005 0000
391366052Rehabilitering vei, byggeprosjekt8882 15003 687
391366062Sentrum, byggeprosjekt1 9762 5005 5001 832
391366910Utearealer skoler, byggeprosjekt1421 1508 0002 189
39137109Husabøryggen 2013250000
39137150Holmeegenes,poa 2013250000
39137633Sanering avløp poa 2013000583
391382170Atlanteren000467
39138218Diverse forprosjekter utbygging91000
391433000Storhaug områdeløft002 0000
391444800Storhaug skole sfo bygg2101 0001 0000
391444802Fransk barnehage v/ Eiganes skole4663 0003 0000
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh1931 0005 0000
391444804Kalhammeren avlastningsbolig -utbedring4432 0002 0000
391444805Hetlandshallen utvendig tak1386 0006 0000
391444808Vålandsbassengene9621 9992 0000
391444811Sjøfartsmuseet, nytt tak2 1764 0004 0000
391444812Teinå skole, innvendig ombygging5 7419 50010 0000
391444813Tastarustå skole innvendig13 62319 00020 0000
391444814Storhaug bydel ny barneskole12001 0000
391444815Dagtilbud psykisk utviklingsh.1 6352 0002 0000
391444816Nødnett legevakten (2014)08008000
391444817Domkirken restaurering11 19410 00010 0000
391444818Tasta skatepark004 0000
391444819Nye gamlingen7 09611 00020 0000
391444820Dansesaler musikkskole13 8376 00100
391444821Domkirken 20251 1712 50000
391450141Nytt sak/arkivsystem1 3014 0004 0000
391465003Friområder1 2721 50000
391465014Disposisjonsplaner51475000
391465024Omlegging skolegårder1 7336 0006 0000
391465025Tasta skatepark4891 00000
391465026Levekårsløft Storhaug9492 00000
391466014Diverse veier7972 80000
391466015Diverse5542 20000
391466017Miljø og gatetun1 0111 00000
391466018Sykkelstrategi3 3259 90000
391466052Rehabilitering vei, byggeprosjekt22990000
391466062Lys pullerter45950000
391482090Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)0020 0000
4000Kjøp boliger vanskeligstilte10 55530 00030 0006 438
4016Historiske bygg planl midler1000
4017Hinna skole reform 20060001 846
4020St Petri bhg rehab0005 313
4022Ungkarshjemmet anneks musegt 98000151
4026Sølvberget ombygging av kinosenteret2 8213 300021 212
4112Stavanger forum ny ishall1 451005 096
4222Kristianslyst rehabilitering102 09490 000107 00064 676
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging27 84530 00018 0009 711
4224Lenden skole ombygg Johannes23 84835 00024 0003 566
4225Tasta barneh ny 4 avd0002
44042401Brannsikring gamle stavanger2 5003 1252 500106
45046402Hinna kirke12 27710 5003 0002 220
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh313 0003 00071
4334Oddahagen 13 8 nye leiligh12 37012 00012 0001 591
4336Søra bråde bofellesskap13 71914 20015 50048 718
4337Lervik sykehjem2 6173 00080 0003 388
4440Revheim kirke rehab6 2596 00001 228
4712Rehab. idrettshaller1 2621 500029
4726Vår frue kirke000103
4744Bergåstjern sykehjem000576
4747Jåtten øst bhg0002 627
4751Utbedring adm.levekår/osk/helsesenter62550000
4754Plan.midler sykehj/bofellesskap400115
4762Madla, garderober000−621
4763Kulturskolen1766 400029 680
4785Austbø skole16 65119 60011 50015 775
4786Prosjektutgifter idrettsbygg0001
4787St Johannes barnehage0004 324
4791Ishallen barnehage10600125
4793Bjørn farmannsgate 101 2581 00001 584
4794Husabøryggen bofellesskap444700019 685
4807Legionella nytt4 3713 5003 5006 589
4814Kløverenga barnehage1733 7005 700585
4819Tou tilstandsanalyse30 42339 00021 5008 931
4821Kuppelhallen rehabillitering18 29716 49911 00024 382
4822Buøy skole15 22715 70010 3004 488
4824Smiodden skole472002 053
4833Skeiehagen bhg17 57218 00010 00013 770
4836Lassahagen bofellesskap4523 0003 0000
4838Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjonsanlegg68003 999
4839Tastarustå bofellesskap8390060 262
4844Svømmehall Kvernevik29 46150 00055 0009 444
4845Svømmehall Hundvåg66 95165 00083 00033 060
4850Utstillingshall84 40199 60054 200131 431
4851Driftsbygning botanisk hage000843
4852Emmaus barnehage sør8 08212 00020 0001 347
4853Tastahallen1 0651 000015 758
4870Reparasjon orgel domkirken1 1242 0001 3004
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem1 4173 6002 0002 186
5003Løkker/baner/skateb/nærm.000200
5006Arbeid for andre0001 213
5015Maskiner gravlundene00500450
5017Kunstinnkjøp40000
6021Vannmålere00083
6059Nord-Sør ks016500
6060Blå Promenade1 223002 549
6327Kloakkrammeplan51300−52
6331Sanering avløp000431
6541Tiltak i sentrum000756
6614Brutt vannforsyning000623
7081Kunstnerisk utsmykking1 05600126
8900Prosjektkostnader til fordeling5401401401 377
9990Generell finansiering1 724000
9991Generell fin. salg av eiendom/råmark42400513
Sum investeringer i anleggsmidler1 011 6811 185 9821 217 2001 181 747
Tabell 9.6 Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt balanse#9.1.7

Hovedoversikt balanseNote31.12.1431.12.13
EIENDELER
Anleggsmidler22 907 437 21 312 161
Faste eiendommer og anlegg712 033 172 11 415 127
Utstyr, maskiner og transportmidler7415 601 398 212
Utlån112 629 689 2 388 724
Konserninterne langsiktige fordringer1133 725 39 845
Aksjer og andeler12953 992 938 008
Pensjonsmidler56 841 258 6 132 245
Omløpsmidler2 021 564 1 830 669
Kortsiktige fordringer13674 483 522 167
Premieavvik5528 271 407 617
Aksjer og andeler968 947
Obligasjoner14422 362 482 129
Kasse, postgiro, bankinnskudd395 480 417 810
SUM EIENDELER24 929 001 23 142 830
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital7 733 862 7 274 370
Disposisjonsfond1045 152139 304
Bundne driftsfond10107 938117 235
Ubundne investeringsfond1021 900 0
Bundne investeringsfond1054 313 46 169
Regnskapsmessig mindreforbruk180 7 763
Udekket i inv.regnskap180 -76 625
Kapitalkonto247 544 400 7 080 364
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841 -39 841
Langsiktig gjeld15 639 302 14 383 511
Pensjonsforpliktelser58 730 003 8 149 016
Ihendehaverobligasjonslån91 130 000 580 000
Sertifikatlån92 078 770 1 906 000
Andre lån93 661 528 3 709 495
Konsernintern langsiktig gjeld9, 1639 000 39 000
Kortsiktig gjeld1 555 837 1 484 949
Annen kortsiktig gjeld1 555 837 1 484 949
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 929 001 23 142 830
MEMORIAKONTI
Memoriakonto335 668 212 891
Ubrukte lånemidler299 811 175 747
Andre memoriakonti35 857 37 143
Motkonto til memoriakontiene-335 668 -212 891
Tabell 9.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i arbeidskapital#9.1.8

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet

Endring av arbeidskapital i BevilgningsregnskapetRegnskap 2014Regnskap 2013
Anskaffelse og anvendelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)8 825 1668 661 101
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)430 283158 094
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 665 6011 747 613
Sum anskaffelse av midler10 921 04910 566 808
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)8 672 5448 298 885
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)1 011 6761 181 710
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner1 241 3731 148 983
Sum anvendelse av midler 10 925 59310 629 579
Anskaffelse - anvendelse av midler-4 544-62 771
Endring i ubrukte lånemidler124 063-14 331
Endring/korrigering arbeidskapital487479
Endring i arbeidskapital120 006-76 624
Tabell 9.8 Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet

Endring av arbeidskapital i BalanseregnskapetKonto31.12.1431.12.13
Omløpsmidler2.1
Endring betalingsmidler2.10-22 330 -133 332
Endring obligasjoner2.11-59 767 58 973
Endring kortsiktige fordringer2.13 - 2.17152 315 -75 529
Premieavvik2.19120 655 11 825
Endring aksjer og andeler2.1821 947
Endring omløpsmidler190 895 -137 116
Kortsiktig gjeld2.3
Endring annen kortsiktig gjeld2.32 - 2.38-70 888 60 491
Endring arbeidskapital120 006 -76 624
Tabell 9.9 Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsprinsipper#9.1.9

Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet(beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Private alders- og sykehjem og barnehager
Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger
På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

 • Barnehager
 • Kommunale boliger
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer
Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.14.

Finansielle omløpsmidler
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.14. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån
Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen.

Aksjer og andeler
Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet
Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

 • Natur og idrettsservice KF
 • Stavanger Byggdrift KF
 • Stavanger Parkeringsselskap KF
 • Sølvberget KF
 • Brannvesenet i Sør Rogaland IKS
 • IVAR IKS
 • Renovasjonen IKS
 • Rogaland Revisjon IKS
 • Stavangerregionen Havn IKS
 • Stavanger Konserthus IKS
 • Sørmarka Flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena)
 • Multihallen og Storhallen IKS
 • Opera Rogaland IKS

Viser for øvrig til note.12 – Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i.

9.2 Noter

Note 1: Brukerbetaling#9.2.1

Brukerbetaling20142013
Foreldrebetaling barnehager107 350 106 949
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning113 025 106 614
Egenbetaling institusjoner169 187 156 926
Annet51 307 49 912
Sum totalt440 870 420 401
Andre salgs- og leieinntekter
Kommunale avgifter396 268 391 520
Leieinntekter275 722 262 918
Annet126 386 126 370
Sum totalt798 376 780 808
Tabell 9.10 Note 1: Brukerbetaling
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2: Lønnsutgifter#9.2.2

Lønnsutgifter drift

Lønnsutgifter drift20142013
Fastlønn3 239 474 3 145 864
Lønn til vikarer160 664 113 764
Lønn til ekstrahjelp188 131 166 364
Overtidslønn46 729 44 384
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 141 663 140 866
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen74 273 70 074
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige31 58630 943
Sum lønnsutgifter3 882 520 3 712 258
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift1 064 439974 009
Sum4 946 959 4 686 268
Tabell 9.11 Lønnsutgifter drift
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsutgifter investering

Lønnsutgifter drift20142013
Fastlønn29 359 27 425
Lønn til ekstrahjelp840 395
Overtidslønn428488
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse614689
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige73 114
Sum lønnsutgifter31 31429 110
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift7 304 6 660
Sum38 618 35 770
Tabell 9.12 Lønnsutgifter investering
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet#9.2.3

Mottatte avdrag på utlån

Mottatte avdrag på utlån20142013
Mottatte avdrag fra Lyse AS43 676 43 676
Mottate avdrag formidlingslån140 045158 721
Mottatte avdrag på konsern lån6 1204 940
Andre mottatte avdrag på utlån9244 879
Sum190 765 212 216
Tabell 9.13 Mottatte avdrag på utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Statlige overføringer

Statlige overføringer20142013
Overføringer fra staten411 528
Tilskudd fra Husbanken37 122 1 905
STUI overføringer 3 105 7 717
Sum40 638 10 150
Tabell 9.14 Statlige overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon20142013
Kjøp av driftsmidler28 899 16 283
Kjøp av transportmidler3 756 2 432
Vedlikehold byggetjenester nybygg687 175 670 637
Materialer til vedlikehold og nybygg133 817121 492
Konsulenttjenester90 47491 738
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg36 043 228 181
Andre kjøp av varer og tjenester8 640 8 375
Sum988 804 1 139 138
Tabell 9.15 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Salg av driftsmidler

Salg av driftsmidler20142013
Salg av driftsmidler15 0
Salg av bygninger 18 350 38 900
Salg tomter/arealer116 747108 422
Refusjon privat grunnmark/råmark0322
Sum135 112 147 644
Tabell 9.16 Salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4: Årsverk#9.2.4

Årsverk

Årsverk20142013
Antall årsverk7 284 7 259
Antall ansatte8 9308 948
Antall kvinner7 2387 253
Antall menn1 692 1 695
Antall kvinner høyere stillinger473462
Antall menn i høyere stillinger303301
Tabell 9.17 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid

Fordeling heltid/deltid20142013
Antall ansatte i deltidsstillinger3 779 3 817
Antall kvinner i deltidsstillinger3 2333 249
Antall menn i deltidsstillinger546568
Tabell 9.18 Fordeling heltid/deltid
Last ned tabelldata (Excel)

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.

Lønn, godtgjørelse og pensjon

Lønn, godtgjørelse og pensjon2014
Rådmann1 315 717
Ordfører1 171 053
Tabell 9.19 Lønn, godtgjørelse og pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører.

Revisjonshonorar

Revisjonshonorarer20142013
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon3 6503 397
Honorar for rådgivning484672
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat685655
Ekstern revisjon0150
Tabell 9.20 Revisjonshonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5: Pensjon#9.2.5

Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på ca. 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av denne ordningen.

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik fom 2011 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet fom 2014 vil amortiseres over 7 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd) benyttes i sin helhet til reduksjon av premie innbetalinger i det enkelte år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut.

 Årets pensjonskostnad spesifisert

Årets pensjonskostnad spesifisertKLP SPKSum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening358 99099 228458 218
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.267 09259 967327 059
Brutto pensjonskostnad626 082 159 195 785 277
Forventet avkastning på pensjonsmidlene243 07348 217291 290
Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)383 009 110 978 493 987
Sum amortisert premieavvik44 125 -3 227 40 898
Administrasjonskostnad24 2492 74426 993
Samlet pensjonskostnad (inkl adm)451 383 110 495 561 878
Tabell 9.21 Årets pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikKLP SPKSum
Brutto pensjonsmidler 31.12.145 630 116 1 211 142 6 841 258
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.146 838 2421 658 3588 496 600
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)1 208 126 447 216 1 655 342
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser170 346 63 057 233 403
Akkumulert premieavvik pr 31.12.13390 429 -33 184 357 245
Årets premieavvik148 629−1 986146 643
Sum amortisert premieavvik44 125−3 22740 898
Akkumulert premieavvik 31.12.14494 933 -31 943 462 990
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik69 786 -4 504 65 281
Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.14564 719 -36 447 528 271
Tabell 9.22 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Økonomiske forutsetninger 2014

Økonomiske forutsetninger 201420132014
Årlig avkastning 5,0/4,35%4,65/4,35%
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,00 %4,00 %
Årlig lønnsvekst2,87 %2,97 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,87 %2,97 %
Årlig vekst i pensjonsreguleringen2,87 %2,97 %
Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet1,1 %1 %
Tabell 9.23 Økonomiske forutsetninger 2014
Last ned tabelldata (Excel)
Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikKLPSPK
Faktisk forpliktelse 01.01.146 424 4701 499 163
Estimert forpliktelse 01.01.146 300 546 1 599 246
Årets estimatavvik forpliktelse 123 924-100 083
Faktiske pensjonsmidler 01.01.145 067 7141 053 934
Estimerte pensjonsmidler 01.01.144 993 9261 138 319
Årets estimatavvik pensjonsmidler 73 788−84 385
Eks. arbeidsgiveravgift
Tabell 9.24 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

Note 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - Drift#9.2.6

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon20142013
Kommunalt tilskudd private barnehager423 937390 088
Tilskudd private alders- og sykehjem439 270 422 568
Kjøp fra staten44 065 36 343
Kjøp fra fylkeskommuner2 1401 369
Kjøp fra kommuner75 533 59 031
Kjøp fra kommunale foretak (KF)328 026332 977
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)280 328263 802
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter)85 54381 690
Overf. til andre206 352 178 136
Totalt1 885 194 1 766 004
Tabell 9.25 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer 20142013
Overføring til staten149 403155 750
Overføring til fylkeskommuner548 32 409
Overføring til kommuner2 197 1 073
Overføring til kommunale foretak (KF)65 70960 042
Overføring til interkommunale selskap (IKS)53 30057 598
Økonomisk sosialhjelp150 672145 228
MVA knyttet til kompensasjonsordningen *)139 687137 175
Fritak eiendomsskatt26 03726 034
Andre overføringer 283 014273 144
Tap på krav3 2068 513
Totalt873 773896 967
Tabell 9.26 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.14 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 400 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.14 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 191 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64.02%.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.14 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 172 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 62,4%.

Note 7: Anleggsmidler#9.2.7

AnleggsmiddelgrupeAvskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 9.27 Anleggsmiddelgrupper
Last ned tabelldata (Excel)
AnleggsmidlerGruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost2 191 010 194 070 640 951 126 978 9 581 284 2 609 829
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger-2 594 -232 -18 082 0 -33 240 -20 955
Akkumulerte ordinære avskrivninger0 -129 884 -288 610 -39 577 -2 530 999 -466 609
Bokført verdi 01.01.142 188 41563 953 334 259 87 401 7 017 045 2 122 265
Tilgang i regnskapsåret85 358 14 657 60 475 35 713 548 604 222 004
Avgang i regnskapsåret-316 0 0 0 -289 0
Delsalg i året-21 552
Avskrivninger i regnskapsåret0-16 265 -41 162 -2 960 -205 836 -41 716
Nedskrivninger −3130 -315 -329 -322 0
Reverserte nedskrivninger0 0 00 0 0
Bokført verdi 31.12.142 251 592 62 345 353 257 119 825 7 359 202 2 302 553
1) 2) 2) 1) 1) 1)
Hovedoversikt balanse:
1) Faste eiendommer og anlegg12 033 172
2) Utstyr, maskiner og transportmidler415 602
Sum kalkulatoriske avskrivninger160 731
Sum ordinære avskrivinger 307 939
Sum avskrivninger468 670
Tabell 9.28 Anleggsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8: Finansinntekter og utgifter#9.2.8

Renteinntekter og utbytte

Renteinntekter og utbytte20142013
Renter bankinnskudd23 284 28 526
Renter finansforvaltn.20 162 20 069
Forsinkelsesrenter1 5631 203
Utbytte Lyse Energi AS166 842 162 911
Utbytte andre 1)14 191 2 975
Andre renteinntekter 2)160 283 179 268
Sum386 325394 953
1) Utbytte andre inngår utbytte fra Stavanger Parkering KF med 4 mill. Utbytte fra øvrige kommunale foretak som fører etter kommunale prinsipper er ført som driftsinntekt under andre overføringer med kr 2 mill.

2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 39 888 214,-
Tabell 9.29 Renteinntekter og utbytte
Last ned tabelldata (Excel)

Renteutgifter og låneomkostninger

Renteutgifter og låneomkostninger20142013
Renter innlån143 479136 839
Renter rentebytteavtaler130 532127 045
Andre rente- og finansutgifter9986
Sum274 020264 870
Tabell 9.30 Renteutgifter og låneomkostninger
Last ned tabelldata (Excel)

Gevinst/tap finansielle instrumenter 

Gevinst/tap finansielle instrumenter20142013
Urealisert kurstap11 1920
Realisert kurstap8601 992
Sum12 0521 992
Urealisert gevinst020 341
Realisert gevinst14 7512 916
Sum14 75123 257
Tabell 9.31 Gevinst/tap finansielle instrumenter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9A: Gjeldsforpliktelser#9.2.9

Gjeldsforpliktelser20142013
Kommunens samlede lånegjeld6 909 2986 234 495
Fordelt på følgende kreditorer:
Obligasjonslån
Swedbank550 000 0
Handelsbanken300 000300 000
DNB Markets280 000280 000
Sum1 130 000580 000
Sertifikatlån
Danske bank 0 250 000
Kommunalbank1 228 770 1 106 000
DNB 550 000 250 000
Swedbank0 0
Nordea Bank300 000 300 000
Sum2 078 770 1 906 000
Andre lån
Startlån
Husbanken startlån, flytende rente1 605 585 1 472 161
Husbanken startlån, fast rente54 351 60 994
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer-88 588 -132 883
Investeringslån
Husbanken investeringslån fast24 026 25 991
Kommunalbank flytende rente 1 682 735 1 841 047
Kommunalbank fast rente
KLP fast rente284 832 298 080
Ekstraord avdrag startlån88 588 132 883
Annen langsiktig gjeld10 000 11 001
Finansiell leasing0 222
Sum3 661 528 3 709 495
Konsernintern langs. gjeld
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)39 000 39 000
Sum39 000 39 000
Tabell 9.32 Gjeldsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 374 042 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 133 384 tusen kroner, eller kr 162 602 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2014.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2014 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 39 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Note 9B: Sikringsinstrument#9.2.10

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også noen fastrentelån. Ved bruk av disse instrumenter oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader samtidig som sensitiviteten for renteendringer holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,9 mrd., i tillegg har kommunen kr 363 mill. i ordinære fastrentelån. Den gjennomsnittlige løpetiden for rentebytteavtalene er ca. 5 år, og 48 % av bruttogjelden er sikret med fastrente.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5.

Note 10: Avsetninger og bruk av avsetninger#9.2.11

Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

 Alle fondKOSTRA-art 20142013
Avsetninger til fond530-560, 580 223 605223 133
Bruk av avsetninger 930-960-309 010-243 909
Til avsetning senere år 98000
Netto avsetninger −85 405-20 776
Tabell 9.33 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

DisposisjonsfondKOSTRA-art20142013
IB 01.01.14956139 304 143 750
Avsetninger driftsregnskapet5400 106 336
Bruk av avsetninger driftsregnskapet940-94 153-77 015
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet9400-33 766
Beregnet beholdning pr 31.12.1445 151139 304
Beholdning fra balanse 31.12.1495645 151139 304
Differanse00
Tabell 9.34 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser en saldo på 45,2 mill. på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drift- og investeringsformål. Alle avsetninger til disposisjonsfond i 2014 er strøket, og fondet er samlet sett for lite til å dekke mulig tap ihht. stresstest i finansforvaltningen pr. 31.12.14. Mulig tap, ihht stresstest er 61,7 mill.

Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfondKOSTRA-art 20142013
IB 01.01.14952117 235 121 789
Avsetninger driftsregnskapet55078 93180 537
Bruk av avsetninger driftsregnskapet950-88 228-85 091
Beregnet beholdning pr 31.12.14107 938117 235
Beholdning fra balanse 31.12.14952107 938117 235
Differanse 0 0
Tabell 9.35 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.

Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Ubundet investeringsfondKOSTRA-art 20142013
IB 01.01.14953
Avsetninger54869 250 0
Bruk av avsetninger948-47 350 0
Beregnet beholdning pr 31.12.1421 900 0
Beholdning fra balanse 31.12.1495321 900 0
Differanse 0 0
Tabell 9.36 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet investeringsfondKOSTRA-art 20142013
IB 01.01.1495546 169 57 946
Avsetninger55045 391 36 260
Bruk av avsetninger9500 0
Bruk av bundne investeringsfond958-37 247 -48 037
Beregnet beholdning pr 31.12.1454 313 46 169
Beholdning fra balanse 31.12.1495554 313 46 169
Differanse0 0
Tabell 9.37 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Note 11: Utlån#9.2.12

Utlån20142013
Startlån1 483 966 1 224 201
Avsatt til tap på framtidige utlån-11 784 -11 784
Sum utlån startlån1 472 182 1 212 417
Stokka Kirke0 100
Viking Fotball ASA3 550 4 050
Ansvarlig lånekapital Lyse1 048 2241 091 900
Rogaland Rideklubb2 5602 640
Tou Scene900 1 100
SKP59 72
Varmestuens venner913 913
Museum Stavanger AS6 212 6 667
Forus og Gausel Idrettslag1 700 1 700
Oilers Invest AS67 589 67 167
Studentsamskipnaden i Stavanger25 800 0
Sum andre utlån1 157 505 1 176 307
Sum utlån2 629 689 2 388 724
Renovasjonen IKS0 1 650
Natur og Idrettsservice KF13 700 15 450
Sølvberget KF20 025 22 745
Konserninterne langs. fordr.33 725 39 845
Avsatt på bundne investeringsfond 48008 736 8 736
Tabell 9.38 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12: Aksjer og andeler#9.2.13

Aksjer Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse Energi AS1 008 983 440 683 43,68 %440 683 166 842
Rogaland Teater AS108 28 25,50 %28
Universitetsfond Rogaland AS3 800 1 379 36,30 %13 800
SF Kino Stavanger/Sandnes AS1 000 332 33,15 %5 119 8 619
Måltidets Hus AS703 12 1,71 %10
Nord-Jæren bompengeselskap AS2404016,67 %40
Glad Mat AS1084 4,00 %5
Lysefjorden Utvikling AS500 48 9,60 %298
Stavanger Sentrum AS250 100 40,00 %104
Blue Planet AS1 950 50 2,56 %50
Allservice AS2 958 1 490 50,38 %1 490
Forus Næringspark AS15 100 7 399 49,00 %7 400
Filmkraft Rogaland AS1 600 560 35,00 %560
Museum Stavanger AS100 50 50,00 %55
Ryfast AS700 200 28,57 %200
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS7 000 700 10,00 %2 978
Attende AS1 532 785 51,22 %785
Sum1 046 632 453 860 473 604 175 461
Tabell 9.39 Aksjer
Last ned tabelldata (Excel)
AndelerTotale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS*0 80,69 0
IVAR IKS *0 41,35 0
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS5 000 2 595 51,00 2 595
Rogaland Revisjon IKS4 000 1 278 31,95 1 278
Renovasjonen IKS0 50,00 7 997 1 000
Stavanger Konserthus IKS1008989,00 89
Sørmarka flerbrukshall IKS600384 64,02 384
Multihallen og Storhallen IKS600 062,40 374
Opera Rogaland IKS800 400 50,00 400
Rogaland Kontrollutvalgsekr.600 210 35,00 210
Biblioteksentralen AL0 1
Egenkapitalinnskudd KLP0 153 536
Andeler i borettslag0 313 523
11 700 4 956 480 388 1 000
Sum aksjer og andeler1 058 332 458 816 953 992 176 461
Tabell 9.40 Andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Allservice AS er fusjonert med Kvaleberg Industri AS hvor sistnevnte er overdragende selskap. Gjennomføring av fusjon er registrert i foretaksregisteret 03.06.2014.

Note 13: Utestående fordringer#9.2.14

Utestående fordringer20142013
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)1 858 2 052
Sentrale styringsorganer200 840 116 315
Stavanger Eiendom23 385 25 637
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom16 20612 614
Oppvekst33 43611 699
Levekår236 926199 905
Kultur og byutvikling6 570 4 482
Mva-kompensasjon137 284 131 698
Syke-svangerskap 28 831 30 465
Kortsiktige fordringer lønn1 346 -500
Sum totalt686 682534 367
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer-12 200 -12 200
Sum utestående fordringer *674 483522 167
*) Herav innen konsernet kr 2 488 jfr. note 16.
Tabell 9.41 Utestående fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14: Finansielle omløpsmidler#9.2.15

Aktiva klasseMarkedsverdi 31.12.2014Bokført verdi 31.12.2013Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond54 16040 57013 590
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner204 617206 375-1 758
Industriobligasjoner/sertifikater65 19164 324867
Bankobligasjoner og bankinnskudd194 194192 9091 285
           - Herav bankinnskudd−95 825-95 8250
Andre verdipapir 25250
Kursregulering pr 01.01.1425 175-25 175
Urealisert gevinst pr 31.12.14*-11 19211 192
Sum422 362422 3620
Tabell 9.42 Finansielle omløpsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

*Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte tap og gevinster på 14,8 mill er resultatført i 2014. Urealisert tap på 11,2 mill og realisert tap på 0,9 mill – totalt 12,1 mill- er tapsført i 2014. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.14 på 57,1 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12.14 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.14.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29.10.2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på 0,9 mill, disse midlene er knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.

Note 15: Endringer i regnskapsprinsipp#9.2.16

Endringer i regnskapsprinsipp 20142013
IB 39 841 39 841
UB39 841 39 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2011 av følgende poster:
Utbetalte feriepenger199398 967
Varebeholdning20016 472
Kompensasjon for mva2001-13 989
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp33 912
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008-85 521
Sum bokført mot konto for prinsippendring 39 841
Tabell 9.43 Endringer i regn
Last ned tabelldata (Excel)

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak#9.2.17

Fordringer og gjeld til kommunale foretak20142013
Kortsiktig fordring på: Stavanger Parkeringsselskap KF117 69
Kortsiktig fordring på: Sølvberget KF1 614 2 446
Kortsiktig fordring på: Stavanger Byggdrift KF264 373
Kortsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF493338
Sum kortsiktige fordringer2 4883 226
Langsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF13 700 15 450
Langsiktig fordring på: Sølvberget KF20 025 22 745
Sum langsiktige fordringer33 725 38 195
Kommunens samlede fordringer36 213 41 421
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Parkeringsselskap KF 268 39
Kortsiktig gjeld til: Sølvberget KF7 166 4 683
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Byggdrift KF22 855 25 336
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF7 766 5 523
Sum kortsiktige gjeld38 05535 581
Forpliktelse EK til: Sølvberget KF5 0005 000
Forpliktelse EK til: Stavanger Byggdrift KF20 000 20 000
Forpliktelse EK til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF14 000 14 000
Kommunens samlede langsiktige forpliktelse39 000 39 000
Kommunens samlede gjeld og forpliktelse77 055 74 581
Tabell 9.44 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17: Avdrag på gjeld#9.2.18

AvdragBudsjett20142013
Utgiftsført avdrag374 042 353 032
Beregnet minste lovlige avdrag133 384 125 773
Differanse240 658 227 259
Tabell 9.45 Avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minimumsavdrag.

Kostnadsførte avdragBudsjett20142013
Betalte avdrag 376 410 374 042 353 032
Betalt avsatte avdrag året før0 0
Sum kostnadsførte avdrag 376 410 374 042 353 032
Tabell 9.46 Kostnadsførte avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift#9.2.19

Regnskapsmessig mindreforbrukBudsjett 201420142013
Tidligere opparbeidet mindreforbruk07 76315 506
Årets disponering av mindreforbruk7 763-7 763-15 506
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret007 763
Totalt mindreforbruk til disponering07 763
Tabell 9.47 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsregnskapet er gjort opp med kr 0 i mer-/mindreforbruk etter at det er foretatt strykninger ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9. Jf. også note 10.

Note 18B: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering#9.2.20

Regnskapsmessig merbrukBudsjett 201420142013
Tidligere opparbeidet udekket0-76 625-42 372
Årets avsetning til inndekking76 62576 62542 372
Nytt udekket i regnskapsåret00-76 625
Totalt udekket til inndekking0-76 625
Tabell 9.48 Regnskapsmessig merbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19: Garantier gitt av kommunen#9.2.21

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12.14

Garanti gitt til:Garantibeløp:Garantien utløper:
IVAR IKS 43,60% *742 468 2017,22,26,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37,39,40,41
Stavanger Konserthus IKS182 450 2035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS2 730 2025
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland37 6562 038
Stiftelsen Ullandhauggarden1582016
Stiftelsen Øyane sykehjem 882 2019
Stiftelsen Blidensol sykehjem619 2018
Rogaland Rideklubb 02015
Borettslaget Gauselparken22 294 2033
Borettslaget Krosshaug I10 346 2035
Borettslaget Ramsvik 5 273 2033
Borettslaget Ramsvik 10 842 2033
Forus Utvikling AS44 000 2031
Private barnehager/andelsbarnehager 24 468 2020 / 2030
Ryfast AS 240 000 2039 og 2040
Vikinghallen AS85 000 2039
Med hjemmel i sosiallovgivningen 4 0322015 og utover
Sum garantier1 413 218
* Oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for.
Tabell 9.49 Garantier gitt av kommunen
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20: Interkommunalt samarbeid#9.2.22

Interkommunalt samarbeid2014
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)
Overf.fra Stavanger kommune1 616
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 427
Sum andre tilskudd/inntekter10 468
Utgifter9 114
Avsetning4 196
Resultat 201
Krisesenteret (vertskommunesamarbied)
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 494
Andre ref./inntekter 829
Avsetning 632
Ungdom og fritid (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner 476
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune542
Andre ref./inntekter 1 964
Avsetning 560
Sør- og Midt-Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner 943
Andre ref./inntekter 264
Tabell 9.50 Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21: Selvkostområder#9.2.23

Resultat 2014InntekterUtgifterMer(+)/ mindreforbruk (-)
Renovasjon141 112137 013−4 099
Vann96 303102 2895 986
Avløp181 826168 481−13 345
Byggesak 20 60125 4484 847
Tabell 9.51 Resultat 2014
Last ned tabelldata (Excel)
Balansen 2014Årets deknings-grad i % *1)Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings-gradsfondRenter deknings-gradsfondDeknings-gradsfond pr. 31.12 *2)
Renovasjon103 %4 09927613 292
Vann94 %−5 98552618 401
Avløp108 %3 664−763 588
Byggesak 81 %−4 8471172 322
Tabell 9.52 Balansen 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Årets dekningsgrad før avsetnings/bruk av selvkostfond.

Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

Regnskapsresultatet til avløpsverket viser et mindreforbruk på kr 13,34 mill. Kr 9,68 mill brukes til reduksjon av tidligere års opparbeidet merforbruk som ble dekket over kommunens driftsregnskap.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et underskudd på kr 2,3 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et underskudd på kr 0,6 mil.

I 2014 viser selvkostregnskapet for feiing et overskudd på kr 0,124 mill. Vi hadde imidlertid underskudd på selvkost på feiing i årene 2011-2013 på akkumulert på kr 3,1 mill. pr. 31.12.14 er akkumulert underskudd kr 3 mill.

Note 22: Avgiftsituasjonen#9.2.24

Mva-kompensasjon sosiale boliger

Stavanger kommune har siden innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 krevd mva-kompensasjon for sosiale boliger jfr mva-kompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4.

Denne vurderingen bestrides av Skatt Vest som har foretatt en foreløpig vurdering, og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune bestrider denne vurderingen og avventer nå videre behandling fra Skattedirektoratet.

Mva Stavanger konserthus IKS

På bakgrunn av enkelte uklarheter rundt praktiseringen av et nytt unntak i kompensasjonsloven, ble Finansdepartementet den 30. januar 2008 tilskrevet for nærmere avklaring.

Følgelig er det ved avleggelse av årsregnskapet 2014 knyttet usikkerhet til størrelsen på den momsrefusjonen som vil oppnås.

Note 23: Investeringsprosjekter#9.2.25

Oversikten viser pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnrProsjektnavnKostnadsramme Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 Kostnad tidligere år
207Områdeutvikling Stavanger forum200 00024 84418 910150 267
39124400001Oddahagen25 000471 000102
391244883Eiganes skole - planlegging280 00025 48215 0001 654
391344885Stokkatunet barnehage50 7009 83312 0002 160
391344894Øyane sykehjem150 00015018 631
391366018Sykkelstrategi50 0001 2991 140835
391444800Storhaug skole10 0002101 0000
391444819Nye gamlingen120 0007 09611 0000
391444820Dansesaler musikkskole26 00013 8376 0010
391444821Domkirken 2025305 0001 1712 5000
4112Forum ny ishall252 1001 4510204 925
4222Kristianslyst skole195 000102 09490 00077 194
4336Søra bråde bofellesskap72 50013 71914 20058 332
4337Lervig sykehjem490 0002 6173 0004 113
45046402Hinna kirke25 00012 27710 50015 922
4794Husabøryggen bofellesskap108 000444700106 835
4819Nye tou84 10030 42339 00020 302
4844Kvernevik svømmehall132 30029 46150 00011 851
4850Utstillingshall255 20084 40199 600177 169
4852Emmaus barnehage sør48 2008 08212 0001 369
Sum2 879 100368 803387 551851 660
Sum øvrige prosjekter 642 878798 431
Sum utgifter i investeringer1 011 6811 185 982
*Oppgitt eks. finansieringsinntekter.
Tabell 9.53 Investeringsprosjekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24: Kapitalkonto#9.2.26

Kapitalkonto
01.01.2014 Balanse (kapital)7 080 364
Debetposteringer i året:Kreditposteringer i året:
Salg av fast eiendom og anlegg22 158Aktivering av fast eiendom og anlegg891 679
Nedskrivninger fast eiendom313Oppskriving av fast eiendom0
Nedskrivning maskiner og utstyr966
Avskriving av fast eiendom og anlegg250 512Aktivering BBL-leil3 332
Korrigeringer anlegg0
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler0Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler75 132
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler57 427
Gammel kunst, nedskriving kapitalkonto0
Nedskrivninger aksjer og andeler2 000Kjøp av aksjer og andeler14 652
Avdrag mottatt på formidlings/startlån140 336Utlån formidlings/startlån400 588
Avdrag mottatt på andre utlån 50 720Utlån egne midler25 800
Avskrevet utlån0
Bruk av midler fra eksterne lån1 064 827Avdrag på eksterne lån514 087
Forpliktelse foretak0
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn)0Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)128 025
Salg aksjer0
31.12.2014 Balanse (Kapital)7 544 400
Tabell 9.54 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger 13.02.2015

sign-regnskap

Denne siden ble sist oppdatert 8. April 2015, 13:40.

Gå til 8 Statistikk og brukerundersøkelser Gå til 10 Revisjonsberetning