6.2 Kommuneplan

I 2014 har Kommuneplanavdelingen arbeidet med følgende større planoppgaver:

  • Forslag til ny kommuneplan 2014-2029 har vært på høring. Det ble gjennomført et omfattende arbeid for å sikre informasjonsflyt, mulighet for medvirkning og intern forankring av planen.
  • Foreløpig forslag til ny kommunedelplan for sentrum ble lagt ut til høring høsten 2014. Det ble gjennomført et større plan- og analysearbeid, med bred medvirkning og stort engasjement fra aktører i sentrum, innbyggere og organisasjoner med engasjement for sentrumsområdet.
  • Kommunedelplan for Universell utforming ble vedtatt av bystyret 16.06.14.
  • Oppstart av Interkommunal kommunedelplan for Forus. Mandat er vedtatt, og arbeidet er organisert og igangsatt i samarbeid med Sandnes og Sola.

Av øvrige oppgaver har kommuneplanavdelingen i 2014 utarbeidet den sjette levekårsundersøkelsen. Undersøkelsen ble også denne gang gjenstand for stor offentlig interesse.

Boligbyggeprognosen er oppdatert, dette gjennomføres årlig i tilknytning til framskriving av folkemengden.

Det ble startet opp et samarbeid med Helse Stavanger om lokalisering av nytt sykehus. Kommunen vil vurdere konsekvenser for byutviklingen ved lokalisering av nytt universitetssykehus på Våland eller Ullandhaug.

Kommuneplanavdelingen har fulgt opp samarbeidet med de øvrige kommunene på Nord-Jæren om felles befolkningsframskrivinger. Det ble i 2014 etablert et mer formalisert samarbeid om dette. De øvrige kommunene kjøper faglig bistand fra Stavanger og det etableres felles forutsetninger for framskrivingene.

Kommuneplanavdelingen har i 2014 bidratt til å lage en felles boligstrategi for de 4 kommunene på Nord-Jæren. I denne forbindelse har komuneplanavdelingen ledet og ferdigstilt et nasjonalt prosjekt som evaluerer kommunale boligvirkemidler. Avdelingen har også vært involvert i arbeidet med ny regional strategi for næringsarealer som ledes av Greater Stavanger.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 18:46.