5.8 Renovasjon

Suksess for henteordninger

I 2014 har Renovasjon arbeidet med å etablere henteordninger for grovavfall (store gjenstander), hageavfall og farlig avfall for hele Stavanger. Ordningen innebærer bestilling på hentavfall.no og henting hjemme hos abonnenten. Henteordningene har blitt en stor suksess og utvides nå med tilsvarende tjeneste for tøy og glass/metall (sistnevnte i første omgang kun for borettslag/sameier i blokk). Som følge av henteordningen for farlig avfall er mottaksordningen for farlig avfall ved brannstasjonene avviklet.

Ny renovasjonsordning i sentrum

Den nye renovasjonsordningen for Stavanger sentrum, med små el-renovasjonsbiler og nedgravde presscontainere, fungerte meget godt. Den har gjort det mulig å fjerne det aller meste av avfallsbeholdere på fortau og i annet offentlig rom. Det er også i stor grad slutt på kjøringen med store bossbiler i de trange sentrumsgatene.

Nedgravde avfallscontainere

Omfanget av nedgravde avfallscontainere økte jevnt. Nær 25 prosent av byens innbyggere var ved årsskiftet 2014/2015 brukere av nedgravd renovasjonsløsning, mot 21 prosent ved starten av 2014.

Forurenset grunn

Fagavdelingen er myndighet i forbindelse tiltaksplaner for forurenset grunn. I 2014 ble 12 slike tiltaksplaner behandlet, der hovedformålet har vært å tilrettelegge disse områdene for utbygging.

Forberedelser til sentrale avfallsanlegg

I 2017 vil etter planen IVARs sorteringsanlegg (Forus) og biogassanlegg (Grødaland) stå klare. Fagavdelingen har begynt forberedelser til endringer i renovasjonsordningene som disse nye anleggene innebærer. En av konsekvensene blir avvikling av de ubetjente miljøstasjonene for plast og glass/metall. Antall slike miljøstasjoner er i dag 58, og utfordringen blir å beholde de eksisterende oppstillingsplassene.

Søndagsåpne garasjer

Arrangementet Søndagsåpne garasjer har nå blitt arrangert to år, og kjøres på ny våren 2015. Formålet er å fremme ombruk, og arrangementet har blitt en stor suksess.

God regularitet

Regulariteten med hensyn til tømming av spann er god og håndteringen av avvik på VOF (Varsle om feil) er foretatt kjapt og systematisk.

Andel resirkulert avfall

I 2014 ble 62,8 prosent av avfallet fra husholdningene i Stavanger resirkulert, dette er en liten reduksjon fra året før. Resten gikk til forbrenning med energiutnyttelse. Materialgjenvinningsgraden er høy sammenlignet med andre norske byer, og den holder seg på et stabilt høyt nivå.

Renovasjon finansieres av gebyrinntekter. Den finansielle dekningsgraden for renovasjon i 2014 var på 102,95 %, og viser at kommunens gebyrinntekter for året var 2,95 % høyere enn gebyrgrunnlaget. Overføringer til Renovasjonen IKS var lavere enn forutsatt som følge av lavere kostnader på aktiviteter i egen regi. Saldo på selvkostfondet utgjør per 31.12.14 kr 13,2 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 21:48.