5.7 Vann og avløp

Kvalitet på tjenestene

Vann og avløp deltar hvert år i benchmarkingprosjektet BedreVA sammen med 77 andre kommuner. Vann- og avløpstjenestene oppnår en kvalitetsindeks basert på en samlet vurdering av mange kriterier. I 2014 (for året 2013) oppnådde vannverket en score 3,6 av 4 mulige, som vurderes som et godt resultat. Avløpsverket oppnådde resultat 2,8 som betegnes som ok. Nedgangen fra foregående år skyldes at IVAR ikke overholdt rensekravet på Sentralrenseanlegget Nord-Jæren.

Utbedring av stikkledninger

Stavanger har som eneste kommune i Norge overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei. Det ble utbedret 82 stikkledninger for vann og avløp i offentlig vei. Regnskapet viser forbruk på kr 4,7 mill. til dette arbeidet. Budsjettet var på kr 8,4 mill.

Redusere vannlekkasjer

Temaplanen for reduksjon av vannlekkasjer ble ferdigstilt. Vann og avløp er i god gang med å gjennomføre de planlagte, sonevise tiltakene som vil gi kommunen god kontroll med vannforbruk og lekkasje i byen. Sone 1 – Øyane – ble ferdigstilt i 2014.

Oppgradering og reparasjoner på avløpsnettet

Stavanger har 103 avløpspumpestasjoner, og flere trenger oppgradering. For å møte dette vedlikeholdsbehovet ble det ansatt nye medarbeidere, og det ble bygget opp et sveiseverksted som skal øke kapasiteten.

Pumpeledningen fra den største pumpestasjon i Jorenholmen har hatt flere lekkasjer, og i 2014 ble det satt i gang et reperasjonsarbeid. Arbeidet ferdigstilles i 2015. Det har også vært arbeidet systematisk for å gjøre tiltak i områder hvor det har vært gjentagende oversvømmelser som følge av avløpsnettets funksjon og kapasitet.

Resultater 2014 (kommentarer til avvik fra mål – statistikkvedlegg):

  • Vannforbruk: 19,08 mill. m3. (Mål < 19,1 mill. m3). Dette tilsier en liten økning fra 2013, men likevel i rute til å nå målet i hovedplanen. Økningen skyldtes hovedsakelig en lekkasje på en sjøledning som var utfordrende å lokalisere.
  • Fornyelse av vann/avløpsledninger det siste året: 0,66/0,67 prosent. Målet er 1 prosent. Hovedårsaken til at målet ikke ble nådd er redusert kapasitet til planlegging og oppfølging av investeringsprosjekter hos Plan og anlegg. I tillegg ble det gjennomført tunge investeringsprosjekter som krevde mye ressurser og gav få meter fornyelse. I tillegg prioriterte VA-verket  tradisjonelle graveløsninger som gir bedre kvalitet og lengre levetid enn gravefrie løsninger.
  • Det er ikke ført tilsyn etter Plan- og Bygningsloven i 2014 på grunn av redusert kapasitet. For å likevel sikre en forsvarlig håndtering av slike saker ble det, av VA-verket, foretatt kontroller og stikkprøver av vann- og avløpstiltak i 2014.

Økonomi

VA-verket finansieres av gebyrinntekter, og gebyrene som abonnentene betaler er blant de laveste i landet. Dekningsgraden, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, for vannsektoren var 93,74 % i 2014. Gebyrinntektene var altså 6,26 % lavere enn utgiftene. For å finansiere mellomlegget ble selvkostfondet redusert med kr 6,43 mill. Saldo på selvkostfondet for vannverket utgjorde kr 17,95 mill. pr 31.12.14.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 107,52 % i 2014. Gebyrinntektene var dermed 7,52 % høyere enn utgiftene. Merinntektene på kr 3,04 mill. brukes til å dekke skyldig beløp til bykassen, samt avsetning til selvkostfond. Selvkostfondet utgjorde per 31.12.2014 kr 2,95 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 19:03.