5.2 Utbygging og juridisk

Utbygging og juridisk har i 2014 lagt vekt på å utvikle ny og forbedret organisering av prosjektarbeid. Det er etablert felles styringsgruppe med Kultur og byutvikling i prioriterte utbyggingsprosjekter, og stabene har fått økt kompetanse i prosjektoppfølgingsverktøy knyttet til utvalgte utbyggingsområder.

I tillegg har stabene arbeidet med sak om opprettelse av et boligutviklingsselskap, senest i sak til formannskapet 13.11.2014, som skal følges opp med ny sak våren 2015. Selskapet skal bidra til en jevnere og tilstrekkelig boligproduksjon i Stavanger.

Målet om 1 250 nye boliger i året

I 2014 ble det bygget 846 nye boliger i Stavanger som er om lag 182 boliger færre enn i 2013. Dette er under målsettingen om 1 250 boliger per år. Årsaken er sammensatt, og utbyggerne peker på lavere etterspørsel i markedet for nye boliger. Kommunens utøvelse av rollen som tilrettelegger, utbygger og avtalepart anses ikke som noen hovedårsak til den lavere boligproduksjonen. 

70 prosent innenfor den utbygde by

Fordelingen av de nye boligene er omlag 30 prosent innenfor hovedutbyggingsområdene, hvorav størsteparten har blitt bygget innenfor Tastarustå, med 280 boliger. 70 prosent av nye boliger er bygget innenfor den utbygde by, av disse rundt 180 boliger i Urban Sjøfront. Stavanger kommune har hatt en rolle som tomteeier, tilrettelegger eller utbygger – eller en kombinasjon av disse rollene – i rundt halvparten av den samlede boligproduksjonen.

Byomformingsområder

Kommunen følger fortløpende opp sin rolle som tilrettelegger og avtalepart i Urban Sjøfront, og som grunneier i Jåttåvågen 2. I 2014 er det også arbeidet aktivt med å finne tomt for ny skole i Storhaug bydel, der flere av de aktuelle tomtealternativene ligger i Urban Sjøfront. I Jåttåvågen ble OPS-konkurransen for Folkebad avlyst etter at tilbyderne trakk seg. Arbeidet med en alternativ prosess startet umiddelbart. Salg av det større feltet K3 i Jåttåvågen 2 ble utsatt på grunn av endring i forutsetninger for salget, fra direktesalg til salg i det åpne markedet.

I byomformingsområdene Paradis Hillevåg og Forus Øst har det viktigste i 2014 vært avklaringer knyttet til reguleringer og kommunens rolle. Kommunens engasjement i byomformingsområdene må til enhver tid vurderes opp mot kommunens totale kapasitet og økonomiske handlingsrom.

Hovedutbyggingsområdene

Flere av hovedutbyggingsområdene har fått vedtatt områdeplaner i 2014. Dette er forutsetninger for å kunne inngå avtaler knyttet til tilrettelegging for infrastruktur og arealer for de kommunale utbyggingsbehovene. Kommunen har fått forespørsel om å kjøpe opp deler av arealene regulert til kommunale utbyggingsbehov og park innenfor Jåttå Nord. Tilsvarende forhandlinger er også innledet i Nore Sunde og Atlanteren. Innenfor Husabøryggen Sør er flere kommunale boligfelt solgt for å tilrettelegge for boligutbygging og som oppfølging av bystyrets vedtak i revidert Utbyggingsplan 13.05.2013. Her er noe teknisk infrastruktur ferdigstilt i 2014. Resten ferdigstilles i 2015.

Framtidens byer

Prosjektet Framtidens byer ble avsluttet 31.12.2014. Egen årsrapport og evaluering av prosjektet vil være klar til politisk behandling våren 2015.

Prioriterte prosjekter i 2014

Stavanger Forum
Utstillingshallen Forum Expo og Clarion hotel Energy med tilliggende uteområder ble ferdig som planlagt til ONS 2014. Disse byggene og Siddishallen ble tilknyttet felles energisentral for området. Energisentralen driftes foreløpig av prosjektorganisasjonen. Stavanger kommune har arbeidet med avtaler knyttet til utviklingen av området og avtaler om energileveranser.

Bjergstedvisjonen
Formannskapet valgte kjøper, samarbeidspart og utvikler for Hotellanlegget i Bjergsted. Det ble utarbeidet en opsjonsavtale som skal godkjennes av formannskapet i løpet av første tertial 2015. Det ble inngått avtale med Studentsamskipnaden (SiS) for tomten i Bjergsted med plass til boliger for 177 studenter, der kommunen fester bort tomten til SiS.

Nytorget
Utbygging og juridisk følger opp budsjettvedtak fra 2013 og har hatt to saker om Nytorget med tilliggende arealer til behandling i formannskapet. Kommunen har fått klarlagt prosjektmandat, delprosjekter og fremdrift. Opparbeidelse av selve torget, nytt tinghus, parkeringsanlegg samt relokalisering av Metropolis og Ungdom og Fritid inngår som delprosjekter. Første hovedaktivitet er en plan- og idékonkurranse for Nytorget, som gjennomføres i 2015.

Europan 13 og sentrallagertomten på Forus
Stavanger kommunes sentrallagertomt på Forus ble valgt ut av Europan Norge som en av 5 nasjonale tomter til å delta i Europan 13, en internasjonal konkurranse for unge arkitekter. Stavanger kommune deltar primært for å få idéer og forslag til det interkommunale arbeidet med kommunedelplan for Forus. I tillegg vil konkurransen gi nyttige innspill til en fremtidig bruk av denne sentral tomten for kommunen som grunneier.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 7,1 mill. av en budsjettramme på kr 4,9 mill.

Merforbruket fremkommer som følge av at prosjektene Urban Sjøfront, Ryfast og Atlanteren korrekt er regnskapsført her mens finansieringen av prosjektene ligger i investeringsbudsjettet. Dette må sees på samlet. Dersom man hensyntar dette forholdet ville Utbygging hatt et mindreforbruk i 2014 på kr 1 mill.

 

Denne siden ble sist oppdatert 27. March 2015, 10:47.