4.10 Barneverntjenester

Aktivitetsvekst

Det har vært en betydelig aktivitetsvekst i barnevernet i Stavanger i 2014. Dermed fortsetter en tendens som utviklet seg fra 2012 og 2013 etter at situasjonen hadde vært stabil i flere år. En samlet vekst på over 25 % over tre år har presset kapasiteten i tjenesten til det ytterste. Stavanger ligger likevel på nivå med sammenlignbare byer. Veksten i meldinger har vært svak, men stadig flere meldinger har resultert i undersøkelser, og det er gjort en stor innsats for å hente inn etterslep fra fjoråret. Resultatet av dette arbeidet har ført til at antall barn med tiltak økte med nær 10 % i 2014. Sterkest var økningen for barn og unge med tiltak i hjemmet. Samlet mottar nå nær 1000 barn i Stavanger hjelp fra barnevernet, 3 av 4 mottar denne hjelpen i hjemmet.

Fristbrudd

Også i 2014 har barnevernet i Stavanger hatt store utfordringer med å ferdigstille undersøkelsene innen lovens frister. I tett samarbeid med Fylkesmannen som tilsynsmyndighet, er det utarbeidet handlingsplaner for å lukke avvikene. For å hindre ytterligere forverring, ble det for første gang i Stavanger nødvendig å leie inn eksterne konsulenter til å gjennomføre undersøkelser. Tjenesten ble styrket med 2 årsverk av nye øremerkende midler fra Fylkesmannen i 2014.

Organisasjon

En rekke organisatoriske grep ble satt i verk i 2014, som etablering av en inntaksenhet med særskilt kvalifiserte medarbeidere og ny ledelse. Dette sammen med stor innsats for hele tjenesten, og i særlig grad fra Mottaksavdelingen, førte til en vesentlig reduksjon i fristbruddene, som ventes å være under kontroll i løpet av 1. kvartal i 2015.

Internkontroll og faglig standard

Årshjul for kvalitetsrevisjon ble i hovedtrekk fulgt i 2014. Hovedfokus har vært knyttet til handlingsplan for lukking av avvik etter det landsomfattende tilsynet som fylkesmannen hadde i 2013. I tillegg har det vært gjennomført tre temarevisjoner. Deler av revisjonsarbeidet ble siste halvår nedprioritert på grunn av omdisponering av personellressurser.

Medvirkning

Tjenesten har i 2014 hatt stor oppmerksomhet på arbeidet med å sikre barn, unge og foreldre reell medvirkning i egen sak og påvirkning på barnevernets utvikling. Dette har blant annet skjedd gjennom å videreføre det landsomfattende utviklingsprosjektet Mitt Liv. Barn og unge som er i barnevernet nå, såkalte barnevernproffer, har i regi av Forandringsfabrikken samarbeidet med barnevernet i Stavanger og 15 andre kommuner i landet, om å utvikle verdier og arbeidsmåter som virker inkluderende og styrker barnas medvirkning. Prosjektet utvides nå til å gjelde 100 kommuner i hele Norge, deriblant de fleste rogalandskommunene.

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2014 viser et merforbruk på kr 9,2 mill. av en budsjettramme på kr 202,1 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 104,7. Resultatet fordeler seg med kr 4,2 mill. på administrasjon og 5 mill. på klientutgifter.

Merforbruket på administrasjon skyldes i all hovedsak at det i 2014 var et stort arbeidspress på ansatte i barnevernet med økt saksmengde og pålegg fra Fylkesmannen vedrørende fristovertredelser. For å avhjelpe denne situasjonen ble det brukt eksterne konsulenter sammen med mye bruk av overtid.

Merforbruket på klientutgifter på kr 5 mill. skyldes en fortsatt økning av utgifter til fosterhjem. Bufetat har i 2014 foretatt innstramninger i refusjonsordningen fra staten. Dette førte til at det ble iverksatt et eget prosjekt, der samtlige kommunale fosterhjemsavtaler ble gjennomgått og revidert. For en del fosterforeldre har dette medførte en reduksjon i fosterhjemsgodtgjøringen.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 09:46.