4.1 Innledning

Barnehage

Alle barn med rett til plass fikk tilbud om barnehageplass i hovedopptaket i 2014, og i så stor grad som mulig fått tilbud ut fra ønsket plassering. Noen bydeler har underdekning og andre overdekning av barnehageplasser. Det har derfor ikke vært mulig å etterkomme alle ønsker.

Andelen pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet gikk noe ned fra 2013 til 2014. Hovedsakelig er dispensasjonene gitt til vikarer for ansatte i faste stillinger.

Evaluering av organiseringen innenfor barnehageområdet ble sluttført i 2014 og medførte en styrking av ledelsesressursene på fagsjefnivå og virksomhetsnivå.

For å sikre et likeverdig tilbud for alle barn fortsatte satsingen på kvalitetsutviklingen i barnehagene. Kompetanse- og utviklingstiltak overfor alle grupper ansatte ble prioritert.

Antall barn med store og sammensatte vansker og behov for rettighetsbaserte tjenester økte i 2014. For å møte behovet for hjelp innenfor de økonomiske rammene ble det startet opp et endringsarbeid rundt organiseringen av den spesialpedagogiske hjelpen.

Skole

Kompetanseutvikling for lærere og skoleledere ble høyt prioritert også i 2014. Gjennom kurs og videreutdanning for lærere, veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere samt rektorskole og skolelederutdanning, arbeides det målrettet for å sikre høy kvalitet på undervisningen og god rekruttering til lærer- og skolelederjobber i framtiden.

Det arbeides kontinuerlig for å sikre elevene et godt skolemiljø. Kunnskap om faktorer som bidrar til å fremme utviklingen av gode læringsmiljø ble presentert på samlinger og kurs for lærere og skoleledere. Videre ble det arbeidet med å styrke den forvaltningsmessige håndteringen av saker om elevenes skolemiljø. Det er viktig at elever og foreldre opplever seg godt ivaretatt av skolen i vanskelige situasjoner, og at skolene er i stand til å håndtere slike saker på en ryddig og profesjonell måte.

Kommunen har fått viktige priser for det arbeidet som gjøres både i Kulturskolen og på Johannes læringssenter. Stavanger ble i 2014 kåret til årets kulturskolekommune og til årets norskopplæringskommune i region Vest.

Barn og unge

Rett hjelp tidlig var en fast ordning for første gang i 2014. Barn i 16 barnehager ble i løpet av året observert av et tverrfaglig observasjonskorps fra helsestasjonstjenesten, PPT, fysio- og ergoterapitjenesten og barnevernet. Innen fem år skal alle barnehagene i Stavanger blitt observert av observasjonskorpset og fått en innføring i arbeidsmetoden. Hensikten er å se barns hjelpebehov tidligst mulig.

Barn og unges medvirkning i egen sak og i utvikling av barneverntjenesten generelt ble videreutviklet i 2014 gjennom prosjektet Mitt liv og gjennom systematisk arbeid i den enkelte sak.

Ett av tiltakene i Strategiplan for folkehelse er å følge opp barn som lever i familier med lav inntekt. I 2014 ble det fireårige prosjektet Eg vil lære! satt i gang som en del av dette tiltaket. Hensikten er å sikre at barn i familier med lav inntekt og fosterbarn i første og andre klasse, får utvikle ferdigheter i tråd med sitt evnenivå.

Levekår

Avdeling for hverdagsrehabilitering ble etablert og har oppnådd gode resultater i 2014. De fleste av de 190 personene som har mottatt hverdagsrehabilitering i 2014 klarer seg etterpå helt uten, eller med langt mindre, kommunale tjenester.

Helsehuset Stavanger ble åpnet i 2014 med frisklivssentral, sykepleieklinikk, psykologtjeneste, prosjektledelsen for Leve HELE Livet og Utviklingssenter for hjemmetjenesten og sykehjem. Helsehuset er Stavanger kommunes verksted for utprøving av innovative løsninger innen helse og omsorg.

Prosjekt Informasjonsdag til 75-åringer ble prøvd ut i Hillevåg bydel i mai 2014, som alternativ til senket aldersgrense for forebyggende hjemmebesøk fra 80 til 75 år. Innbyggere som ikke ønsket det, eller som ikke kunne delta på informasjonsdagen, fikk tilbud om ordinært forebyggende hjemmebesøk. Resultat fra dette prøveprosjektet viste at det var liten interesse for forebyggende hjemmebesøk (19 %). Kommunalstyret for levekår vedtok innføring av årlig informasjonsdag for 75-åringer og videreføring forebyggende hjemmebesøk for 80-åringer.

Strategi for implementering av velferdsteknologi (2014-2017) er førende for kommunens arbeid innen velferdsteknologi-området. Hovedmålet er at velferdsteknologi skal bli en del av tjenestetilbudet. Det pågår stor prosjektaktivitet for å få erfaringer med bruk av aktuell teknologi.

Arbeidet med Boligsosialt velferdsprogram går framover. Fra midlertidig til varig bolig og fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig er en viktig satsing. En boligsosial foranalyse ble gjennomført og danner utgangspunkt for det videre arbeidet. Bruken av midlertidig bolig har gått betydelig ned i 2014, og ventelisten for kommunal bolig for vanskeligstilte er blitt kortere. Barnefamilier er særlig blitt prioritert. Arbeidet med etablering av Bomiljøtiltak på Midjord startet opp i 2014.

Regelverk for Startlån-ordningen ble justert som følge av forskriftsendring. Ordningen rettes i større grad mot varig vanskeligstilte husstander. I Stavanger fikk 355 husstander startlån til kjøp av egen bolig, 37 av disse var kommunale leietakere.

Søra Bråde bofellesskap med til sammen 16 plasser for psykisk utviklingshemmede ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Til tross for utbyggingen de siste årene, er antallet på ventelister for bofellesskap til målgruppen fremdeles stigende.

Samfunnsmedisin

Det jobbes kontinuerlig med å sikre at Stavanger kommune har et tilstrekkelig antall fastleger og god kvalitet på tjenestene. Kvalitetsutvalget har i 2014 etablert seg som et viktig organ for kvalitetsutvikling i legetjenesten.

Høsten 2014 inngikk Stavanger kommune vertskommunesamarbeid med Sola og Randaberg kommuner om Øyeblikkelig hjelp-tilbudet. Kapasitetsutnyttelsen er stabil. Statistikk fra 2014 viser et gjennomsnittsbelegg på mellom 60 og 70 %.

Sykehjemslegevakten har en viktig rolle med hensyn til kvalitet i tjenesten og for å hindre unødvendige innleggelser i sykehus. Det har vært god rekruttering av leger til ordningen. Vaktavtalen ble reforhandlet i november 2014.

I 2014 ble det også ansatt en geriater (lege med spesialisering i sykdom hos eldre mennesker) i 40 % stilling som eldreomsorgsoverlege som skal bidra til å sikre kvaliteten i sykehjemslegetjenesten.

Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 ble vedtatt av Stavanger bystyre i januar 2014. Strategiplanen er kommunens styringsverktøy i folkehelsearbeidet. Planen er konkretisert i en egen handlingsplan som blir fulgt opp innenfor kommunens ulike tjenesteområder.

Folkehelsearbeidet har fått en sentral rolle i forslaget til ny kommuneplan for perioden 2014-2029. På denne måten er folkehelseperspektivet forankret på tvers av organisasjonen i tråd med folkehelseloven.

En ny folkehelserådgiver er ansatt for å styrke koordineringen av kommunens folkehelsearbeid.

I 2014 la kommunen frem den sjette levekårsundersøkelsen. På bakgrunn av resultatene i undersøkelsen er et levekårsløft på nordøstre del av Storhaug igangsatt. Stavanger bystyre vedtok innhold, organisering, finansiering og fremdrift for prosjektet i november 2014.

Denne siden ble sist oppdatert 27. March 2015, 10:11.