4.3 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Ressurssenteret gir spesialpedagogisk hjelp og andre former for oppfølging til barn i barnehagealder. Personalet består av ca. 150 ansatte som representerer et sterkt fagmiljø. I 2014 fikk 252 barn spesialpedagogisk hjelp, en økning på ca. 50 barn fra 2013. Økningen skyldes blant annet at flere barn oppdages tidlig gjennom prosjektet Rett hjelp tidlig.

Ressurssenteret fikk i 2014 utvidet ansvar for saksbehandling og vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Vedtaksmyndigheten i disse sakene er fra 2015 delegert til Ressurssenteret når det gjelder barn i både kommunale og private barnehager.

Flerkulturell pedagogikk og barn med atferdsvansker er fortsatt to prioriterte områder for kompetanseutvikling.

Fra høsten 2014 er det startet opp et arbeid med å utvikle flere måter å organisere noe av den spesialpedagogiske hjelpen på, i form av sosial ferdighetstrening i gruppe. Hensikten med denne endringen er å gi målrettet tilbud for barn som har behov for å få hjelp i utviklingen av sosiale ferdigheter, parallelt med bedre utnytting av ressursene. Det forventes at endringen fører til bedre kvalitet og at ressursene utnyttes mer effektivt.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,7 mill. av en budsjettramme på kr 60,4 mill. i 2014. Dette utgjør en forbruksprosent på 97,3.

Mindreforbruket skyldes redusert bemanning i virksomheten på grunn av rekrutteringsutfordringer.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 17:20.