3.6.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Stavanger kommune har de siste ti årene hatt et gjennomsnittlig investeringsnivå på i overkant av kr 1 mrd. per år. Egenfinansieringen av investeringene har i denne perioden vært lavere enn målsettingen på 50 %. Det har samtidig vært en betydelig økning i opptak av startlån. Dette har medført at brutto lånegjeld har økt markant de siste årene. Tabell 3.29 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og lån der staten yter kompensasjon for renter/avdrag.

Utvikling i lånegjeld2005200620072008200920102011201220132014
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser2 8602 9443 0573 5354 0444 8025 3475 7436 2346 909
      - Videre utlån / startlån2172362813776308931 0141 2311 4001 571
      - Ubrukte lånemidler59212972677713690211176300
      - Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen324356342328314301287273259245
      - Lån ifm. Reform 97575349272320161296
      - Lån skolebygg (staten betjener rentene)263263245239222473456438421403
      - Lån kirkebygg (staten betjener rentene)993646467979858380
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner1 9312 0061 8072 2512 7322 9003 4053 4933 8864 304
Tabell 3.29 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Det mottas kompensasjon fra staten som dekker renter og avdrag på en relativt stor andel av kommunens lånegjeld. Det ytes kompensasjon for renter og avdrag på lån knyttet til Eldre – og psykiatriplanen og Reform 97, samt kompensasjon for renter på lån knyttet til investeringer i skole- og kirkebygg.

Brutto lånegjeld økte med kr 675 mill. fra 2013 til 2014. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 418 mill. fra 2013 til 2014 dersom det korrigeres for startlån og lån der staten dekker kapitalutgiftene.

Figur 3.17 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2005-2014.

Figur 3.17 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2005-2014
Figur 3.17 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2005-2014

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2007-2014. Dette vil kunne medføre at en stadig større andel av driftsinntektene medgår til å dekke kapitalutgifter. Lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) var per 31.12.2014 på kr 40 408.

Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner benyttes blant annet begrepet netto lånegjeld. Netto lånegjeld defineres som langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse Energi AS) og ubrukte lånemidler. Figur 3.18 viser netto lånegjeld (konsern) per innbygger for ASSS-kommunene i 2013 og 2014. Stavanger kommune har de siste årene hatt en betydelig økning i netto lånegjeld per innbygger, men nivået ligger likevel fortsatt under gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Figur 3.18 Netto lånegjeld per innbygger i ASSS-kommuner (konsern)
Figur 3.18 Netto lånegjeld per innbygger i ASSS-kommuner (konsern)

 

Denne siden ble sist oppdatert 8. April 2015, 11:26.