3.3.3 Egenfinansiering av investeringer

Det er kommunens langsiktige målsetting at investeringene over tid skal være minst 50 % egenfinansiert. Denne målsetting ble ikke nådd i 2014, idet egenfinansieringen ble ca. 47 %. De største egenfinansieringsinntektene var relatert til mottatt momskompensasjon, salg av eiendommer, samt diverse tilskudd hvorav den største andel var tilknyttet tilskudd til utstillingshall Forum. Figuren under viser egenfinansieringsandel av investeringer i perioden 2005-2014.

Figur 3.11 Egenfinansiering av investeringer
Figur 3.11 Egenfinansiering av investeringer

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 10:31.