3.2.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat

Netto driftsresultat framkommer negativt på kr 106,6 mill. Dette kr 79,3 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell 3.18. Fondsmidler er brukt til å finansiere driften i 2014. Utviklingen er ikke bærekraftig.

Når alle finanskostnadene og -inntektene er trukket fra driftskostnadene og -inntektene, framkommer netto driftsresultat. Disse midlene brukes til å sette av midler til senere års bruk (fond) eller til egenfinansiering av investeringer. Til motpost kommer bruk av tidligere oppsparte fondsmidler. Når alt dette er summert, får man et regnskapsmessig resultat.

Linje Netto driftsresultat og årsresultat 2014 – driftsregnskapet Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 Avvik Regnskap i % av budsjett Regnskap 2013
1 Netto driftsresultat -106 565 -185 868 79 303 57 % 160 441
2 Bruk av tidligere års mindreforbruk 7 763 7 763 0 100 % 15 506
3 Bruk av disposisjonsfond 94 152 134 223 -41 216 69 % 77 015
4 Bruk av bundne fond 88 228 83 809 4 868 106 % 85 091
5 Sum bruk av avsetninger 190 143 225 795 -36 348 84 % 177 612
6 Overført til investeringsregnskapet 4 647 4 647 0 100 % 143 418
7 Avsetning til disposisjonsfond 0 35 006 35 006 0 % 106 336
8 Avsetninger til bundne fond 78 931 274 -77 961 28 553 % 80 537
9 Sum avsetninger 83 578 39 927 -42 955 208 % 330 291
10 Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 7 763
Tabell 3.18 Årsresultat 2014 – driftsregnskapet. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Samlet bruk av tidligere oppsparte midler var på kr 190,1 mill. i 2014 (linje 5) mens de samlede avsetningene til fond og overføring til investeringsregnskapet ble kun kr 83,6 mill. (linje 9).

Avviket i bruk av disposisjonsfond (linje 3) sammenlignet med budsjett skyldes at det pga strykningsbestemmelsene ikke var mulig å gjennomføre bruk av fond, regnskapsmessig, til å dekke merforbruket fra virksomhetene.

Bruk av bundne fond (linje 4) gjelder i hovedsak overføring av øremerkede midler fra 2013 til 2014, samt bruk av selvkostfond. Samlet utgjorde dette kr 88,2 mill. og er brukt til å finansiere driftstiltak.

Overføring fra drift til investering (linje 6) ble vedtatt saldert i tertialrapport per 31.08.2014. Resterende overføring utgjør kr 4,6 mill. etter at kr 1,6 mill. av overføringen er strøket i henhold til regnskapsforskriftens bestemmelser. Midlene var ikke budsjetterte og følgelig framkommer ikke et avvik mellom regnskap og budsjett i linje 6.

Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 78,9 mill. (linje 8).

Regnskapsmessig mindreforbruk fra 2013 på kr 7,8 mill. (linje 2) er satt av på disposisjonsfond (linje 7) sammen med innsparingskravet overfor virksomhetene som hadde inntil 3 % merforbruk i forhold til sin netto ramme i 2013. Realiserte kursgevinster i finansforvaltningen ble kr 14,75 mill. og er avsatt for å øke bufferfondet tilstrekkelig i forhold til krav i finansforvaltningen.

Gjennom årsoppgjørsdisposisjoner er samtlige avsetninger til frie fond rammet av strykningsbestemmelsene i regnskapsforskriften. Kr 49,8 mill. er strøket slik at driftsregnskapet er gjort opp i balanse med et regnskapsmessig driftsresultat på kr null. Å benytte tidligere oppsparte midler til å finansiere driften og samtidig ikke få satt av nye midler til framtidig bruk er en lite ønskelig situasjon. Dette fordrer aktiv prioritering framover for å skape økt økonomisk handlekraft.

 

Denne siden ble sist oppdatert 30. March 2015, 11:13.