3.2.2 Driftsutgifter

Kommunens samlede driftsutgifter, eksklusive finansutgifter og avskrivninger, ble i 2014 kr 8 673 mill. Dette er en økning på kr 374 mill. tilsvarende 4,5 % fra 2013. I forhold til justert budsjett 2014 viser regnskapet kr 8,1 mill. i lavere utgifter.

Figur 3.7 viser forholdet mellom de ulike utgiftsartene og de totale driftsutgiftene eksklusive finansutgifter og avskrivninger.

Figur 3.7 Forholdet mellom ulike typer utgifter i 2014
Figur 3.7 Forholdet mellom ulike typer utgifter i 2014

I tabell 3.16 er kommunens hovedgrupper av utgifter satt opp.

LinjeDriftsutgifter Regnskap 2014Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjett
1Lønnsutgifter og sosiale utgifter4 946 9594 943 603-3 356100,1
2Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon minus fordelte utgifter966 619912 548-54 071105,9
3Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon1 885 1941 821 457-63 737103,5
4Overføringer873 7731 003 013129 24087,1
5Sum driftsutgifter8 672 5458 680 6218 07699,9
Tabell 3.16 Sum driftsutgifter eksklusiv avskrivninger 2014. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Lønn og sosiale utgifter utgjorde 57 % av de totale driftsutgiftene i 2014 og har økt med 5,6 % sammenlignet med regnskapet for 2013. Økningen i lønn utover lønnsvekst i 2014 skyldes økt kommunalt tjenestetilbud samt økning i pensjon og arbeidsgiveravgift. I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter, blant annet gjennom kjøp fra kommunale foretak, IKS og private aktører som private barnehager og sykehjem med driftsavtale. Disse kostnadene utgjør en relativt stor andel av utgiftene til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon (linje 2) har kun økt med 1,8 % i forhold til regnskap 2013. Økningen skyldes i all hovedsak indeksregulering av eksterne husleiekontrakter.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon (linje 3) har økt med 6,7 % mot regnskap 2013. Økningen skyldes blant annet økt aktivitet knyttet til flere barn i private barnehager, flere fosterhjemsplasserte barn med skoletilbud i andre kommuner, økning i spesialundervisning både til fosterhjemsplasserte barn og elever i private skoler samt kjøp av pleie og omsorgstjenester.

Overføringer (linje 4) er redusert med 2,6 % sammenlignet med regnskap 2013. Årsaken til dette er i all hovedsak at det i 2013 ble bokført tap av momskrav knyttet til sosiale boliger.

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 10:21.