7.1 Stavanger Parkering

7.1.1 Årsberetning

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
 2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftspålagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
 1. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttegjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

orgkart-stavanger-park

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og vedlikehold. I og med at vi har mange parkeringshus i Stavanger kommune, er dette en omfattende jobb. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndheving er den største gruppen med 19 ansatte, hvorav alle jobber i parkeringssoner, Parkeringshus og andre steder i Stavanger kommune der det er påkrevd. Det legges mye ressurser i opplæring blant trafikkbetjentene og alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. Normalt tar det ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært.

Økonomi og årsregnskap

I fjorårets årsberetning ble det vektlagt at selskapet jobbet for å effektivisere driften samt foreta rutine- og prosessforbedringer spesielt i forhold til økonomifunksjonen. Revisjonsrapporten fra Rogaland Revisjon IKS konkluderer slik:

«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de fleste områder slik at de nå skal fungere tilfredsstillende»

Foretaket vil berømme Stavanger kommune sin regnskapsavdeling for godt og konstruktivt samarbeid i utviklingen av foretakets økonomistyring.

Selskapet har gjort effektiviseringsgrep innenfor forvaltningen som blant annet har medført en reduksjon i saksbehandlingstid fra 2-4 måneder til maksimalt 1 måned. Samtidig har effektiviteten per saksbehandler blitt om lag tredoblet i løpet av året.

Selskapet betalte engangsutbytte til Stavanger kommune på 4 mnok i august 2014. Dette utbytte sammen med de 75 millionene som ble betalt til ut desember 2013 medfører en kontantbeholdning for selskapet per 31.12.2014 på om lag 53 millioner kroner, herav 25 millioner i det bundne frikjøpsfondet. Av dette er 13 millioner bundet i en investeringsforpliktelse i forbindelse med bygging av p-anlegg i Lervig Sykehjem.

Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Salgsinntektene for 2014 ble 74,4 millioner kroner en økning på 3,1 millioner kroner sammenliknet med året før. Prisene på parkering har stått stille siden 2010 samtidig som belegget er om lag det samme som året før. De viktigste årsaken til økningen ligger dermed i mindre nedetid på teknisk utstyr og noe økning i de nyere p-anleggene P-Arketten og P-Siddis. Samtidig ser vi at Valberghallen har vokst i popularitet som en følge av mer stabile kjøreforhold til og fra hallen.

Inntektene fra ileggelser ligger på samme nivå som for 2013, til tross for lavere bemanning og uendrede satser.

Finansinntektene var i 2013 4,2 millioner kroner mot 2,2 millioner kroner i 2014. Årsaken til nedgangen er utbytter til eier.

Driftskostnadene er 5,1 millioner kroner lavere sammenliknet med 2013. Lavere personalkostnader og kraftig nedgang i strømutgifter utgjør de største postene her. Det bemerkes også at det ikke har vært de store investeringene i 2014 som påvirker resultatet positivt. I 2015 vil investeringene økes kraftig.

Regnskap for 2014 gjøres opp med et driftsresultat i pluss på kr. 25,9 millioner kroner og et årsresultat inkludert finans på 21,4 millioner kroner. Følgende disposisjoner av overskudd foreslås:

Frikjøpsfond:                              2.218.125

Overføring disposisjonsfond:     19.216.201

Regnskapet for 2014 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til grunn.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å drifte private parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi, har økt kundemassen og inntekten i 2014.

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtårn. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbuk med videre må oppfylles for å bli sertifisert.

Stavanger Parkeringsselskap KF har i løpet av 2014 gått til anskaffelse av el-bil. Det er fokus på minimering av energibruk noe som har resultert i betydelig nedgang i energikostnader. Selskapet har gjort flere konkrete tiltak i forhold til å forbedre informasjon om ledige parkeringsplasser, deriblant samarbeid med ekstern aktører, forbedret visningsskilt og informasjon i egen app. Foretaket foretar kontinuerlig overvåkning av antallet ladepunkter for el-bil, samtidig som det vurderes investeringer i mer moderne og energieffektive løsninger i eksisterende infrastruktur

HMS

HMS ansvar hviler på AMU samt den enkelte leder i selskapet. AMU har avholdt 4 møter i 2014. Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt, selv om det er en del ting å jobbe med. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. AMU og ledelsen har som mål at det skal tilrettelegges for gode arbeidsforhold med fokus på HMS der ett av tiltakene har vært å stimulere ansatte til fysisk fostring i fritiden.

Sykefraværet var 12,9% i 2014 og det langtidsfraværet som er årsaken til dette. Det er ikke til å legge skjul på at foretaket har hatt flere særdeles alvorlige sykdomstilfeller i 2014.

Stavanger Parkeringsselskap KF benytter Stavanger kommune sitt system Synergi for avviksrapportering. Det også i 2014 registrert uønskede hendelser. Disse følges opp etter bestemte prosedyrer.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 15 kvinner og 16 menn. Foretaket har ikke hatt utlysing av ledige stillinger i 2014, men vil være bevisst på å tilstrebe en god balanse mellom kjønnene. Ca. 10% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret består av 3 kvinner og to menn, der styreleder er kvinne. Selskapets ledergruppe består av to menn og to kvinner.

Medarbeidertilfredshet

Stavanger kommune iverksatte en helt ny medarbeiderundersøkelse i 2014. Denne valgte Stavanger Parkeringsselskap KF å delta på. I og med at dette var en ny undersøkelse, gir den en god basis for det videre arbeid med å foreta gode prioriteringer for det bedriftsinterne samspillet. Oppslutningen var noe over 80% som må sies å være tilfredsstillende. Undersøkelsen viser totalt sett at selskapet scorer høyt områder som jobbengasjement og arbeidsglede og har noe å gå på når det gjelder medvirkning og samspill.

Kundetilfredshet

Det ble i løpet av 2014 foretatt en kundetilfredshetsundersøkelse. Denne vektlegger hva som er viktig for kundene og hvordan foretaket vurderes på viktighet. Resultatet av undersøkelsen viser at over 60% av de spurte synes det er lett eller svært lett å finne ledig parkeringsplass i Stavanger sentrum og at Stavanger Parkering har enkle og funksjonelle betalingsløsninger. Undersøkelsen viser samtidig at foretaket har noe å gå på når det gjelder informasjon om betalingsmåter og tilpasning til ny teknologi.

Tilbakemeldinger fra arrangører som ONS, World Tour med videre er meget gode i forhold til jobben trafikkbetjentene har gjort.

Etikk

Selskapet har hatt ekstra fokus på etikkarbeidet i 2014. Dette på generelt grunnlag, og på basis av resultatet i en avdeling fra medarbeiderundersøkelsen. Stavanger Parkering har konkret kurset medarbeidere i etikkarbeid gjennom samarbeid med Stavanger kommune. Fokus for arbeidet har vært etisk standard for ansatte i Stavanger kommune og særskilte problemstillinger knyttet til parkeringshåndheving. Foretaket har etablert rutinemessige casediskusjoner rundt etiske dilemma.

Marked

Den viktigste oppgaven for Stavanger Parkeringsselskap KF i all kommunikasjon er trygg og sikkert by. Dette er gjenstand for fokus i svært mye av markedskommunikasjonen. Samtidig er det viktig å nå ut til aktuelle målgrupper i forbindelse med særskilte produkter eller tjenester. Ett eksempel er lansering av ny betalingsløsning for betaling av p-avgift med mobiltelefon. Foretaket er bevisst på å søke etter tradisjonelle så vel som nye kanaler for sin markedskommunikasjon, der vi har inngått samarbeid med en lokal aktør i forhold til å synliggjøre parkeringshusenes belegg i sanntid for å sikre en bedre trafikkstyring. En annen og viktig oppgave er omdømmebygging som er en spesielt stor utfordring for et parkeringsselskap. Det er laget en dokumentarfilm om samfunnsnytten som foretaket er involvert i. Denne blir brukt i diverse sammenhenger.

Drift teknisk

Problemene vi hadde med betalingsautomatene i forbindelse med den nye EMV-standarden i 2013 er mer eller mindre eliminert i 2014. Det har resultert i mindre nedetid og forbedret økonomi uten at vi har registrert signifikante endringer i parkeringsbelegget.

Utfordringene med vedlikehold og av bygg og teknisk utstyr er de samme som før. Det må gjøres betydelig investeringer i 2015, særlig gjelder dette P-Posten der det må gjøres strakstiltak dersom det fortsatt skal holdes åpent. Det har også vært behov for strakstiltak på Jorenholmen i forhold til grunnforholdene. Datateknisk utstyr som servere, brannmurer har fått helt nødvendige oppgraderinger i forhold sikkerhet og

Utfordringer og fremtidsplaner

Utarbeidelse av kundetilfredshetsindeks har gitt selskapet verdifull informasjon i forhold til prioriteringer og veien videre:

 • Utarbeide anbud for å forbedre betalingsløsninger
 • Videreutvikle tjenestetilbudet til å omfatte digitale løsning for kjøp av produkter og tjenester
 • Videreføre arbeidet med selskapets omdømme
 • Være aktiv medspiller for gjennomføring av arrangement i Stavanger
 • Styrke foretakets økonomi i forhold til investeringer i eksisterende bygg og anlegg
 • Styrke foretakets økonomiske handlingsrom med tanke på framtidige utbygginger

stavanger-parkering-sign

 

 

7.1.2 Årsregnskap

Resultat

ResultatNoterR-2014 B-2014R-2013
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt174 366 34676 250 00071 267 796
Frikjøp parkeringsplasser2 218 12501 347 500
Annen driftsinntekt17 652 6619 875 0006 159 571
Sum driftsinntekter84 237 13286 125 00078 774 867
Driftskostnader
Lønnskostnad2,817 852 31920 615 00020 628 431
Avskrivning på varige driftsmidler 313 774 59911 485 00013 827 695
Tap på fordringer996 268500 0001 080 928
Annen driftskostnad125 814 11229 458 00027 864 380
Sum driftskostnader58 437 29762 058 00063 401 433
Driftsresultat25 799 83624 067 00015 373 434
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekt2 201 8031 500 0004 212 083
Sum finansinntekter2 201 8031 500 0004 212 083
Finanskostnader
Rentekostnad6 669 6906 610 0007 120 318
Annen finanskostnad6 71903 643
Sum finanskostnader6 676 4096 610 0007 123 960
Sum netto finansposter-4 474 606-5 110 000-2 911 877
Årsresultat21 325 230 18 957 000 12 461 556
Avsatt til bundnet fond72 218 1251 347 500
Overføringer disposisjonsfond719 107 10511 114 056
Tilleggsutbytte/engangsutbytte7-4 000 000-75 000 000
Fra annen egekapital74 000 00075 000 000
Sum disponert21 325 23012 461 556
Tabell 7.1 Resultat
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

BalanseNoter31.12.2014 31.12.2013
EIENDELER
Varige driftsmidler
Bygninger og annen fast eiendom3294 727 274 303 272 678
Tomt St. Olav2 600 000 2 600 000
Anlegg under oppføring31 176 487 0
Maskiner og inventar310 877 856 14 584 664
Biler3465 742 561 562
Sum varige driftsmidler309 847 359 321 018 904
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap4100 000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP5482 014426 592
Sum finansielle anleggsmidler582 014526 592
Sum anleggsmidler310 429 373 321 545 496
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer51 375 282 1 460 822
Andre fordringer51 377 1821 456 016
Sum fordringer2 752 4642 916 838
Bankinnskudd og kontanter653 097 092 38 588 476
Sum bankinnskudd og kontanter53 097 092 38 588 476
Sum omløpsmidler55 849 557 41 505 314
SUM EIENDELER366 278 930 363 050 809
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital78 792 401 8 792 401
Sum bundnet egenkapital8 792 401 8 792 401
Opptjent egenkapital
Bundne investeringsfond6,726 150 567 23 932 442
Annen egenkapital7132 990 554 117 883 450
Sum annen egenkapital159 141 121 141 815 891
Sum egenkapital167 933 522 150 608 292
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser81 304 691 3 961 226
Sum avsetning for forpliktelser1 304 691 3 961 226
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld9185 890 827 196 711 031
Sum annen langsiktig gjeld185 890 827 196 711 031
Sum langsiktig gjeld187 195 518 200 672 257
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld104 587 995 4 201 686
Skyldige offentlige avgifter103 185 056 2 948 034
Kortsiktig konserngjeld100 350 000
Annen kortsiktig gjeld103 376 838 4 270 540
Sum kortsiktig gjeld11 149 889 11 770 260
Sum gjeld198 345 408 212 442 517
SUM EGENKAPITAL OG GJELD366 278 930 363 050 809
Tabell 7.2 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

7.1.3 Noter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, UTKAST PR. 05.02.2014 for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

 • Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
 • Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
 • Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
 • Urealisert tap skal resultatføres.
 • Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode
 • Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den perioden estimatet endres, med mindre resultatføringen kan utsettes i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen.
 • Andre unntak fra kongruensprinssippet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid.
 • Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.
 • Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. Pensjonsordningen er ytelsesbasert. Frikjøpsordning for boliger bygget etter 1965. I 1965 ble det satt krav i plan- og bygningsloven om at det skal bygges p-plass på egen grunn. Kravet er 1 plass pr. 100 kv.meter. Den eneste måten å unngå kravet om egen p-plass, er å kjøpe seg fri. Pengene settes av til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom. Bystyret fastsetter satser for frikjøp. Inntektene av frikjøp parkeringplasser avsettes til bundet investeringsfond (her frikjøpsfond iht. reglene i plan- og bygningsloven).

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Sammendratte poster

Spesifikasjon: 20142013
Salgsinntekter72 827 854 70 158 792
Nærstående parter:
Rogaland Parkering AS (Leieinntekter iht. Kontrakt)1 538 492 1 109 004
74 366 346 71 267 796
Annen driftsinntekt951 853 393 181
Utleie av parkeringsplasser5 715 446 5 605 958
Overføring fra Kommunen (Seniortiltak)60 262 101 807
Rogaland Parkering AS 925 100 58 625
7 652 661 6 159 571
Kjøp av varer og tjenester21 100 237 23 190 225
Nærstående parter:
Kjøp fra kommunen220 714189 255
Kjøp fra Kommunale Foretak2 883 084 3 115 484
Revisjonshonorar145 346 124 089
Regnskapshonorar357 155 376 429
Overføring til kommunen (momskompensasjon)498 739 518 898
Rogaland Parkering AS608 836 350 000
25 814 112 27 864 380
Tabell 7.3 Note 1 Sammendratte poster
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

Ansatte, godtgjørelser m.v.20142013
Lønn14 267 955 15 278 249
Arbeidsgiveravgift2 152 584 2 524 497
Pensjonkostnader - Jfr. Note 8713 899 2 160 882
Andre ytelser717 880 664 802
Sum lønnskostnader17 852 319 20 628 431
Antall årsverk pr 31.12.2014 33,4 36,4
Tabell 7.4 Note 2 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 utbetalt kr 777 050 til daglig leder.

Honorar til styrets leder er utbetalt med kr 58 056.

Totalt er det utbetalt kr 161 380 i styrehonorar til selskapets styre.

Det er for 2014 kostnadsført kr 145 346 i revisjonshonorar.

Note 3 Driftsmidler

DriftsmidlerMaskiner inventarBiler Bygg Anlegg under oppførelseSum
Anskaffelseskost 01.0128 819 013 958 382 345 684 203 0 375 461 598
Årets tilgang1 426 568 0 0 1 176 487 2 603 055
Årets avgang881 633 0 0 0 881 633
Akkumulerte avskrivninger 31.1218 486 092 492 640 50 956 929 0 69 935 661
Tomt St. Olav2 600 000
Bokført verdi pr 31.1210 877 856 465 742 294 727 274 1 176 487 309 847 359
Årets avskrivning5 133 375 95 820 8 545 404 13 774 599
Årets avskrivning i %10 % / 20 %10 % 2,5 %
Kjøp og salg av driftsmidler:20142013
Tilgang2 603 055 9 234 634
Avgang881 633 0
Tilgang: Kostnader til parkeringsanlegg, maskiner og inventar til P-Hus.
Parkeringsanleggene er finansiert ved lån. Jfr. note 9
Tabell 7.5 Note 3 Driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Aksjer og andeler

Selskapet eier følgende aksjer:

Aksjer og andelerAntallPålydendeOverkursTotalt
Rogaland Parkering AS100 1 000 0 100 000
Egenkapitalinnskudd KLP482 014
582 014
Tabell 7.6 Note 4 Aksjer og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er gjort avsetninger for tap på krav med kr 1 500 000.

Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapårets slutt.

Kundefordringer og andre fordringer20142013
Selskapet har kundefordringer på:
Fordringer gebyr/tilleggsavgift1 857 5502 062 032
Andre kundefordringer854 349709 516
Avsetning tap utestående fordringer-1 500 000−1 500 000
Fordring refusjon sykepenger163 383190 886
Foreløpig interim0-1 612
1 375 2821 460 822
Andre fordringer:
Periodiserte inntekter - andre1 377 1821 316 891
Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS0139 125
1 377 1821 456 016
Tabell 7.7 Note 5 Kundefordringer og andre fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2014 bokført kr 996 268 som tap på fordringer.

Balanseført avsetning for tap på fordringer er på kr 1 500 000.

Note 6 Bundne midler

Pr. 31.12.2014 hadde selskapet bundne midler med kr 627 126 og bundne frikjøpfond er på kr 23 932 442.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2014 utgjorde kr 627 126.

Note 7 Egenkapital

Det er i 2014 avgitt kr 4 000 000 i utbytte til Stavanger Kommune. Jfr. Bystyresak 94 -14.

EgenkapitalInnskutt egenkapitalBundne investeringsfondDisposisjonsfond parkeringsformålAnnen egenkapitalSum
Pr. 01.01.8 792 40123 932 44274 387 68843 495 761150 608 292
Utbytte til Stavanger Kommune0−4 000 0000−4 000 000
Årets resultat2 218 12519 107 105021 325 230
Egenkapital
Pr. 31.12.8 792 40126 150 56789 494 79343 495 761167 933 522
Tabell 7.8 Note 7 Egenkapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Beregningen for 2014 er oppdatert i tråd med veiledning gitt ut av Regnskapsstiftelsen 31. august 2014. Dette betyr at konsekvensene av nye uførepensjonsregler og levealderjustering for personer født i 1954 og senere er innarbeidet i beregningen. Begge endringene behandles som planendringer og gir som en engangseffekt et stort beløp til inntektsføring.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr 1 064 868 til KLP. Selskapet har hatt kr 762 191 i utgifter til AFP.

Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2014 kr 482 014.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening2 705 129
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse1 200 265
Avkastning på pensjonsmidler-902 349
Adm.kostnader/rentegarantipremie123 467
Netto pensjonskostnad3 126 512
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) eks. arb.giv.avgift328 982
Resultatført planendring-2 447 306
1 008 188
Opptjente pensjonsforpliktelser39 730 587
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering0
Beregnet pensjonsforpliktelse39 730 587
Pensjonsmidler (til markedsverdi/pensjonsfond)24 932 536
Ikke resultatført estimatendring/ -avvik-13 654 590
Pensjonsforpliktelser1 143 461
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser161 230
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift1 304 691
Økonomiske forutsetninger:31.12.1331.12.14
Diskonteringsrente4,00 %2,30 %
Forventet lønnsvekst3,75 %2,75 %
Forventet G-regulering3,50 %2,50 %
Forventet pensjonsøkning2,72 %1,73 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 %3,20 %
Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.14
Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
Endring balanseførte pensjonsforpliktelser-2 328 251
Årets pensjonspremie3 336 439
Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidstakers andel)1 008 188
Tabell 7.9 Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 315 082 for 2014.

Note 9 Langsiktig gjeld

Virksomheten har pr. 31.12.2014 gjeld på kr 185 890 827 til kredittinstitusjoner.

LånegiverBruk av lånOpptak i årOpptak pålydendeRente-vilkårAvdrag pr. årBokført verdi 2013Bokført verdi 2014Gjenv. løpetid
KommunekredittP-HUS Tjensvoll20045 423 900flytende301 3283 163 9402 862 6129,5 år
KommunekredittP-Anlegg Olav Kyrres gate200748 750 000rentebytte-
avtale
3 046 87640 371 09137 324 21512,5 år
KommunalbankenParketten200994 000 000flytende3 760 00077 080 00073 320 00019,0 år
KommunalbankenP-HUS Olav Kyrres gate20095 600 000flytende224 0004 592 0004 368 00019,5 år
KommunalbankenSiddis P-Hus200987 200 000flytende3 488 00071 504 00068 016 00019,5 år
Samlede lånegjeld196 711 031185 890 827
Tabell 7.10 Note 9 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2008 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på kr 60 000 000 og en løpetid på 20 år. Beløpet ble endret i 2011 til kr 48 750 000.

Note 10 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld20142013
Leverandørgjeld
Private4 000 8353 702 947
Herav gjeld til nærstående parter587 160498 739
4 587 9954 201 686
Skyldige offentlige avgifter
Skyldig forskuddstrekk627 127688 824
Påleggstrekk03 193
Skyldig arbeidsgiveravgift564 248511 629
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. Termin 1 993 6811 744 388
3 185 0562 948 034
Annen kortsiktig gjeld
Depositum34 30034 300
Avsatte feriepenger1 768 3851 809 433
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger249 342255 130
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter andre595 9051 967 274
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter nærstående parter0204 403
Forskuddsbetalte inntekter (Sonekort)728 9060
3 376 8384 270 540
Herav kortsiktig gjeld til Rogaland Parkering AS0350 000
Tabell 7.11 Note 10 Kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

7.1.4 Revisors beretning

 

logo

 

Til Stavanger bystyre 

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Parkeringsselskap KF, som viser et overskudd på kr 21 325 230. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Parkeringsselskap KF per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 23.3.2015
Rogaland Revisjon IKS

rev-sign

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor

Denne siden ble sist oppdatert 25. March 2015, 15:41.