6 Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling har i 2014 jobbet med større planoppgaver, områdereguleringer og en rekke private planer for boligbygging. Dette åpner for en betydelig tilførsel til boligmarkedet i Stavanger. Det ble tatt stilling til en ny bypakke for Nord-Jæren, som skal finansiere viktige transportløsninger for byområdet. Det er etablert et tett og godt samarbeid med vegvesenet, fylkeskommunen og andre parter for å realisere bussvei 2020, ny sykkelstamvei og transportkorridor vest. Stavanger kommune er en viktig medspiller for byens kulturliv, både for de store profesjonelle institusjonene og det øvrige, brede kulturlivet gjennom samarbeid, støtteordninger og avtaler.

6.1 Kultur

Prioriterte oppgaver i planperioden

Stavanger er vertskommune for store profesjonelle kulturinstitusjoner som Stavanger Symfoniorkester, Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Kommunen er forpliktet til å følge opp inngåtte finansieringsavtaler med staten og fylkeskommunen om drift av institusjonene.

Arbeidslokaler (produksjons- og øvingslokaler) har vært prioritert, se avsnittene om Nye Tou og produksjonsløftet under. Gode stipend- og tilskuddsordninger, internasjonalt kunst- og kultursamarbeid, og kunstnerstyrt visning og formidling av kunst, har blitt stimulert via tilskudd.

Bjergstedvisjonen

Etter utbyggingsfasen går nå driften som normalt i alle kulturinstitusjonene i Bjergsted. Stavanger konserthus IKS har hatt ett godt år, både økonomisk og med hensyn til besøkstall. Kuppelhallen er ferdig rehabilitert, og ble tatt i bruk igjen høsten 2014.

Tou-visjonen – Nye Tou

Tou Scene AS overtok i oktober 2014 driftsansvaret for hele Tou-anlegget. Selskapet ivaretar den daglige driften og styrer programmering samt all utleie av lokaler til kunstnere, musikere, dansere m.fl. Stavanger kommune eier, videreutvikler, drifter og vedlikeholder bygningsmassen, og bidrar også med økonomisk vederlag til driften av kulturinstitusjonen Tou Scene & Kunstfabrikk.

I desember 2014 vedtok bystyret en revidert mulighetsstudie for Nye Tou som legges til grunn for videre planlegging og rehabilitering av anlegget.

Rehabiliteringen av første del av atelierhuset ble ferdigstilt ved årsskiftet 2014/2015 med 21 nye atelier.

Ny kulturarenaplan – produksjonsløftet

Første del av atelierhuset er ferdigstilt, jf. ovenfor om Nye Tou. Driftstilskuddet til MUST er økt fra og med 2014 slik at museet kan leie nytt lokale eller eventuelt betjene lån til nybygg for Norsk grafisk museum.

Nytt teaterhus

I høringsutkastet til ny Kommunedelplan for Stavanger sentrum (2014) ble fem lokaliseringsalternativer vurdert, og det anbefales å gå videre med Bekhuskaien og Stavanger stasjon. Det blir anbefalt at Rogaland Teater har begge alternativene med i det kommende KVU-arbeidet.

 

6.2 Kommuneplan

I 2014 har Kommuneplanavdelingen arbeidet med følgende større planoppgaver:

 • Forslag til ny kommuneplan 2014-2029 har vært på høring. Det ble gjennomført et omfattende arbeid for å sikre informasjonsflyt, mulighet for medvirkning og intern forankring av planen.
 • Foreløpig forslag til ny kommunedelplan for sentrum ble lagt ut til høring høsten 2014. Det ble gjennomført et større plan- og analysearbeid, med bred medvirkning og stort engasjement fra aktører i sentrum, innbyggere og organisasjoner med engasjement for sentrumsområdet.
 • Kommunedelplan for Universell utforming ble vedtatt av bystyret 16.06.14.
 • Oppstart av Interkommunal kommunedelplan for Forus. Mandat er vedtatt, og arbeidet er organisert og igangsatt i samarbeid med Sandnes og Sola.

Av øvrige oppgaver har kommuneplanavdelingen i 2014 utarbeidet den sjette levekårsundersøkelsen. Undersøkelsen ble også denne gang gjenstand for stor offentlig interesse.

Boligbyggeprognosen er oppdatert, dette gjennomføres årlig i tilknytning til framskriving av folkemengden.

Det ble startet opp et samarbeid med Helse Stavanger om lokalisering av nytt sykehus. Kommunen vil vurdere konsekvenser for byutviklingen ved lokalisering av nytt universitetssykehus på Våland eller Ullandhaug.

Kommuneplanavdelingen har fulgt opp samarbeidet med de øvrige kommunene på Nord-Jæren om felles befolkningsframskrivinger. Det ble i 2014 etablert et mer formalisert samarbeid om dette. De øvrige kommunene kjøper faglig bistand fra Stavanger og det etableres felles forutsetninger for framskrivingene.

Kommuneplanavdelingen har i 2014 bidratt til å lage en felles boligstrategi for de 4 kommunene på Nord-Jæren. I denne forbindelse har komuneplanavdelingen ledet og ferdigstilt et nasjonalt prosjekt som evaluerer kommunale boligvirkemidler. Avdelingen har også vært involvert i arbeidet med ny regional strategi for næringsarealer som ledes av Greater Stavanger.

6.3 Byplan

Antall private planer har vært stabilt, men også dette året har flere av de private planene vært svært ressurskrevende. Private planer for boligbebyggelse, inkludert studentboliger ble prioritert. Saksbehandlingstiden har vært innenfor lovens krav.

Byplanavdelingen har arbeidet med områderegulering av bl.a. Madla Revheim, Forus Øst, Jåttå Nord, Nore Sunde, UiS og Atlanteren. To større områdereguleringer ble ferdigbehandlet i 2014. I tillegg ble planer for offentlig og privat tjenesteyting, idrett, friområder og styrking av sentrum prioritert i 2014. Oppdateringsplaner, verneplaner og planer for uregulerte områder har vært lavere prioritert, tilpasset tilgjengelig kapasitet.

Avdelingen har arbeidet særskilt med planer innenfor byomformingsområder som enten ligger sentrumsnært eller ved et høyverdig kollektivtilbud. For private planer i Hillevåg ble det utarbeidet et områdeprogram for å muliggjøre en større andel boliger, og sikre et godt bomiljø.

Avdelingen har medvirket i flere større plansaker innenfor Kultur og byutvikling; kommunedelplan Stavanger sentrum, ny rullering av kommuneplanen, større veiprosjekt, lokaliseringsutredninger, kollektivutredninger og prosjektet Framtidens byer. I tillegg har avdelingen arbeidet med idekonkurranser og rådgivning i forbindelse med konkurranser.

6.4 Transportplan

Det regionale transportplansamarbeidet

Bystyret har gitt sin tilslutning og uttalelse til Bypakke Nord-Jæren, som prioriterer og finansierer viktige transporttiltak i byområdet. Ny styringsstruktur for gjennomføring av bypakken er etablert. Arbeidet med kriterier for prioritering av tiltak innenfor programområdene (sykkel- og kollektivtiltak m.fl.) har startet opp.

Bypakke Nord-Jæren bygger på klimaforliket. Målet er nullvekst i personbiltrafikken i byområdet og god framkommelighet for kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport. Investeringsprofilen er at 70 % skal gå til miljøvennlig transport og 30 % til veitiltak.

Bystyret har også uttalt seg til sak om ny rutestruktur for buss.

Arbeid med framtidige bymiljøavtaler har startet opp, og transportplanavdelingen har vært involvert i arbeidet med indikatorer.

Kollektivplanlegging

Arbeidet med å etablere en bussveitrasé innen 2020 i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes, og fra Stavanger sentrum til Hafrsfjord bru, pågår for fullt:

 • kollektivfelt fv. 44 fra Diagonalen til Gausel sentrum – gjennomført arkeologiske registreringer, analyser og vurdering av holdeplass-lokalisering.
 • kollektivfelt fv. 44 Gausel stasjon til Sandnes grense – klargjort for første gangs behandling.
 • kollektivtrase gjennom Jåttåvågen – planprogram har startet opp.
 • kollektivfelt rv.509 Hafrsfjord bru til Søra Bråde – avventer arkeologiske registreringer.
 • kollektivfelt Ragbakken vest til Bråde – startet opp og planprogrammet vedtatt.
 • Forslag til ny kommunedelplan for sentrum har vært på høring for første gang. Planforslaget inneholder konkrete forslag som prioriterer kollektivtransporten og gang- og sykkeltransporten i sentrum og gjennom Kannik.

Lagerveien er opparbeidet som kollektivprioritert gate og nytt kjøremønster er etablert.

Sykkelplanlegging

Det ble utarbeidet revidert mandat for sykkelprosjektet for å iverksette kommunens sykkelsatsing. Sykkelprosjektets hovedoppgave er å gjennomgå hovedruter, avklare planbehov og gjennomføre reguleringsplaner. Hovedrutene Sørmarkruta, Byfjordruta, Tastaruta og Øyaneruta ble gjennomgått i 2014. Sykkelvei med turvei Tasta – Krossbergveien har vært på høring og avventer arkeologiske registreringer før sluttbehandling.

Sykkelstamveien for delstrekning Sørmarka til kommunegrensen med Sandnes plan 2439 er fremmet til sluttbehandling. Planarbeid for strekningen fra Schancheholen til Sørmarka pågår.

Statens vegvesen har startet opp arbeid med reguleringsplan for sykkelvei mellom Tasta og Stokka og reguleringsplan for krysset Madlaveien – Regimentsveien. Reguleringsplan for sykkelvei Grannessletta- Nesbuveien er på høring.

Andre prioriterte oppgaver

Trafikksikkerhetsplanen ble revidert og fremmet for sluttbehandling. Transportplanavdelingen har levert transportanalyser og faglig underlag til kommunens områdeplaner. Skisseprosjekt for Hafrsfjord bru ble lagt fram til kommunalstyret for byutvikling og danner rammer for reguleringsplanen. Planprogram for fylkesveidelen av transportkorridor vest er fastsatt.

6.5 Byggesak

Antall byggesaker har i 2014 vært på et normalt nivå med 2 506 byggesaker. Økningen fra i fjor er på 159 saker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært på 41 dager. Der saksbehandlingstid ikke er spesifikt angitt i lov, er målet en behandlingstid på 4 uker.

Det høye snittet skyldes i hovedsak prosjekt for ikke godkjente leiligheter. Sakene som kom inn i begynnelsen av prosjektet ble utsatt i påvente av politisk og lovmessig avklaring. Sakene lå på vent i over et år og er først behandlet i 2014. Nå behandles nye saker i prosjektet fortløpende etter som de kommer inn. Av de 1655 sakene i prosjektet gjenstår det nå 248 uavklarte saker og 77 søknader om godkjenning som er under bahandling.

Avdelingen har registrert tilsyn i 324 saker, som tilsvarer ca. 13 % av sakene. Dette er under målsetting på 20%, men er over statens anbefaling om tilsyn i 10 % av sakene.

6.6 Geodata

Avdelingen har i 2014 hatt stor oppmerksomhet på å sikre:

 • kort saksbehandlingstid på lovpålagte oppgaver
 • et best mulig fakturagrunnlag for eiendomsskatt
 • oppdatert kart og matrikkel

Avdelingen har tatt i bruk nytt webkart. Grunnet tekniske utfordringer har arbeidet ikke hatt fremdrift som forutsatt.

Det har blitt laget nytt ortofoto over hele kommunen. I tillegg er hele bygningsbasen ajourført og hele kommunen er laserskannet for å gi oss nøyaktige høydedata. Dette er viktig bl.a. i forbindelse med landskapsanalyser og bygningsmodellering.

I forbindelse med kartlegging av risiko og sårbarhet, har Geodataavdelingen bidratt med kart, program og kompetanse til utarbeiding av ROS-analyser. Avdelingen er også representert i kommunens beredskapsgruppe og har bistått der ved behov.

I 2014 har avdelingen utarbeidet en lokal adresseforskrift som er vedtatt av formannskapet. Forskriften vil forenkle arbeidet med adressering og gjøre dette mer forutsigbart.

Geodataavdelingen har siden 2011 hatt en kvalitetshåndbok som beskriver rutiner og prosedyrer for avdelingens ulike arbeidsoppgaver. Videreutvikling av kvalitetshåndboka har vært et prioritert arbeid også i 2014, og adresseforskriften inngår som en del av dette arbeidet.

 

6.7 Økonomi

Regnskapsresultatet totalt på Kultur og byutvikling viser et merforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 197,3 mill. Dette gir en forbruksprosent på 100,4.

Innen kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 0,9 mill. av en budsjettramme på kr 150 mill. Dette gir en forbruksprosent på 99 prosent. Mindreforbruket skyldes blant annet at Bjergstedvisjonens kompensasjonsordning for det frivillige amatørkulturlivets bruk av Stavanger konserthus ikke har mottatt søknader for hele beløpet bevilget til dette formålet. Det kan også nevnes at det ble gitt tilsagn om utbetalinger av kunstnertilskudd, prosjekter, arrangementer etc. på i underkant av kr 0,1 mill., men at kunstnerne, arrangørene etc. ikke anmodet om utbetaling av beløpene. Dette kan skyldes både at tiltakene ikke ble realisert, at de er blitt utsatt e.l.

Byggesak drives etter selvkost. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2014 viser et merforbruk på kr 4,8 mill., og dette merforbruket er dekket inn fra selvkostfondet samme år. En av årsakene til merforbruket skyldes prosjektet «Ikke godkjente leiligheter», samt økte pensjonskostnader i 2014. Selvkostfondet er ved utgangen av året på kr 2,3 mill.

Planavdelingene (byplan, kommuneplan, transportplan), geodata, samt stab viser er merforbruk på kr 1,7 mill. av en budsjettramme på 47,2 mill. Dette gir en forbruksprosent på 103 prosent. Merforbruket skyldes overskridelse på lønn. Det har vært et høyt aktivitetsnivå på avdelingene, med mange saker til behandling.

 

Denne siden ble sist oppdatert 10. April 2015, 08:54.

Gå til 5 Bymiljø og utbygging Gå til 7 Kommunale foretak