7 Kommunale foretak

7.1 Stavanger Parkering

Årsberetning#7.1.1

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
 2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftspålagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
 1. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttegjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

orgkart-stavanger-park

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og vedlikehold. I og med at vi har mange parkeringshus i Stavanger kommune, er dette en omfattende jobb. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndheving er den største gruppen med 19 ansatte, hvorav alle jobber i parkeringssoner, Parkeringshus og andre steder i Stavanger kommune der det er påkrevd. Det legges mye ressurser i opplæring blant trafikkbetjentene og alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. Normalt tar det ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært.

Økonomi og årsregnskap

I fjorårets årsberetning ble det vektlagt at selskapet jobbet for å effektivisere driften samt foreta rutine- og prosessforbedringer spesielt i forhold til økonomifunksjonen. Revisjonsrapporten fra Rogaland Revisjon IKS konkluderer slik:

«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de fleste områder slik at de nå skal fungere tilfredsstillende»

Foretaket vil berømme Stavanger kommune sin regnskapsavdeling for godt og konstruktivt samarbeid i utviklingen av foretakets økonomistyring.

Selskapet har gjort effektiviseringsgrep innenfor forvaltningen som blant annet har medført en reduksjon i saksbehandlingstid fra 2-4 måneder til maksimalt 1 måned. Samtidig har effektiviteten per saksbehandler blitt om lag tredoblet i løpet av året.

Selskapet betalte engangsutbytte til Stavanger kommune på 4 mnok i august 2014. Dette utbytte sammen med de 75 millionene som ble betalt til ut desember 2013 medfører en kontantbeholdning for selskapet per 31.12.2014 på om lag 53 millioner kroner, herav 25 millioner i det bundne frikjøpsfondet. Av dette er 13 millioner bundet i en investeringsforpliktelse i forbindelse med bygging av p-anlegg i Lervig Sykehjem.

Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Salgsinntektene for 2014 ble 74,4 millioner kroner en økning på 3,1 millioner kroner sammenliknet med året før. Prisene på parkering har stått stille siden 2010 samtidig som belegget er om lag det samme som året før. De viktigste årsaken til økningen ligger dermed i mindre nedetid på teknisk utstyr og noe økning i de nyere p-anleggene P-Arketten og P-Siddis. Samtidig ser vi at Valberghallen har vokst i popularitet som en følge av mer stabile kjøreforhold til og fra hallen.

Inntektene fra ileggelser ligger på samme nivå som for 2013, til tross for lavere bemanning og uendrede satser.

Finansinntektene var i 2013 4,2 millioner kroner mot 2,2 millioner kroner i 2014. Årsaken til nedgangen er utbytter til eier.

Driftskostnadene er 5,1 millioner kroner lavere sammenliknet med 2013. Lavere personalkostnader og kraftig nedgang i strømutgifter utgjør de største postene her. Det bemerkes også at det ikke har vært de store investeringene i 2014 som påvirker resultatet positivt. I 2015 vil investeringene økes kraftig.

Regnskap for 2014 gjøres opp med et driftsresultat i pluss på kr. 25,9 millioner kroner og et årsresultat inkludert finans på 21,4 millioner kroner. Følgende disposisjoner av overskudd foreslås:

Frikjøpsfond:                              2.218.125

Overføring disposisjonsfond:     19.216.201

Regnskapet for 2014 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til grunn.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å drifte private parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi, har økt kundemassen og inntekten i 2014.

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtårn. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbuk med videre må oppfylles for å bli sertifisert.

Stavanger Parkeringsselskap KF har i løpet av 2014 gått til anskaffelse av el-bil. Det er fokus på minimering av energibruk noe som har resultert i betydelig nedgang i energikostnader. Selskapet har gjort flere konkrete tiltak i forhold til å forbedre informasjon om ledige parkeringsplasser, deriblant samarbeid med ekstern aktører, forbedret visningsskilt og informasjon i egen app. Foretaket foretar kontinuerlig overvåkning av antallet ladepunkter for el-bil, samtidig som det vurderes investeringer i mer moderne og energieffektive løsninger i eksisterende infrastruktur

HMS

HMS ansvar hviler på AMU samt den enkelte leder i selskapet. AMU har avholdt 4 møter i 2014. Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt, selv om det er en del ting å jobbe med. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. AMU og ledelsen har som mål at det skal tilrettelegges for gode arbeidsforhold med fokus på HMS der ett av tiltakene har vært å stimulere ansatte til fysisk fostring i fritiden.

Sykefraværet var 12,9% i 2014 og det langtidsfraværet som er årsaken til dette. Det er ikke til å legge skjul på at foretaket har hatt flere særdeles alvorlige sykdomstilfeller i 2014.

Stavanger Parkeringsselskap KF benytter Stavanger kommune sitt system Synergi for avviksrapportering. Det også i 2014 registrert uønskede hendelser. Disse følges opp etter bestemte prosedyrer.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 15 kvinner og 16 menn. Foretaket har ikke hatt utlysing av ledige stillinger i 2014, men vil være bevisst på å tilstrebe en god balanse mellom kjønnene. Ca. 10% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret består av 3 kvinner og to menn, der styreleder er kvinne. Selskapets ledergruppe består av to menn og to kvinner.

Medarbeidertilfredshet

Stavanger kommune iverksatte en helt ny medarbeiderundersøkelse i 2014. Denne valgte Stavanger Parkeringsselskap KF å delta på. I og med at dette var en ny undersøkelse, gir den en god basis for det videre arbeid med å foreta gode prioriteringer for det bedriftsinterne samspillet. Oppslutningen var noe over 80% som må sies å være tilfredsstillende. Undersøkelsen viser totalt sett at selskapet scorer høyt områder som jobbengasjement og arbeidsglede og har noe å gå på når det gjelder medvirkning og samspill.

Kundetilfredshet

Det ble i løpet av 2014 foretatt en kundetilfredshetsundersøkelse. Denne vektlegger hva som er viktig for kundene og hvordan foretaket vurderes på viktighet. Resultatet av undersøkelsen viser at over 60% av de spurte synes det er lett eller svært lett å finne ledig parkeringsplass i Stavanger sentrum og at Stavanger Parkering har enkle og funksjonelle betalingsløsninger. Undersøkelsen viser samtidig at foretaket har noe å gå på når det gjelder informasjon om betalingsmåter og tilpasning til ny teknologi.

Tilbakemeldinger fra arrangører som ONS, World Tour med videre er meget gode i forhold til jobben trafikkbetjentene har gjort.

Etikk

Selskapet har hatt ekstra fokus på etikkarbeidet i 2014. Dette på generelt grunnlag, og på basis av resultatet i en avdeling fra medarbeiderundersøkelsen. Stavanger Parkering har konkret kurset medarbeidere i etikkarbeid gjennom samarbeid med Stavanger kommune. Fokus for arbeidet har vært etisk standard for ansatte i Stavanger kommune og særskilte problemstillinger knyttet til parkeringshåndheving. Foretaket har etablert rutinemessige casediskusjoner rundt etiske dilemma.

Marked

Den viktigste oppgaven for Stavanger Parkeringsselskap KF i all kommunikasjon er trygg og sikkert by. Dette er gjenstand for fokus i svært mye av markedskommunikasjonen. Samtidig er det viktig å nå ut til aktuelle målgrupper i forbindelse med særskilte produkter eller tjenester. Ett eksempel er lansering av ny betalingsløsning for betaling av p-avgift med mobiltelefon. Foretaket er bevisst på å søke etter tradisjonelle så vel som nye kanaler for sin markedskommunikasjon, der vi har inngått samarbeid med en lokal aktør i forhold til å synliggjøre parkeringshusenes belegg i sanntid for å sikre en bedre trafikkstyring. En annen og viktig oppgave er omdømmebygging som er en spesielt stor utfordring for et parkeringsselskap. Det er laget en dokumentarfilm om samfunnsnytten som foretaket er involvert i. Denne blir brukt i diverse sammenhenger.

Drift teknisk

Problemene vi hadde med betalingsautomatene i forbindelse med den nye EMV-standarden i 2013 er mer eller mindre eliminert i 2014. Det har resultert i mindre nedetid og forbedret økonomi uten at vi har registrert signifikante endringer i parkeringsbelegget.

Utfordringene med vedlikehold og av bygg og teknisk utstyr er de samme som før. Det må gjøres betydelig investeringer i 2015, særlig gjelder dette P-Posten der det må gjøres strakstiltak dersom det fortsatt skal holdes åpent. Det har også vært behov for strakstiltak på Jorenholmen i forhold til grunnforholdene. Datateknisk utstyr som servere, brannmurer har fått helt nødvendige oppgraderinger i forhold sikkerhet og

Utfordringer og fremtidsplaner

Utarbeidelse av kundetilfredshetsindeks har gitt selskapet verdifull informasjon i forhold til prioriteringer og veien videre:

 • Utarbeide anbud for å forbedre betalingsløsninger
 • Videreutvikle tjenestetilbudet til å omfatte digitale løsning for kjøp av produkter og tjenester
 • Videreføre arbeidet med selskapets omdømme
 • Være aktiv medspiller for gjennomføring av arrangement i Stavanger
 • Styrke foretakets økonomi i forhold til investeringer i eksisterende bygg og anlegg
 • Styrke foretakets økonomiske handlingsrom med tanke på framtidige utbygginger

stavanger-parkering-sign

 

 

Årsregnskap#7.1.2

Resultat

ResultatNoterR-2014 B-2014R-2013
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt174 366 34676 250 00071 267 796
Frikjøp parkeringsplasser2 218 12501 347 500
Annen driftsinntekt17 652 6619 875 0006 159 571
Sum driftsinntekter84 237 13286 125 00078 774 867
Driftskostnader
Lønnskostnad2,817 852 31920 615 00020 628 431
Avskrivning på varige driftsmidler 313 774 59911 485 00013 827 695
Tap på fordringer996 268500 0001 080 928
Annen driftskostnad125 814 11229 458 00027 864 380
Sum driftskostnader58 437 29762 058 00063 401 433
Driftsresultat25 799 83624 067 00015 373 434
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekt2 201 8031 500 0004 212 083
Sum finansinntekter2 201 8031 500 0004 212 083
Finanskostnader
Rentekostnad6 669 6906 610 0007 120 318
Annen finanskostnad6 71903 643
Sum finanskostnader6 676 4096 610 0007 123 960
Sum netto finansposter-4 474 606-5 110 000-2 911 877
Årsresultat21 325 230 18 957 000 12 461 556
Avsatt til bundnet fond72 218 1251 347 500
Overføringer disposisjonsfond719 107 10511 114 056
Tilleggsutbytte/engangsutbytte7-4 000 000-75 000 000
Fra annen egekapital74 000 00075 000 000
Sum disponert21 325 23012 461 556
Tabell 7.1 Resultat
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

BalanseNoter31.12.2014 31.12.2013
EIENDELER
Varige driftsmidler
Bygninger og annen fast eiendom3294 727 274 303 272 678
Tomt St. Olav2 600 000 2 600 000
Anlegg under oppføring31 176 487 0
Maskiner og inventar310 877 856 14 584 664
Biler3465 742 561 562
Sum varige driftsmidler309 847 359 321 018 904
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap4100 000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP5482 014426 592
Sum finansielle anleggsmidler582 014526 592
Sum anleggsmidler310 429 373 321 545 496
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer51 375 282 1 460 822
Andre fordringer51 377 1821 456 016
Sum fordringer2 752 4642 916 838
Bankinnskudd og kontanter653 097 092 38 588 476
Sum bankinnskudd og kontanter53 097 092 38 588 476
Sum omløpsmidler55 849 557 41 505 314
SUM EIENDELER366 278 930 363 050 809
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital78 792 401 8 792 401
Sum bundnet egenkapital8 792 401 8 792 401
Opptjent egenkapital
Bundne investeringsfond6,726 150 567 23 932 442
Annen egenkapital7132 990 554 117 883 450
Sum annen egenkapital159 141 121 141 815 891
Sum egenkapital167 933 522 150 608 292
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser81 304 691 3 961 226
Sum avsetning for forpliktelser1 304 691 3 961 226
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld9185 890 827 196 711 031
Sum annen langsiktig gjeld185 890 827 196 711 031
Sum langsiktig gjeld187 195 518 200 672 257
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld104 587 995 4 201 686
Skyldige offentlige avgifter103 185 056 2 948 034
Kortsiktig konserngjeld100 350 000
Annen kortsiktig gjeld103 376 838 4 270 540
Sum kortsiktig gjeld11 149 889 11 770 260
Sum gjeld198 345 408 212 442 517
SUM EGENKAPITAL OG GJELD366 278 930 363 050 809
Tabell 7.2 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Noter#7.1.3

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, UTKAST PR. 05.02.2014 for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

 • Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
 • Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
 • Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
 • Urealisert tap skal resultatføres.
 • Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode
 • Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den perioden estimatet endres, med mindre resultatføringen kan utsettes i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen.
 • Andre unntak fra kongruensprinssippet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid.
 • Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.
 • Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. Pensjonsordningen er ytelsesbasert. Frikjøpsordning for boliger bygget etter 1965. I 1965 ble det satt krav i plan- og bygningsloven om at det skal bygges p-plass på egen grunn. Kravet er 1 plass pr. 100 kv.meter. Den eneste måten å unngå kravet om egen p-plass, er å kjøpe seg fri. Pengene settes av til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom. Bystyret fastsetter satser for frikjøp. Inntektene av frikjøp parkeringplasser avsettes til bundet investeringsfond (her frikjøpsfond iht. reglene i plan- og bygningsloven).

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Sammendratte poster

Spesifikasjon: 20142013
Salgsinntekter72 827 854 70 158 792
Nærstående parter:
Rogaland Parkering AS (Leieinntekter iht. Kontrakt)1 538 492 1 109 004
74 366 346 71 267 796
Annen driftsinntekt951 853 393 181
Utleie av parkeringsplasser5 715 446 5 605 958
Overføring fra Kommunen (Seniortiltak)60 262 101 807
Rogaland Parkering AS 925 100 58 625
7 652 661 6 159 571
Kjøp av varer og tjenester21 100 237 23 190 225
Nærstående parter:
Kjøp fra kommunen220 714189 255
Kjøp fra Kommunale Foretak2 883 084 3 115 484
Revisjonshonorar145 346 124 089
Regnskapshonorar357 155 376 429
Overføring til kommunen (momskompensasjon)498 739 518 898
Rogaland Parkering AS608 836 350 000
25 814 112 27 864 380
Tabell 7.3 Note 1 Sammendratte poster
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

Ansatte, godtgjørelser m.v.20142013
Lønn14 267 955 15 278 249
Arbeidsgiveravgift2 152 584 2 524 497
Pensjonkostnader - Jfr. Note 8713 899 2 160 882
Andre ytelser717 880 664 802
Sum lønnskostnader17 852 319 20 628 431
Antall årsverk pr 31.12.2014 33,4 36,4
Tabell 7.4 Note 2 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 utbetalt kr 777 050 til daglig leder.

Honorar til styrets leder er utbetalt med kr 58 056.

Totalt er det utbetalt kr 161 380 i styrehonorar til selskapets styre.

Det er for 2014 kostnadsført kr 145 346 i revisjonshonorar.

Note 3 Driftsmidler

DriftsmidlerMaskiner inventarBiler Bygg Anlegg under oppførelseSum
Anskaffelseskost 01.0128 819 013 958 382 345 684 203 0 375 461 598
Årets tilgang1 426 568 0 0 1 176 487 2 603 055
Årets avgang881 633 0 0 0 881 633
Akkumulerte avskrivninger 31.1218 486 092 492 640 50 956 929 0 69 935 661
Tomt St. Olav2 600 000
Bokført verdi pr 31.1210 877 856 465 742 294 727 274 1 176 487 309 847 359
Årets avskrivning5 133 375 95 820 8 545 404 13 774 599
Årets avskrivning i %10 % / 20 %10 % 2,5 %
Kjøp og salg av driftsmidler:20142013
Tilgang2 603 055 9 234 634
Avgang881 633 0
Tilgang: Kostnader til parkeringsanlegg, maskiner og inventar til P-Hus.
Parkeringsanleggene er finansiert ved lån. Jfr. note 9
Tabell 7.5 Note 3 Driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Aksjer og andeler

Selskapet eier følgende aksjer:

Aksjer og andelerAntallPålydendeOverkursTotalt
Rogaland Parkering AS100 1 000 0 100 000
Egenkapitalinnskudd KLP482 014
582 014
Tabell 7.6 Note 4 Aksjer og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er gjort avsetninger for tap på krav med kr 1 500 000.

Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapårets slutt.

Kundefordringer og andre fordringer20142013
Selskapet har kundefordringer på:
Fordringer gebyr/tilleggsavgift1 857 5502 062 032
Andre kundefordringer854 349709 516
Avsetning tap utestående fordringer-1 500 000−1 500 000
Fordring refusjon sykepenger163 383190 886
Foreløpig interim0-1 612
1 375 2821 460 822
Andre fordringer:
Periodiserte inntekter - andre1 377 1821 316 891
Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS0139 125
1 377 1821 456 016
Tabell 7.7 Note 5 Kundefordringer og andre fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2014 bokført kr 996 268 som tap på fordringer.

Balanseført avsetning for tap på fordringer er på kr 1 500 000.

Note 6 Bundne midler

Pr. 31.12.2014 hadde selskapet bundne midler med kr 627 126 og bundne frikjøpfond er på kr 23 932 442.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2014 utgjorde kr 627 126.

Note 7 Egenkapital

Det er i 2014 avgitt kr 4 000 000 i utbytte til Stavanger Kommune. Jfr. Bystyresak 94 -14.

EgenkapitalInnskutt egenkapitalBundne investeringsfondDisposisjonsfond parkeringsformålAnnen egenkapitalSum
Pr. 01.01.8 792 40123 932 44274 387 68843 495 761150 608 292
Utbytte til Stavanger Kommune0−4 000 0000−4 000 000
Årets resultat2 218 12519 107 105021 325 230
Egenkapital
Pr. 31.12.8 792 40126 150 56789 494 79343 495 761167 933 522
Tabell 7.8 Note 7 Egenkapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Beregningen for 2014 er oppdatert i tråd med veiledning gitt ut av Regnskapsstiftelsen 31. august 2014. Dette betyr at konsekvensene av nye uførepensjonsregler og levealderjustering for personer født i 1954 og senere er innarbeidet i beregningen. Begge endringene behandles som planendringer og gir som en engangseffekt et stort beløp til inntektsføring.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr 1 064 868 til KLP. Selskapet har hatt kr 762 191 i utgifter til AFP.

Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2014 kr 482 014.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening2 705 129
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse1 200 265
Avkastning på pensjonsmidler-902 349
Adm.kostnader/rentegarantipremie123 467
Netto pensjonskostnad3 126 512
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) eks. arb.giv.avgift328 982
Resultatført planendring-2 447 306
1 008 188
Opptjente pensjonsforpliktelser39 730 587
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering0
Beregnet pensjonsforpliktelse39 730 587
Pensjonsmidler (til markedsverdi/pensjonsfond)24 932 536
Ikke resultatført estimatendring/ -avvik-13 654 590
Pensjonsforpliktelser1 143 461
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser161 230
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift1 304 691
Økonomiske forutsetninger:31.12.1331.12.14
Diskonteringsrente4,00 %2,30 %
Forventet lønnsvekst3,75 %2,75 %
Forventet G-regulering3,50 %2,50 %
Forventet pensjonsøkning2,72 %1,73 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 %3,20 %
Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.14
Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
Endring balanseførte pensjonsforpliktelser-2 328 251
Årets pensjonspremie3 336 439
Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidstakers andel)1 008 188
Tabell 7.9 Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 315 082 for 2014.

Note 9 Langsiktig gjeld

Virksomheten har pr. 31.12.2014 gjeld på kr 185 890 827 til kredittinstitusjoner.

LånegiverBruk av lånOpptak i årOpptak pålydendeRente-vilkårAvdrag pr. årBokført verdi 2013Bokført verdi 2014Gjenv. løpetid
KommunekredittP-HUS Tjensvoll20045 423 900flytende301 3283 163 9402 862 6129,5 år
KommunekredittP-Anlegg Olav Kyrres gate200748 750 000rentebytte-
avtale
3 046 87640 371 09137 324 21512,5 år
KommunalbankenParketten200994 000 000flytende3 760 00077 080 00073 320 00019,0 år
KommunalbankenP-HUS Olav Kyrres gate20095 600 000flytende224 0004 592 0004 368 00019,5 år
KommunalbankenSiddis P-Hus200987 200 000flytende3 488 00071 504 00068 016 00019,5 år
Samlede lånegjeld196 711 031185 890 827
Tabell 7.10 Note 9 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2008 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på kr 60 000 000 og en løpetid på 20 år. Beløpet ble endret i 2011 til kr 48 750 000.

Note 10 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld20142013
Leverandørgjeld
Private4 000 8353 702 947
Herav gjeld til nærstående parter587 160498 739
4 587 9954 201 686
Skyldige offentlige avgifter
Skyldig forskuddstrekk627 127688 824
Påleggstrekk03 193
Skyldig arbeidsgiveravgift564 248511 629
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. Termin 1 993 6811 744 388
3 185 0562 948 034
Annen kortsiktig gjeld
Depositum34 30034 300
Avsatte feriepenger1 768 3851 809 433
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger249 342255 130
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter andre595 9051 967 274
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter nærstående parter0204 403
Forskuddsbetalte inntekter (Sonekort)728 9060
3 376 8384 270 540
Herav kortsiktig gjeld til Rogaland Parkering AS0350 000
Tabell 7.11 Note 10 Kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Revisors beretning#7.1.4

 

logo

 

Til Stavanger bystyre 

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Parkeringsselskap KF, som viser et overskudd på kr 21 325 230. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Parkeringsselskap KF per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 23.3.2015
Rogaland Revisjon IKS

rev-sign

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor

7.2 Sølvberget

Årsberetning 2014#7.2.1

Innledning – et år med suksess

I 2014 ble Sølvberget gjenstand for svært mye positiv oppmerksomhet. Ny 1. etasje med utvidede tilbud, lange åpningstider, ny restaurant, kreativ formidling og et omfattende arrangementstilbud førte i sum til at flere medier omtalte det hele som en gjenfødelse. «Det er blitt et åpnere og vennligere hus etter at biblioteket har fått et nytt trappeløp og flyttet flere tjenester og tilbud ned til første etasje. I stedet for å komme inn i et inngangsparti som først og fremst ledet gjestene rett gjennom huset og til Breitorget, byr Kulturhuset etter ombyggingen inn på besøk,» skrev Rogalands Avis på lederplass etter nyåpningen.

Resultatene og mottakelsen gir inspirasjon til videre utviklingsarbeid. Listen er lagt høyt, noe som krever mye av alle ansatte.

1. Virksomheten – Stavangers største møteplass

Sølvbergets visjon:
Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og anses som godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, aktiv litteratur- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, sosiale medier og Kapittel-festivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget og i tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet skolebiblioteksentralen og Madla bibliotek. Sølvberget driver også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel. Det nasjonale nord-sør-kompetansebiblioteket ligger også på Sølvberget.

Ny biblioteklov ble vedtatt av Stortinget i juli 2013. Lovendringen la vekt på at folkebibliotekene skal ha en utvidet rolle som infrastruktur for demokratiet. I 2014 oppfylte Sølvbergets bibliotekdrift de nye kravene gjennom aktiv formidling og med å være en av fylkets mest omtalte debattarenaer. De høye besøkstallene viser også at biblioteket har blitt svært viktig som møteplass.

Sølvberget har gjennom året gjort et viktig arbeid for å nyttiggjøre seg av ny organisasjonsmodell med organisering tre fagsøyler og fagstab. Mye myndighet og gjennomføringsansvar er delegert til tverrfaglige team.

2. Økonomi – full drift med utvidede åpningstider

Regnskapet er gjort opp i balanse. Et overskudd på kr 114 375 er overført til foretakets disposisjonsfond.

I løpet av året har Sølvbergets ledelse varslet et forventet underskudd på grunn av finanskostnader som ikke er fullt kompensert. Når det likevel er et positivt driftsresultat, skyldes dette i hovedsak følgende: De høye energiutgiftene i 2013 viste seg å være en faktureringsfeil fra strømleverandørens side. Sølvberget fikk refundert ca. 1,5 millioner kroner i 2014, som ble fordelt forholdsmessig mellom Sølvberget KF og SF-kino. Sølvberget sin andel var ca. kr 1 millioner.

2014 var det første året med utvidede åpningstider i første etasje i Sølvberget, samt utvidede åpningstider og ubetjent bibliotek på Madla. Regnskapet for 2014 er fortsatt preget av store investeringsutgifter, samt omfordeling av driftskostnader som en konsekvens av at Sølvberget åpnet sin nye første etasje for publikum.

Investeringer
Investeringene i forbindelse med «Nye Sølvberget» fase 1 ble ferdigstilt i 2014, og i januar åpnet nytt bibliotek i 1. etasje. Mesteparten av investeringene ble regnskapsført i 2013. Det ble ikke tatt opp nye lån i 2014 og det gjenstår fortsatt ubrukte lånemidler fra 2013. Det vil bli utarbeidet eget byggeregnskap for Nye Sølvberget, fase 1 i løpet av våren 2015.

Arbeidet med fase 2 av «Nye Sølvberget» (2.-4.etasje) tar lenger tid enn planlagt, men følger ellers oppsatt plan. Investeringene finansieres hovedsakelig gjennom låneopptak. I tillegg går avdrag fra lån til Renaa inn for å styrke investeringsmidlene, og 2014 er det første året for full momsrefusjon av investeringskostnadene.

Driftsinntekter
Driftsinntektene er kr 2,3 millioner høyere enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak at «overføringer med krav uten motytelse» er på kr 73,9 millioner mot budsjettert kr 71,6 millioner. Årsaken er at Stavanger kommune i sine budsjettjusteringer gjorde lånemidlene til Renaa om til driftsmidler.

Driftsutgifter
Utgiftene til lønn har økt i forhold til 2013, fra kr 30,6 millioner pluss sosiale utgifter til

kr 34,7 millioner. Økningen er i samsvar med budsjettet og skyldes delvis utvidelse av åpningstidene, men også kostnader til ferdigstilling av magasin og utvidet ramme i forbindelse med lønnsforhandlingene.

Kostnadene knyttet til arrangementer og markedsføring har økt etter at ombyggingen er ferdigstilt. Aktivitetene har blomstret i 2014 i nye lokaler. Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen.

I 2014 var det en betydelig økning av kostnadene til pensjonspremien. Siden kostnadene og premieavvikene knyttet til pensjon svinger fra år til år, bør det vurderes å avsette midler i «de gode årene» og slik unngå negative påvirkningene av pensjonskostnader for drift.

Finanskostnadene i 2014 påløp seg kr 2,7 millioner mot budsjetterte kr 2,1 millioner. Fra 2015 er finanskostnadene for eksisterende lån kompensert fra Stavanger kommune. Men finanskostnadene vil øke i årene framover, og det er ikke avklart om også disse vil bli kompensert.

Kulturbanken
På grunn av usikkerheten om Kulturbankens framtid og faktiske kostnader til drift, har Sølvberget vært forsiktig med å belaste oppsatt driftsbudsjett. Dette fører til et positiv resultat på nesten 0,6 millioner i 2014.

Litteraturhus og Kiellandsenter
Prosjektlederstillingen ble ikke fornyet da avtalen gikk ut, og det ble i stedet arbeidet med å få til et forprosjekt for rehabilitering av Kulturbanken og innpassing av Litteraturhus og Kiellandsenter i bygningen. Våren 2015 fremmes ny sak til politisk behandling, siden bystyret har vedtatt å selge bygningen.

Disposisjonsfond
Overskuddet fra 2013 på kr 2 570 445 ble avsatt til disposisjonsfondet. Styret vedtok senere å disponere kr 288 045 til drift og kr 578 636 til investeringer. Resterende midler i disposisjonsfondet er avsetninger fra tidligere års overskudd og øremerkede midler som er overført til 2015.

Det er gjennomført konkurranser for følgende innkjøp: Valg av ny renholdsleverandør, selvbetjening/RFID på Madla, RFID på Sølvberget, rådgivende arkitekt for interiørdesign kontorfellesskap.

3. Ansatte – kvalitet og stolthet

Resultatmål:

 • Økt trivsel og stolthet over arbeidsplassen
 • Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

Åpningen av 1. etasje har preget arbeidet ved Sølvberget i 2014. Sølvberget har fått mye oppmerksomhet og besøket har skutt i været. De ansatte er stolte over å arbeide på et bibliotek som tør å gå foran, som er nyskapende og som er et hus som kjemper for ytringsfrihet. De ansatte har strukket seg langt og vært fleksible i forhold til alle endringene omorganisering og nyåpning har ført med seg.

2014 har vært et år der vi de ansatte har blitt kjent med den nye organisasjonsmodellen. Omorganiseringen og arbeidet med Nye Sølvberget fører med seg ombygging, omstrukturering og endring av arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. Mange av arbeidsoppgavene utføres mer effektivt i den nye organisasjonsmodellen, men den nye organiseringen får ikke vist sitt fulle potensiale før den fysiske ombyggingen av 2.- 4. etasje er på plass.

Mange ansatte har i 2014 vært engasjert i forskjellige arbeidsgrupper som har arbeidet med utviklingen av Nye Sølvberget 2. – 4. etasje. Det er viktig for den videre prosessen at arbeidet forankres godt i organisasjonen.

Sølvberget hadde 72 fast ansatte i 2014, fordelt på 58,41 årsverk, og 2,5 årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2014. 34,72 prosent av arbeidstakerne var menn og 65,28 prosent kvinner. Det var 25 prosent menn i ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2014 ansatt 3,5 nye medarbeidere i faste stillinger, mens tre sluttet.

Sølvberget hadde et sykefravær på 3,6 % i 2014 (5,8 % i 2013). Nedgangen i sykefraværet var forventet, da 2014 har vært et roligere år uten fysiske ombygginger og omorganisering. Sølvbergets IA-mål er en sykefraværsprosent på under 5,6 %. Sykefraværet på Sølvberget er lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune.

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i februar 2014. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ble grunnlag for tiltak som ble innarbeidet i HMS-planen for 2014 og ROS-analysen. Hovedområdene som ble fokusert på i 2014 var:

Hvis konflikter oppstår, blir de håndtert på en god måte.

Hvordan kan vi legge til rette for gode beslutningsprosesser nedover i organisasjonen?

Jeg kan i stor grad påvirke hvordan jeg skal utføre mine arbeidsoppgaver.

I januar ble det ansatt en egen rådgiver på HMS- og drift. Det har blitt gjennomført en omfattende ROS-analyse, der tidligere ROS-analyser har blitt gjennomgått og oppdatert. Det ble arbeidet med forbedring av internkontrollsystemet og oppdatering av rutiner innen brannvern og HMS.

Som en del av HMS-arbeidet for å fremme et godt arbeidsmiljø ble det gjennomført en rekke sosiale tiltak i 2014. Her er noen eksempler: Sommerfest, julebord, familiedag i Trollskogen, ukentlig HMS-trening og intern Facebook-gruppe som brukes til kulturbygging og kunnskapsdeling. Alle ansatte har fått tilbud om mindfullnesskurs, og obligatorisk førstehjelpskurs er blitt gjennomført med interne krefter.

Sølvberget skrev i 2014 under en ny IA-avtale med NAV, med egne mål for Sølvbergets IA-arbeid. Sølvberget fikk i 2014 tilgang til det nye lønns- og personalsystemet LØP og innførte et planleggingsverktøy for bemanning, Planday.

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2014. Det er ikke avholdt kontaktmøte mellom kommunalutvalget og foretakene.

4. Brukerne – økt besøk og digital vekst

Resultatmål:

 • Øke besøket med 10 %
 • Øke gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 10 %
 • Sølvberget skal være en god integreringsarena
 • Økt bruk av digitale tjenester

Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Besøk og utlån
Samlet besøk på Stavanger bibliotek økte med 54 % siste året. Dette skyldes i stor grad at publikum har tatt i bruk den nye 1. etasjen på en måte som overgår alle forventninger. Sølvberget har her skapt en attraktiv møteplass og et byrom som er viktig for Stavanger sentrum og for videre utvikling av Sølvberget. Samtidig fortsetter publikum å bruke tilbudene i de andre etasjene og på Madla bibliotek.

Samlet utlån for biblioteket var 685 282. Dette var en økning på 2 % fra året før. 12 % av utlånet gjøres i den nye førsteetasjen. Utlånet av e-bøker var i overkant av 20 000, en økning på 305 % fra året før. Dette tilsvarer likevel bare 3 % av det totale utlånet. Madla bibliotek hadde 1 % økning i utlånet. Utlån av bøker gikk gjennomgående noe opp (mest på barn med 5 %), mens utlån av musikk gikk ned med 24 %. Utlån av film var nokså stabilt.

Sølvbergets magasin har vært utilgjengelig for publikum under ombyggingen. Samlingen ble reorganisert og flyttet tilbake i 2014. Dette har vært et omfattende arbeid, men resultatet er blitt bra både for publikum og ansatte.

Arrangementer
Det ble gjennomført 480 arrangement og 215 klassebesøk/brukerorienteringer i Sølvbergets regi i 2014 (334 og 231 i 2013). 176 av arrangementene var for barn, og gjennomsnittsbesøk pr arrangement var 65 (64 i 2013). Det samlede besøket på Sølvbergets arrangementer var 40 416, noe som er en dobling fra 2013. Arrangementene på Kapittel 14 er ikke med i disse tallene. Festivalen hadde 152 arrangement og et totalt besøk på 11 400.

Høsten 2014 startet Sølvberget samarbeid med Røde Kors ukentlig språkkafé. Dette er et tilbud til folk med ikke-norsk-etnisk bakgrunn som ønsker å øve seg på å snakke norsk.. Antallet cinematekvisninger og samarbeidsarrangement med eksterne partnere økte, bl.a. var Sølvberget var en av hovedsamarbeidspartnerne i Stavanger Impact Week. Dette er viktige årsaker til at antall arrangementer økte med rundt en tredjedel fra 2013.

Det ble gjennomført flere arrangementer, og prøvd ut nye arrangementstyper, f.eks. ulike verksteder. Gjennomsnittsbesøket pr arrangement økte 1,5 %, som er under målsettingen. Det er likevel grunn til å være fornøyd med dette, da en del av de nye arrangementene har vært beregnet på små grupper. Det betyr at gjennomsnittsbesøket har vært høyt på de faste seriene og kveldsarrangementene.

Internasjonalt kulturnettverk er en viktig bidragsyter med 44 arrangement og 9 950 besøkende. De viktigste arrangementene var Kulturkafeene på lørdager, møteserien Global morgen, Barnas verdensdag og Frivillighetstorget.

Tilbudet til barn er viktig, og Barne- og ungdomsbiblioteket har mange aktiviteter. Teamet sørget for å sette barnelitteratur på regional dagsorden gjennom leselystkonkurransen «Årets bok» og prosjektet «Grunnloven i gave» som var støttet både av SR-bank og Ordføreren.

Litteraturfestivalen Kapittel ble etablert av Sølvberget i 1995, og festivalen har hatt sterk utvikling de seneste årene. 2014 var nok et godt år for festivalen. Festivalens etablerte stilling i regionen og nasjonalt ble ytterligere befestet. Med temaet ”olje” klarte festivalen å sette dagsorden i tiden rundt avviklingen og var utgangspunktet for en interessant diskusjon om litteraturens rolle i møte med harde verdier som økonomi og vekst. Det ble også klart at vi har nådd et svært akseptabelt nivå på kvaliteten på den fysiske organiseringen. Tilbakemeldinger fra publikum og deltakere har vært overveiende positive. I sum forblir Kapittel en verdifull del av Sølvbergets drift.

Hele Rogaland leser er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvberget. Sølvberget leder styringsgruppen for prosjektet. For å hedre 70-års jubiléet til Kjartan Fløgstad, ble hans bok Grand Manila valgt som den boken hele Rogaland skulle lese i 2014. Hele Rogaland leser arrangementet under Kapittel satte besøksrekord på Bokpraten med 250 publikummere.

Den digitale satsingen ga gode resultater også i 2014. Sølvberget er anerkjent som et av landets beste bibliotek innen digital formidling og markedsføring, og stadig flere ansatte tar del i den digitale utviklingen.

Madla bibliotek etablerte i mai tilbud om meråpent bibliotek. Ved å benytte lånekortet som nøkkel har publikum nå tilgang til filialen sju dager i uka fra kl. 6 om morgenen til kl.22 om kveden. Tilbudet er også tilgengelig i helgene, men i mindre omfang.

Sølvbergets arbeid med sosiale medier viser godt igjen, blant annet gjennom skjermvisninger i den nye førsteetasjen. Satsning på sosiale medier gir økt oppmerksomhet, større synlighet og mer intern stolthet. 2014 ble et nytt rekordår for Sølvbergets nettsider.

5. Arbeidsprosessene – på vei mot superbiblioteket

Resultatmål:

 • Arbeide langsiktig og strategisk for å utvikle Sølvberget som attraksjon og møteplass
 • Styrke Sølvbergets omdømme
 • Få på plass viktige avklaringer som gjelder Litteraturhus og Kiellandsenter i Kulturbanken

Sølvberget gir et unikt tilbud til innbyggerne i forhold til å forvalte vår felles hukommelse, bygge kunnskap, tilby opplevelser og møteplasser for alle grupper i samfunnet. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. Kulturhusets ansatte skal også være forberedt på å dekke de behovene som kommer til å dukke opp i framtiden.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles.

Den nye, ombygde 1. etasjen ble åpnet av ordfører Christine Sagen Helgø 11. januar 2014, og mottakelsen fra publikum var overveldende. På åpningsdagen inviterte Sølvberget til fest med program fra morgen til kveld. Totalt 13.000 besøkte Sølvberget denne dagen, og 1773 av disse deltok på et av de ti ulike arrangementene.

Målet var å skape en attraktiv møteplass for byens befolkning, og samtidig tilby smakebiter fra bibliotekets samlinger, digitale tjenester, varierte sitteplasser, utstillinger og arrangement. Et viktig supplement til tilbudet er kaféen Renaa Xpress. Bruken av første etasje så langt, og responsen både fra publikum og fra ulike fagmiljø og politikere viser at Sølvberget har lykkes med dette. En viktig suksessfaktor er åpningstidene: Første etasje er åpen fra 08.00 om morgenen til 21.00 om kvelden. I helgene åpnes det noe seinere, men fortsatt er det åpent til 21.00.

Som en følge av åpningen, har Sølvberget hatt besøk av 29 delegasjoner og grupper som vil ha orientering om arbeidet med planleggingen av første etasje. Mange er kollegaer fra bibliotek- og kultursektoren, men både stortingspresidenten, kulturministeren og Stortingets kulturkomité har vært her.

Som en følge av åpningen, har Sølvberget hatt besøk av 39 delegasjoner og grupper fra hele landet som fikk orientering om arbeidet med planleggingen av første etasje. Både stortingspresidenten, kulturministeren og Stortingets kulturkomité har vært her.

Som en del av utviklingen av Sølvberget, ble det søkt om eksterne midler til ulike prosjekt. Med midler fra FAD er det startet en «dingseklubb» (nettbrett og laptop) 2 timer en fast dag i uken.

Med treårig støtte fra Bufdir ble prosjektet «Ung i Sentrum» etablert høsten 2014. Målet er å skape en møteplass for ungdom med tilbud om diverse verksteder, og vektlegge sosiale aktiviteter for å utvikle den multikulturelle møteplassen.

Sølvberget fikk midler fra Norsk kulturråd til stipend til aspirant med flerkulturell bakgrunn i ett år, og støtte fra Helsedirektoratet til aktiviteter for unge seniorer høsten 2014.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» omfatter også fornying av kulturhusets 2. – 4. etasje, og det er satt av investeringsmidler til dette. Etter ferdigstillelse av første etasje, startet prosessen med å konkretisere mål, innhold og delprosjekter i det videre arbeid. En rekke interne arbeidsgrupper har vært involvert i dette arbeidet. Arbeidet med konkretisering og ferdigstillelse fortsetter i 2015. Det har vært arbeidet med planene for nytt galleri i 2014, men bygging av gallerirommet og åpning av første utstilling skjer i 2015.

Stavanger formannskap behandlet februar 2014 sak om litteraturhus og Kiellandsenter. Det ble vedtatt at det arbeides videre med en driftsmodell med et litteraturhus som også skal være et Kiellandsenter, med organisatorisk tilknytning til Sølvberget. Videre ble det vedtatt å sette i gang et forprosjekt for rehabilitering av Kulturbanken, der bl.a. Kiellandsenter og litteraturhus innplasseres. Dette vedtaket var en viktig milepæl i arbeidet med å etablere litteraturhus og Kiellandsenter i Stavanger.

Siden vedtaket ble fattet, har Sølvberget og Stavanger kommune hatt dialog om forprosjektet for rehabilitering av Kulturbanken. Det ble bestemt å starte med en tilstandsvurdering som et første skritt på dette arbeidet. Arbeidet med utvikling av innholdet ble satt på vent, da dette er avhengig av både omfattende rehabilitering av bygningen og en konstruktiv dialog med vernemyndigheter i forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 vedtok bystyret i desember 2014 at Kulturbanken skal selges. Som en konsekvens av dette fremmes ny sak til politisk behandling våren 2015.

6. 2015 – Tradisjon og fornyelse

Alfred Hauge testamenterte i sin tid arkivet sitt til Stavanger bibliotek. Når det markeres 100-års jubileum for forfatteren i 2015, betyr det at Sølvberget er sterkt involvert. Det samme vil gjelde Obstfelderjubiléet i 2016.

Den store utfordringen i 2015 og 2016 blir å videreføre suksessen fra 1. etasje til de andre etasjene, og skape framtidens bibliotek og kulturhus til nytte og glede for byens befolkning i mange år framover.

Styret retter en stor takk til Sølvberget KFs medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i 2014. Det er kulturhusets ansatte som sørger for at Sølvberget lever opp til sin målsetting om å være hele byens dagligstue.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2014.

Den største takken fortjener imidlertid Sølvbergets trofaste, nysgjerrige og ivrige publikum.

Stavanger 09.03.2015

Hilde Karlsen, styreleder;Per A. Thorbjørnsen;Gulale Samiei;Eirik Faret Sakariassen;Sigrun H. Grøtteland;Marit Egaas, daglig leder

Statistikkvedlegg#7.2.2

Besøk

Besøk20132014% utv.
Besøk Sølvberget
Stavanger bibliotek, hovedbibliotek740 5691 202 98062 %
SF-kino Stavanger462 040436 803-5 %
Samlet besøk kulturhuset1 202 6091 639 78336 %
Besøk kulturhuset pr. innb.*9,212,435 %
Besøk kulturhuset pr. dag**3 4364 68536 %
Stavanger fengsel4 1355 58435 %
Madla bibliotek125 749128 7452 %
Samlet besøk Stavanger bibliotek870 4531 337 30954 %
Tabell 7.12 Besøk
Last ned tabelldata (Excel)

Utlån

Utlån20132014% utv.
Utlån Stavanger bibliotek
Samlet utlån672 667685 2822 %
hvorav e-bøker5 11420 698305 %
Utlån pr. innb. *5,15,22 %
Utlån pr. dag1 9071 9583 %
Tabell 7.13 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Nettjenester

Nettjenester20132014% utv.
Besøk på Sølvbergets nettsider360 465426 12718 %
Besøk på Nord-Sør biblioteket72 106102 57942 %
Fornying av lån på nett81 %83 %2 %
Reservering av bøker på nett51 %49 %-4 %
Facebook (inkl. alle sider) - følgere5 0247 49549 %
Instagram - følgere72693863 %
Twitter (inkl. alle kontoer) -følgere2 9703 76827 %
Tabell 7.14 Netttjenester
Last ned tabelldata (Excel)

*Folkemengden per 1. oktober 2014 var 131 982

Arrangement (eksklusiv kapittel)

Arrangement (eksklusiv Kapittel)TotaltAv dette for barnAntall frammøtte
Klassebesøk2021765 502
Brukerorienteringer39664
Arrangementer48014740 413
Sum72132346 582
Gjennomsnittsbesøk pr arrangement65 (64 i 2013)
Tabell 7.15 Arrangement (eksklusiv kapittel)
Last ned tabelldata (Excel)

Årsoppgjør#7.2.3

Driftsregnskap 2014

Driftsregnskap 2014NOTERR-2014B-2014R-2013
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter23 154 1283 221 0002 877 344
Overføringer med krav til motytelse36 072 4675 988 0009 458 054
Overføringer uten krav til motytelse473 898 85371 629 00065 918 738
Sum driftsinntekter83 125 44980 838 00078 254 136
Driftsutgifter
Lønnsutgifter5,934 754 87434 601 00030 682 938
Sosiale utgifter5,99 214 6449 388 0007 782 499
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.620 908 76523 623 00021 627 085
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon77 360 5407 037 0007 803 433
Overføringer 85 327 0113 306 0006 536 779
Avskrivninger10978 965963 000938 461
Sum driftsutgifter78 544 79978 918 00075 371 195
Brutto driftsresultat4 580 6501 920 0002 882 940
Finansposter
Renteinntekter og utbytte568 286300 000606 259
Andre finansinntekter15 165023 886
Sum eksterne finansinntekter583 452300 000630 145
Renteutgifter og låneomkostninger481 222344 000298 681
Andre finansutgifter8 724025 829
Avdrag på lån102 720 0001 770 0001 540 000
Sum eksterne finansutgifter3 209 9462 114 0001 864 510
Resultat eksterne finanstransaksjoner:-2 626 494-1 814 000-1 234 365
Motpost avskrivninger10978 965963 000938 461
Netto driftsresultat2 933 1211 069 0002 587 037
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr192 570 4452 570 4451 665 941
Bruk av disposisjonsfond17288 045077 896
Bruk av bundne fond2 756 9012 118 7176 438 622
Sum bruk av avsetninger5 615 3924 689 1628 182 459
Overført til investeringsregnskapet2 733 7912 600 0001 224 932
Avsetninger til disposisjonfond172 570 4452 570 4451 665 941
Avsetninger til bundne fond3 129 902587 7175 308 178
Sum avsetninger8 434 1385 758 1628 199 051
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk19114 37502 570 445
Tabell 7.16 Driftsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014NOTERR-2014B-2014R-2013
Investeringer
Lønnskostnader5,9,10764 4230999 333
Sosiale utgifter5,9,10191 4070147 877
Investeringer i varige driftsmidler10-42 3662 754 67612 185 066
Fordelte utgifter00-360 000
Utlån113 500 0003 500 0000
KLP egenkapitalinnskudd140 9780122 076
Årets finansieringsbehov4 554 4426 254 67613 094 352
Finansiering
Mottatte avdrag11350 000350 0000
Kompensasjon for merverdiavgift489 84700
Bruk av lån fra Stavanger kommune20402 1692 726 04011 019 420
Sum ekstern finansiering1 242 0163 076 04011 019 420
Bruk av disposisjonsfond17578 636578 636850 000
Overføring fra driftsregnskapet2 733 7912 600 0001 224 932
Sum finansiering4 554 4426 254 67613 094 352
Tabell 7.17 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

BALANSENOTER31.12.1431.12.13
EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg1012 635 12912 307 156
Utstyr, maskiner og transportmidler105 416 6424 663 037
Utlån113 150 0000
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen5 000 0005 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 310 6791 169 701
Pensjonsmidler956 380 69848 478 339
Sum anleggsmidler83 893 14971 618 233
Omløpsmidler
Kundefordringer127 771 0896 498 918
Andre kortsiktige fordringer133 975 0072 780 199
Premieavvik96 334 3054 000 487
Kasse og bankinnskudd1413 905 31022 933 734
Sum omløpsmidler2031 985 71136 213 339
Sum eiendeler115 878 860107 831 572
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond172 939 2081 235 443
Bundne driftsfond187 968 6747 595 674
Regnskapsmessig merforbruk1900
Regnskapsmessig mindreforbruk 19114 3752 570 445
Kapitalkonto21−791 774-7 104 569
Sum egenkapital10 230 4834 296 993
Langsiktig gjeld
Stavanger kommune1020 025 00022 745 000
Pensjonsforpliktelser969 566 63061 333 340
Aga av netto pensjonsforpliktelser91 859 2161 812 555
Sum langsiktig gjeld91 450 84685 890 895
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld163 278 1898 061 745
Annen kortsiktig gjeld1510 919 3429 581 939
Sum kortsiktig gjeld14 197 53117 643 684
Sum egenkapital og gjeld115 878 860107 831 572
Memoria - Ubrukte lånemidler6 765 923 7 168 092
Tabell 7.18 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

solvberget-sign-arsoppgjor

Noter#7.2.4

Sølvberget KF er opprettet fra 1 januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av drifts- regnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
 • Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Antall årsverkR-2014R-2013R-2012
Gjennomsnittlig antall årsverk:676461
Tabell 7.19 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 829 659. Arbeidsgivers andel til pensjonspremie utgjør kr 76 087. Samlet styregodtgjørelse er kr 179 543. Herav kr 109 392 til styreleder.

Det er for 2014 kostnadsført kr 107 800 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekterR-2014R-2013
Avgiftsfritt salg av tjenester2 3109 938
Diverse avgiftsfrie inntekter1 014 5641 172 452
Husleieinntekter avgiftspliktig1 307 3411 101 010
Andre leieinntekter580 419472 700
Avgiftspliktige inntekter249 493121 244
3 154 1282 877 344
Tabell 7.20 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføring med krav til motytelse

Overføring med krav til motytelseR-2014R-2013
Momskompensasjon2 457 8303 117 414
Momskompensasjon (investering)01 378 580
Refusjon syke og svangerskap964 0401 340 284
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV103 435469 844
Refusjon fra fylkeskommunen1 080 1581 496 504
Erstatning tapte dokumenter424 309368 936
Refusjon andre395 239430 326
Refusjon fra kino647 457856 167
6 072 4679 458 054
Tabell 7.21 Overføring med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2014R-2013
Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak
Overføring fra Stavanger kommune65 468 98758 727 771
Tilskudd fra andre kommuner094 000
65 468 98758 821 771
Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 341 289 øremerkede tilskudd.
Spesifikasjon overføringer fra andre
Tilskudd fra statlige organisasjoner3 852 0003 857 400
Overføring fra fylkeskommunen66 00050 000
Tilskudd fra andre4 511 8673 189 567
8 429 8677 096 967
Sum overføringer uten krav til motytelse73 898 85365 918 738
Tabell 7.22 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Spesifikasjon av lønnsutgifter

Spesifikasjon av lønnsutgifterR-2014R-2013
Lønn ansatte34 084 92030 180 937
Lønn ansatte (investering)764 423999 333
Lønn andre669 954502 001
Sum lønnsutgifter35 519 29731 682 271
Arbeidsgiveravgift5 310 2564 678 402
Arbeidsgiveravgift (investering)118 71397 247
Gruppeliv og ulykkefor. med motkonto-61 488−56 001
Pensjonskostnader3 965 8763 160 098
Pensjonskostnader (investering)72 69450 630
Sum sosiale utgifter9 406 0517 930 376
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter44 925 34839 612 647
Herav:
Driftsregnskap
Lønnsutgifter34 754 87430 682 938
Sosiale utgifter9 214 6447 782 499
Investeringsregnskap
Lønnsutgifter764 423999 333
Sosiale utgifter191 407147 877
Tabell 7.23 Spesifikasjon av lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kontorkostnader2 231 8772 129 954
Annonser/reklame/representasjon2 261 9251 634 201
Kurs/reiser734 618812 350
Div.transport1 422 2911 170 522
Energi856 4312 586 988
Forsikring100 30091 634
Husleie/avgifter1 414 0201 074 615
Møbler/inventar/utstyr726 345684 153
Bøker/media3 634 3383 945 610
Vedlikehold/service1 628 7121 556 590
Renhold/vakttjenester3 105 2703 185 513
Arrangementsrelaterte honorarer1 135 531695 775
Konsulenttjenester1 096 5392 056 706
Regnskapshonorar560 567541 938
20 908 76522 166 548
Tabell 7.24 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kjøp fra IKS107 80084 539
Kjøp fra kommunen37 63870 699
Kjøp av renholdstjenester363 259199 526
Kjøp av vaktmestertjenester1 242 0641 237 676
Husleie5 375 6565 618 328
IT-utstyr234 12350 727
7 360 5407 261 495
Tabell 7.25 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av overføringer

Spesifikasjon av overføringerR-2014R-2013
Mva på vederlag 2 457 8303 117 414
Endring i avsetning tap på krav140 000−270 668
Tap på krav8 880133 987
Andre tilskudd og erstatninger386 4822 334 488
Positivt premieavvik tilbakeført2 333 8181 221 558
5 327 0116 536 779
Tabell 7.26 Spesifikasjon av overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariff-festede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 387 879. Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 2 599 673 til reguleringspremie. Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger20142013
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,87 %
Forventet G regulering2,97 %2,87 %
Forventet avkastning4,65 %5,00 %
Tabell 7.27 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2014R-2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening3 736 6083 163 955
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse2 720 8182 398 709
Brutto pensjonskostnad6 457 4265 562 664
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−2 414 102−2 247 766
Netto pensjonskostnader4 043 3243 314 898
Administrasjonskostnader269 506224 476
Sum amortisert premieavvik361 396231 214
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)4 674 2263 770 588
Tabell 7.28 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2014R-2013
Pensjonsmidler pr. 31.1256 380 69848 478 339
Brutto pensjonsforpliktelse 31.1269 566 63061 333 340
Netto pensjonsforpliktelser13 185 93212 855 001
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse1 859 2161 812 555
Akkumulert premieavvik pr. 1.13 506 1242 435 521
Årets premieavvik2 406 8111 301 818
Sum amortisert premieavvik361 396231 215
Akkumulert premieavvik pr 31.125 551 5383 506 123
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik782 767494 364
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift pr 31.126 334 3054 000 487
Spesifikasjon av estimatavvik
Faktisk forpliktelse65 458 47057 836 881
Estimert forpliktelse−61 333 340−56 411 732
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.4 125 1301 425 149
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år4 125 1301 425 149
Gj.snitt samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler48 478 33943 986 929
Faktiske pensjonsmidler−49 865 727−43 680 062
Estimatavvik midler IB 1.1−1 387 388306 867
Akkumulert avvik tidl år IB 1.100
Amortisert avvik i år−1 387 388306 867
Gj.snitt samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 7.29 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.14 på kr 1 310 679.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 46 765.

Note 10 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Det er i år foretatt videre investeringer i forbindelse med bygging av Nye Sølvberget. Andre investeringer i 2014 har vært RFID, Renaa Kafé, Madla og IT-utstyr. Investeringer i varige driftsmidler inneholder en korrigering av tidligere års feil på kr 2 515 000. Dette er mye av grunnen til at det viser et negativt beløp og hvorfor det i år er brukt mindre av lånemidler.

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2014R-2013
Anskaffelse 1.121 394 7889 516 211
Tilgang i år913 46412 185 066
Tilgang tidligere år1 147 0800
Avgang492 037306 489
Anskaffelse 31.1222 963 29521 394 788
Akk.avskrivning4 911 5254 424 596
Bokført verdi pr 31.1218 051 77216 970 193
Årets avskrivninger978 965938 461
Avskrivningssats10%-20%10%-20%
Lån fra Stavanger kommune 1.122 745 00012 485 000
Nytt låneopptakt011 800 000
Betalt avdrag lån−2 720 000−1 540 000
Sum langsiktig lån20 025 00022 745 000
Tabell 7.30 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Spesifikasjon av utlån

Det er i 2014 regnskapført et utlån på kr 3 500 000 til Renaa Express Sølvberget AS. Lånet er egenfinansiert, og avdras over 10 år med første avdrag i 2014.

Spesifikasjon av utlånR-2014R-2013
Utlån til Renaa 31.123 150 0000
Tabell 7.31 Spesifikasjon av utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Spesifikasjon av kundefordringer

Spesifikasjon av kundefordringerR-2014R-2013
Stavanger Kommune6 264 4595 291 417
Stavanger Eiendom062 500
Sum nærtstående parter6 264 4595 353 917
Kundefordringer Kulturhuset7 548 9706 249 912
Kundefordringer Biblioteket462 119349 006
Delkrederavsetning−240 000−100 000
Sum utestående kundefordringer7 771 0896 498 918
Tabell 7.32 Spesifikasjon av kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning for tap på utestående krav er satt til kr 240 000. Tap på krav i år var kr 8 880, og kr 2 677 ble innbetalt på tidligere avskrevne fordringer.

Note 13 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringerR-2014R-2013
Periodiserte inntekter fra Stavanger kommune2 768 8621 629 783
Periodiserte inntekter fra andre412 227912 688
Forskudd lønn0254
Fordring refusjon sykepenger263 235178 720
Avsatte feriepenger68 64058 754
Forfalte avdrag utlån350 0000
Forfalte renter utlån112 0420
3 975 0072 780 199
Tabell 7.33 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd, er kr 1 467 704 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler.

Note 15 Spesifikasjon avkortsiktig gjeld

Spesifikasjon av kortsiktig gjeldR-2014R-2013
Periodiserte kostnader 3 396 2733 106 542
Periodisert lønn308 69364 962
Merverdiavgift146 422−15 032
Skatt og Arbeidsgiveravgift3 314 7412 989 543
Avsatte feriepenger3 753 2133 435 924
10 919 3429 581 939
Tabell 7.34 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Spesifikasjon av leverandørgjeld

Spesifikasjon av leverandørgjeldR-2014R-2013
Stavanger kommune1 611 4302 382 191
Kommunale foretak105 464201 884
Eksterne leverandører1 561 2955 477 670
3 278 1898 061 745
Tabell 7.35 Spesifikasjon av leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Spesifikasjon av disposisjonsfond

Spesifikasjon av disposisjonsfondR-2014R-2013
Disposisjonsfond 1.11 235 443497 398
Bruk av disposisjonsfond288 045927 896
Bruk av disposisjonsfond (investering)578 6360
Avsatt til disposisjonfond2 570 4451 665 941
Disposisjonsfond 31.122 939 2081 235 443
Tabell 7.36 Spesifikasjon av disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Spesifikasjon av bundne driftsfond

Spesifikasjon av bundne driftsfondR-2014R-2013
Shahrazad2 426 0532 433 782
Fengselsbiblioteket05 345
Cinematek20 1140
ICORN Emergency Fund1 919314 717
ICORN0295 540
ICORN Reserve Fund306 076477 000
Regionalt Senter for Pop/Rock018 721
Den Kulturelle Spaserstokk109 910150 378
Litteraturhuset978 724742 250
Internasjonalt Nettverk92 145109 304
Kulturbanken3 005 2922 412 719
Madla110 136163 104
Speiderbiblioteket08 071
DUS18 7744 072
Leselyst012 114
Digtal Kompetanse0200 000
Hele Rogaland Leser0248 557
Kapittel175 0000
Obstfelder89 1950
Ny Galleri200 0000
Ung i Sentrum227 7550
Aspirant hos Sølvberget207 5810
7 968 6747 595 674
Tabell 7.37 Spesifikasjon av bundne driftsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbrukR-2014R-2013
Tidligere opparbeidet mindre- /merforbruk2 570 4451 665 941
Disponert tidligere års mindre- /merforbruk−2 570 445−1 665 941
Nytt regnskapsmessig mindreforbruk114 3752 570 445
114 3752 570 445
Tabell 7.38 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201431.12.2013Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler31 985 71136 213 339−4 227 628
Kortsiktig gjeld−14 197 531−17 643 6843 446 153
Arbeidskapital17 788 18018 569 655−781 475
Drifts- og invest.regnskapet
Inntekter driftsregnskap83 125 449
Inntekter investeringsregnskap489 847
Eksterne finanstransaksjoner1 335 621
Sum anskaffelse av midler84 950 91784 950 917
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskapet77 565 834
Investeringer anlegg913 464
Eksterne finanstransaksjoner6 850 924
Sum anvendelse av midler85 330 22285 330 222
Anskaffelse - anvendelse av midler −379 305−379 305
Ubrukte lånemidler6 765 9237 168 092−402 169
Sum anskaffelse og anvendelse av midler−781 475
Tabell 7.39 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Spesifikasjon av kapitalkonto

Spesifikasjon av kapitalkontoR-2014R-2013
Debet
IB kapitalkonto7 104 5708 502 975
Bruk av lån402 16911 019 420
Nåverdi årets pensjonsopptjening3 736 6083 163 955
Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser2 720 8182 398 709
Utbetalte pensjoner2 349 2662 066 205
Amortiserte estimatavvik2 737 7421 732 016
Arbeidsgiveravgift1 859 2161 812 555
Avdrag utlån350 0000
Avskrivninger978 965938 461
22 239 35431 634 296
Kredit
Anskaffelser2 060 54412 185 066
Utlån3 500 0000
Tilbakeført arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse1 812 5551 751 897
Ubetalte pensjoner2 349 2662 066 205
Forventet avkastning på pensjonsmidler2 414 1022 247 766
Premieinnbetaling eksklusiv administrasjonskostnader6 450 1354 616 716
Egenkapitalinnskudd140 978122 076
Betalt avdrag lån2 720 0001 540 000
UB kapitalkonto791 7747 104 570
22 239 35431 634 296
Tabell 7.40 Spesifikasjon av kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Revisors beretning#7.2.5

logo

 

Til Bystyret

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Sølvberget KF, som viser et netto driftsresultat på kr 2 933 121 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 114 375. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sølvberget KF per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 9.3.2015
Rogaland Revisjon IKS

rev-sign

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor

7.3 Stavanger Byggdrift

Årsberetning#7.3.1

Stavanger byggdrift KF ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av kommuneloven §11. Foretaket forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket leverer også mat til sykehjem fra eget produksjonskjøkken.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner også i andre kommuner.

SBD sine oppgaver er definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat. Foretaket kan videre tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.
 2. Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.
 3. Stavanger Byggdrift KF skal ha en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 4. Stavanger Byggdrift KF kan innenfor styrets myndighetsområde ta initiativ til å etablere interkommunale samarbeidsløsninger som vil styrke tjenestetilbudet overfor kommunen og gi en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 5. Stavanger Byggdrift KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene.
 6. Stavanger Byggdrift KF skal utvikle tjenestetilbudet overfor kommunen i tråd med endringer i prioriteringer og behov.
 7. Stavanger Byggdrift KF skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene. Samhandlingen skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike funksjonene partene ivaretar.
 8. Stavanger Byggdrift KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger kommune etterspør. Stavanger eiendom (Eiendom) er foretakets største kunde og kommunens bestiller på fagområdene. Det er en tett og utstrakt kontakt på operativt nivå. Samarbeidet er godt. Foretaket driver også kommunens eneste storkjøkken som produserer etter «sous vide» -metoden og leverer til 7 sykehjem med postkjøkken.

Økonomi og årsregnskap 2014

Økonomi og årsregnskap 2014Budsjett 2014Resultat 31.12Regnskap - budsjettResultat h.i fjor
Salg219 198 481226 744 0387 545 557239 826 444
Varekost videresalg-65 580 000-73 817 189-8 237 189-89 265 297
Lønn-120 156 648-118 951 2671 205 381-111 892 594
Dekningsbidrag33 461 83333 975 582513 74938 668 553
Lønn adm (kun avd 1000 i årsbud)*-14 945 544-14 676 451269 093-13 789 078
Andre drifts og salgskostnader-18 268 433-15 795 4752 472 958-16 813 926
Brutto driftsresultat247 8563 503 6563 255 8008 065 549
Finansinntekter1 050 0001 034 449-15 551906 673
Finanskost. /avs. pensjonsfond**-1 297 856-4 538 111-3 240 255-4 215 778
Regnskapsmessig mindreforbruk0004 756 444
Tabell 7.41 Økonomi og årsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

* Lønn adm (drift og miljø) er eksklusiv poster som reguleringspremie/premieavvik, inklusiv NAV adm lønn. Sammenligning med 2013 blir noe feil grunnet AFP er med i 2014 tallene.

** Budsjettet inneholder kr 15 000,- til finanskostnader og kr 1 282 856,- til pensjonsfond.
Virkelig avsetning til pensjonsfond: 4 534 675
Nødvendig avsetning til pensjonsfond for å dekke økning i akkumulert premieavvik: 6 045 861

Foretakets økonomi er stram. Budsjettet utarbeides i tråd med Eierskapsmeldingen etter selvkostprinsippet. Med faste priser, i hovedsak vedtatt av bystyret og som ikke kan reguleres gjennom året, innebærer dette stor grad av usikkerhet.

De siste årene har pensjonsreglene medført inntektsføring av til dels store premieavvik, som til gjengjeld må utgiftsføres over kommende år. Inntektsføring av positive premieavvik fører til kunstig positivt driftsresultat.

Vårt opprinnelige budsjett var basert på kr 225,3 millioner i rene salgsinntekter (nedjustert til 219,2 i oktober). Endelig resultat viser salgsinntekter på kr 226,7 millioner, dvs. 1,4 opp fra opprinnelig budsjett, samtidig ble varekostnad for videresalg kr 3,6 millioner høyere. Inntekten fra egen produksjon ble altså dårligere enn forventet, også på grunn av færre oppdrag fra bestiller. Samtidig har lavere «andre drifts- og salgskostnader» bidratt til at vi ikke fikk større underdekning mot økningen i akkumulert premieavvik.

Foretakets egenkapitalsituasjon er gjennom året blitt forverret. Beregnede pensjonsforpliktelser har økt kraftig. Foretaket overførte fra Disposisjonsfond kr. 1 mill. til eier som følge av dennes anstrengte økonomi. Dette har ytterligere bidratt til egenkapitalens negative utvikling. Egenkapitalen er nå negativ.

Avdelingsregnskap

Alle våre tre produksjonsavdelinger har stort fokus på økonomi. Følgende oppstilling over rene salgsinntekter indikerer volum for respektive avdelinger. Avdelingsresultat er vist etter avdelingsvis belastning mht. avsetning til pensjonsfond for økning i akkumulert premieavvik. (Underdekning kr. 1.511.186,-.)

AvdelingsregnskapDrift og vedlikehold Avd. 1100 Renhold Avd. 1200 Kjøkken Avd. 1300 Totalt
(R mindre-forbruk)
Salgsinntekt 121 79682 41322 535226 744
Resultat etter faktisk avsetning til pensjonsfond306−4321260
Tabell 7.42 Avdelingsregnskap. Alle tall i hele tusen kr
Last ned tabelldata (Excel)

HMS

Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, med en fin tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen.

Det har vært avholdt 8 møter i Foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 44 saker. Blant disse nevnes

 • Jevnlig oppfølging av saker meldt i Synergi, systemet for avviksregistrering
 • Sykefravær
 • Oppfølging etter helseundersøkelser
 • Systematisk HMS arbeid gjennom bl. annet vernerunder
 • Sosiale tiltak
 • Gjennomgang og oppfølging etter gjennomført medarbeiderundersøkelse

Obligatoriske kurs for verneombud er gjennomført.

Sykefraværet

Avdeling \ År2002200320042005200620072008200920102011201220132014
Driftservice11,68788,24,94,56,47,75,96,49
Renhold13161114,112,212,412,411,412,912,510,41
Kjøkken11,83,63,55,498,48,914,36,758,37
Administrasjon3,546,67,97,311,11,32,412,92,29
Samlet1312,313911,910,59,89,39,311,9*10,658,768,56
Tabell 7.43 Sykefraværet
Last ned tabelldata (Excel)

*Ved overgang til nytt datasystem for lønn og personal var det for store deler av året ikke tilgjengelige data for registrert sykefravær. Det er stor usikkerhet knyttet til kriteriedataene.

Foretaket har arbeidet aktivt med tiltak for å redusere sykefraværet gjennom hele året. Det er et vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Målet for 2014 var satt til 8,5. Foretaket fremholdes som dyktige på dette arbeidet blant kommunenes virksomheter. Det er fremdeles langtidssykefraværet som er utfordringen, dette står for ca 70% av fraværet.

Likestilling og integreringsarbeid

Antall ansatte tilsvarer 255 årsverk. Innen renhold er det klar overvekt av kvinner, og innen drift og vedlikehold flest menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til avdelingene, selv om dette er et ønske for Foretaket. Foretaket har en bevisst holdning til dette ved ansettelser.

I foretakets styre er det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra nærmere om lag 40 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Styret

Foretaket har hatt et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem er valgt av og blant Foretakets fast ansatte. Første varamedlem møter fast som observatør i alle møtene. Styreperioden følger kommunevalgperioden.

Det har i 2014 vært holdt 7 styremøter. Styret har hatt 34 saker til behandling.

Styret får en jevnlig oppdatering på foretakets økonomi, og er fornøyd med rapporteringen. Det anmerkes at eiers valgte system for økonomiforvaltning (FS) er lite hensiktsmessig og må følges opp med tidkrevende, manuelle rutiner.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte. Foretaket har implementert dette regelverket som sitt og tilgjengeliggjort det i en enkel folder. Etikk skal jevnlig stå på agendaen når foretakets ansatte har møter. Det har ikke vært meldt noen varslingssaker.

Marked

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi, det vil si til at Stavanger kommune er kjøperen. Eiendom er den klart største enkeltkunden og Levekår ved sykehjemmene er nest størst. Det er et mål for Foretaket å prøve seg mot ny eksterne kunder. En vil her til å begynne med gå forsiktig frem, dels for å vinne kunnskap, dels fordi vårt økonomisystem ikke er egnet til å håndtere mange eksterne kunder. Det vurderes å opprette et eget datterselskap for denne driften.

Utfordringer og fremtidsplaner

Organisering av kommunens eiendomsforvaltning har vært bebudet som politisk sak over lengre tid. Uteblitt avgjørelse fører til at også andre prosesser blir satt på vent, som et nytt FDV system, som igjen ville tatt oss videre mht. digitalisering av mange arbeidsprosesser. Foretaket har ikke kunnet gjøre dette på egenhånd grunnet eiers valg av økonomistyringssystem.

Foretaket ligger langt tilbake med digitalisering av driften. Både Drifts- og Renholdsavdelingene ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene. Noe som igjen ville medført en effektivisering av både regnskapsføringen og data for eiendomsinformasjon. Med et tidsmessig økonomisystem ville også identifisering av effektiviseringsmuligheter i produksjonsapparatet kunne bidra til rasjonalisering av driften. I dag er vi i overlatt til tunge manuelle rutiner for å overvåke driften.

Foretaket og Eiendom har nærmest en «åpen bok» ved fakturering. Effektivisering med en time i Foretaket medfører en time mindre fakturert til Eiendom. På denne måten bidrar Foretakets effektivisering med direkte besparelse i Eiendoms regnskap. Ulempen med denne metoden er imidlertid at effektivisering ikke blir synliggjort.

Avsetning til pensjonsfond

Det er for 2014 foretatt en avsetning til pensjonsfond på kr. 4,5 mill. Avsetningen burde vært kr. 1,5 mill høyere for å dekke hele årets økning i akkumulert premieavvik som var kr. 6 mill.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Styret foreslår flg. disponering av regnskapsmessig mindreforbruk:

Disponering av årsresultatet
Regnskapsmessig mindreforbruk 20140
Tabell 7.44 Disponering av årsresultatet
Last ned tabelldata (Excel)

Styret sier seg etter forholdene tilfreds med et regnskapsmessig mindreforbruk (årsresultatet) for 2014 på kr. 0,-. Det er da allerede foretatt en avsetning til pensjonsfond med kr. 4,5 mill.

Egenkapitalen er gjennom året blitt betydelig svekket ettersom de beregnede pensjonsforpliktelsene har økt dramatisk. Egenkapitalen er pr. 31.12.2014 negativ med kr. 1,8 mill. Styret anbefaler eier å øke kommunens kapitalinnskudd slik at foretakets egenkapital blir forsvarlig.

Stavanger, 10. mars 2015

byggdrift-sign

Årsregnskap#7.3.2

Resultregnskap 2014

Resultatregnskap 2014NoterR-2014B-2014R-2013
Driftsinntekter
Overføringer med krav til motytelse2251 571 492224 194 481269 060 575
Andre overføringer3122 01272 000180 690
Sum driftsinntekter251 693 504224 266 481269 241 265
Driftsutgifter
Lønnsutgifter1107 479 023107 374 583104 706 250
Sosiale utgifter132 144 59032 889 60927 507 331
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod587 208 37280 879 433102 641 688
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen62 427 8112 825 0003 146 814
Overføringer719 930 0481 050 00023 173 629
Avskrivninger8512 3640590 408
Sum driftsutgifter249 702 207225 018 625261 766 120
Brutto driftsresultat1 991 297−752 1447 475 144
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte111 034 4501 050 000906 673
Sum eksterne finansinntekter1 034 4501 050 000906 673
Finansutgifter
Renteutgifter123 43515 0001 516
Sum eksterne finansutgifter3 43515 0001 516
Resultat eksterne finanstransaksjoner1 031 0141 035 000905 157
Motpost avskrivninger8512 3640590 408
Netto driftsresultat3 534 675282 8568 970 710
Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk4 756 448- -
Bruk av disposisjonsfond1 000 0001 000 000
Sum bruk av avsetninger5 756 4481 000 0000
Overført til investeringsregnskapet24- - 51 658
Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond18,199 291 1231 282 8564 162 604
Sum avsetninger9 291 1231 282 8564 214 262
Regnskapsmessig mindreforbruk004 756 448
Tabell 7.45 Resultregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014NoterR-2014B-2014R-2013
Investeringer
Investeringer i anleggsmidler8281 751375 000322 868
Kjøp av aksjer og andeler9628 154540 000536 890
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov909 905915 000859 758
Finansiert slik
Inntekter fra salg av anleggsmidler80093 000
Sum ekstern finansiering0093 000
Kompensasjon for merverdiavgift2456 35075 000
Overført fra driftsdelen240051 658
Bruk av avsetninger18853 555840 000715 099
Sum finansiering909 905915 000859 758
Udekket/udisponert000
Tabell 7.46 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Balanse Noter31.12.201431.12.2013
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler82 781 6243 012 238
Langsiktige fordringer egenkapital kommunen2620 000 00020 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP95 718 6255 090 471
Pensjonsmidler10245 768 048200 075 563
Sum anleggsmidler274 268 297228 178 272
Omløpsmidler
Kundefordringer1324 816 64530 506 754
Andre kortsiktige fordringer148 398 7609 393 299
Premieavvik1022 741 45116 695 590
Kasse, bankkonto skattetrekk1525 124 76622 052 748
Sum omløpsmidler81 081 62278 648 391
Sum eiendeler355 349 919306 826 663
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond1821 390 96619 910 773
Avsetning pensjon/premieavvik1921 230 26515 047 489
Ubundne investeringsfond201 391 8221 617 223
Regnskapsmessig mindreforbruk2104 756 448
Regnskapsmessig merforbruk
Kapitalkonto22−45 877 090−35 177 348
Sum egenkapital−1 864 0376 154 585
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser310 954 147255 535 736
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser109 191 2407 819 884
Sum langsiktig gjeld320 145 387263 355 620
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld1610 858 18912 257 056
Annen kortsiktig gjeld1726 210 38025 059 403
Sum kortsiktig gjeld37 068 56937 316 459
Sum egenkapital og gjeld355 349 919306 826 663
Tabell 7.47 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger, 10. mars 2015

byggdrift-sign

Noter#7.3.3

Stavanger byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger komune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført til regnskapsmessig kontinuitet.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr. forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Foretaket har pr. 31.12.2014 ingen lån.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelsen, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.R-2014R-2013
Antall årsverk: 254255
Tabell 7.48 Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år utbetalt kr 936 104 til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 84 818,- .

Total styregodtgjørelse er kr 245 611,- herav kr 59 211,- til styreleder.

Det er for 2014 utgiftsført kr 138 401,- i revisjonshonorar. Selskapet har ikke lån- og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2014R-2013
Salg til kommunen217 093 566231 103 533
Salg til foretak3 479 9223 584 892
Kompensasjon for merverdiavgift18 930 04822 777 935
Eksterne overføringer5 844 6865 959 220
Tilretteleggingstilskudd fra NAV24 813149 181
Andre salgs- og leieinntekter6 198 4575 485 814
251 571 492269 060 575
Herav nærstående parter239 503 536257 466 360
Tabell 7.49 Note 2 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Andre overføringer

Andre overføringerR-2014R-2013
Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen122 012180 690
122 012180 690
Herav nærstående parter122 012180 690
Tabell 7.50 Note 3 Andre overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Lønnskostnader

Det er registrert følgende lønnskostnader de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnskostnaderR-2014R-2013
Lønn ansatte107 479 023104 706 250
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift16 573 16015 571 282
Pensjonskostnader15 184 48311 574 328
Forsikringer386 947361 720
Sum32 144 59027 507 331
Sum lønnskostnader139 623 613132 213 581
Tabell 7.51 Note 4 Lønnskostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kontorkostnader2 395 9432 509 966
Annonser/reklame/representasjon58 605141 016
Kurs/reiser462 736487 848
Transportutgifter5 078 8755 185 841
Husleie/avgifter1 141 4001 020 833
Møbler/inventar/utstyr784 003723 655
Vedlikehold/materialkjøp62 274 13977 484 774
Konsulenttjenester1 125 2541 490 320
Matvarer/varm mat13 887 41613 597 435
87 208 372102 641 688
Tabell 7.52 Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteprodusjon, eksterne leverandører.

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonenR-2014R-2013
Kjøp fra kommunen1 234 7381 899 363
Kjøp fra foretak40 821126 575
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker141 949139 996
Regnskapstjenester1 010 304980 880
2 427 8113 146 814
Tabell 7.53 Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder varer og tjenester som inngår i/ erstatter foretakets tjenesteproduksjon, interne leverandører.

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2014R-2013
Momskompensasjon18 930 04822 713 362
Tap på krav0460 267
Overføring til kommunen (480)1 000 0000
19 930 04823 173 629
Tabell 7.54 Note 7 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Sak mellom Stavanger kommune og Skatt Vest vedr. momskompensasjon på boliger er ennå ikke avgjort. Stavanger byggdrift KF har likevel fått postert full kompensasjon i sitt regnskap og det forutsettes at foretaket holdes skadesløst.

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2014R-2013
Anskaffelseskostnad 1/16 991 2797 481 505
Tilgang281 750322 864
Avgang−813 090
Akk. avskrivninger 31/12−4 491 405−3 979 041
Bokført verdi 31/122 781 6243 012 238
Årets avskrivning512 364590 408
Avskrivningssats10 %10 %
Tabell 7.55 Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd KLPR-2014R-2013
I.B.5 090 4714 553 581
Egenkapitaltilskudd KLP.628 154536 890
U.B.5 718 6255 090 471
Tabell 7.56 Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger byggdrift sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på inntil 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften har selskapet i 2014 hatt utgifter til reguleringspremie med kr 11 934 592,-. i tillegg til dette kommer arbeidsgiveravgift.

Selskapet dekker også dette året utgiftene til reguleringspremie selv. Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr 1 460 848 ,-

Årets pensjonskostnader spesifisertR-2014R-2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening13 006 44310 792 987
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse12 170 64610 024 213
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−10 688 004−9 383 305
Netto pensjonskostnad14 489 08511 433 895
Adm.kostnader1 002 276798 551
Sum amortisert premieavvik1 638 4621 157 856
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)17 129 82313 390 302
Tabell 7.57 Årets pensjonskostnader spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2014R-2013
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.2014245 768 048200 075 563
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2014310 954 147255 535 736
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)65 186 09955 460 173
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse9 191 2407 819 884
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1314 632 42110 984 214
Årets premieavvik6 937 2014 806 063
Sum amortisert premieavvik−1 638 462−1 157 856
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1419 931 16014 632 421
Arbeidsgiveravgift av premieavvik2 810 2912 063 169
Sum premieavvik inkl arbeidsgiveravgift22 741 45116 695 590
Tabell 7.58 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomiske forutsetninger 2014R-2014R-2013
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,87 %
Forventet G regulering2,97 %2,87 %
Forventet avkastning4,65 %5,00 %
Tabell 7.59 Økonomiske forutsetninger 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP og netto pensjonskostnad. Hvis pensjons- premien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikR-2014R-2013
Faktisk forpliktelse 01.01.2014296 742 364244 906 161
Estimert forpliktelse 01.01.2014−255 535 736−235 675 160
Årets estimatavvik forpliktelse41 206 6289 231 001
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2014224 619 064184 639 925
Estimerte pensjonsmidler 01.01.2014−200 075 563−182 737 587
Årets estimatavvik pensjonsmidler24 543 5011 902 338
Tabell 7.60 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets etimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. Det ble fra 2011 gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik. Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 3 626 641 ,-.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2014R-2013
Renter av bankinnskudd1 034 450906 673
Tabell 7.61 Note 11 Renteinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2014R-2013
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter3 4351 516
Tabell 7.62 Note 12 Renteutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2014R-2013
Kundefordringer Stavanger kommune23 419 52329 734 459
Kundefordringer foretak563 024305 528
Eksterne kundefordringer1 050 743661 412
Avsetning tap−250 000−250 000
Kundefordringer for mye utbetalt lønn33 35555 355
24 816 64530 506 754
Herav nærstående parter:23 982 54730 039 987
Tabell 7.63 Note 13 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2014R-2013
Depositum Felleskjøpet141 359136 689
Fordring lønn−22 988−51 181
Refusjon syke-/svangerskapspermisjon1 043 243739 031
Til gode mva komp 6 termin3 455 3964 798 572
Anordning inntekter 3 781 750*3 770 189
8 398 7609 393 299
*Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune3 884 4663 910 447
Inntekter foretak6 42029 960
Inntekter private kunder8 0253 353
Nettoeffekt manuelle anordninger−117 161−173 571
3 781 7503 770 189
Tabell 7.64 Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk. Skyldig skattetrekk pr 31.12.2014 utgjør kr 3 752 081,-.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2014R-2013
Leverandørgjeld nærstående parter:
Leverandørgjeld Stavanger kommune368 786136 481
Leverandørgjeld foretak18 67637 328
Sum387 462173 809
Ekstern leverandørgjeld:10 470 72712 083 247
Sum leverandørgjeld10 858 18912 257 056
Tabell 7.65 Note 16 Leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2014R-2013
Avsatte feriepenger11 531 12611 238 764
Skyldig arbeidsgiveravgift4 038 3043 394 058
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger1 624 0651 582 842
Skyldig skattetrekk3 752 0813 592 559
Skylding påleggstrekk03 663
Diverse kortsiktig gjeld08 000
Mva161 157162 655
Sum anordninger4 943 6474 916 861
Tilfeldig kortsiktig gjeld160 000160 000
26 210 38025 059 403
Spesifikasjon anordning utgifter. (se note 14 vedr. manuelle anordninger):
Anordning utgifter Stavanger kommune−103 207258 598
Anordning utgifter kommunale foretak2 500
Anordning utgifter eksterne leverandører3 719 1233 756 598
Anordning lønn1 325 231901 665
4 943 6474 916 861
Tabell 7.66 Note 17 Annen kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2014R-2013
IB19 910 77220 447 663
Bruk av disposisjonsfond til kjøp av aksjer−628 154−536 890
Bruk av disposisjonsfond til overføring kommunen (480)−1 000 0000
Avsetning3 108 3470
U.B21 390 96519 910 772
Tabell 7.67 Note 18 Disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Avsetning pensjon/premieavvikR-2014R-2013
IB15 047 48910 884 885
Bruk av pensjon/premieavvik00
Avsetning 6 182 7764 162 604
UB21 230 26515 047 489
Tabell 7.68 Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfondR-2014R-2013
I.B1 617 2241 795 433
Avsetning til investeringsfond
Bruk av ubundne investeringsfond−225 401−178 209
1 391 8231 617 224
Tabell 7.69 Note 20 Ubundne investeringsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2014R-2013
Årets mindreforbruk4 756 448
Totalt mindreforbruk til disponering04 756 448
Tabell 7.70 Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2014R-2013
Debet
IB38 189 58635 848 190
Nåverdi årets pensj.opptjening13 006 44310 792 987
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse12 170 64610 024 213
Amortisert estimatavvik - forpliktelse41 206 6289 231 001
Utbetalte pensjoner10 965 30610 187 625
Amortisert estimatavvik
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse9 191 2407 819 884
Regnskapsmessig avskr.512 364590 408
Salg 201425 304
Sum debet125 242 21384 519 612
Kredit
IB3 012 2383 305 086
Utbetalte pensjoner10 965 30610 187 625
Forventet avkastning på pensjonsmidlene10 688 0049 383 305
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader21 426 28616 239 958
Egenkapitaltilskudd 31.12.14628 154536 890
Amortisert estimatavvik24 543 5011 902 338
Anskaffet 2014281 750322 864
Tilbakeført arb.giv.avgift7 819 8847 464 198
UB45 877 09035 177 348
Sum kredit125 242 21384 519 612
Tabell 7.71 Note 22 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapitalR-2014R-2013Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler81 081 62278 648 3912 433 230
Kortsiktig gjeld37 068 56937 316 459247 890
Arbeidskapital44 013 05341 331 9332 681 120
Anskaffelse av midler:
Drifts- og investeringsregnskapet:
Inntekter driftsdel251 693 504
Inntekter investeringsdel56 350
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 034 450
Sum anskaffelse av midler252 784 3040252 784 304
Anvendelse av midler:
Utgifter driftsdel249 189 843
Utgifter investeringsdel281 751
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner631 589
Sum anvendelse av midler250 103 1840250 103 184
Anskaffelse - anvendelse av midler2 681 120
Tabell 7.72 Note 23 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

F.o.m. 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsregnskapet. Sum mva-kompensasjon mottatt vedr anleggsmidler i 2014 er kr 56 350.

Note 25 Varetelling avd 1300 kjøkken

Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31.12.2014 viste imidlertid en totalverdi på kr 687 733 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70% av salgsverdi . Tilsvarende tall per 31.12.2013 var kr 543 177 (avvik mot 2013).

Note 26 Langsiktige fordringer EK kommunen

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen: På grunn endret amortiseringstid for estimatavvikforpliktelse fra 15 til 1 år var foretakets egenkapital negativ per 31.12.2011. For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 000 000, som ble postert som økning på Stavanger byggdrift sin kapitalkonto i 2012. Føringen ble gjort i hht. KRS nr 10 som ren balanseføring, og hadde ingen resultateffekt.

Revisors beretning#7.3.5

logo

Til Bystyret

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Byggdrift KF, som viser et netto driftsresultat på kr 3 534 675 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Byggdrift KF per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Presisering
Endring i årets aktuarielle forutsetninger har medført en dramatisk økning i årets pensjonsforpliktelse pr 31.12.2014. Dette medfører at egenkapitalen per 31.12.2014 er negativ med kr 1 864 037. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 10.03.2015
Rogaland Revisjon IKS

rev-sign

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor

7.4 Stavanger natur- og idrettsservice

Årsberetning#7.4.1

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Foretakets driftsområder er;

Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i 2 by-områder. Barns uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager tillegg til bygg avdeling.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idrettshaller samt utendørs idrettsanlegg.

Vei og anlegg har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veibevaring, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service. Anlegg har ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser og turstier, og opparbeidelse og vedlikehold av private hager og anlegg.

Foretakets visjon er:

”Vi jobber for livet”

Visjonen henspiller til foretakets formål å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:

 • drifting av svømme- og idrettsanlegg
 • drifting av turstier, parker og veiareal
 • drifting og sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg

Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast ansatte.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller, myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke og ansvarliggjøre eierrollen overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice KF jfr vedtak i bystyret den 20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”. Dette arbeides det tett med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og idrettsservice KF og ledelsen i hhv avdeling Park og vei og Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Andre områder i kommunen kan der mulig og formålstjenlig benytte leveranser fra Stavanger natur- og idrettsservice KF. Vann- og avløpsetaten og Stavanger eiendom er gode eksempler på det.

Hendelser og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt i hele 2014. Det er i løpet av året foretatt noen driftsmessige endringer i administrasjonen, men ledelsen preges fortsatt av stor faglig kompetanse, stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder. Som et ledd i budsjettkuttene i Stavanger kommune ble inntektene til foretaket redusert med ca 10 mill for 2015. Av den grunn ble 40 % stilling redusert i staben og oppgavene fordelt på øvrige i administrasjonen. 

Det er i 2014 lagt ytterligere vekt på samarbeid og koordinering på tvers av avdelinger internt i foretaket. Ledelse og mellomledere har i 2014 gjennom to større samlinger fastsatt felles virkemidler for å nå fremtidige mål i henhold til formål og visjon. Et av delmålene med arbeidet er å utnytte alle ressurser mellom avdelingene i større grad enn tidligere samtidig som foretaket avklarer forventninger fra bestiller for å kunne levere rett kvalitet til rett tid.

Hittil har arbeidet resultert i større utnyttelsesgrad av de menneskelige ressurser som foretaket besitter, samt også bedre utnyttelse av maskiner og utstyr. Arbeidet er ytterligere styrket gjennom kontraktsmøter og driftsmøter med våre oppdragsgivere som har en forventning til leveransene gjennom rammeavtaler og ekstrabestillinger. Dette viktige arbeidet fortsetter i 2015.

På grunn av reduserte skatteinntekter til Stavanger kommune i forhold til budsjett valgte eier å ta ut 1 mill i utbytte fra foretakets resultat i 2013. Samme sum ble da utgiftsført og påførte dermed foretaket en ekstrakostnad for 2014 ift budsjett for samme året. Samtidig ble foretaket gjort oppmerksomme på at det ville komme kutt i budsjetter for alle avdelinger i foretaket henholdsvis park, vei og anlegg og idrett. Reelle kutt i 2014 var relativt små sammenlignet med de som skulle realiseres for 2015. I perioden fra september og frem til jul arbeidet administrasjonen og driftsledelsen i foretaket tett med våre bestillere for å løse oppgaven med å redusere tjenestene med ca 5 mill for hver av budsjettene. I tillegg ble det informert fortløpende internt i foretaket overfor ledergrupper, tillitsapparatet og allmannamøter. Like før jul ble arbeidet ferdigstilt i samråd med Idrettsavdelingen og Park og vei og det var bred enighet om å kommunisere ut de konsekvenser som kuttene ville medføre i praksis.

Konkurranseutsetting av Tasta bydel ble besluttet oppstart 01. november 2014, men konkurransen ble på grunn av liten interesse fra det private avlyst da det ikke ville bli en reell benchmarkingsmulighet. Situasjonen hadde dermed liten betydning for foretaket som til tross for vedtaket i bystyret om ikke å utføre arbeidet i bydelen valgte i samråd med Park og vei å fortsette arbeidet fra og med januar 2015.

Det har også kommet forespørsel om det er mulig å sette ut svømmehaller til drifting av lokale svømmeklubber. Dette har ført til spekulasjoner om foretaket vil miste portefølje, noe som vil være lite gunstig. Denne saken vil bli ytterligere fulgt opp i 2015.

Det bør også fremheves de resultater som er oppnådd innen HMS arbeidet. Sykefraværet har gått ytterligere ned og endte i 2014 på 4,8 %. I tillegg har foretaket lykkes med fokus på registreringer av avvik og dette arbeidet fremstår nå mer representativt for driften enn tidligere. Det gode arbeidet med å registrere og følge opp avvik fortsetter i 2015.

I foretakets formål står det blant annet beskrevet at NIS skal ha en klar miljøprofil og være nyskapende. I godt samarbeid med bestiller har NIS i 2014 sett på nye områder for å få til en sprøytemiddelfri kommune. Etter nøye vurderinger og blant annet befaring til København kommune er det nå startet opp et prosjekt med ugressbekjempelse med varmt vann/damp. Det ble investert i utstyr fra Heatweed, som er kommet i bruk. Det virker på kort sikt ut som et opplegg som fungerer bra, og foretaket vil fortsette bruken av dette for å se på virkningen på lang sikt. Det er viktig for både Stavanger kommune og Stavanger Natur- og idrettsservice KF å stå frem som et godt forbilde innenfor miljøvennlig drift av grøntarealer, og vi er derfor meget glade for å kunne kutte all bruk av sprøytemidler.

Det er også utarbeidet og utprøvd en ny type maskin for skiveslått, noe som gjør at en kan klippe og fjerne gress i utmark på en helt ny måte, med lette maskiner. Dette har tidligere vært gjort med større maskiner som ødelegger og kjører ned bakken, og skaper sår i landskapet. Denne maskinen har vært i bruk i sesongen, og alle rapporter tyder på at den har vært en suksess, både med tanke på økonomi og resultat.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etiske standard for ansatte» ligger også til grunn for foretakets arbeid.

Likestilling

Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2014. Ansattes representant var mann i 2014.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 2 kvinner i ledergruppen. Blant foretakets arbeidsledere er det 3 kvinner og 16 menn.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 30 % kvinner og 70 % menn.

En kvinne og to menn er verneombud, herav mannlig hovedverneombud. Hovedtillitsvalgt er mann.

Inkludering

Foretaket etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har også i 2014 hatt som målsetting å tilby arbeidstrening til ca 10 personer i samarbeid med NAV og andre instanser.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidstakerne har hatt ledervervet i 2014. Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 5 AMU-møter i 2014.

I løpet av året har det vært rapportert 84 HMS-avvik. Det er en stor økning fra 2013 hvor vi hadde 23 avvik. Noe av årsaken til økningen kan være at det er tatt i bruk kladdeblokker som hjelp til å legge inn avvikene elektronisk, samt en kampanje for innmelding av skader på foretakets kjøretøy. Hver enkelt sak blir meldt inn blir fulgt opp av driftsleder, personalleder eller daglig leder og rapportert til verneombud.

Vi hadde en hendelse med personskade som ble meldt til Arbeidstilsynet.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2014 et sykefravær på 4,8 % totalt. Av dette er 0,9 % egenmeldt, noe som er stabilt fra tidligere år. Dette er en positiv utvikling fra tidligere år. Se tabell under.

Pr 31.12.08Pr. 31.12.09Pr. 31.12.10Pr. 31.12.11Pr. 31.12.12Pr. 31.12.13Pr. 31.12.14
6,5 %7,0 %6,8 %7,7 %7,6 %6,6 %4,80%
Tabell 7.73 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

Oppdragssituasjonen

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor Stavanger kommune.

Foretaket generer inntekter hovedsakelig gjennom avtaler med Vei, park og idrett og Stavanger Eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.

Den faste kontrakten med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom har gitt inntekter på 94 mill. kr (64 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. Rammen for materialkjøp er fakturert med ca 11,5 (7,8 %) mill. I tillegg har Vei, park og idrett, Stavanger Eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for 21 mill. kr (14,3 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2014 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet mva kompensasjon på 11,8 mill. kr (8 %). I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune for til sammen ca. 9,5 mill. kr (6,5 %).

Det er en økning i omsetning for alle inntektstyper.

Med tanke på vårt hovedformål om å sikre Stavanger kommune så gode og rimelige tjenester som mulig er det viktig å sørge for at tjenester utført for ande kunder ikke går ut over leveransen til Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at egne ansatte fortrinnsvis jobber med eksterne kontrakter. Samtidig sørger eksterne kontrakter for at foretaket får benchmarket sine priser og tjenester, og at utnyttelsen av maskiner og utstyr økes, noe som igjen kommer Stavanger kommune til gode med rimelige priser.

Foretaket har fortsatt arbeidet med å bedre forholdet til bestiller gjennom god dialog og åpenhet i samarbeidet, noe som har ført til økte bestillinger. Det er et meget godt og konstruktivt samarbeid med våre hovedbestillere i Stavanger kommune.

Framtidsutsikter

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble som andre påført store kutt i budsjettet for 2015 som følge av redusert skatteinngang i Stavanger kommune. Foretaket har vist evne til å kutte kostnader tilsvarende tapet av inntekter. Videre påfører lavere aktivitet for kommunen oss mindre muligheter på privat markedet da vi må forholde oss til 90/10-regelen. Det er av den grunn høyt prioritert i fremtiden å arbeide inn flere leveranser til Stavanger kommune som NIS ikke har levert tidligere. Så lenge NIS og våre hovedoppdragsgivere har felles forståelse for måloppnåelse senkes risikoen for feil og mangler. Dermed oppnår Stavanger kommune mer arbeid for pengene da risiko og fortjeneste på leveransene til kommunen ikke er del av kostnaden.

Derimot må foretaket ta hensyn til denne kostnaden i konkurranse om prosjekter på det åpne markedet. NIS har i 2014 bevist å være konkurransedyktige og det ligger her stort potensiale for foretaket. Dette arbeidet er også viktig for å kunne benchmarke våre priser og tjenester, og for å kunne ha bedre stabilitet ved en eventuell fremtidig konkurranseutsetting av våre tjenester. For å fortsette den gode utviklingen er det viktig å få klare retningslinjer fra våre eiere når det gjelder saken om konkurranseutsetting og en eventuell omdannelse til et aksjeselskap.

Foretaket stiller også sterkt i konkurransen om arbeidskraft og arbeidsvilkår. Sykefraværet er på nivå med de beste i bransjen og ved behov for nyansettelser er pågangen stor fra søkere fra både privat og internt. Sunn arbeidskultur og gode rekrutteringsmuligheter gir godt grunnlag for å lykkes i alle markeder.

På kort sikt ser vi at 2015 vil bli et år med økonomiske utfordringer, grunnet økte pensjonsforpliktelser og reduserte inntekter på grunn av kuttene. Dette er noe administrasjonen har fokus på.

Foretaket ser for øvrig positivt på fremtiden, og evner stadig å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger kommune både med hensyn til kvalitet, økonomi og beredskap.

Styret/daglig leder

Styret har behandlet 56 saker. Styrehonorar har utgjort:

Styrehonorar
Styreleder (nåværende)45 480
Ansattes representant23 606
Andre styremedlemmer pr medlem35 376
Daglig leder16 000
Økonomileder16 000
Personalleder16 000
Tabell 7.74 Styrehonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder

Det er i år 2014 utbetalt kr. 892 072,- til daglig leder Kurt Idland.

Godtgjørelse for styrehonorar inngår i beløpet med henholdsvis kr 16 000,-

Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 75 894,-.

Årsregnskap 2014

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettservice KF viser et netto driftsresultat på kr 4 481 925,-. Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig mindreforbruk skal dette i.h.t. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner reduseres ved å:

 1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
 2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.
 3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.

Forskriftene innebærer dermed at overskuddet brukes ved å sette av kr 1 318 437,- til overføring til investeringsregnskapet. Det er ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år å dekke inn. Regnskapsmessig mindreforbruk blir da kr 3 163 488,- som foreslåes avsatt til disposisjonsfond. Grunnet kraftig økning i pensjonsforpliktelsene presiseres det fra styret at det er av stor betydning at disse midlene i sin helhet blir satt av via disposisjonsfondet til å redusere avviket mellom pensjonsfond og akkumulert premieavvik pr 31.12.14.

Det var i 2014 budsjettert med et overskudd på kr 2 000 000,- Det er imidlertid foretatt endring i prognosen ved to anledninger ved styrevedtak. Siste vedtatte prognose var på kr 0,-.

Årsaken til prognosen er endret til et nullresultat skyldes to ulike saker. Bystyret vedtok at det skulle tas ut utbytte på en million, og at KLP reguleringspremien totalt ble på i overkant syv millioner mot budsjettert seks millioner.

Det er et positivt avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 2 481 925,- når en sammenligner budsjettert overskudd med regnskapsmessig mindreforbruk før overføring til investeringsregnskap. Ser vi på prognosen var det et positivt avvik på kr 4 481 925,-

Det positive resultatet skyldes følgende forhold:

 • Det har i løpet av 2014 vært arbeidet systematisk med enkeltavdelinger som tidligere ikke har levert optimale resultat. Dette har ført til at samtlige avdelinger i foretaket leverer positive dekningsbidrag og bedre resultat en i 2013.
 • Et meget stort premieavvik på pensjon på i overkant av 4 000 000,- som påvirket driftsresultatet positivt.
 • Et systematisk fokus på driftskostnader i samtlige avdelinger. Det har vært fokus på kostnader som har vært mulig å påvirke; andre driftskostnader, verne- og tilrettelegningsutstyr, småverktøy og håndverktøy, skader på biler, annonser/reklame og velferdsgoder egne ansatte. Det ble blant annet satt fokus på kjøring og skader på begynnelsen av året, noe som har ført til betydelig mindre utgifter. Det har samtidig vært viktig for administrasjonen at ansatte ikke skal merke betydelig endringer i arbeidshverdagen eller sikkerheten i arbeidet.

Det ble ikke foretatt låneopptak i 2014.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2014 og utvikling siden 2009:

Regnskapsår201420132012201120102009
Rersultatregnskap:
Driftsinntekter146 452143 276144 716143 687153 089133 348
Brutto driftsresultat−699−620,00264−5 783−7 9573 647
Netto driftsresultat4 4811 9093 273−2 508−4 2736 947
Regnskapsmessig mer/mindreforbuk3 1631 308108−2 929- 6 947
Balanse:
Omløpsmidler29 68831 60837 09725 12029 11244 368
Anleggsmidler172 872152 704145 383126 749127 664115 780
Sum eiendeler202 560184 384182 480151 870156 776160 148
Kortsiktig gjeld19 52420 24023 89720 01920 73624 680
Langsiktig gjeld183 958163 205156 469143 551131 525119 471
Egenkapital−9229382 113−11 6994 51515 997
Sum egenkapital og gjeld202 560184 384182 480151 870156 776160 148
Tabell 7.75 Nøkkeltall 2009–2014
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen viser at foretaket har en negativ egenkapital på kr 922 000,- Årsaken til den negative egenkapitalen er meget høye pensjonsforpliktelser. Det er bekymringsverdig for foretaket å ha negativ egenkapital, og foretaket bør sammen med eier se på muligheter for å løse denne problemstillingen. Det er derfor av største viktighet at foretaket ikke blir tappet ytterligere for egenkapital gjennom uttak av utbytte.

Styrets oppsummering

Styret vurderer innsatsen i 2014 ut fra de resultater som er oppnådd med kvalitetsleveranser til tross for at foretaket har blitt belastet med ekstra kostnader som ikke var mulig å forutse. Å levere på så høyt nivå og samtidig levere et positivt resultat tross pålagte ekstrakostnader viser at foretaket er i stand til å stramme inn budsjettene på alle nivå.

Det rettes en stor takk til alle ansatte for utmerket arbeidsinnsats for å bidra positivt inn til bykassen og ikke minst kommunens rennomè som kvalitetsleverandør av sine tjenester til befolkningen.

Stavanger 10. mars 2015

nis-sign

 

 

Årsregnskap#7.4.2

Resultatregnskap 2014

Resultatregnskap 2014NoterR-2014 B-2014R-2013
Driftsinntekter:
Andre salgs- og leieinntekter9 019 8226 970 0006 964 110
Overføringer med krav til motytelse2137 218 992128 334 585136 033 549
Overføringer uten krav til motytelse3213 5120278 495
Sum driftsinntekter146 452 326135 304 585143 276 154
Driftsutgifter:
Lønnsutgifter167 472 45963 455 00065 100 596
Sosiale utgifter120 600 53522 105 00017 732 355
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.538 837 74942 491 57642 765 545
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon63 589 3632 595 0003 822 189
Overføringer79 672 189190 00010 190 508
Avskrivninger84 580 7644 500 0004 285 287
Sum utgifter144 753 059135 336 576143 896 480
Brutto driftsresultat:1 699 267−31 991−620 326
Finansposter:
Renteinntekter og utbytte11281 767300 000394 133
Sum eksterne finansinntekter281 767300 000394 133
Renteutgifter og låneomkostninger12329 872408 000399 547
Avdrag på lån121 750 0001 800 0001 750 000
Sum eksterne finansutgifter2 079 8722 208 0002 149 547
Resultat eksterne finanstransaksjoner:−1 798 105−1 908 000−1 755 414
Motpost avskrivninger84 580 7644 500 0004 285 287
Netto driftsresultat:4 481 9252 560 0091 909 547
Interne finasieringstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk1 308 847108 383
Bruk av disposisjonsfond- 0
Sum bruk avsetninger1 308 847- 108383
Overført til investeringsregnskapet560 000600 700
Dekning av tidligere års merforbruk0108 383
Avsatt til disposisjonsfond1 308 84700
Sum avsetninger1 308 847560 000709 083
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk4 481 9252 000 0091 308 846
Tabell 7.76 Resultatregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014NoterR-2014 B-2014R-2013
Investeringer:
Kjøp av driftsmidler86 345 8335 512 0003 754 458
Utlån og forskutteringer334 030- 294 174
Årets finansieringsbehov6 679 8635 512 0004 048 632
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 647 2401 647 2393 069 407
Inntekter fra salg av anleggsmidler29 620500 000378 525
Sum ekstern finansiering1 676 8602 147 2393 447 932
Kompensasjon for merverdiavgift 24892 227560 000
Overført fra driftsdelen600 700
Bruk av avstning2 792 3402 804 7610
Udekket investering1 318 437-
Sum finansiering:6 679 8645 512 0004 048 632
Udekket/udisponert- - -
Tabell 7.77 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Komp. for mva avgift kr. 892 227,- er ikke 25% av kjøpte driftsmidler: kr. 6 345 833, men ca 14% Dette skyldet at det ikke er 25% mva på alt som blir kjøpr, eks. bruktbiler. Av den grunn budsjetteres det med 14 % i budsjett, kr. 560 000,-

Balanse

Balanse Noter31.12.201431.12.2013
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler825 289 71323 585 727
Fordring Stavanger kommune14 000 00014 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP92 062 2451 728 215
Pensjonsmidler10131 520 427113 390 497
Sum anleggsmidler172 872 385152 704 439
Omløpsmidler
Kundefordringer1310 387 0918 727 145
Andre kortsiktige fordringer143 718 9024 316 604
Premieavvik1010 456 1227 172 385
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk155 126 03911 464 415
Sum omløpsmidler29 688 18431 680 549
Sum eiendeler202 560 569184 384 988
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond195 000 0016 483 494
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)204 481 9251 308 847
Regnskapsmessig merforbruk Drift.)20- -
Kapitalkonto21−9 086 382−6 853 717
Udekket inv. regnskapet25−1 318 437-
Sum egenkapital−922 893938 624
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser10165 471 645143 508 724
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser104 787 1224 246 670
Langsiktig gjeld1813 700 00015 450 000
Sum langsiktig gjeld183 958 767163 205 394
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld165 029 0205 279 309
Annen kortsiktig gjeld1714 495 67414 961 658
Sum kortsiktig gjeld19 524 69420 240 968
Sum egenkapital og gjeld202 560 569184 384 987
Memoria konti
Herav:
Ubrukte lånemidler- 1 647 239
Motkonto til memoriakonti- −1 647 239
00
Tabell 7.78 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

sign-nis-regn

Noter#7.4.3

Stavanger Natur og Idrettsservice er opprettet 01.01.2006 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskaps- avleggelsen, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet gir.
 • Konsernbidrag til eier avviker fra forskriftens oppstillingsplan og vises under interne finanstransaksjoner og ikke under overføringer. Dette for å gi et mer riktig bilde av selskapets drift.
 • Det føres ikke varelager i KF.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.201320122011
Antall årsverk tre siste år:150146136
Tabell 7.79 Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år 2014 utbetalt kr. 892 072,- til daglig leder Kurt Idland. De ansatte har fått møtegodtgjørelse på grunn av møter i styret med kr. 15 999,96 Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 80 426 Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480,- , Anette Bull kr.35 376,- Kari Nessa Nordtun kr. 35 376,- , Petter Mallberg Næsheim har mottatt kr. 23 606,- Nils Fredrik Gjerpe kr.16 000,- Marion Flanagan kr. 16 000,- og Morten Larsen kr. 1 600,-

Det er utbetalt kr. 148 470,- i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2014R-2013
Salg til Stavanger kommunen125 014 555120 417 465
Salg til kommunale foretak321 1891 332 882
Overføring fra Stavanger kommunen8 631 05310 492 855
Refusjoner sykepenger og fødselspenger1 815 8932 712 563
Tilretteleggingstilskudd fra NAV0−115 447
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV1 436 3011 193 231
137 218 991136 033 549
Tabell 7.80 Note 2 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelse R-2014R-2013
Refusjon seniortiltak213 512278 495
Refusjon lønnsoppgjør
213 512278 495
Tabell 7.81 Note 3 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnsutgifterR-2014R-2013
Lønn ansatte67 472 45965 100 596
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift10 691 2679 873 799
Pensjonskostnader9 834 4017 817 940
Forsikringer74 86840 616
Sum20 600 53517 732 355
Sum lønnsutgifter88 072 99482 832 952
Tabell 7.82 Note 4 Lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kontorkostnader3 091 0742 701 966
Annonser/reklame/representasjon94 885237 701
Kurs/reiser295 098689 329
Transportutgifter8 029 5117 380 789
Energi337 784580 758
Husleie/avgifter1 342 5001 086 117
Møbler/inventar/utstyr568 527558 396
Vedlikehold/materialkjøp18 813 83620 143 992
Eksternt renhold1 758 5691 623 640
Konsulenttjenester4 505 9647 762 857
38 837 74942 765 545
Tabell 7.83 Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kjøp fra kommunen597 7001 137 905
Husleie 1 606 0281 500 186
Kjøp fra foretak289 904409 726
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker298 139
Regnskapshonorar Stavanger kommune797 592774 372
3 589 3633 822 189
Tabell 7.84 Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2014R-2013
Momskompensasjon8 631 0549 741 964
Overføring til Stavanger kommune1 000 0000
Overføring til andre207 670
Tap på krav41 135
Erstatning240 874
9 672 18910 190 508
Tabell 7.85 Note 7 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivningerBiler 10 årBiler 5 årAnleggsmaskiner 10 årInventar/maskinerTotalt
Anskaffelseskostnad 1/120 696 258028 955 2839 138 68558 790 226
Tilgang1 815 300401 8973 552 488576 1486 345 833
Avgang−61 083−61 083
Akk. avskrivninger 31/12−17 237 912−8 850−17 462 048−5 076 454−39 785 264
Bokført verdi 31/125 212 563393 04715 045 7234 638 37925 289 712
Årets avskrivning1 384 6618 8502 341 792845 4614 580 764
Avskrivningssats10 %20 %10 %10 %
Tabell 7.86 Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Aksjer og andeler

Aksjer og andelerR-2014R-2013
Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/122 062 2451 434 041
Tabell 7.87
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjons- ordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr. 6 276 522,- til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr.1 520 148,- eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger 201420142013
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,87 %
Forventet G regulering2,97 %2,87 %
Forventet avkastning4,65 %5,00 %
Tabell 7.88 Økonomiske forutsetninger 2014
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostn spesifisertR-2014R-2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening8 951 0567 630 884
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse6 478 8045 625 671
Brutto pensjonskostnad15 429 86013 256 555
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−5 681 326−5 310 713
Netto pensjonskostnader 9 748 5347 945 842
Adm.kostnader576 535463 684
Sum amortisert premieavvik648 102517 833
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)10 973 1718 927 359
Tabell 7.89 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2014R-2013
Pensjonsmidler pr. 31.12.2014131 520 427113 390 497
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2014165 471 645143 508 724
Netto pensjonsforpliktelser33 951 21830 118 227
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse4 787 1224 246 670
Akkumulert premieaavvik pr.1.16 286 0525 501 197
Årets premieavvik3 526 0481 302 687
Sum amortisert premieavvik648 102517 833
Akkumulert premieavvik pr. 31.129 163 9986 286 051
Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik1 292 124886 333
Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.1210 456 1227 172 384
Tabell 7.90 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvikR-2014R-2013
Faktisk forpliktelse155 996 278135 769 632
Estimert forpliktelse−143 508 724−135 137 818
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.12 487 554631 814
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.−12 487 554−631 814
Amortisert avvik i år−12 487 554−631 814
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler113 390 497105 832 682
Faktiske pensjonsmidler−118 519 012−104 348 718
Estimatavvik midler IB 1.1.−5 128 5151 483 964
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år5 128 515−1 483 964
Gj.samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 7.91 Spesifikasjon av estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011. Premieavviket skal fra og med 2014 amortiseres på 7 år.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.2014 kr. 2.062.245.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 1 595 500

Note 11 Finansinntekter

FinansinntekterR-2014R-2013
Renter av bankinnskudd281 767394 133
Tabell 7.92 Note 11 Finansinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Finansutgifter

FinansutgifterR-2014R-2013
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter329 872399 547
Avdrag på lån1 750 0001 750 000
2 079 8722 149 547
Tabell 7.93 Note 12 Finansutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2014R-2013
Kundefordringer Stavanger Kommune9 309 6638 113 653
Kundefordringer foretak253 630296 981
Kundefordringer IKS28 418
Eksterne kundefordringer1 037 416558 547
Avsetning tap på utestående fordringer−242 0360
10 387 0918 969 181
Herav nærstående parter9 563 2938 410 634
Tabell 7.94 Note 13 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2014R-2013
Fordring lønn36 12842 684
Refusjon sykepenger/svangersk.515 889692 026
Til gode mvakomp 6. Termin2 029 6642 334 699
Til gode forskuddsbetalte utgifter458 788577 079
Anordning inntekter678 433670 116
3 718 9014 316 604
Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune89 950142 335
Forskuddsbetalt utgifter336 736527 781
426 686670 116
Tabell 7.95 Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr.2 615 063,05,- avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr. 2 403 013,- skyldig skattetrekk pr. 31.12.2014.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2014R-2013
Leverandørgjeld Stavanger kommune471 268286 676
Leverandørgjeld foretak00
Leverandørgjeld IKS3 29737 700
Ekstern leverandørgjeld4 543 9074 948 098
Leverandørgjeld utland10 548
Sum5 029 0205 272 474
Herav nærstående parter471 268286 676
Tabell 7.96 Note 16 Leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2014R-2013
Avsatte feriepenger7 376 0226 945 414
Skyldig arbeidsgiveravgift2 569 2861 995 387
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger1 049 835979 303
Skyldig skattetrekk2 395 5212 515 539
Skyldig påleggstrekk00
Mva123 978384 365
Velferdskasse109 40888 578
Forsikringstrekk00
Sum anordninger871 6232 056 699
14 495 67414 965 287
Spesifikasjon anordning utgifter:
Anordning utgifter Stavanger kommune212 549743 330
Anordning renter lån Stavanger kommune5 9948 638
Anordning utgifter eksterne leverandører109 986288 288
Anordning lønn543 0951 016 443
871 6232 056 699
Tabell 7.97 Note 17 Annen kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeldR-2014R-2013
Gjeld til Stavanger kommune 1/115 450 00017 200 000
Avdrag på lån−1 750 000−1 750 000
Nytt låneopptak00
Lånesaldo / UB 311213 700 00015 450 000
Tabell 7.98 Note 18 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket har i løpet av 2014 ikke tatt opp lån fra Stavanger kommune.

Note 19 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2014R-2013
I.B6 483 4946 483 494
Bruk av disposisjonsfond−2 792 3400
Avsetning1 308 8470
U.B5 000 0016 483 494
Disposisjonsfond01 483 494
Avsetning pensjon/premieavvik5 000 0015 000 001
Sum5 000 0016 483 494
Tabell 7.99 Note 19 Disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2014R-2013
Årets mindreforbruk4 481 9251 308 847
Årets merforbruk0
Totalt mindreforbruk til disponering4 481 9251 308 847
Tabell 7.100 Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2014R-2013
Debet
IB32 439 44318 369 931
Nåverdi årets pensj.opptjening8 951 0567 630 884
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse6 478 8045 625 671
Utbetalte pensjoner5 954 4935 517 463
Amortisert estimatavvik12 487 5541 483 964
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse4 787 1224 246 670
Bruk av lån1 647 2393 069 407
Regnskapsmessig avskr.4 580 7644 285 287
Anleggsmidler nedskrevet / solgt61 083−13
Amortisert estimatavvik631 814
Sum debet77 387 55850 861 078
Kredit
IB25 585 727
Utbetalte pensjoner5 954 4935 517 463
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.4 246 6704 132 024
Forventet avkastning på pensjonsmidlene5 681 3265 310 713
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader13 274 5829 248 529
Amortisert estimatavvik5 128 5150
Egenkapitalinnskudd334 030294 174
Tilgang6 345 8333 754 458
Avdrag lån1 750 0001 750 000
Styrking egenkapital014 000 000
UB9 086 3826 853 717
Sum kredit77 387 55850 861 078
Tabell 7.101 Note 21 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Vesentlige forpliktelser

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med Ford Credit Forso Norge. Avtalen er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201431.12.2013Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler29 688 18431 680 547−1 992 363
Kortsiktig gjeld19 524 69520 240 967−716 272
Arbeidskapital10 163 49011 439 580,00−1 276 090
Drifts- og investerignsregnskapet:
Inntekter driftsregnskap146 452 326
Inntekter investeringsregnskap921 847
Bruk av lån1 647 239
Renteinntekter281 767
Sum anskaffelse av midler149 303 179149 303 179
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap144 753 059
Utgifter investeringsregnskap6 679 863
Avskrivninger−4 580 764
Renteutgifter329 872
Avdrag på lån1 750 000
Sum anvendelse av midler148 932 032148 932 032
Endring i ubrukte lånemidler−1 647 239
Anskaffelse - anvendelse midler−1 276 090
Tabell 7.102 Note 23 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Fra og med 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsselskapet. Sum mva-komp. Mottatt vedr anleggsmidler i 2014 er: kr. 892 227,20.

Revisors beretning#7.4.4

logo

Til Bystyret

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger natur- og idrettsservice KF, som viser et netto driftsresultat på kr 4 481 925 og et regnskapsmessig mindreforbruk på 4 481 925. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger natur- og idrettsservice KF per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Presisering
Endring i årets aktuarielle forutsetninger har medført en dramatisk økning i årets pensjonsforpliktelse pr 31.12.2014. Dette medfører at egenkapitalen per 31.12.2014 er negativ med kr 922 893. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 10.03.2015
Rogaland Revisjon IKS

rev-sign

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor

7.5 IUA Sør-Rogaland

Årsberetning#7.5.1

Virkeområdet

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene i Sør-Rogaland.

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte onsdag 8.4.2015. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

 • Sak 1/15         Valg av møteleder
 • Sak 2/15         Årsberetning 2014
 • Sak 3/15         Regnskap 2014
 • Sak 4/15         Regulering deltager avgift medlemskommunene 2016
 • Sak 5/15         Regulering honorar arbeidsutvalg 2016
 • Sak 6/15         Forslag til budsjett 2016
 • Sak7/15          Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 8/15         Oppnevning av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 9/15         Eventuelt.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende sammensetning i 2014:

 • Brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjefen i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Ståle Fjellberg, nestleder
 • Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien, medlem
 • Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem , medlem
 • Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø, medlem
 • Rådmann i Lund, Rolv Lende, representant for kommunene i Sørfylke
 • Brannsjef i Finnøy, Stig Forbregd, representant for kommunene i Ryfylke

I tillegg kan representanter fra delta:

 • Rogaland politidistrikt
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling
 • Fiskeridirektoratet Region Sør
 • Rogaland Sivilforsvarsdistrikt
 • Norske Shell
 • Maritim GMC

IUA har i 2014 avholdt følgende øvelser/møter/seminarer:

Øvelse Rogaland – Samhandlingsøvelse IUA Sør-Rogaland og NOFO
Den 1.april og 2. april ble det gjennomført en øvelse sammen med NOFO.

Den 1. april ble det gjennomført en stabsøvelse hvor hensikten med øvelsen var å trene samhandling mellom IUA og NOFO.

Til denne delen av øvelsen ble det satt en fullverdig ELS stab i IUA i henhold til beredskapsplanen.

Øvelsen hadde følgende overordnede målsettinger:

 • Trene samhandling mellom IUA og NOFO sine staber.
 • Gjennom ordregivning og kommunikasjon vise at man er i stand til å forstå, og utføre oppdrag som er gitt i aksjonsplan fra «Apple Oil Company ASA»
 • Oppnå felles situasjonsbilde mellom stabene

IUA hadde følgende delmål for øvelsen:

 • Etablere og drifte stab iht ELS modellen, innenfor egne styrker
 • Fokus på etablering og oppstart av stab
 • Trene registrering og prioritering av strandområder
 • Trene i bruk av Kystinfo

I forbindelse med registrering og prioritering av strandområder fikk IUA Sør-Rogaland gjennom NOFO hjelp til å gjennomføre en befaring i strandsonen. Befaringen ble gjennomført av Akvaplan Niva AS som driver rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur samt de som er utpekt som strandrense koordinatorer i IUA. Rapporten etter denne befaringen gav oss nyttige innspill innen dette området.

Øvelsen ble tilfredsstillende gjennomført i henhold til planen. Aksjonsledelse og øvrig deltakere i stab etablerte og gav respons til motspillere i NOFO på de utfordringene som øvelsens spill gav IUA Sør-Rogaland. Tilbakemeldinger etter øvelsen fra NOFO og utsendinger fra deres spesialteam som var observatører under øvelsen var gode.

Den 2. april vardet etablert en praktisk øvelse i Mekjarvik hvor mannskaper tilknyttet den maritime tjenesten i brannvesenet gjennomførte en ringøvelse med fokus på bruk, informasjon og opplæring innen strandrensing. Under denne dagen fikk vi også mange gode innspill fra deltakere fra NOFO’s spesialteam som har ulike praktiske roller under en oljevernaksjon.

Totalt 50 personer fra flere medlemskommuner, brannvesenet og våre samarbeidspartnere var deltakere på denne lærerike dagen.

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA),

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av følgende fire medlemmer:

 • Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder
 • Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien
 • Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem
 • Havnesjefen i Sandnes Havn KF Thor Thingbø
 • Representant Ryfylke, Stig Forbregd
 • Representant Sørfylke, Rolv Lende

I tillegg Ole Usken og sekretærene Geir Nilsen og Sven Kåre Hagevik møtt i AU-IUA.

AU-IUA har på avholdte møter i løpet av året diskutert og behandler følgende saker:

 • Forberedelser til årsmøte
 • velsesaktivitet
 • Bruk av ELS som ledelsesprinsipp
 • Revidering av beredskapsplan for IUA
 • Innkjøp av materiell

Fortsatt drift

Styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2014.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det interkommunale samarbeidet.

IUA’s regnskap for 2014 viser et forbruk på kr 1 690 408. og en inntekt på kr 2 943 631.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 1 291 791.-.

IUA’s styre foreslår at overskuddet settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller nødvendig akutt utstyrsutskiftning.

Arbeidsutvalget anbefaler at deler av akkumulert overskudd benyttes til opplæring generelt og nødvendige investeringer i forbindelse med beredskapen for Jærstrendene. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og øvelser i 2014.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2014

Vi hadde i 2014 58 registrerte oppdrag i IUA. Av disse vil vi nevne følgende:

DatoHendelseKommune
07.jan.Lekkasje salpetersyre, også på personSandnes
13.jan.Brudd på hydraulikkslange, 50 liter olje lekket utStavanger
03.feb.100 liter diesel lekket fra tankStavanger
18.feb.Brudd på hydraulikkslange 50 til 100 liter i sjøenSola
26.feb.Lekkasje fra 1000 liter tank med spritSandnes
05.mar.Overløp på oljeutskillerTime
30.mar.200 m3 naturgjødsel lekket utTime
23.apr.Oljelekkasje fra lastebilSandnes
26.apr.Diesel lekkasje fra lastebilKlepp
02.maiLite utslipp fra stand by skipSola
02.maiOljesøl på veiRandaberg
04.jun.Ca 50 liter olje lekket på 400 meter veiSandnes
02.jul.Overfylling av fartøy ca 50 til 100 literStavanger
15.jul.Beredskap ved snuing av sunket fartøyFinnøy
01.sep.500 liter diesel lekket ut i terrengSandnes
08.sep.200 liters fat med spillolje lekkerSola
15.sep.10 liter diesel lekket ut til grunn og bekkSandnes
22.sep.Lekkasje fra oljefat som falt under heisingStavanger
07.okt.150 til 200 liter olje på veienSandnes
23.okt.40 til 50 liter spillolje lekket utSola
04.des.Diesel lekkasje fra båtStavanger
Tabell 7.103 Utvalg registrerte oppdrag i IUA
Last ned tabelldata (Excel)

Kurs 2014

IUA har i løpet av 2014 har følgende deltakere på ekstern kursaktivitet:

KLA kurs (skadestedsleder)
Deltaker fra IUA Sør-Rogaland Rune Einar Håland og Tormod Mehus.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2014 har vært et driftsår med en del aksjoner fakturert til skadevolder. Dette medfører blant annet et betydelig avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter.

IUA’s regnskap for 2014 er ført av Stavanger kommune ved SK Regnskap..

IUA’s regnskap for 2014 viser et forbruk på kr 1 690 408. og en inntekt på kr 2 943 631.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 1 291 791.-.

Overskuddet settes av til fri egenkapital (fond).

Arbeidsutvalget har på bakgrunn av tidligere årsmøte vedtak finansiert en krokløftbil med midler fra tidligere års akkumulerte overskudd. ( Note 2 )

Arbeidsutvalget anbefaler at deler av akkumulert overskudd benyttes til opplæring generelt og nødvendige investeringer i forbindelse med beredskapen for Jærstrendene. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Regnskapet blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.

sign-uia

Årsregnskap#7.5.2

Resultatregnskap 2014

Resultatregnskap 2014R-2014B-2014R-2013
Driftsinntekter
Overføring fra kommunen1 666 550 1 666 550 1 333 240
Overføring fra andre346 900 320 000 336 820
Avgiftsfritt salg735 994 521 829
Avgiftspliktig salg9 460 336 226
MVA-kompensasjon184 728 240 000 243 303
Sum driftsinntekter2 943 631 2 226 550 2 771 418
Driftsutgifter
Timelønn409 152 290 000 364 632
Sosiale utgifter57 690 50 000 51 413
Anordnet lønn-
Ekstern leie eiendom30 000 45 129
Kommunikasjonsutstyr40 000 18 297
Vedlikehold utstyr-
Driftsutgifter bygg/utstyr579 408 460 000 741 369
Driftsmateriale, verneutstyr mv.294 021 400 000 717 461
Telefon, porto og bank-
Godtgjørelse, velferd, kurs94 469 100 000 36 232
Innleide transporttjenester11 753 135 000 7 973
Kjøpte tjenester375
Avsetning tap på krav59 18640 481
Overføring mva-komp til kommunen
Mva-kompensasjon184 728240 000243 303
Avskrivninger
Sum driftsutgifter1 690 4081 745 0002 266 665
Brutto driftsresultat1 253 223481 550504 753
Finansposter
Renteinntekter38 56853 401
Renteutgifter
Sum finansposter38 568- 53 401
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat1 291 791481 550558 154
Årsresultat1 291 791558 154
Disponering
Overskudd overført til egenkapital1 291 791558 154
Sum disponering1 291 791- 558 154
Tabell 7.104 Resultregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014R-2014R-2013
Investeringer
Investeringer i anleggsmidler3 436 538 -
Årets finansieringsbehov3 436 538 -
Finansiert slik
Kompensasjon for merverdiavgift687 308 -
Bruk av akkumulert overskudd2 749 230
Sum finansiering3 436 538 -
Udekket/udisponert- -
Tabell 7.105 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse 2014

Balanse 2014Noter20142013
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler13 436 538
Sum anleggsmidler3 436 538 -
Omløpsmidler
Andre fordringer38 56853 401
Kundefordringer86 201
Mellomregning Stavanger Kommune2 372 3933 713 399
Sum omløpsmidler2 410 960 3 853 001
Sum eiendeler5 847 4983 853 001
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Fond891 650 891 650
Akkumulert overskudd21 390 423 2 847 862
Kapitalkonto33 436 538
Sum egenkapital5 718 6113 739 512
Kortsiktig gjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk 4128 887113 489
Sum kortsiktig gjeld128 887113 489
Sum egenkapital og gjeld5 847 4983 853 001
Tabell 7.106 Balanse 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Noter#7.5.3

Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2014
Anskaffelseskostnad 1/10
Tilgang3 436 538
Avgang
Akk. Avskrivninger 31/12
Bokført verdi 31/123 436 538
Årets avskrivning
Avskrivningssats10 %
Tabell 7.107 Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Akkumulert overskudd

Akkumulert overskuddR-2014
Akkumulert overskudd pr 1.1.20142 847 862
Finansiering av krokbil−2 749 230
Overskudd 20141 291 791
Akkumulert overskudd pr 31.12.20141 390 423
Tabell 7.108 Note 2 Akkumulert overskudd
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2014
IB0
Anskaffet 20143 436 537
UB3 436 537
Tabell 7.109 Note 3 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk R-2014
Skyldig arbeidsgiveravgift55 690
Avsatte feriepenger16 088
Skyldig skattetrekk55 109
126 887
Tabell 7.110 Note 4 Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk
Last ned tabelldata (Excel)

Skyldig skattetrekk blir ved hver lønnskjøring overført til engen konto

Revisors beretning#7.5.4

logo

Til Bystyret

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for IUA SØR-ROGALAND, som består av balanse per 31. desember 2014, drifts- og investeringsregnskap som viser et årsresultat på kr. 1 291 791.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper [1] og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for samarbeidets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av samarbeidets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til IUA SØR-ROGALAND interkommunalt samarbeid per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av tap) er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger 4.3.2015
Rogaland Revisjon IKS

rev-sign

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor

 • [1] Jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 1 tredje ledd.

Denne siden ble sist oppdatert 30. April 2015, 09:36.

Gå til 6 Kultur og byutvikling Gå til 8 Statistikk og brukerundersøkelser