9.1.5 Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 2A - investeringRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Investeringer i anleggsmidler1 011 681 1 185 982 1 217 200 1 181 747
Utlån og forskutteringer425 900 433 500 357 600 354 256
Kjøp av aksjer og andeler13 651 14 000 13 600 14 706
Avdrag på lån140 045 140 045 96 571 158 721
Dekning av tidligere års udekket76 625 76 625 0 42 372
Avsetninger114 641 105 250 0 36 260
Årets finansieringsbehov1 782 541 1 955 402 1 684 971 1 788 062
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 064 827 1 273 852 980 412 1 017 623
Inntekter fra salg av anleggsmidler142 535 139 400 169 400 170 929
Tilskudd til investeringer141 142 125 260 134 600 14 125
Kompensasjon for merverdiavgift142 065 145 108 140 000 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner201 242 183 785 140 311 206 545
Andre inntekter1 486 0 0 76 995
Sum ekstern finansiering1 693 297 1 867 405 1 564 723 1 486 217
Overført fra driftsregnskapet4 647 4 647 72 898 143 418
Bruk av avsetninger84 597 83 350 47 350 81 803
Sum finansiering1 782 541 1 955 402 1 684 971 1 711 438
Udekket/udisponert0 0 0 -76 625
Tabell 9.5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 10:05.