8.1.9 Helse- og sosialkontor

Bestillerfunksjon *20102011201220132014
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet241715
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland251926
Tabell 8.10 Bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

(* Ny organisering i 2012 gjør at det ikke finnes tilsvarende tall for 2011/ 2010.)

BehovsdekningAntall boenheter20102011201220132014
Ventelister
Ordinær kommunal bolig1 61413011712912787
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen2527360737971
Bofellesskap PUH1609565736467
Bofellesskap psykiske lidelser1455248565566
Bofellesskap rus og psykiske lidelser2420104413
Bofellesskap fysisk funksjonshemming26884138
Omsorgsbolig med innskudd/BBL915442533930
Omsorgsbolig uten innskudd2924535253028
Dagsenter puh435810168
Dagsenter funksjonshemmede1423214
Brukerstyrte tjenester
Antall personer med omsorgslønn9497988486
Antall personer med personlig assistent2530303939
Koordineringsfunksjon
Antall innvilget individuell plan (IP)718719677457426
Samhandlingsreform
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)18,623
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)8983281650
Tabell 8.11 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 12. March 2015, 12:27.