6.1 Kultur

Prioriterte oppgaver i planperioden

Stavanger er vertskommune for store profesjonelle kulturinstitusjoner som Stavanger Symfoniorkester, Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Kommunen er forpliktet til å følge opp inngåtte finansieringsavtaler med staten og fylkeskommunen om drift av institusjonene.

Arbeidslokaler (produksjons- og øvingslokaler) har vært prioritert, se avsnittene om Nye Tou og produksjonsløftet under. Gode stipend- og tilskuddsordninger, internasjonalt kunst- og kultursamarbeid, og kunstnerstyrt visning og formidling av kunst, har blitt stimulert via tilskudd.

Bjergstedvisjonen

Etter utbyggingsfasen går nå driften som normalt i alle kulturinstitusjonene i Bjergsted. Stavanger konserthus IKS har hatt ett godt år, både økonomisk og med hensyn til besøkstall. Kuppelhallen er ferdig rehabilitert, og ble tatt i bruk igjen høsten 2014.

Tou-visjonen – Nye Tou

Tou Scene AS overtok i oktober 2014 driftsansvaret for hele Tou-anlegget. Selskapet ivaretar den daglige driften og styrer programmering samt all utleie av lokaler til kunstnere, musikere, dansere m.fl. Stavanger kommune eier, videreutvikler, drifter og vedlikeholder bygningsmassen, og bidrar også med økonomisk vederlag til driften av kulturinstitusjonen Tou Scene & Kunstfabrikk.

I desember 2014 vedtok bystyret en revidert mulighetsstudie for Nye Tou som legges til grunn for videre planlegging og rehabilitering av anlegget.

Rehabiliteringen av første del av atelierhuset ble ferdigstilt ved årsskiftet 2014/2015 med 21 nye atelier.

Ny kulturarenaplan – produksjonsløftet

Første del av atelierhuset er ferdigstilt, jf. ovenfor om Nye Tou. Driftstilskuddet til MUST er økt fra og med 2014 slik at museet kan leie nytt lokale eller eventuelt betjene lån til nybygg for Norsk grafisk museum.

Nytt teaterhus

I høringsutkastet til ny Kommunedelplan for Stavanger sentrum (2014) ble fem lokaliseringsalternativer vurdert, og det anbefales å gå videre med Bekhuskaien og Stavanger stasjon. Det blir anbefalt at Rogaland Teater har begge alternativene med i det kommende KVU-arbeidet.

 

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 19:05.