5.9 Plan og anlegg

Lavere investeringsnivå

I regi av Plan og anlegg har Stavanger kommune totalt investert kr 96,3 mill. i kommunaltekniske prosjekter i 2014. Dette er fordelt på 23 prosjekter. Det innebærer en reduksjon i aktivitetsnivået fra 2013 (kr 114,2 mill.), noe som skyldes manglende planberedskap på grunn flere nye medarbeidere med lite erfaring, rekrutteringsutfordringer og tid- og ressurskrevende grunnerverv.

God kommunikasjon med beboere

Videre har Plan og anlegg lagt vekt på informasjon til berørte beboere. Det er produsert og formidlet informasjonsbrosjyrer til berørte beboere i over 90 prosent av prosjektene, samtidig som arbeidsprogrammet og oppdatert informasjon om de igangsatte prosjektene er lagt ut på kommunens hjemmesider. Slike tiltak fører til færre klager, mer effektiv organisasjon og et godt omdømme.

Plan og anlegg har i 2014 gjennomført en brukerundersøkelse blant berørte beboere vedrørende alle sider av vår prosjektgjennomføring, med spesiell fokus på våre anlegg i egenregi. Resultatet fra undersøkelsen viser at berørte beboere var godt fornøyd med Plan og anlegg sin prosjektgjennomføring. De uttrykte tilfredshet med informasjon, trafikkavvikling, serviceinnstilling og sikring av anlegg, mens det er størst forbedringspotensial med hensyn til informasjon om fremdrift og oppfattet effektivitet.

For å forbedre informasjonen om fremdrift og andre relevante opplysninger i prosjektene sendes ved oppstart av nye anlegg, og ellers med jevnlige mellomrom i anleggsperioden, en sms-melding til alle berørte beboere med informasjon om status i prosjektet. En slik forventningsavklaring vil også kunne påvirke beboernes oppfattelse av effektivitet.

Graveklubben

Det har også i 2014 blitt arbeidet aktivt med samhandlingen mellom infrastrukturaktørene i gjennomføringen av fellesprosjekter i det offentlige rom. Graveklubben (Stavanger kommune, Lyse, Statens Vegvesen og Telenor) har avholdt flere møter med fokus på betydningen av denne samhandlingen. Videre arrangerte graveklubben også i 2014 en fellessamling for medarbeidere i de fire virksomhetene, for å videreutvikle dette samarbeidet. Dette er et satsingsområde som også har stor nasjonal interesse.

 

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 19:05.