4.5 Kulturskolen

Stavanger kommune ble i 2014 kåret til årets kulturskolekommune. Denne prisen tildeles kommuner som gjennom sin kulturskolevirksomhet viser at de prioriterer tilbudet særlig høyt, samtidig som de kan tjene som foregangskommuner overfor andre. Kulturskolen har laget en ny kvalitetsplan som skal sikre at virksomheten også i framtiden holder et høyt kvalitativt nivå.

I tillegg til å drive undervisning, produserer Kulturskolen en rekke forestillinger gjennom året, blant annet for Den kulturelle skolesekken. Kulturskolen produserte 17 ulike forestillinger for Den kulturelle skolesekken i 2014. Forestillingene hadde til sammen 16.500 besøkende grunnskoleelever.

I HØP 2014–2017 lå videreutvikling av Fargespill og videreføring av kulturskoletimen i andre bydeler inne som mål for perioden. Fargespill er ikke prioritert videreført i kommunens budsjett fra 2015. Stortinget har vedtatt å avvikle den nasjonale ordningen med kulturskoletime.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,9 mill. av en budsjettramme på kr 36,2 mill. i 2014. Dette gir en forbruksprosent på 92 prosent. I tertialrapporten per 30.04 kom varslene om kommunens omstillingsbehov. Dette medførte at Kulturskolen var forsiktig med pengebruken i løpet av hele 2014. Årsaken til mindreforbruket skyldes i all hovedsak at overført mindreforbruk fra 2013 til 2014 stod mer eller mindre ubrukt, samt at ett årsverk ble holdt vakant gjennom hele året. Vedlikeholdsutgiftene til nytt bygg og instrumenter har vært lave i 2014.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 09:29.