4.21 Nav-kontorene

Nav-kontorene drives i partnerskap mellom Stavanger kommune og Arbeids- og velferdsetaten (Nav) i Rogaland. De kommunale tjenestene som er lagt til Nav-kontorene er råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og midlertidig bolig.

Økonomisk sosialhjelp

I 2014 mottok 3 228 personer økonomisk sosialhjelp. Brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp økte med 1 prosent, mens økning i antall mottakere er 1,1 prosent sammenlignet med 2013. Antall langtidsmottakere har økt med 8,4 prosent. Høye leiepriser og et presset boligmarked gjør det vanskelig for mange å finne leiebolig som kan betjenes med egen inntekt. En del brukere blir derfor avhengig av supplerende sosialhjelp over tid, selv om de har en stabil inntekt i form av lønn, stønad eller trygd.

Midlertidig bolig

Utgiftene til midlertidige boliger har gått ned 35 prosent (kr 6,5 mill.) og det er 43 færre brukere sammenlignet med 2013. Ved utgangen av 2014 var kun tre husstander med til sammen 6 barn innlosjert i hotell/leilighetshotell. Dette viser at innsatsen med å prioritere arbeid med bostedsløse og spesielt med barnefamilier bosatt i midlertidig bolig, har gitt resultater.

Barn og unge

Det er en økt oppmerksomheten på barn i familier som er i kontakt med Nav-kontorene. Hjelpemidler som sikrer at veilederne etterspør barns behov i samtale med brukere med forsørgeransvar er utviklet. Ordningene med Aktivitetstilskudd er utvidet for å hjelpe barn i familier som har kontakt med Nav til å kunne delta i fritidsaktiviteter. Tilskuddet ble, som året før, betalt ut til 142 familier, men det har var en nedgang i utbetalingene med 11 prosent. Det har likevel vært en økning i sosialhjelpsutbetalinger til dekning av utgifter til barn (utstyr, klær, internett osv.) med kr 220 000 sammenlignet med året før.

Stavanger kommune og Nav Rogaland har videreført ungdomssatsingen Alarmen går. Nye ungdommer som oppsøker Nav-kontoret prioriteres. Ungdom får raskt tilbud om samtaler for kartlegging, råd og veiledning, og det stilles vilkår om relevante tiltak for å motta sosialhjelp. Antall mottakere under 25 år er økt med 5,9 prosent sammenlignet med 2013. Nye mottakere under 25 år er redusert med 30 prosent.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser totalt sett et merforbruk på kr 6,8 mill. av en ramme på kr 233 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 103.

I tertialrapportene ble de økonomiske rammene økt med kr 25 mill. Økonomisk sosialhjelp viser likevel et merforbruk på kr 2,1 mill. og kvalifiseringsprogrammet viser et merforbruk på kr 1 mill. Samlet utgjør dette et merforbruk på kr 3,1 mill. Merforbruket på økonomisk sosialhjelp skyldes i hovedsak bidrag til boutgifter og bidrag til livsopphold.

NAV kontorenes regnskap omfatter også kjøp av behandlingsplasser til personer med rusproblemer. Denne tjenesten viser et avvik mellom regnskap og budsjett på kr 2,5 mill. Resterende merforbruk på kr 1,2 mill. skyldes økte utgifter ihht eksterne leiekontrakter.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 17:34.