4.17 Fysio- og ergoterapitjenesten

I løpet av 2014 fikk 2500 brukere tjenester fra den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten. Det er 12 % færre enn i 2013. Det var først og fremst brukertallet utenfor institusjon som ble redusert. Fysioterapitjenesten i institusjon hadde en økning på 8 %, til 453 brukere i 2014. Fysio- og ergoterapitjenestens bemanning ble i 2014 redusert med 9,5 årsverk.

Ventelisten på kommunal fysio- og ergoterapitjeneste omfattet ca. 200 personer ved årsslutt. Dette er en økning på nærmere 40 % sammenlignet med 2013.

Private fysioterapeuter med kommunal avtale økte i antall brukere, konsultasjoner og årsverk. De private fysioterapeutenes andel av samlede konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) økte med nær 10 % til 37 %. Økingen som tilsvarer 1400 konsultasjoner kan ses mot den tilsvarende reduksjonen på 2900 konsultasjoner i den kommunale fysioterapitjenesten.

Aktiv skole

Aktiv skole, den nye satsingen mot inaktivitet og overvekt i skolen, er evaluert og videreført med et forprosjekt på fem nye skoler og fire kontrollskoler for skoleåret 2014/2015.

En doktorgradsstipendiat og flere mastergradsstudenter deltar i forskningen i prosjektet. Det er innvilget regionale utviklingsmidler (RUP) med 200.000,- pr år for 2014 og 2015.

Samarbeid

Nye samarbeidsrutiner er utarbeidet mellom fysio- og ergoterapitjenesten, korttidsavdelingene på sykehjemmene og helse- og sosialkontorene. Formålet er å få et bedre helhetlig forløp rundt tjenestetilbudet som gis til brukere på korttidsopphold. En samarbeidsavtale med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er også utarbeidet for å sikre tidlig og rett hjelp til barn og unge.

Kompetanseheving

Ledelsen i fysio- og ergoterapitjenesten har fullført Stavanger kommunes ledelsesprogram Organisasjon og ledelse i kommunale helse- og sosialtjenester. For å ha bedre og mer relevante styringsdata for tjenestetilbudet, er det innført tester for å se effekt av tiltak hos bruker, samt metode for å få frem fristbrudd på ventetiden. Det er også etablert bedre styringsdata med bedre prognoser og månedlige økonomirapporteringer.

Leve HELE LIVET

Det er gjennomført nødvendige omdisponeringer av personalressursene og fire årsverk er overført til Leve HELE LIVET (hverdagsrehabilitering). Det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke tjenestetilbudet til fysio- og ergoterapitjenesten på lang sikt. For å se på pasientflyten og bedre ressursutnyttelsen er det startet et samarbeid mellom fysio- og ergoterapitjenesten, helse- og sosialkontorene og hverdagsrehabilitering.

For å øke kompetansen om fysisk aktivitet og hverdagsmestring for eldre, fikk personalet på alle dagsentrene tilbud om kurset Aktivt dagsenter. Ansatte ved åtte av ti dagsenter deltok.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 1,4 mill. av en budsjettramme på kr 57,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 102,4. Virksomheten hadde etter flere år med mindreforbruk et merforbruk i 2013. Kr 1,7 mill. av dette merforbruket ble overført til 2014. Dette indikerer at driften i 2014 har holdt seg innenfor ordinær driftsramme for 2014, men det har ikke lykkes å redusere mer enn kr 0,3 mill. av merforbruket fra 2013.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 17:29.