4.15 Stavanger hjemmehjelp

Nedgangen i antall søknader om praktisk bistand-rengjøring fortsatte i 2014. Stavanger hjemmehjelp hadde i løpet av 2014 en reduksjon i antall brukere på åtte prosent. Det har derfor vært nødvendig å tilpasse driften i henhold til dette.

Arbeidet med å støtte brukerne i å være aktive deltakere i eget liv fortsatte i 2014. Ansatte i Stavanger hjemmehjelp har fått undervisning i hverdagsrehabilitering med tilhørende gruppearbeid for å øke oppmerksomheten mot det brukerne kan mestre selv.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 1,3 mill. av en budsjettramme på kr 17,1 mill., noe som utgjør 107 % av budsjettrammen. Stavanger hjemmehjelp hatt en nedgang i antall mottakere som mottar hjemmehjelp på ca. 20 % i perioden 2010-2014. I tillegg har også mottakere som mottar både hjemmesykepleie og hjemmehjelp gått ned med 9 %.

Stavanger hjemmehjelp er en virksomhet med en stor andel ufaglærte. Og det både er, og har vært, tidkrevende og utfordrende å finne andre arbeidsplasser som følge av overtallighetssituasjonen. Nesten alle kostnader ved driften er lønnsrelatert. Selv om antall ansatte ble redusert, gjorde i tillegg et høyt og ustabilt sykefravær, mellom 10 og 20 %, det utfordrende å overholde budsjettrammene som følge av stort behov for ekstrahjelp.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 17:28.