3.5.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 24,9 mrd. per 31.12.2014, dvs. ca. kr 1,8 mrd. høyere enn per 31.12.2013.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l.

Linje 1 i tabell 3.21 viser at verdien av anleggsmidlene er økt med kr 1,6 mrd. fra kr 21,3 mrd. i 2013 til kr 22,9 mrd. i 2014. Økningen i aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg med fradrag for avgang og avskrivninger utgjør kr 635 mill. I tillegg kommer økt beholdning av aksjer og andeler med kr 16 mill., økning i pensjonsmidler med kr 709 mill., og økning av utlån med kr 235 mill. Det vises til notene til årsregnskapet for ytterligere forklaringer.

Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse Energi AS og startlån. Per 31.12.2014 var ansvarlig lån til Lyse Energi AS på kr 1 048 mill. og startlånene på kr 1 472 mill.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Samlede omløpsmidler økte med ca. kr 191 mill. fra 2013 til 2014.

Det var størst økning i kortsiktige fordringer (kr 152 mill.) og premieavvik (kr 121 mill.). Premieavviket var per 31.12.2014 på kr 528 mill. og representerer framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7-12 år. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.2 og note 5.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner per 31.12.2014 var på kr 422 mill., mens kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 395 mill. Dette innebærer en reduksjon fra 2013 til 2014 på henholdsvis kr 60 og 22 mill. Det er nødvendig med kontinuerlig oppmerksomhet på likviditets-styringen, for at bykassen til enhver tid skal ha tilstrekkelig med likvide midler til å dekke sine forpliktelser/utbetalinger.

 

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 10:46.