3.2.3 Pensjonsutgifter

Pensjonspremier på kr 598 mill. er belastet driftsregnskapet og innebærer en økning på kr 157 mill. (+ 36 %) fra 2013. I 2014 ble pensjonskostnadene i Stavanger kommune beregnet til å være lavere enn pensjonspremiene med kr 167,3 mill. Differansen kalt positivt premieavvik er inntektsført i regnskapet. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør kr 46,7 mill. og er kostnadsført i henhold til budsjett. Ordningen gir en netto inntektsføring i regnskapet og dermed en positiv resultateffekt for 2014 med kr 120,7 mill. Netto inntektsført premieavvik i 2014 er kr 108,7 mill. bedre enn tilsvarende netto inntekt i 2013-regnskapet og må til dels ses opp mot premieøkningen.

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom pensjonspremien er høyere enn pensjonskostnader, betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i det aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter med like store årlige beløp over 7 år. Negativt premieavvik framkommer når premien er lavere enn pensjonskostnadene. Negativt premieavvik utgiftsføres i det aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 7 år. Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad som får resultateffekt, mens det på lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt. Regelverket er de senere årene endret i forhold til antall år et premieavvik kan tilbakeføres på. Premieavvik som har oppstått før 2011 amortiseres over 15 år. Premieavvik opparbeidet fra og med 2014 tilbakeføres over 7 år mens avvik i årene mellom skal føres over 10 år. Føringsprinsippene ble innført med effekt fra 2002.

I Stavanger kommune har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede pensjonskostnadene de siste årene. Dette har medført betydelige inntektsføringer av premieavvik over flere år og tilsvarende finansiering av tjenestene i driften. Akkumulert premieavvik er stadig voksende. Samlet for kommunesektoren utgjør dette kr 31,9 mrd. Per 31.12.2014 utgjør akkumulert premieavvik for Stavanger bykasse kr 528,3 mill. Disse utgiftene må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 12 årene. Figur 3.8 viser utviklingen i premieavviket, både den årlige tilbakeføringen av tidligere premieavvik, samt netto resultateffekt av denne amortiseringen og inntektsføringen av årets nye premieavvik. I tillegg viser figuren det stadig økende akkumulerte premieavviket for Stavanger kommune siden ordningen ble innført og fram til 2014. Stavanger kommune sitt frie disposisjonsfond dekker minimalt av denne forpliktelsen.

Figur 3.8 Utvikling av premieavvik 2002-2014 i hele millioner kroner. Akkumulert saldo premieavvik er her vist med negativt fortegn for å vise historiske inntektsføringer og framtidige kostnader
Figur 3.8 Utvikling av premieavvik 2002-2014 i hele millioner kroner. Akkumulert saldo premieavvik er her vist med negativt fortegn for å vise historiske inntektsføringer og framtidige kostnader

Pensjonspremie til AFP 62-64 (hvor kommunen er selvassurandør) har gått ned til kr 11,9 mill. fra kr 13,3 mill. i 2013. Uttaket på AFP utgjør 255 personer per 31.12.2014 mot 231 året før.

 

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 10:23.