3.1.2 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2014 viser et null-resultat etter strykninger i henhold til regnskapsforskriften med til sammen kr 51,4 mill. Kr 1,6 mill. i overføring av driftsmidler til investeringer og samtlige av bystyrets vedtatte avsetninger til disposisjonsfond er strøket, herunder også oppbyggingen av kursreguleringsfondet.

Brutto driftsresultat ble negativt i 2014 med kr -316,0 mill. mot kr -72,9 mill. i 2013.

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Netto driftsresultat ble negativt i 2014 og utgjør kr -106,6 mill. mot kr 160,4 mill. i 2013. Resultatene framkommer i tabell 3.3.

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

Hovedoversikt driftRegnskap 2014Justert budsjett 2014Regnskap 2013
Sum driftsinntekter8 825 1668 781 1038 661 101
Sum driftsutgifter9 141 2159 124 2148 734 019
Brutto driftsresultat−316 050−343 111−72 918
Resultat eksterne finanstransaksjoner−259 186−286 350−201 774
Motpost avskrivninger468 671443 593435 134
Netto driftsresultat−106 565−185 868160 441
Netto avsetninger, fond−111 212−190 515−9 260
Overført til investeringsregnskapet4 6474 647143 418
Regnskapsmessig mindreforbruk007 763
3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift 2014. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 09:36.