2.4 Verdibevaring

I løpet av 2014 har kommunen ikke kommet vesentlig nærmere det overordnede målet i Handlings- og økonomiplan 2014-2017 om å stanse verdiforringelse av kommunal bygningsmasse, og over tid ta inn det tidligere dokumenterte vedlikeholdsetterslepet. Vedlikeholdsbudsjettet ble økt med om lag kr 7 mill., men vedlikeholdet har i stor grad vært preget av strakstiltak for å holde byggene i drift. Det ble i 2014 igangsatt utarbeiding av en vedlikeholdstrategi for de kommunale byggene i Stavanger. Det er et uttalt mål å endre fokus fra det kortsiktige straksvedlikeholdet til verdibevarende vedlikehold.

Utearealer og rehabilitering

For skolegårdsprosjektet ble rehabiliteringen gjennomført på prioriterte skoler, i tråd med vedtatt årsprogram for Park og vei. For de andre virksomhetsområdenes uteareal, som blant annet barnehager og sykehjem, er vedlikeholdsetterslepet fortsatt på samme nivå som tidligere.

Fornyelse av ledningsnettet

I 2014 ble 0,66 % av vannledningsnettet og 0,67 % av avløpsnettet fornyet. Hovedårsaken til at målet på 1 % ikke blir nådd, var redusert kapasitet til planlegging og oppfølging av investeringsprosjekter hos Plan og anlegg. I tillegg ble det gjennomført tunge investeringsprosjekter som krevde mye ressurser og gav få meter fornyelse. VA-verket prioriterte tradisjonelle graveløsninger som gir bedre kvalitet og lengre levetid enn gravefrie løsninger, og hvor også stikkledninger er skiftet ut.

Lekkasjereduksjonsarbeidet

I 2014 vedtok KMU temaplan for lekkasjereduksjon, basert på overordnede mål og strategier fra bystyresak 107/10 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp for 2011-2022. Tidligere ble lekkasje målt som prosent lekkasje. Nå måles lekkasje som mengde kjøpt vann fra IVAR. I 2014 kjøpte kommunen 19,08 mill. kubikkmeter, som er i tråd med målsetningen på 19,1 mill. kubikkmeter.

Denne siden ble sist oppdatert 25. March 2015, 21:30.