9.2.23 Note 21: Selvkostområder

Resultat 2014InntekterUtgifterMer(+)/ mindreforbruk (-)
Renovasjon141 112137 013−4 099
Vann96 303102 2895 986
Avløp181 826168 481−13 345
Byggesak 20 60125 4484 847
Tabell 9.51 Resultat 2014
Last ned tabelldata (Excel)
Balansen 2014Årets deknings-grad i % *1)Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings-gradsfondRenter deknings-gradsfondDeknings-gradsfond pr. 31.12 *2)
Renovasjon103 %4 09927613 292
Vann94 %−5 98552618 401
Avløp108 %3 664−763 588
Byggesak 81 %−4 8471172 322
Tabell 9.52 Balansen 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Årets dekningsgrad før avsetnings/bruk av selvkostfond.

Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

Regnskapsresultatet til avløpsverket viser et mindreforbruk på kr 13,34 mill. Kr 9,68 mill brukes til reduksjon av tidligere års opparbeidet merforbruk som ble dekket over kommunens driftsregnskap.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et underskudd på kr 2,3 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et underskudd på kr 0,6 mil.

I 2014 viser selvkostregnskapet for feiing et overskudd på kr 0,124 mill. Vi hadde imidlertid underskudd på selvkost på feiing i årene 2011-2013 på akkumulert på kr 3,1 mill. pr. 31.12.14 er akkumulert underskudd kr 3 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 17:03.