9.2.16 Note 15: Endringer i regnskapsprinsipp

Endringer i regnskapsprinsipp 20142013
IB 39 841 39 841
UB39 841 39 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2011 av følgende poster:
Utbetalte feriepenger199398 967
Varebeholdning20016 472
Kompensasjon for mva2001-13 989
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp33 912
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008-85 521
Sum bokført mot konto for prinsippendring 39 841
Tabell 9.43 Endringer i regn
Last ned tabelldata (Excel)

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 14:23.