7.5 IUA Sør-Rogaland

7.5.1 Årsberetning

Virkeområdet

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene i Sør-Rogaland.

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte onsdag 8.4.2015. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

 • Sak 1/15         Valg av møteleder
 • Sak 2/15         Årsberetning 2014
 • Sak 3/15         Regnskap 2014
 • Sak 4/15         Regulering deltager avgift medlemskommunene 2016
 • Sak 5/15         Regulering honorar arbeidsutvalg 2016
 • Sak 6/15         Forslag til budsjett 2016
 • Sak7/15          Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 8/15         Oppnevning av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 9/15         Eventuelt.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende sammensetning i 2014:

 • Brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjefen i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Ståle Fjellberg, nestleder
 • Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien, medlem
 • Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem , medlem
 • Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø, medlem
 • Rådmann i Lund, Rolv Lende, representant for kommunene i Sørfylke
 • Brannsjef i Finnøy, Stig Forbregd, representant for kommunene i Ryfylke

I tillegg kan representanter fra delta:

 • Rogaland politidistrikt
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling
 • Fiskeridirektoratet Region Sør
 • Rogaland Sivilforsvarsdistrikt
 • Norske Shell
 • Maritim GMC

IUA har i 2014 avholdt følgende øvelser/møter/seminarer:

Øvelse Rogaland – Samhandlingsøvelse IUA Sør-Rogaland og NOFO
Den 1.april og 2. april ble det gjennomført en øvelse sammen med NOFO.

Den 1. april ble det gjennomført en stabsøvelse hvor hensikten med øvelsen var å trene samhandling mellom IUA og NOFO.

Til denne delen av øvelsen ble det satt en fullverdig ELS stab i IUA i henhold til beredskapsplanen.

Øvelsen hadde følgende overordnede målsettinger:

 • Trene samhandling mellom IUA og NOFO sine staber.
 • Gjennom ordregivning og kommunikasjon vise at man er i stand til å forstå, og utføre oppdrag som er gitt i aksjonsplan fra «Apple Oil Company ASA»
 • Oppnå felles situasjonsbilde mellom stabene

IUA hadde følgende delmål for øvelsen:

 • Etablere og drifte stab iht ELS modellen, innenfor egne styrker
 • Fokus på etablering og oppstart av stab
 • Trene registrering og prioritering av strandområder
 • Trene i bruk av Kystinfo

I forbindelse med registrering og prioritering av strandområder fikk IUA Sør-Rogaland gjennom NOFO hjelp til å gjennomføre en befaring i strandsonen. Befaringen ble gjennomført av Akvaplan Niva AS som driver rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur samt de som er utpekt som strandrense koordinatorer i IUA. Rapporten etter denne befaringen gav oss nyttige innspill innen dette området.

Øvelsen ble tilfredsstillende gjennomført i henhold til planen. Aksjonsledelse og øvrig deltakere i stab etablerte og gav respons til motspillere i NOFO på de utfordringene som øvelsens spill gav IUA Sør-Rogaland. Tilbakemeldinger etter øvelsen fra NOFO og utsendinger fra deres spesialteam som var observatører under øvelsen var gode.

Den 2. april vardet etablert en praktisk øvelse i Mekjarvik hvor mannskaper tilknyttet den maritime tjenesten i brannvesenet gjennomførte en ringøvelse med fokus på bruk, informasjon og opplæring innen strandrensing. Under denne dagen fikk vi også mange gode innspill fra deltakere fra NOFO’s spesialteam som har ulike praktiske roller under en oljevernaksjon.

Totalt 50 personer fra flere medlemskommuner, brannvesenet og våre samarbeidspartnere var deltakere på denne lærerike dagen.

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA),

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av følgende fire medlemmer:

 • Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder
 • Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien
 • Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem
 • Havnesjefen i Sandnes Havn KF Thor Thingbø
 • Representant Ryfylke, Stig Forbregd
 • Representant Sørfylke, Rolv Lende

I tillegg Ole Usken og sekretærene Geir Nilsen og Sven Kåre Hagevik møtt i AU-IUA.

AU-IUA har på avholdte møter i løpet av året diskutert og behandler følgende saker:

 • Forberedelser til årsmøte
 • velsesaktivitet
 • Bruk av ELS som ledelsesprinsipp
 • Revidering av beredskapsplan for IUA
 • Innkjøp av materiell

Fortsatt drift

Styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2014.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det interkommunale samarbeidet.

IUA’s regnskap for 2014 viser et forbruk på kr 1 690 408. og en inntekt på kr 2 943 631.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 1 291 791.-.

IUA’s styre foreslår at overskuddet settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller nødvendig akutt utstyrsutskiftning.

Arbeidsutvalget anbefaler at deler av akkumulert overskudd benyttes til opplæring generelt og nødvendige investeringer i forbindelse med beredskapen for Jærstrendene. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og øvelser i 2014.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2014

Vi hadde i 2014 58 registrerte oppdrag i IUA. Av disse vil vi nevne følgende:

DatoHendelseKommune
07.jan.Lekkasje salpetersyre, også på personSandnes
13.jan.Brudd på hydraulikkslange, 50 liter olje lekket utStavanger
03.feb.100 liter diesel lekket fra tankStavanger
18.feb.Brudd på hydraulikkslange 50 til 100 liter i sjøenSola
26.feb.Lekkasje fra 1000 liter tank med spritSandnes
05.mar.Overløp på oljeutskillerTime
30.mar.200 m3 naturgjødsel lekket utTime
23.apr.Oljelekkasje fra lastebilSandnes
26.apr.Diesel lekkasje fra lastebilKlepp
02.maiLite utslipp fra stand by skipSola
02.maiOljesøl på veiRandaberg
04.jun.Ca 50 liter olje lekket på 400 meter veiSandnes
02.jul.Overfylling av fartøy ca 50 til 100 literStavanger
15.jul.Beredskap ved snuing av sunket fartøyFinnøy
01.sep.500 liter diesel lekket ut i terrengSandnes
08.sep.200 liters fat med spillolje lekkerSola
15.sep.10 liter diesel lekket ut til grunn og bekkSandnes
22.sep.Lekkasje fra oljefat som falt under heisingStavanger
07.okt.150 til 200 liter olje på veienSandnes
23.okt.40 til 50 liter spillolje lekket utSola
04.des.Diesel lekkasje fra båtStavanger
Tabell 7.103 Utvalg registrerte oppdrag i IUA
Last ned tabelldata (Excel)

Kurs 2014

IUA har i løpet av 2014 har følgende deltakere på ekstern kursaktivitet:

KLA kurs (skadestedsleder)
Deltaker fra IUA Sør-Rogaland Rune Einar Håland og Tormod Mehus.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2014 har vært et driftsår med en del aksjoner fakturert til skadevolder. Dette medfører blant annet et betydelig avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter.

IUA’s regnskap for 2014 er ført av Stavanger kommune ved SK Regnskap..

IUA’s regnskap for 2014 viser et forbruk på kr 1 690 408. og en inntekt på kr 2 943 631.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 1 291 791.-.

Overskuddet settes av til fri egenkapital (fond).

Arbeidsutvalget har på bakgrunn av tidligere årsmøte vedtak finansiert en krokløftbil med midler fra tidligere års akkumulerte overskudd. ( Note 2 )

Arbeidsutvalget anbefaler at deler av akkumulert overskudd benyttes til opplæring generelt og nødvendige investeringer i forbindelse med beredskapen for Jærstrendene. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Regnskapet blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.

sign-uia

7.5.2 Årsregnskap

Resultatregnskap 2014

Resultatregnskap 2014R-2014B-2014R-2013
Driftsinntekter
Overføring fra kommunen1 666 550 1 666 550 1 333 240
Overføring fra andre346 900 320 000 336 820
Avgiftsfritt salg735 994 521 829
Avgiftspliktig salg9 460 336 226
MVA-kompensasjon184 728 240 000 243 303
Sum driftsinntekter2 943 631 2 226 550 2 771 418
Driftsutgifter
Timelønn409 152 290 000 364 632
Sosiale utgifter57 690 50 000 51 413
Anordnet lønn-
Ekstern leie eiendom30 000 45 129
Kommunikasjonsutstyr40 000 18 297
Vedlikehold utstyr-
Driftsutgifter bygg/utstyr579 408 460 000 741 369
Driftsmateriale, verneutstyr mv.294 021 400 000 717 461
Telefon, porto og bank-
Godtgjørelse, velferd, kurs94 469 100 000 36 232
Innleide transporttjenester11 753 135 000 7 973
Kjøpte tjenester375
Avsetning tap på krav59 18640 481
Overføring mva-komp til kommunen
Mva-kompensasjon184 728240 000243 303
Avskrivninger
Sum driftsutgifter1 690 4081 745 0002 266 665
Brutto driftsresultat1 253 223481 550504 753
Finansposter
Renteinntekter38 56853 401
Renteutgifter
Sum finansposter38 568- 53 401
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat1 291 791481 550558 154
Årsresultat1 291 791558 154
Disponering
Overskudd overført til egenkapital1 291 791558 154
Sum disponering1 291 791- 558 154
Tabell 7.104 Resultregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014R-2014R-2013
Investeringer
Investeringer i anleggsmidler3 436 538 -
Årets finansieringsbehov3 436 538 -
Finansiert slik
Kompensasjon for merverdiavgift687 308 -
Bruk av akkumulert overskudd2 749 230
Sum finansiering3 436 538 -
Udekket/udisponert- -
Tabell 7.105 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse 2014

Balanse 2014Noter20142013
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler13 436 538
Sum anleggsmidler3 436 538 -
Omløpsmidler
Andre fordringer38 56853 401
Kundefordringer86 201
Mellomregning Stavanger Kommune2 372 3933 713 399
Sum omløpsmidler2 410 960 3 853 001
Sum eiendeler5 847 4983 853 001
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Fond891 650 891 650
Akkumulert overskudd21 390 423 2 847 862
Kapitalkonto33 436 538
Sum egenkapital5 718 6113 739 512
Kortsiktig gjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk 4128 887113 489
Sum kortsiktig gjeld128 887113 489
Sum egenkapital og gjeld5 847 4983 853 001
Tabell 7.106 Balanse 2014
Last ned tabelldata (Excel)

7.5.3 Noter

Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2014
Anskaffelseskostnad 1/10
Tilgang3 436 538
Avgang
Akk. Avskrivninger 31/12
Bokført verdi 31/123 436 538
Årets avskrivning
Avskrivningssats10 %
Tabell 7.107 Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Akkumulert overskudd

Akkumulert overskuddR-2014
Akkumulert overskudd pr 1.1.20142 847 862
Finansiering av krokbil−2 749 230
Overskudd 20141 291 791
Akkumulert overskudd pr 31.12.20141 390 423
Tabell 7.108 Note 2 Akkumulert overskudd
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2014
IB0
Anskaffet 20143 436 537
UB3 436 537
Tabell 7.109 Note 3 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk R-2014
Skyldig arbeidsgiveravgift55 690
Avsatte feriepenger16 088
Skyldig skattetrekk55 109
126 887
Tabell 7.110 Note 4 Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk
Last ned tabelldata (Excel)

Skyldig skattetrekk blir ved hver lønnskjøring overført til engen konto

7.5.4 Revisors beretning

logo

Til Bystyret

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for IUA SØR-ROGALAND, som består av balanse per 31. desember 2014, drifts- og investeringsregnskap som viser et årsresultat på kr. 1 291 791.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper [1] og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for samarbeidets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av samarbeidets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til IUA SØR-ROGALAND interkommunalt samarbeid per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av tap) er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger 4.3.2015
Rogaland Revisjon IKS

rev-sign

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor

 • [1] Jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 1 tredje ledd.

Denne siden ble sist oppdatert 8. April 2015, 12:12.