7.4.2 Årsregnskap

Resultatregnskap 2014

Resultatregnskap 2014NoterR-2014 B-2014R-2013
Driftsinntekter:
Andre salgs- og leieinntekter9 019 8226 970 0006 964 110
Overføringer med krav til motytelse2137 218 992128 334 585136 033 549
Overføringer uten krav til motytelse3213 5120278 495
Sum driftsinntekter146 452 326135 304 585143 276 154
Driftsutgifter:
Lønnsutgifter167 472 45963 455 00065 100 596
Sosiale utgifter120 600 53522 105 00017 732 355
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.538 837 74942 491 57642 765 545
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon63 589 3632 595 0003 822 189
Overføringer79 672 189190 00010 190 508
Avskrivninger84 580 7644 500 0004 285 287
Sum utgifter144 753 059135 336 576143 896 480
Brutto driftsresultat:1 699 267−31 991−620 326
Finansposter:
Renteinntekter og utbytte11281 767300 000394 133
Sum eksterne finansinntekter281 767300 000394 133
Renteutgifter og låneomkostninger12329 872408 000399 547
Avdrag på lån121 750 0001 800 0001 750 000
Sum eksterne finansutgifter2 079 8722 208 0002 149 547
Resultat eksterne finanstransaksjoner:−1 798 105−1 908 000−1 755 414
Motpost avskrivninger84 580 7644 500 0004 285 287
Netto driftsresultat:4 481 9252 560 0091 909 547
Interne finasieringstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk1 308 847108 383
Bruk av disposisjonsfond- 0
Sum bruk avsetninger1 308 847- 108383
Overført til investeringsregnskapet560 000600 700
Dekning av tidligere års merforbruk0108 383
Avsatt til disposisjonsfond1 308 84700
Sum avsetninger1 308 847560 000709 083
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk4 481 9252 000 0091 308 846
Tabell 7.76 Resultatregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014NoterR-2014 B-2014R-2013
Investeringer:
Kjøp av driftsmidler86 345 8335 512 0003 754 458
Utlån og forskutteringer334 030- 294 174
Årets finansieringsbehov6 679 8635 512 0004 048 632
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 647 2401 647 2393 069 407
Inntekter fra salg av anleggsmidler29 620500 000378 525
Sum ekstern finansiering1 676 8602 147 2393 447 932
Kompensasjon for merverdiavgift 24892 227560 000
Overført fra driftsdelen600 700
Bruk av avstning2 792 3402 804 7610
Udekket investering1 318 437-
Sum finansiering:6 679 8645 512 0004 048 632
Udekket/udisponert- - -
Tabell 7.77 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Komp. for mva avgift kr. 892 227,- er ikke 25% av kjøpte driftsmidler: kr. 6 345 833, men ca 14% Dette skyldet at det ikke er 25% mva på alt som blir kjøpr, eks. bruktbiler. Av den grunn budsjetteres det med 14 % i budsjett, kr. 560 000,-

Balanse

Balanse Noter31.12.201431.12.2013
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler825 289 71323 585 727
Fordring Stavanger kommune14 000 00014 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP92 062 2451 728 215
Pensjonsmidler10131 520 427113 390 497
Sum anleggsmidler172 872 385152 704 439
Omløpsmidler
Kundefordringer1310 387 0918 727 145
Andre kortsiktige fordringer143 718 9024 316 604
Premieavvik1010 456 1227 172 385
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk155 126 03911 464 415
Sum omløpsmidler29 688 18431 680 549
Sum eiendeler202 560 569184 384 988
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond195 000 0016 483 494
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)204 481 9251 308 847
Regnskapsmessig merforbruk Drift.)20- -
Kapitalkonto21−9 086 382−6 853 717
Udekket inv. regnskapet25−1 318 437-
Sum egenkapital−922 893938 624
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser10165 471 645143 508 724
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser104 787 1224 246 670
Langsiktig gjeld1813 700 00015 450 000
Sum langsiktig gjeld183 958 767163 205 394
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld165 029 0205 279 309
Annen kortsiktig gjeld1714 495 67414 961 658
Sum kortsiktig gjeld19 524 69420 240 968
Sum egenkapital og gjeld202 560 569184 384 987
Memoria konti
Herav:
Ubrukte lånemidler- 1 647 239
Motkonto til memoriakonti- −1 647 239
00
Tabell 7.78 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

sign-nis-regn

Denne siden ble sist oppdatert 8. April 2015, 12:12.