7.4 Stavanger natur- og idrettsservice

7.4.1 Årsberetning

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Foretakets driftsområder er;

Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i 2 by-områder. Barns uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager tillegg til bygg avdeling.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idrettshaller samt utendørs idrettsanlegg.

Vei og anlegg har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veibevaring, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service. Anlegg har ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser og turstier, og opparbeidelse og vedlikehold av private hager og anlegg.

Foretakets visjon er:

”Vi jobber for livet”

Visjonen henspiller til foretakets formål å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:

 • drifting av svømme- og idrettsanlegg
 • drifting av turstier, parker og veiareal
 • drifting og sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg

Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast ansatte.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller, myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke og ansvarliggjøre eierrollen overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice KF jfr vedtak i bystyret den 20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”. Dette arbeides det tett med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og idrettsservice KF og ledelsen i hhv avdeling Park og vei og Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Andre områder i kommunen kan der mulig og formålstjenlig benytte leveranser fra Stavanger natur- og idrettsservice KF. Vann- og avløpsetaten og Stavanger eiendom er gode eksempler på det.

Hendelser og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt i hele 2014. Det er i løpet av året foretatt noen driftsmessige endringer i administrasjonen, men ledelsen preges fortsatt av stor faglig kompetanse, stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder. Som et ledd i budsjettkuttene i Stavanger kommune ble inntektene til foretaket redusert med ca 10 mill for 2015. Av den grunn ble 40 % stilling redusert i staben og oppgavene fordelt på øvrige i administrasjonen. 

Det er i 2014 lagt ytterligere vekt på samarbeid og koordinering på tvers av avdelinger internt i foretaket. Ledelse og mellomledere har i 2014 gjennom to større samlinger fastsatt felles virkemidler for å nå fremtidige mål i henhold til formål og visjon. Et av delmålene med arbeidet er å utnytte alle ressurser mellom avdelingene i større grad enn tidligere samtidig som foretaket avklarer forventninger fra bestiller for å kunne levere rett kvalitet til rett tid.

Hittil har arbeidet resultert i større utnyttelsesgrad av de menneskelige ressurser som foretaket besitter, samt også bedre utnyttelse av maskiner og utstyr. Arbeidet er ytterligere styrket gjennom kontraktsmøter og driftsmøter med våre oppdragsgivere som har en forventning til leveransene gjennom rammeavtaler og ekstrabestillinger. Dette viktige arbeidet fortsetter i 2015.

På grunn av reduserte skatteinntekter til Stavanger kommune i forhold til budsjett valgte eier å ta ut 1 mill i utbytte fra foretakets resultat i 2013. Samme sum ble da utgiftsført og påførte dermed foretaket en ekstrakostnad for 2014 ift budsjett for samme året. Samtidig ble foretaket gjort oppmerksomme på at det ville komme kutt i budsjetter for alle avdelinger i foretaket henholdsvis park, vei og anlegg og idrett. Reelle kutt i 2014 var relativt små sammenlignet med de som skulle realiseres for 2015. I perioden fra september og frem til jul arbeidet administrasjonen og driftsledelsen i foretaket tett med våre bestillere for å løse oppgaven med å redusere tjenestene med ca 5 mill for hver av budsjettene. I tillegg ble det informert fortløpende internt i foretaket overfor ledergrupper, tillitsapparatet og allmannamøter. Like før jul ble arbeidet ferdigstilt i samråd med Idrettsavdelingen og Park og vei og det var bred enighet om å kommunisere ut de konsekvenser som kuttene ville medføre i praksis.

Konkurranseutsetting av Tasta bydel ble besluttet oppstart 01. november 2014, men konkurransen ble på grunn av liten interesse fra det private avlyst da det ikke ville bli en reell benchmarkingsmulighet. Situasjonen hadde dermed liten betydning for foretaket som til tross for vedtaket i bystyret om ikke å utføre arbeidet i bydelen valgte i samråd med Park og vei å fortsette arbeidet fra og med januar 2015.

Det har også kommet forespørsel om det er mulig å sette ut svømmehaller til drifting av lokale svømmeklubber. Dette har ført til spekulasjoner om foretaket vil miste portefølje, noe som vil være lite gunstig. Denne saken vil bli ytterligere fulgt opp i 2015.

Det bør også fremheves de resultater som er oppnådd innen HMS arbeidet. Sykefraværet har gått ytterligere ned og endte i 2014 på 4,8 %. I tillegg har foretaket lykkes med fokus på registreringer av avvik og dette arbeidet fremstår nå mer representativt for driften enn tidligere. Det gode arbeidet med å registrere og følge opp avvik fortsetter i 2015.

I foretakets formål står det blant annet beskrevet at NIS skal ha en klar miljøprofil og være nyskapende. I godt samarbeid med bestiller har NIS i 2014 sett på nye områder for å få til en sprøytemiddelfri kommune. Etter nøye vurderinger og blant annet befaring til København kommune er det nå startet opp et prosjekt med ugressbekjempelse med varmt vann/damp. Det ble investert i utstyr fra Heatweed, som er kommet i bruk. Det virker på kort sikt ut som et opplegg som fungerer bra, og foretaket vil fortsette bruken av dette for å se på virkningen på lang sikt. Det er viktig for både Stavanger kommune og Stavanger Natur- og idrettsservice KF å stå frem som et godt forbilde innenfor miljøvennlig drift av grøntarealer, og vi er derfor meget glade for å kunne kutte all bruk av sprøytemidler.

Det er også utarbeidet og utprøvd en ny type maskin for skiveslått, noe som gjør at en kan klippe og fjerne gress i utmark på en helt ny måte, med lette maskiner. Dette har tidligere vært gjort med større maskiner som ødelegger og kjører ned bakken, og skaper sår i landskapet. Denne maskinen har vært i bruk i sesongen, og alle rapporter tyder på at den har vært en suksess, både med tanke på økonomi og resultat.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etiske standard for ansatte» ligger også til grunn for foretakets arbeid.

Likestilling

Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2014. Ansattes representant var mann i 2014.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 2 kvinner i ledergruppen. Blant foretakets arbeidsledere er det 3 kvinner og 16 menn.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 30 % kvinner og 70 % menn.

En kvinne og to menn er verneombud, herav mannlig hovedverneombud. Hovedtillitsvalgt er mann.

Inkludering

Foretaket etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har også i 2014 hatt som målsetting å tilby arbeidstrening til ca 10 personer i samarbeid med NAV og andre instanser.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidstakerne har hatt ledervervet i 2014. Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 5 AMU-møter i 2014.

I løpet av året har det vært rapportert 84 HMS-avvik. Det er en stor økning fra 2013 hvor vi hadde 23 avvik. Noe av årsaken til økningen kan være at det er tatt i bruk kladdeblokker som hjelp til å legge inn avvikene elektronisk, samt en kampanje for innmelding av skader på foretakets kjøretøy. Hver enkelt sak blir meldt inn blir fulgt opp av driftsleder, personalleder eller daglig leder og rapportert til verneombud.

Vi hadde en hendelse med personskade som ble meldt til Arbeidstilsynet.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2014 et sykefravær på 4,8 % totalt. Av dette er 0,9 % egenmeldt, noe som er stabilt fra tidligere år. Dette er en positiv utvikling fra tidligere år. Se tabell under.

Pr 31.12.08Pr. 31.12.09Pr. 31.12.10Pr. 31.12.11Pr. 31.12.12Pr. 31.12.13Pr. 31.12.14
6,5 %7,0 %6,8 %7,7 %7,6 %6,6 %4,80%
Tabell 7.73 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

Oppdragssituasjonen

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor Stavanger kommune.

Foretaket generer inntekter hovedsakelig gjennom avtaler med Vei, park og idrett og Stavanger Eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.

Den faste kontrakten med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom har gitt inntekter på 94 mill. kr (64 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. Rammen for materialkjøp er fakturert med ca 11,5 (7,8 %) mill. I tillegg har Vei, park og idrett, Stavanger Eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for 21 mill. kr (14,3 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2014 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet mva kompensasjon på 11,8 mill. kr (8 %). I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune for til sammen ca. 9,5 mill. kr (6,5 %).

Det er en økning i omsetning for alle inntektstyper.

Med tanke på vårt hovedformål om å sikre Stavanger kommune så gode og rimelige tjenester som mulig er det viktig å sørge for at tjenester utført for ande kunder ikke går ut over leveransen til Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at egne ansatte fortrinnsvis jobber med eksterne kontrakter. Samtidig sørger eksterne kontrakter for at foretaket får benchmarket sine priser og tjenester, og at utnyttelsen av maskiner og utstyr økes, noe som igjen kommer Stavanger kommune til gode med rimelige priser.

Foretaket har fortsatt arbeidet med å bedre forholdet til bestiller gjennom god dialog og åpenhet i samarbeidet, noe som har ført til økte bestillinger. Det er et meget godt og konstruktivt samarbeid med våre hovedbestillere i Stavanger kommune.

Framtidsutsikter

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble som andre påført store kutt i budsjettet for 2015 som følge av redusert skatteinngang i Stavanger kommune. Foretaket har vist evne til å kutte kostnader tilsvarende tapet av inntekter. Videre påfører lavere aktivitet for kommunen oss mindre muligheter på privat markedet da vi må forholde oss til 90/10-regelen. Det er av den grunn høyt prioritert i fremtiden å arbeide inn flere leveranser til Stavanger kommune som NIS ikke har levert tidligere. Så lenge NIS og våre hovedoppdragsgivere har felles forståelse for måloppnåelse senkes risikoen for feil og mangler. Dermed oppnår Stavanger kommune mer arbeid for pengene da risiko og fortjeneste på leveransene til kommunen ikke er del av kostnaden.

Derimot må foretaket ta hensyn til denne kostnaden i konkurranse om prosjekter på det åpne markedet. NIS har i 2014 bevist å være konkurransedyktige og det ligger her stort potensiale for foretaket. Dette arbeidet er også viktig for å kunne benchmarke våre priser og tjenester, og for å kunne ha bedre stabilitet ved en eventuell fremtidig konkurranseutsetting av våre tjenester. For å fortsette den gode utviklingen er det viktig å få klare retningslinjer fra våre eiere når det gjelder saken om konkurranseutsetting og en eventuell omdannelse til et aksjeselskap.

Foretaket stiller også sterkt i konkurransen om arbeidskraft og arbeidsvilkår. Sykefraværet er på nivå med de beste i bransjen og ved behov for nyansettelser er pågangen stor fra søkere fra både privat og internt. Sunn arbeidskultur og gode rekrutteringsmuligheter gir godt grunnlag for å lykkes i alle markeder.

På kort sikt ser vi at 2015 vil bli et år med økonomiske utfordringer, grunnet økte pensjonsforpliktelser og reduserte inntekter på grunn av kuttene. Dette er noe administrasjonen har fokus på.

Foretaket ser for øvrig positivt på fremtiden, og evner stadig å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger kommune både med hensyn til kvalitet, økonomi og beredskap.

Styret/daglig leder

Styret har behandlet 56 saker. Styrehonorar har utgjort:

Styrehonorar
Styreleder (nåværende)45 480
Ansattes representant23 606
Andre styremedlemmer pr medlem35 376
Daglig leder16 000
Økonomileder16 000
Personalleder16 000
Tabell 7.74 Styrehonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder

Det er i år 2014 utbetalt kr. 892 072,- til daglig leder Kurt Idland.

Godtgjørelse for styrehonorar inngår i beløpet med henholdsvis kr 16 000,-

Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 75 894,-.

Årsregnskap 2014

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettservice KF viser et netto driftsresultat på kr 4 481 925,-. Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig mindreforbruk skal dette i.h.t. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner reduseres ved å:

 1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
 2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.
 3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.

Forskriftene innebærer dermed at overskuddet brukes ved å sette av kr 1 318 437,- til overføring til investeringsregnskapet. Det er ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år å dekke inn. Regnskapsmessig mindreforbruk blir da kr 3 163 488,- som foreslåes avsatt til disposisjonsfond. Grunnet kraftig økning i pensjonsforpliktelsene presiseres det fra styret at det er av stor betydning at disse midlene i sin helhet blir satt av via disposisjonsfondet til å redusere avviket mellom pensjonsfond og akkumulert premieavvik pr 31.12.14.

Det var i 2014 budsjettert med et overskudd på kr 2 000 000,- Det er imidlertid foretatt endring i prognosen ved to anledninger ved styrevedtak. Siste vedtatte prognose var på kr 0,-.

Årsaken til prognosen er endret til et nullresultat skyldes to ulike saker. Bystyret vedtok at det skulle tas ut utbytte på en million, og at KLP reguleringspremien totalt ble på i overkant syv millioner mot budsjettert seks millioner.

Det er et positivt avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 2 481 925,- når en sammenligner budsjettert overskudd med regnskapsmessig mindreforbruk før overføring til investeringsregnskap. Ser vi på prognosen var det et positivt avvik på kr 4 481 925,-

Det positive resultatet skyldes følgende forhold:

 • Det har i løpet av 2014 vært arbeidet systematisk med enkeltavdelinger som tidligere ikke har levert optimale resultat. Dette har ført til at samtlige avdelinger i foretaket leverer positive dekningsbidrag og bedre resultat en i 2013.
 • Et meget stort premieavvik på pensjon på i overkant av 4 000 000,- som påvirket driftsresultatet positivt.
 • Et systematisk fokus på driftskostnader i samtlige avdelinger. Det har vært fokus på kostnader som har vært mulig å påvirke; andre driftskostnader, verne- og tilrettelegningsutstyr, småverktøy og håndverktøy, skader på biler, annonser/reklame og velferdsgoder egne ansatte. Det ble blant annet satt fokus på kjøring og skader på begynnelsen av året, noe som har ført til betydelig mindre utgifter. Det har samtidig vært viktig for administrasjonen at ansatte ikke skal merke betydelig endringer i arbeidshverdagen eller sikkerheten i arbeidet.

Det ble ikke foretatt låneopptak i 2014.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2014 og utvikling siden 2009:

Regnskapsår201420132012201120102009
Rersultatregnskap:
Driftsinntekter146 452143 276144 716143 687153 089133 348
Brutto driftsresultat−699−620,00264−5 783−7 9573 647
Netto driftsresultat4 4811 9093 273−2 508−4 2736 947
Regnskapsmessig mer/mindreforbuk3 1631 308108−2 929- 6 947
Balanse:
Omløpsmidler29 68831 60837 09725 12029 11244 368
Anleggsmidler172 872152 704145 383126 749127 664115 780
Sum eiendeler202 560184 384182 480151 870156 776160 148
Kortsiktig gjeld19 52420 24023 89720 01920 73624 680
Langsiktig gjeld183 958163 205156 469143 551131 525119 471
Egenkapital−9229382 113−11 6994 51515 997
Sum egenkapital og gjeld202 560184 384182 480151 870156 776160 148
Tabell 7.75 Nøkkeltall 2009–2014
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen viser at foretaket har en negativ egenkapital på kr 922 000,- Årsaken til den negative egenkapitalen er meget høye pensjonsforpliktelser. Det er bekymringsverdig for foretaket å ha negativ egenkapital, og foretaket bør sammen med eier se på muligheter for å løse denne problemstillingen. Det er derfor av største viktighet at foretaket ikke blir tappet ytterligere for egenkapital gjennom uttak av utbytte.

Styrets oppsummering

Styret vurderer innsatsen i 2014 ut fra de resultater som er oppnådd med kvalitetsleveranser til tross for at foretaket har blitt belastet med ekstra kostnader som ikke var mulig å forutse. Å levere på så høyt nivå og samtidig levere et positivt resultat tross pålagte ekstrakostnader viser at foretaket er i stand til å stramme inn budsjettene på alle nivå.

Det rettes en stor takk til alle ansatte for utmerket arbeidsinnsats for å bidra positivt inn til bykassen og ikke minst kommunens rennomè som kvalitetsleverandør av sine tjenester til befolkningen.

Stavanger 10. mars 2015

nis-sign

 

 

7.4.2 Årsregnskap

Resultatregnskap 2014

Resultatregnskap 2014NoterR-2014 B-2014R-2013
Driftsinntekter:
Andre salgs- og leieinntekter9 019 8226 970 0006 964 110
Overføringer med krav til motytelse2137 218 992128 334 585136 033 549
Overføringer uten krav til motytelse3213 5120278 495
Sum driftsinntekter146 452 326135 304 585143 276 154
Driftsutgifter:
Lønnsutgifter167 472 45963 455 00065 100 596
Sosiale utgifter120 600 53522 105 00017 732 355
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.538 837 74942 491 57642 765 545
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon63 589 3632 595 0003 822 189
Overføringer79 672 189190 00010 190 508
Avskrivninger84 580 7644 500 0004 285 287
Sum utgifter144 753 059135 336 576143 896 480
Brutto driftsresultat:1 699 267−31 991−620 326
Finansposter:
Renteinntekter og utbytte11281 767300 000394 133
Sum eksterne finansinntekter281 767300 000394 133
Renteutgifter og låneomkostninger12329 872408 000399 547
Avdrag på lån121 750 0001 800 0001 750 000
Sum eksterne finansutgifter2 079 8722 208 0002 149 547
Resultat eksterne finanstransaksjoner:−1 798 105−1 908 000−1 755 414
Motpost avskrivninger84 580 7644 500 0004 285 287
Netto driftsresultat:4 481 9252 560 0091 909 547
Interne finasieringstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk1 308 847108 383
Bruk av disposisjonsfond- 0
Sum bruk avsetninger1 308 847- 108383
Overført til investeringsregnskapet560 000600 700
Dekning av tidligere års merforbruk0108 383
Avsatt til disposisjonsfond1 308 84700
Sum avsetninger1 308 847560 000709 083
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk4 481 9252 000 0091 308 846
Tabell 7.76 Resultatregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014NoterR-2014 B-2014R-2013
Investeringer:
Kjøp av driftsmidler86 345 8335 512 0003 754 458
Utlån og forskutteringer334 030- 294 174
Årets finansieringsbehov6 679 8635 512 0004 048 632
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 647 2401 647 2393 069 407
Inntekter fra salg av anleggsmidler29 620500 000378 525
Sum ekstern finansiering1 676 8602 147 2393 447 932
Kompensasjon for merverdiavgift 24892 227560 000
Overført fra driftsdelen600 700
Bruk av avstning2 792 3402 804 7610
Udekket investering1 318 437-
Sum finansiering:6 679 8645 512 0004 048 632
Udekket/udisponert- - -
Tabell 7.77 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Komp. for mva avgift kr. 892 227,- er ikke 25% av kjøpte driftsmidler: kr. 6 345 833, men ca 14% Dette skyldet at det ikke er 25% mva på alt som blir kjøpr, eks. bruktbiler. Av den grunn budsjetteres det med 14 % i budsjett, kr. 560 000,-

Balanse

Balanse Noter31.12.201431.12.2013
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler825 289 71323 585 727
Fordring Stavanger kommune14 000 00014 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP92 062 2451 728 215
Pensjonsmidler10131 520 427113 390 497
Sum anleggsmidler172 872 385152 704 439
Omløpsmidler
Kundefordringer1310 387 0918 727 145
Andre kortsiktige fordringer143 718 9024 316 604
Premieavvik1010 456 1227 172 385
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk155 126 03911 464 415
Sum omløpsmidler29 688 18431 680 549
Sum eiendeler202 560 569184 384 988
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond195 000 0016 483 494
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)204 481 9251 308 847
Regnskapsmessig merforbruk Drift.)20- -
Kapitalkonto21−9 086 382−6 853 717
Udekket inv. regnskapet25−1 318 437-
Sum egenkapital−922 893938 624
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser10165 471 645143 508 724
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser104 787 1224 246 670
Langsiktig gjeld1813 700 00015 450 000
Sum langsiktig gjeld183 958 767163 205 394
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld165 029 0205 279 309
Annen kortsiktig gjeld1714 495 67414 961 658
Sum kortsiktig gjeld19 524 69420 240 968
Sum egenkapital og gjeld202 560 569184 384 987
Memoria konti
Herav:
Ubrukte lånemidler- 1 647 239
Motkonto til memoriakonti- −1 647 239
00
Tabell 7.78 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

sign-nis-regn

7.4.3 Noter

Stavanger Natur og Idrettsservice er opprettet 01.01.2006 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskaps- avleggelsen, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet gir.
 • Konsernbidrag til eier avviker fra forskriftens oppstillingsplan og vises under interne finanstransaksjoner og ikke under overføringer. Dette for å gi et mer riktig bilde av selskapets drift.
 • Det føres ikke varelager i KF.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.201320122011
Antall årsverk tre siste år:150146136
Tabell 7.79 Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år 2014 utbetalt kr. 892 072,- til daglig leder Kurt Idland. De ansatte har fått møtegodtgjørelse på grunn av møter i styret med kr. 15 999,96 Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 80 426 Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480,- , Anette Bull kr.35 376,- Kari Nessa Nordtun kr. 35 376,- , Petter Mallberg Næsheim har mottatt kr. 23 606,- Nils Fredrik Gjerpe kr.16 000,- Marion Flanagan kr. 16 000,- og Morten Larsen kr. 1 600,-

Det er utbetalt kr. 148 470,- i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2014R-2013
Salg til Stavanger kommunen125 014 555120 417 465
Salg til kommunale foretak321 1891 332 882
Overføring fra Stavanger kommunen8 631 05310 492 855
Refusjoner sykepenger og fødselspenger1 815 8932 712 563
Tilretteleggingstilskudd fra NAV0−115 447
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV1 436 3011 193 231
137 218 991136 033 549
Tabell 7.80 Note 2 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelse R-2014R-2013
Refusjon seniortiltak213 512278 495
Refusjon lønnsoppgjør
213 512278 495
Tabell 7.81 Note 3 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnsutgifterR-2014R-2013
Lønn ansatte67 472 45965 100 596
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift10 691 2679 873 799
Pensjonskostnader9 834 4017 817 940
Forsikringer74 86840 616
Sum20 600 53517 732 355
Sum lønnsutgifter88 072 99482 832 952
Tabell 7.82 Note 4 Lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kontorkostnader3 091 0742 701 966
Annonser/reklame/representasjon94 885237 701
Kurs/reiser295 098689 329
Transportutgifter8 029 5117 380 789
Energi337 784580 758
Husleie/avgifter1 342 5001 086 117
Møbler/inventar/utstyr568 527558 396
Vedlikehold/materialkjøp18 813 83620 143 992
Eksternt renhold1 758 5691 623 640
Konsulenttjenester4 505 9647 762 857
38 837 74942 765 545
Tabell 7.83 Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kjøp fra kommunen597 7001 137 905
Husleie 1 606 0281 500 186
Kjøp fra foretak289 904409 726
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker298 139
Regnskapshonorar Stavanger kommune797 592774 372
3 589 3633 822 189
Tabell 7.84 Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2014R-2013
Momskompensasjon8 631 0549 741 964
Overføring til Stavanger kommune1 000 0000
Overføring til andre207 670
Tap på krav41 135
Erstatning240 874
9 672 18910 190 508
Tabell 7.85 Note 7 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivningerBiler 10 årBiler 5 årAnleggsmaskiner 10 årInventar/maskinerTotalt
Anskaffelseskostnad 1/120 696 258028 955 2839 138 68558 790 226
Tilgang1 815 300401 8973 552 488576 1486 345 833
Avgang−61 083−61 083
Akk. avskrivninger 31/12−17 237 912−8 850−17 462 048−5 076 454−39 785 264
Bokført verdi 31/125 212 563393 04715 045 7234 638 37925 289 712
Årets avskrivning1 384 6618 8502 341 792845 4614 580 764
Avskrivningssats10 %20 %10 %10 %
Tabell 7.86 Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Aksjer og andeler

Aksjer og andelerR-2014R-2013
Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/122 062 2451 434 041
Tabell 7.87
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjons- ordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr. 6 276 522,- til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr.1 520 148,- eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger 201420142013
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,87 %
Forventet G regulering2,97 %2,87 %
Forventet avkastning4,65 %5,00 %
Tabell 7.88 Økonomiske forutsetninger 2014
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostn spesifisertR-2014R-2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening8 951 0567 630 884
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse6 478 8045 625 671
Brutto pensjonskostnad15 429 86013 256 555
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−5 681 326−5 310 713
Netto pensjonskostnader 9 748 5347 945 842
Adm.kostnader576 535463 684
Sum amortisert premieavvik648 102517 833
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)10 973 1718 927 359
Tabell 7.89 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2014R-2013
Pensjonsmidler pr. 31.12.2014131 520 427113 390 497
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2014165 471 645143 508 724
Netto pensjonsforpliktelser33 951 21830 118 227
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse4 787 1224 246 670
Akkumulert premieaavvik pr.1.16 286 0525 501 197
Årets premieavvik3 526 0481 302 687
Sum amortisert premieavvik648 102517 833
Akkumulert premieavvik pr. 31.129 163 9986 286 051
Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik1 292 124886 333
Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.1210 456 1227 172 384
Tabell 7.90 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvikR-2014R-2013
Faktisk forpliktelse155 996 278135 769 632
Estimert forpliktelse−143 508 724−135 137 818
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.12 487 554631 814
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.−12 487 554−631 814
Amortisert avvik i år−12 487 554−631 814
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler113 390 497105 832 682
Faktiske pensjonsmidler−118 519 012−104 348 718
Estimatavvik midler IB 1.1.−5 128 5151 483 964
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år5 128 515−1 483 964
Gj.samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 7.91 Spesifikasjon av estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011. Premieavviket skal fra og med 2014 amortiseres på 7 år.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.2014 kr. 2.062.245.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 1 595 500

Note 11 Finansinntekter

FinansinntekterR-2014R-2013
Renter av bankinnskudd281 767394 133
Tabell 7.92 Note 11 Finansinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Finansutgifter

FinansutgifterR-2014R-2013
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter329 872399 547
Avdrag på lån1 750 0001 750 000
2 079 8722 149 547
Tabell 7.93 Note 12 Finansutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2014R-2013
Kundefordringer Stavanger Kommune9 309 6638 113 653
Kundefordringer foretak253 630296 981
Kundefordringer IKS28 418
Eksterne kundefordringer1 037 416558 547
Avsetning tap på utestående fordringer−242 0360
10 387 0918 969 181
Herav nærstående parter9 563 2938 410 634
Tabell 7.94 Note 13 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2014R-2013
Fordring lønn36 12842 684
Refusjon sykepenger/svangersk.515 889692 026
Til gode mvakomp 6. Termin2 029 6642 334 699
Til gode forskuddsbetalte utgifter458 788577 079
Anordning inntekter678 433670 116
3 718 9014 316 604
Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune89 950142 335
Forskuddsbetalt utgifter336 736527 781
426 686670 116
Tabell 7.95 Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr.2 615 063,05,- avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr. 2 403 013,- skyldig skattetrekk pr. 31.12.2014.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2014R-2013
Leverandørgjeld Stavanger kommune471 268286 676
Leverandørgjeld foretak00
Leverandørgjeld IKS3 29737 700
Ekstern leverandørgjeld4 543 9074 948 098
Leverandørgjeld utland10 548
Sum5 029 0205 272 474
Herav nærstående parter471 268286 676
Tabell 7.96 Note 16 Leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2014R-2013
Avsatte feriepenger7 376 0226 945 414
Skyldig arbeidsgiveravgift2 569 2861 995 387
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger1 049 835979 303
Skyldig skattetrekk2 395 5212 515 539
Skyldig påleggstrekk00
Mva123 978384 365
Velferdskasse109 40888 578
Forsikringstrekk00
Sum anordninger871 6232 056 699
14 495 67414 965 287
Spesifikasjon anordning utgifter:
Anordning utgifter Stavanger kommune212 549743 330
Anordning renter lån Stavanger kommune5 9948 638
Anordning utgifter eksterne leverandører109 986288 288
Anordning lønn543 0951 016 443
871 6232 056 699
Tabell 7.97 Note 17 Annen kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeldR-2014R-2013
Gjeld til Stavanger kommune 1/115 450 00017 200 000
Avdrag på lån−1 750 000−1 750 000
Nytt låneopptak00
Lånesaldo / UB 311213 700 00015 450 000
Tabell 7.98 Note 18 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket har i løpet av 2014 ikke tatt opp lån fra Stavanger kommune.

Note 19 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2014R-2013
I.B6 483 4946 483 494
Bruk av disposisjonsfond−2 792 3400
Avsetning1 308 8470
U.B5 000 0016 483 494
Disposisjonsfond01 483 494
Avsetning pensjon/premieavvik5 000 0015 000 001
Sum5 000 0016 483 494
Tabell 7.99 Note 19 Disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2014R-2013
Årets mindreforbruk4 481 9251 308 847
Årets merforbruk0
Totalt mindreforbruk til disponering4 481 9251 308 847
Tabell 7.100 Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2014R-2013
Debet
IB32 439 44318 369 931
Nåverdi årets pensj.opptjening8 951 0567 630 884
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse6 478 8045 625 671
Utbetalte pensjoner5 954 4935 517 463
Amortisert estimatavvik12 487 5541 483 964
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse4 787 1224 246 670
Bruk av lån1 647 2393 069 407
Regnskapsmessig avskr.4 580 7644 285 287
Anleggsmidler nedskrevet / solgt61 083−13
Amortisert estimatavvik631 814
Sum debet77 387 55850 861 078
Kredit
IB25 585 727
Utbetalte pensjoner5 954 4935 517 463
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.4 246 6704 132 024
Forventet avkastning på pensjonsmidlene5 681 3265 310 713
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader13 274 5829 248 529
Amortisert estimatavvik5 128 5150
Egenkapitalinnskudd334 030294 174
Tilgang6 345 8333 754 458
Avdrag lån1 750 0001 750 000
Styrking egenkapital014 000 000
UB9 086 3826 853 717
Sum kredit77 387 55850 861 078
Tabell 7.101 Note 21 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Vesentlige forpliktelser

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med Ford Credit Forso Norge. Avtalen er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201431.12.2013Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler29 688 18431 680 547−1 992 363
Kortsiktig gjeld19 524 69520 240 967−716 272
Arbeidskapital10 163 49011 439 580,00−1 276 090
Drifts- og investerignsregnskapet:
Inntekter driftsregnskap146 452 326
Inntekter investeringsregnskap921 847
Bruk av lån1 647 239
Renteinntekter281 767
Sum anskaffelse av midler149 303 179149 303 179
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap144 753 059
Utgifter investeringsregnskap6 679 863
Avskrivninger−4 580 764
Renteutgifter329 872
Avdrag på lån1 750 000
Sum anvendelse av midler148 932 032148 932 032
Endring i ubrukte lånemidler−1 647 239
Anskaffelse - anvendelse midler−1 276 090
Tabell 7.102 Note 23 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Fra og med 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsselskapet. Sum mva-komp. Mottatt vedr anleggsmidler i 2014 er: kr. 892 227,20.

7.4.4 Revisors beretning

logo

Til Bystyret

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger natur- og idrettsservice KF, som viser et netto driftsresultat på kr 4 481 925 og et regnskapsmessig mindreforbruk på 4 481 925. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger natur- og idrettsservice KF per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Presisering
Endring i årets aktuarielle forutsetninger har medført en dramatisk økning i årets pensjonsforpliktelse pr 31.12.2014. Dette medfører at egenkapitalen per 31.12.2014 er negativ med kr 922 893. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 10.03.2015
Rogaland Revisjon IKS

rev-sign

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor

Denne siden ble sist oppdatert 30. April 2015, 09:36.