7.3.3 Noter

Stavanger byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger komune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført til regnskapsmessig kontinuitet.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr. forskriftens §7:

  • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
  • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
  • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
  • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Foretaket har pr. 31.12.2014 ingen lån.
  • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelsen, er beste estimat brukt.
  • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.R-2014R-2013
Antall årsverk: 254255
Tabell 7.48 Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år utbetalt kr 936 104 til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 84 818,- .

Total styregodtgjørelse er kr 245 611,- herav kr 59 211,- til styreleder.

Det er for 2014 utgiftsført kr 138 401,- i revisjonshonorar. Selskapet har ikke lån- og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2014R-2013
Salg til kommunen217 093 566231 103 533
Salg til foretak3 479 9223 584 892
Kompensasjon for merverdiavgift18 930 04822 777 935
Eksterne overføringer5 844 6865 959 220
Tilretteleggingstilskudd fra NAV24 813149 181
Andre salgs- og leieinntekter6 198 4575 485 814
251 571 492269 060 575
Herav nærstående parter239 503 536257 466 360
Tabell 7.49 Note 2 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Andre overføringer

Andre overføringerR-2014R-2013
Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen122 012180 690
122 012180 690
Herav nærstående parter122 012180 690
Tabell 7.50 Note 3 Andre overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Lønnskostnader

Det er registrert følgende lønnskostnader de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnskostnaderR-2014R-2013
Lønn ansatte107 479 023104 706 250
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift16 573 16015 571 282
Pensjonskostnader15 184 48311 574 328
Forsikringer386 947361 720
Sum32 144 59027 507 331
Sum lønnskostnader139 623 613132 213 581
Tabell 7.51 Note 4 Lønnskostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kontorkostnader2 395 9432 509 966
Annonser/reklame/representasjon58 605141 016
Kurs/reiser462 736487 848
Transportutgifter5 078 8755 185 841
Husleie/avgifter1 141 4001 020 833
Møbler/inventar/utstyr784 003723 655
Vedlikehold/materialkjøp62 274 13977 484 774
Konsulenttjenester1 125 2541 490 320
Matvarer/varm mat13 887 41613 597 435
87 208 372102 641 688
Tabell 7.52 Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteprodusjon, eksterne leverandører.

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonenR-2014R-2013
Kjøp fra kommunen1 234 7381 899 363
Kjøp fra foretak40 821126 575
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker141 949139 996
Regnskapstjenester1 010 304980 880
2 427 8113 146 814
Tabell 7.53 Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder varer og tjenester som inngår i/ erstatter foretakets tjenesteproduksjon, interne leverandører.

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2014R-2013
Momskompensasjon18 930 04822 713 362
Tap på krav0460 267
Overføring til kommunen (480)1 000 0000
19 930 04823 173 629
Tabell 7.54 Note 7 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Sak mellom Stavanger kommune og Skatt Vest vedr. momskompensasjon på boliger er ennå ikke avgjort. Stavanger byggdrift KF har likevel fått postert full kompensasjon i sitt regnskap og det forutsettes at foretaket holdes skadesløst.

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2014R-2013
Anskaffelseskostnad 1/16 991 2797 481 505
Tilgang281 750322 864
Avgang−813 090
Akk. avskrivninger 31/12−4 491 405−3 979 041
Bokført verdi 31/122 781 6243 012 238
Årets avskrivning512 364590 408
Avskrivningssats10 %10 %
Tabell 7.55 Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd KLPR-2014R-2013
I.B.5 090 4714 553 581
Egenkapitaltilskudd KLP.628 154536 890
U.B.5 718 6255 090 471
Tabell 7.56 Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger byggdrift sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på inntil 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften har selskapet i 2014 hatt utgifter til reguleringspremie med kr 11 934 592,-. i tillegg til dette kommer arbeidsgiveravgift.

Selskapet dekker også dette året utgiftene til reguleringspremie selv. Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr 1 460 848 ,-

Årets pensjonskostnader spesifisertR-2014R-2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening13 006 44310 792 987
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse12 170 64610 024 213
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−10 688 004−9 383 305
Netto pensjonskostnad14 489 08511 433 895
Adm.kostnader1 002 276798 551
Sum amortisert premieavvik1 638 4621 157 856
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)17 129 82313 390 302
Tabell 7.57 Årets pensjonskostnader spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2014R-2013
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.2014245 768 048200 075 563
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2014310 954 147255 535 736
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)65 186 09955 460 173
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse9 191 2407 819 884
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1314 632 42110 984 214
Årets premieavvik6 937 2014 806 063
Sum amortisert premieavvik−1 638 462−1 157 856
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1419 931 16014 632 421
Arbeidsgiveravgift av premieavvik2 810 2912 063 169
Sum premieavvik inkl arbeidsgiveravgift22 741 45116 695 590
Tabell 7.58 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomiske forutsetninger 2014R-2014R-2013
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,87 %
Forventet G regulering2,97 %2,87 %
Forventet avkastning4,65 %5,00 %
Tabell 7.59 Økonomiske forutsetninger 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP og netto pensjonskostnad. Hvis pensjons- premien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikR-2014R-2013
Faktisk forpliktelse 01.01.2014296 742 364244 906 161
Estimert forpliktelse 01.01.2014−255 535 736−235 675 160
Årets estimatavvik forpliktelse41 206 6289 231 001
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2014224 619 064184 639 925
Estimerte pensjonsmidler 01.01.2014−200 075 563−182 737 587
Årets estimatavvik pensjonsmidler24 543 5011 902 338
Tabell 7.60 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets etimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. Det ble fra 2011 gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik. Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 3 626 641 ,-.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2014R-2013
Renter av bankinnskudd1 034 450906 673
Tabell 7.61 Note 11 Renteinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2014R-2013
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter3 4351 516
Tabell 7.62 Note 12 Renteutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2014R-2013
Kundefordringer Stavanger kommune23 419 52329 734 459
Kundefordringer foretak563 024305 528
Eksterne kundefordringer1 050 743661 412
Avsetning tap−250 000−250 000
Kundefordringer for mye utbetalt lønn33 35555 355
24 816 64530 506 754
Herav nærstående parter:23 982 54730 039 987
Tabell 7.63 Note 13 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2014R-2013
Depositum Felleskjøpet141 359136 689
Fordring lønn−22 988−51 181
Refusjon syke-/svangerskapspermisjon1 043 243739 031
Til gode mva komp 6 termin3 455 3964 798 572
Anordning inntekter 3 781 750*3 770 189
8 398 7609 393 299
*Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune3 884 4663 910 447
Inntekter foretak6 42029 960
Inntekter private kunder8 0253 353
Nettoeffekt manuelle anordninger−117 161−173 571
3 781 7503 770 189
Tabell 7.64 Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk. Skyldig skattetrekk pr 31.12.2014 utgjør kr 3 752 081,-.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2014R-2013
Leverandørgjeld nærstående parter:
Leverandørgjeld Stavanger kommune368 786136 481
Leverandørgjeld foretak18 67637 328
Sum387 462173 809
Ekstern leverandørgjeld:10 470 72712 083 247
Sum leverandørgjeld10 858 18912 257 056
Tabell 7.65 Note 16 Leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2014R-2013
Avsatte feriepenger11 531 12611 238 764
Skyldig arbeidsgiveravgift4 038 3043 394 058
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger1 624 0651 582 842
Skyldig skattetrekk3 752 0813 592 559
Skylding påleggstrekk03 663
Diverse kortsiktig gjeld08 000
Mva161 157162 655
Sum anordninger4 943 6474 916 861
Tilfeldig kortsiktig gjeld160 000160 000
26 210 38025 059 403
Spesifikasjon anordning utgifter. (se note 14 vedr. manuelle anordninger):
Anordning utgifter Stavanger kommune−103 207258 598
Anordning utgifter kommunale foretak2 500
Anordning utgifter eksterne leverandører3 719 1233 756 598
Anordning lønn1 325 231901 665
4 943 6474 916 861
Tabell 7.66 Note 17 Annen kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2014R-2013
IB19 910 77220 447 663
Bruk av disposisjonsfond til kjøp av aksjer−628 154−536 890
Bruk av disposisjonsfond til overføring kommunen (480)−1 000 0000
Avsetning3 108 3470
U.B21 390 96519 910 772
Tabell 7.67 Note 18 Disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Avsetning pensjon/premieavvikR-2014R-2013
IB15 047 48910 884 885
Bruk av pensjon/premieavvik00
Avsetning 6 182 7764 162 604
UB21 230 26515 047 489
Tabell 7.68 Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfondR-2014R-2013
I.B1 617 2241 795 433
Avsetning til investeringsfond
Bruk av ubundne investeringsfond−225 401−178 209
1 391 8231 617 224
Tabell 7.69 Note 20 Ubundne investeringsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2014R-2013
Årets mindreforbruk4 756 448
Totalt mindreforbruk til disponering04 756 448
Tabell 7.70 Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2014R-2013
Debet
IB38 189 58635 848 190
Nåverdi årets pensj.opptjening13 006 44310 792 987
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse12 170 64610 024 213
Amortisert estimatavvik - forpliktelse41 206 6289 231 001
Utbetalte pensjoner10 965 30610 187 625
Amortisert estimatavvik
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse9 191 2407 819 884
Regnskapsmessig avskr.512 364590 408
Salg 201425 304
Sum debet125 242 21384 519 612
Kredit
IB3 012 2383 305 086
Utbetalte pensjoner10 965 30610 187 625
Forventet avkastning på pensjonsmidlene10 688 0049 383 305
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader21 426 28616 239 958
Egenkapitaltilskudd 31.12.14628 154536 890
Amortisert estimatavvik24 543 5011 902 338
Anskaffet 2014281 750322 864
Tilbakeført arb.giv.avgift7 819 8847 464 198
UB45 877 09035 177 348
Sum kredit125 242 21384 519 612
Tabell 7.71 Note 22 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapitalR-2014R-2013Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler81 081 62278 648 3912 433 230
Kortsiktig gjeld37 068 56937 316 459247 890
Arbeidskapital44 013 05341 331 9332 681 120
Anskaffelse av midler:
Drifts- og investeringsregnskapet:
Inntekter driftsdel251 693 504
Inntekter investeringsdel56 350
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 034 450
Sum anskaffelse av midler252 784 3040252 784 304
Anvendelse av midler:
Utgifter driftsdel249 189 843
Utgifter investeringsdel281 751
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner631 589
Sum anvendelse av midler250 103 1840250 103 184
Anskaffelse - anvendelse av midler2 681 120
Tabell 7.72 Note 23 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

F.o.m. 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsregnskapet. Sum mva-kompensasjon mottatt vedr anleggsmidler i 2014 er kr 56 350.

Note 25 Varetelling avd 1300 kjøkken

Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31.12.2014 viste imidlertid en totalverdi på kr 687 733 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70% av salgsverdi . Tilsvarende tall per 31.12.2013 var kr 543 177 (avvik mot 2013).

Note 26 Langsiktige fordringer EK kommunen

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen: På grunn endret amortiseringstid for estimatavvikforpliktelse fra 15 til 1 år var foretakets egenkapital negativ per 31.12.2011. For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 000 000, som ble postert som økning på Stavanger byggdrift sin kapitalkonto i 2012. Føringen ble gjort i hht. KRS nr 10 som ren balanseføring, og hadde ingen resultateffekt.

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 13:21.