7.2.3 Årsoppgjør

Driftsregnskap 2014

Driftsregnskap 2014NOTERR-2014B-2014R-2013
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter23 154 1283 221 0002 877 344
Overføringer med krav til motytelse36 072 4675 988 0009 458 054
Overføringer uten krav til motytelse473 898 85371 629 00065 918 738
Sum driftsinntekter83 125 44980 838 00078 254 136
Driftsutgifter
Lønnsutgifter5,934 754 87434 601 00030 682 938
Sosiale utgifter5,99 214 6449 388 0007 782 499
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.620 908 76523 623 00021 627 085
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon77 360 5407 037 0007 803 433
Overføringer 85 327 0113 306 0006 536 779
Avskrivninger10978 965963 000938 461
Sum driftsutgifter78 544 79978 918 00075 371 195
Brutto driftsresultat4 580 6501 920 0002 882 940
Finansposter
Renteinntekter og utbytte568 286300 000606 259
Andre finansinntekter15 165023 886
Sum eksterne finansinntekter583 452300 000630 145
Renteutgifter og låneomkostninger481 222344 000298 681
Andre finansutgifter8 724025 829
Avdrag på lån102 720 0001 770 0001 540 000
Sum eksterne finansutgifter3 209 9462 114 0001 864 510
Resultat eksterne finanstransaksjoner:-2 626 494-1 814 000-1 234 365
Motpost avskrivninger10978 965963 000938 461
Netto driftsresultat2 933 1211 069 0002 587 037
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr192 570 4452 570 4451 665 941
Bruk av disposisjonsfond17288 045077 896
Bruk av bundne fond2 756 9012 118 7176 438 622
Sum bruk av avsetninger5 615 3924 689 1628 182 459
Overført til investeringsregnskapet2 733 7912 600 0001 224 932
Avsetninger til disposisjonfond172 570 4452 570 4451 665 941
Avsetninger til bundne fond3 129 902587 7175 308 178
Sum avsetninger8 434 1385 758 1628 199 051
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk19114 37502 570 445
Tabell 7.16 Driftsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014NOTERR-2014B-2014R-2013
Investeringer
Lønnskostnader5,9,10764 4230999 333
Sosiale utgifter5,9,10191 4070147 877
Investeringer i varige driftsmidler10-42 3662 754 67612 185 066
Fordelte utgifter00-360 000
Utlån113 500 0003 500 0000
KLP egenkapitalinnskudd140 9780122 076
Årets finansieringsbehov4 554 4426 254 67613 094 352
Finansiering
Mottatte avdrag11350 000350 0000
Kompensasjon for merverdiavgift489 84700
Bruk av lån fra Stavanger kommune20402 1692 726 04011 019 420
Sum ekstern finansiering1 242 0163 076 04011 019 420
Bruk av disposisjonsfond17578 636578 636850 000
Overføring fra driftsregnskapet2 733 7912 600 0001 224 932
Sum finansiering4 554 4426 254 67613 094 352
Tabell 7.17 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

BALANSENOTER31.12.1431.12.13
EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg1012 635 12912 307 156
Utstyr, maskiner og transportmidler105 416 6424 663 037
Utlån113 150 0000
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen5 000 0005 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 310 6791 169 701
Pensjonsmidler956 380 69848 478 339
Sum anleggsmidler83 893 14971 618 233
Omløpsmidler
Kundefordringer127 771 0896 498 918
Andre kortsiktige fordringer133 975 0072 780 199
Premieavvik96 334 3054 000 487
Kasse og bankinnskudd1413 905 31022 933 734
Sum omløpsmidler2031 985 71136 213 339
Sum eiendeler115 878 860107 831 572
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond172 939 2081 235 443
Bundne driftsfond187 968 6747 595 674
Regnskapsmessig merforbruk1900
Regnskapsmessig mindreforbruk 19114 3752 570 445
Kapitalkonto21−791 774-7 104 569
Sum egenkapital10 230 4834 296 993
Langsiktig gjeld
Stavanger kommune1020 025 00022 745 000
Pensjonsforpliktelser969 566 63061 333 340
Aga av netto pensjonsforpliktelser91 859 2161 812 555
Sum langsiktig gjeld91 450 84685 890 895
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld163 278 1898 061 745
Annen kortsiktig gjeld1510 919 3429 581 939
Sum kortsiktig gjeld14 197 53117 643 684
Sum egenkapital og gjeld115 878 860107 831 572
Memoria - Ubrukte lånemidler6 765 923 7 168 092
Tabell 7.18 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

solvberget-sign-arsoppgjor

Denne siden ble sist oppdatert 8. April 2015, 12:09.