7.2 Sølvberget

7.2.1 Årsberetning 2014

Innledning – et år med suksess

I 2014 ble Sølvberget gjenstand for svært mye positiv oppmerksomhet. Ny 1. etasje med utvidede tilbud, lange åpningstider, ny restaurant, kreativ formidling og et omfattende arrangementstilbud førte i sum til at flere medier omtalte det hele som en gjenfødelse. «Det er blitt et åpnere og vennligere hus etter at biblioteket har fått et nytt trappeløp og flyttet flere tjenester og tilbud ned til første etasje. I stedet for å komme inn i et inngangsparti som først og fremst ledet gjestene rett gjennom huset og til Breitorget, byr Kulturhuset etter ombyggingen inn på besøk,» skrev Rogalands Avis på lederplass etter nyåpningen.

Resultatene og mottakelsen gir inspirasjon til videre utviklingsarbeid. Listen er lagt høyt, noe som krever mye av alle ansatte.

1. Virksomheten – Stavangers største møteplass

Sølvbergets visjon:
Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og anses som godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, aktiv litteratur- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, sosiale medier og Kapittel-festivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget og i tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet skolebiblioteksentralen og Madla bibliotek. Sølvberget driver også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel. Det nasjonale nord-sør-kompetansebiblioteket ligger også på Sølvberget.

Ny biblioteklov ble vedtatt av Stortinget i juli 2013. Lovendringen la vekt på at folkebibliotekene skal ha en utvidet rolle som infrastruktur for demokratiet. I 2014 oppfylte Sølvbergets bibliotekdrift de nye kravene gjennom aktiv formidling og med å være en av fylkets mest omtalte debattarenaer. De høye besøkstallene viser også at biblioteket har blitt svært viktig som møteplass.

Sølvberget har gjennom året gjort et viktig arbeid for å nyttiggjøre seg av ny organisasjonsmodell med organisering tre fagsøyler og fagstab. Mye myndighet og gjennomføringsansvar er delegert til tverrfaglige team.

2. Økonomi – full drift med utvidede åpningstider

Regnskapet er gjort opp i balanse. Et overskudd på kr 114 375 er overført til foretakets disposisjonsfond.

I løpet av året har Sølvbergets ledelse varslet et forventet underskudd på grunn av finanskostnader som ikke er fullt kompensert. Når det likevel er et positivt driftsresultat, skyldes dette i hovedsak følgende: De høye energiutgiftene i 2013 viste seg å være en faktureringsfeil fra strømleverandørens side. Sølvberget fikk refundert ca. 1,5 millioner kroner i 2014, som ble fordelt forholdsmessig mellom Sølvberget KF og SF-kino. Sølvberget sin andel var ca. kr 1 millioner.

2014 var det første året med utvidede åpningstider i første etasje i Sølvberget, samt utvidede åpningstider og ubetjent bibliotek på Madla. Regnskapet for 2014 er fortsatt preget av store investeringsutgifter, samt omfordeling av driftskostnader som en konsekvens av at Sølvberget åpnet sin nye første etasje for publikum.

Investeringer
Investeringene i forbindelse med «Nye Sølvberget» fase 1 ble ferdigstilt i 2014, og i januar åpnet nytt bibliotek i 1. etasje. Mesteparten av investeringene ble regnskapsført i 2013. Det ble ikke tatt opp nye lån i 2014 og det gjenstår fortsatt ubrukte lånemidler fra 2013. Det vil bli utarbeidet eget byggeregnskap for Nye Sølvberget, fase 1 i løpet av våren 2015.

Arbeidet med fase 2 av «Nye Sølvberget» (2.-4.etasje) tar lenger tid enn planlagt, men følger ellers oppsatt plan. Investeringene finansieres hovedsakelig gjennom låneopptak. I tillegg går avdrag fra lån til Renaa inn for å styrke investeringsmidlene, og 2014 er det første året for full momsrefusjon av investeringskostnadene.

Driftsinntekter
Driftsinntektene er kr 2,3 millioner høyere enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak at «overføringer med krav uten motytelse» er på kr 73,9 millioner mot budsjettert kr 71,6 millioner. Årsaken er at Stavanger kommune i sine budsjettjusteringer gjorde lånemidlene til Renaa om til driftsmidler.

Driftsutgifter
Utgiftene til lønn har økt i forhold til 2013, fra kr 30,6 millioner pluss sosiale utgifter til

kr 34,7 millioner. Økningen er i samsvar med budsjettet og skyldes delvis utvidelse av åpningstidene, men også kostnader til ferdigstilling av magasin og utvidet ramme i forbindelse med lønnsforhandlingene.

Kostnadene knyttet til arrangementer og markedsføring har økt etter at ombyggingen er ferdigstilt. Aktivitetene har blomstret i 2014 i nye lokaler. Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen.

I 2014 var det en betydelig økning av kostnadene til pensjonspremien. Siden kostnadene og premieavvikene knyttet til pensjon svinger fra år til år, bør det vurderes å avsette midler i «de gode årene» og slik unngå negative påvirkningene av pensjonskostnader for drift.

Finanskostnadene i 2014 påløp seg kr 2,7 millioner mot budsjetterte kr 2,1 millioner. Fra 2015 er finanskostnadene for eksisterende lån kompensert fra Stavanger kommune. Men finanskostnadene vil øke i årene framover, og det er ikke avklart om også disse vil bli kompensert.

Kulturbanken
På grunn av usikkerheten om Kulturbankens framtid og faktiske kostnader til drift, har Sølvberget vært forsiktig med å belaste oppsatt driftsbudsjett. Dette fører til et positiv resultat på nesten 0,6 millioner i 2014.

Litteraturhus og Kiellandsenter
Prosjektlederstillingen ble ikke fornyet da avtalen gikk ut, og det ble i stedet arbeidet med å få til et forprosjekt for rehabilitering av Kulturbanken og innpassing av Litteraturhus og Kiellandsenter i bygningen. Våren 2015 fremmes ny sak til politisk behandling, siden bystyret har vedtatt å selge bygningen.

Disposisjonsfond
Overskuddet fra 2013 på kr 2 570 445 ble avsatt til disposisjonsfondet. Styret vedtok senere å disponere kr 288 045 til drift og kr 578 636 til investeringer. Resterende midler i disposisjonsfondet er avsetninger fra tidligere års overskudd og øremerkede midler som er overført til 2015.

Det er gjennomført konkurranser for følgende innkjøp: Valg av ny renholdsleverandør, selvbetjening/RFID på Madla, RFID på Sølvberget, rådgivende arkitekt for interiørdesign kontorfellesskap.

3. Ansatte – kvalitet og stolthet

Resultatmål:

 • Økt trivsel og stolthet over arbeidsplassen
 • Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

Åpningen av 1. etasje har preget arbeidet ved Sølvberget i 2014. Sølvberget har fått mye oppmerksomhet og besøket har skutt i været. De ansatte er stolte over å arbeide på et bibliotek som tør å gå foran, som er nyskapende og som er et hus som kjemper for ytringsfrihet. De ansatte har strukket seg langt og vært fleksible i forhold til alle endringene omorganisering og nyåpning har ført med seg.

2014 har vært et år der vi de ansatte har blitt kjent med den nye organisasjonsmodellen. Omorganiseringen og arbeidet med Nye Sølvberget fører med seg ombygging, omstrukturering og endring av arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. Mange av arbeidsoppgavene utføres mer effektivt i den nye organisasjonsmodellen, men den nye organiseringen får ikke vist sitt fulle potensiale før den fysiske ombyggingen av 2.- 4. etasje er på plass.

Mange ansatte har i 2014 vært engasjert i forskjellige arbeidsgrupper som har arbeidet med utviklingen av Nye Sølvberget 2. – 4. etasje. Det er viktig for den videre prosessen at arbeidet forankres godt i organisasjonen.

Sølvberget hadde 72 fast ansatte i 2014, fordelt på 58,41 årsverk, og 2,5 årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2014. 34,72 prosent av arbeidstakerne var menn og 65,28 prosent kvinner. Det var 25 prosent menn i ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2014 ansatt 3,5 nye medarbeidere i faste stillinger, mens tre sluttet.

Sølvberget hadde et sykefravær på 3,6 % i 2014 (5,8 % i 2013). Nedgangen i sykefraværet var forventet, da 2014 har vært et roligere år uten fysiske ombygginger og omorganisering. Sølvbergets IA-mål er en sykefraværsprosent på under 5,6 %. Sykefraværet på Sølvberget er lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune.

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i februar 2014. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ble grunnlag for tiltak som ble innarbeidet i HMS-planen for 2014 og ROS-analysen. Hovedområdene som ble fokusert på i 2014 var:

Hvis konflikter oppstår, blir de håndtert på en god måte.

Hvordan kan vi legge til rette for gode beslutningsprosesser nedover i organisasjonen?

Jeg kan i stor grad påvirke hvordan jeg skal utføre mine arbeidsoppgaver.

I januar ble det ansatt en egen rådgiver på HMS- og drift. Det har blitt gjennomført en omfattende ROS-analyse, der tidligere ROS-analyser har blitt gjennomgått og oppdatert. Det ble arbeidet med forbedring av internkontrollsystemet og oppdatering av rutiner innen brannvern og HMS.

Som en del av HMS-arbeidet for å fremme et godt arbeidsmiljø ble det gjennomført en rekke sosiale tiltak i 2014. Her er noen eksempler: Sommerfest, julebord, familiedag i Trollskogen, ukentlig HMS-trening og intern Facebook-gruppe som brukes til kulturbygging og kunnskapsdeling. Alle ansatte har fått tilbud om mindfullnesskurs, og obligatorisk førstehjelpskurs er blitt gjennomført med interne krefter.

Sølvberget skrev i 2014 under en ny IA-avtale med NAV, med egne mål for Sølvbergets IA-arbeid. Sølvberget fikk i 2014 tilgang til det nye lønns- og personalsystemet LØP og innførte et planleggingsverktøy for bemanning, Planday.

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2014. Det er ikke avholdt kontaktmøte mellom kommunalutvalget og foretakene.

4. Brukerne – økt besøk og digital vekst

Resultatmål:

 • Øke besøket med 10 %
 • Øke gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 10 %
 • Sølvberget skal være en god integreringsarena
 • Økt bruk av digitale tjenester

Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Besøk og utlån
Samlet besøk på Stavanger bibliotek økte med 54 % siste året. Dette skyldes i stor grad at publikum har tatt i bruk den nye 1. etasjen på en måte som overgår alle forventninger. Sølvberget har her skapt en attraktiv møteplass og et byrom som er viktig for Stavanger sentrum og for videre utvikling av Sølvberget. Samtidig fortsetter publikum å bruke tilbudene i de andre etasjene og på Madla bibliotek.

Samlet utlån for biblioteket var 685 282. Dette var en økning på 2 % fra året før. 12 % av utlånet gjøres i den nye førsteetasjen. Utlånet av e-bøker var i overkant av 20 000, en økning på 305 % fra året før. Dette tilsvarer likevel bare 3 % av det totale utlånet. Madla bibliotek hadde 1 % økning i utlånet. Utlån av bøker gikk gjennomgående noe opp (mest på barn med 5 %), mens utlån av musikk gikk ned med 24 %. Utlån av film var nokså stabilt.

Sølvbergets magasin har vært utilgjengelig for publikum under ombyggingen. Samlingen ble reorganisert og flyttet tilbake i 2014. Dette har vært et omfattende arbeid, men resultatet er blitt bra både for publikum og ansatte.

Arrangementer
Det ble gjennomført 480 arrangement og 215 klassebesøk/brukerorienteringer i Sølvbergets regi i 2014 (334 og 231 i 2013). 176 av arrangementene var for barn, og gjennomsnittsbesøk pr arrangement var 65 (64 i 2013). Det samlede besøket på Sølvbergets arrangementer var 40 416, noe som er en dobling fra 2013. Arrangementene på Kapittel 14 er ikke med i disse tallene. Festivalen hadde 152 arrangement og et totalt besøk på 11 400.

Høsten 2014 startet Sølvberget samarbeid med Røde Kors ukentlig språkkafé. Dette er et tilbud til folk med ikke-norsk-etnisk bakgrunn som ønsker å øve seg på å snakke norsk.. Antallet cinematekvisninger og samarbeidsarrangement med eksterne partnere økte, bl.a. var Sølvberget var en av hovedsamarbeidspartnerne i Stavanger Impact Week. Dette er viktige årsaker til at antall arrangementer økte med rundt en tredjedel fra 2013.

Det ble gjennomført flere arrangementer, og prøvd ut nye arrangementstyper, f.eks. ulike verksteder. Gjennomsnittsbesøket pr arrangement økte 1,5 %, som er under målsettingen. Det er likevel grunn til å være fornøyd med dette, da en del av de nye arrangementene har vært beregnet på små grupper. Det betyr at gjennomsnittsbesøket har vært høyt på de faste seriene og kveldsarrangementene.

Internasjonalt kulturnettverk er en viktig bidragsyter med 44 arrangement og 9 950 besøkende. De viktigste arrangementene var Kulturkafeene på lørdager, møteserien Global morgen, Barnas verdensdag og Frivillighetstorget.

Tilbudet til barn er viktig, og Barne- og ungdomsbiblioteket har mange aktiviteter. Teamet sørget for å sette barnelitteratur på regional dagsorden gjennom leselystkonkurransen «Årets bok» og prosjektet «Grunnloven i gave» som var støttet både av SR-bank og Ordføreren.

Litteraturfestivalen Kapittel ble etablert av Sølvberget i 1995, og festivalen har hatt sterk utvikling de seneste årene. 2014 var nok et godt år for festivalen. Festivalens etablerte stilling i regionen og nasjonalt ble ytterligere befestet. Med temaet ”olje” klarte festivalen å sette dagsorden i tiden rundt avviklingen og var utgangspunktet for en interessant diskusjon om litteraturens rolle i møte med harde verdier som økonomi og vekst. Det ble også klart at vi har nådd et svært akseptabelt nivå på kvaliteten på den fysiske organiseringen. Tilbakemeldinger fra publikum og deltakere har vært overveiende positive. I sum forblir Kapittel en verdifull del av Sølvbergets drift.

Hele Rogaland leser er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvberget. Sølvberget leder styringsgruppen for prosjektet. For å hedre 70-års jubiléet til Kjartan Fløgstad, ble hans bok Grand Manila valgt som den boken hele Rogaland skulle lese i 2014. Hele Rogaland leser arrangementet under Kapittel satte besøksrekord på Bokpraten med 250 publikummere.

Den digitale satsingen ga gode resultater også i 2014. Sølvberget er anerkjent som et av landets beste bibliotek innen digital formidling og markedsføring, og stadig flere ansatte tar del i den digitale utviklingen.

Madla bibliotek etablerte i mai tilbud om meråpent bibliotek. Ved å benytte lånekortet som nøkkel har publikum nå tilgang til filialen sju dager i uka fra kl. 6 om morgenen til kl.22 om kveden. Tilbudet er også tilgengelig i helgene, men i mindre omfang.

Sølvbergets arbeid med sosiale medier viser godt igjen, blant annet gjennom skjermvisninger i den nye førsteetasjen. Satsning på sosiale medier gir økt oppmerksomhet, større synlighet og mer intern stolthet. 2014 ble et nytt rekordår for Sølvbergets nettsider.

5. Arbeidsprosessene – på vei mot superbiblioteket

Resultatmål:

 • Arbeide langsiktig og strategisk for å utvikle Sølvberget som attraksjon og møteplass
 • Styrke Sølvbergets omdømme
 • Få på plass viktige avklaringer som gjelder Litteraturhus og Kiellandsenter i Kulturbanken

Sølvberget gir et unikt tilbud til innbyggerne i forhold til å forvalte vår felles hukommelse, bygge kunnskap, tilby opplevelser og møteplasser for alle grupper i samfunnet. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. Kulturhusets ansatte skal også være forberedt på å dekke de behovene som kommer til å dukke opp i framtiden.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles.

Den nye, ombygde 1. etasjen ble åpnet av ordfører Christine Sagen Helgø 11. januar 2014, og mottakelsen fra publikum var overveldende. På åpningsdagen inviterte Sølvberget til fest med program fra morgen til kveld. Totalt 13.000 besøkte Sølvberget denne dagen, og 1773 av disse deltok på et av de ti ulike arrangementene.

Målet var å skape en attraktiv møteplass for byens befolkning, og samtidig tilby smakebiter fra bibliotekets samlinger, digitale tjenester, varierte sitteplasser, utstillinger og arrangement. Et viktig supplement til tilbudet er kaféen Renaa Xpress. Bruken av første etasje så langt, og responsen både fra publikum og fra ulike fagmiljø og politikere viser at Sølvberget har lykkes med dette. En viktig suksessfaktor er åpningstidene: Første etasje er åpen fra 08.00 om morgenen til 21.00 om kvelden. I helgene åpnes det noe seinere, men fortsatt er det åpent til 21.00.

Som en følge av åpningen, har Sølvberget hatt besøk av 29 delegasjoner og grupper som vil ha orientering om arbeidet med planleggingen av første etasje. Mange er kollegaer fra bibliotek- og kultursektoren, men både stortingspresidenten, kulturministeren og Stortingets kulturkomité har vært her.

Som en følge av åpningen, har Sølvberget hatt besøk av 39 delegasjoner og grupper fra hele landet som fikk orientering om arbeidet med planleggingen av første etasje. Både stortingspresidenten, kulturministeren og Stortingets kulturkomité har vært her.

Som en del av utviklingen av Sølvberget, ble det søkt om eksterne midler til ulike prosjekt. Med midler fra FAD er det startet en «dingseklubb» (nettbrett og laptop) 2 timer en fast dag i uken.

Med treårig støtte fra Bufdir ble prosjektet «Ung i Sentrum» etablert høsten 2014. Målet er å skape en møteplass for ungdom med tilbud om diverse verksteder, og vektlegge sosiale aktiviteter for å utvikle den multikulturelle møteplassen.

Sølvberget fikk midler fra Norsk kulturråd til stipend til aspirant med flerkulturell bakgrunn i ett år, og støtte fra Helsedirektoratet til aktiviteter for unge seniorer høsten 2014.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» omfatter også fornying av kulturhusets 2. – 4. etasje, og det er satt av investeringsmidler til dette. Etter ferdigstillelse av første etasje, startet prosessen med å konkretisere mål, innhold og delprosjekter i det videre arbeid. En rekke interne arbeidsgrupper har vært involvert i dette arbeidet. Arbeidet med konkretisering og ferdigstillelse fortsetter i 2015. Det har vært arbeidet med planene for nytt galleri i 2014, men bygging av gallerirommet og åpning av første utstilling skjer i 2015.

Stavanger formannskap behandlet februar 2014 sak om litteraturhus og Kiellandsenter. Det ble vedtatt at det arbeides videre med en driftsmodell med et litteraturhus som også skal være et Kiellandsenter, med organisatorisk tilknytning til Sølvberget. Videre ble det vedtatt å sette i gang et forprosjekt for rehabilitering av Kulturbanken, der bl.a. Kiellandsenter og litteraturhus innplasseres. Dette vedtaket var en viktig milepæl i arbeidet med å etablere litteraturhus og Kiellandsenter i Stavanger.

Siden vedtaket ble fattet, har Sølvberget og Stavanger kommune hatt dialog om forprosjektet for rehabilitering av Kulturbanken. Det ble bestemt å starte med en tilstandsvurdering som et første skritt på dette arbeidet. Arbeidet med utvikling av innholdet ble satt på vent, da dette er avhengig av både omfattende rehabilitering av bygningen og en konstruktiv dialog med vernemyndigheter i forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 vedtok bystyret i desember 2014 at Kulturbanken skal selges. Som en konsekvens av dette fremmes ny sak til politisk behandling våren 2015.

6. 2015 – Tradisjon og fornyelse

Alfred Hauge testamenterte i sin tid arkivet sitt til Stavanger bibliotek. Når det markeres 100-års jubileum for forfatteren i 2015, betyr det at Sølvberget er sterkt involvert. Det samme vil gjelde Obstfelderjubiléet i 2016.

Den store utfordringen i 2015 og 2016 blir å videreføre suksessen fra 1. etasje til de andre etasjene, og skape framtidens bibliotek og kulturhus til nytte og glede for byens befolkning i mange år framover.

Styret retter en stor takk til Sølvberget KFs medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i 2014. Det er kulturhusets ansatte som sørger for at Sølvberget lever opp til sin målsetting om å være hele byens dagligstue.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2014.

Den største takken fortjener imidlertid Sølvbergets trofaste, nysgjerrige og ivrige publikum.

Stavanger 09.03.2015

Hilde Karlsen, styreleder;Per A. Thorbjørnsen;Gulale Samiei;Eirik Faret Sakariassen;Sigrun H. Grøtteland;Marit Egaas, daglig leder

7.2.2 Statistikkvedlegg

Besøk

Besøk20132014% utv.
Besøk Sølvberget
Stavanger bibliotek, hovedbibliotek740 5691 202 98062 %
SF-kino Stavanger462 040436 803-5 %
Samlet besøk kulturhuset1 202 6091 639 78336 %
Besøk kulturhuset pr. innb.*9,212,435 %
Besøk kulturhuset pr. dag**3 4364 68536 %
Stavanger fengsel4 1355 58435 %
Madla bibliotek125 749128 7452 %
Samlet besøk Stavanger bibliotek870 4531 337 30954 %
Tabell 7.12 Besøk
Last ned tabelldata (Excel)

Utlån

Utlån20132014% utv.
Utlån Stavanger bibliotek
Samlet utlån672 667685 2822 %
hvorav e-bøker5 11420 698305 %
Utlån pr. innb. *5,15,22 %
Utlån pr. dag1 9071 9583 %
Tabell 7.13 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Nettjenester

Nettjenester20132014% utv.
Besøk på Sølvbergets nettsider360 465426 12718 %
Besøk på Nord-Sør biblioteket72 106102 57942 %
Fornying av lån på nett81 %83 %2 %
Reservering av bøker på nett51 %49 %-4 %
Facebook (inkl. alle sider) - følgere5 0247 49549 %
Instagram - følgere72693863 %
Twitter (inkl. alle kontoer) -følgere2 9703 76827 %
Tabell 7.14 Netttjenester
Last ned tabelldata (Excel)

*Folkemengden per 1. oktober 2014 var 131 982

Arrangement (eksklusiv kapittel)

Arrangement (eksklusiv Kapittel)TotaltAv dette for barnAntall frammøtte
Klassebesøk2021765 502
Brukerorienteringer39664
Arrangementer48014740 413
Sum72132346 582
Gjennomsnittsbesøk pr arrangement65 (64 i 2013)
Tabell 7.15 Arrangement (eksklusiv kapittel)
Last ned tabelldata (Excel)

7.2.3 Årsoppgjør

Driftsregnskap 2014

Driftsregnskap 2014NOTERR-2014B-2014R-2013
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter23 154 1283 221 0002 877 344
Overføringer med krav til motytelse36 072 4675 988 0009 458 054
Overføringer uten krav til motytelse473 898 85371 629 00065 918 738
Sum driftsinntekter83 125 44980 838 00078 254 136
Driftsutgifter
Lønnsutgifter5,934 754 87434 601 00030 682 938
Sosiale utgifter5,99 214 6449 388 0007 782 499
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.620 908 76523 623 00021 627 085
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon77 360 5407 037 0007 803 433
Overføringer 85 327 0113 306 0006 536 779
Avskrivninger10978 965963 000938 461
Sum driftsutgifter78 544 79978 918 00075 371 195
Brutto driftsresultat4 580 6501 920 0002 882 940
Finansposter
Renteinntekter og utbytte568 286300 000606 259
Andre finansinntekter15 165023 886
Sum eksterne finansinntekter583 452300 000630 145
Renteutgifter og låneomkostninger481 222344 000298 681
Andre finansutgifter8 724025 829
Avdrag på lån102 720 0001 770 0001 540 000
Sum eksterne finansutgifter3 209 9462 114 0001 864 510
Resultat eksterne finanstransaksjoner:-2 626 494-1 814 000-1 234 365
Motpost avskrivninger10978 965963 000938 461
Netto driftsresultat2 933 1211 069 0002 587 037
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr192 570 4452 570 4451 665 941
Bruk av disposisjonsfond17288 045077 896
Bruk av bundne fond2 756 9012 118 7176 438 622
Sum bruk av avsetninger5 615 3924 689 1628 182 459
Overført til investeringsregnskapet2 733 7912 600 0001 224 932
Avsetninger til disposisjonfond172 570 4452 570 4451 665 941
Avsetninger til bundne fond3 129 902587 7175 308 178
Sum avsetninger8 434 1385 758 1628 199 051
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk19114 37502 570 445
Tabell 7.16 Driftsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014NOTERR-2014B-2014R-2013
Investeringer
Lønnskostnader5,9,10764 4230999 333
Sosiale utgifter5,9,10191 4070147 877
Investeringer i varige driftsmidler10-42 3662 754 67612 185 066
Fordelte utgifter00-360 000
Utlån113 500 0003 500 0000
KLP egenkapitalinnskudd140 9780122 076
Årets finansieringsbehov4 554 4426 254 67613 094 352
Finansiering
Mottatte avdrag11350 000350 0000
Kompensasjon for merverdiavgift489 84700
Bruk av lån fra Stavanger kommune20402 1692 726 04011 019 420
Sum ekstern finansiering1 242 0163 076 04011 019 420
Bruk av disposisjonsfond17578 636578 636850 000
Overføring fra driftsregnskapet2 733 7912 600 0001 224 932
Sum finansiering4 554 4426 254 67613 094 352
Tabell 7.17 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

BALANSENOTER31.12.1431.12.13
EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg1012 635 12912 307 156
Utstyr, maskiner og transportmidler105 416 6424 663 037
Utlån113 150 0000
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen5 000 0005 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 310 6791 169 701
Pensjonsmidler956 380 69848 478 339
Sum anleggsmidler83 893 14971 618 233
Omløpsmidler
Kundefordringer127 771 0896 498 918
Andre kortsiktige fordringer133 975 0072 780 199
Premieavvik96 334 3054 000 487
Kasse og bankinnskudd1413 905 31022 933 734
Sum omløpsmidler2031 985 71136 213 339
Sum eiendeler115 878 860107 831 572
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond172 939 2081 235 443
Bundne driftsfond187 968 6747 595 674
Regnskapsmessig merforbruk1900
Regnskapsmessig mindreforbruk 19114 3752 570 445
Kapitalkonto21−791 774-7 104 569
Sum egenkapital10 230 4834 296 993
Langsiktig gjeld
Stavanger kommune1020 025 00022 745 000
Pensjonsforpliktelser969 566 63061 333 340
Aga av netto pensjonsforpliktelser91 859 2161 812 555
Sum langsiktig gjeld91 450 84685 890 895
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld163 278 1898 061 745
Annen kortsiktig gjeld1510 919 3429 581 939
Sum kortsiktig gjeld14 197 53117 643 684
Sum egenkapital og gjeld115 878 860107 831 572
Memoria - Ubrukte lånemidler6 765 923 7 168 092
Tabell 7.18 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

solvberget-sign-arsoppgjor

7.2.4 Noter

Sølvberget KF er opprettet fra 1 januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av drifts- regnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
 • Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Antall årsverkR-2014R-2013R-2012
Gjennomsnittlig antall årsverk:676461
Tabell 7.19 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 829 659. Arbeidsgivers andel til pensjonspremie utgjør kr 76 087. Samlet styregodtgjørelse er kr 179 543. Herav kr 109 392 til styreleder.

Det er for 2014 kostnadsført kr 107 800 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekterR-2014R-2013
Avgiftsfritt salg av tjenester2 3109 938
Diverse avgiftsfrie inntekter1 014 5641 172 452
Husleieinntekter avgiftspliktig1 307 3411 101 010
Andre leieinntekter580 419472 700
Avgiftspliktige inntekter249 493121 244
3 154 1282 877 344
Tabell 7.20 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføring med krav til motytelse

Overføring med krav til motytelseR-2014R-2013
Momskompensasjon2 457 8303 117 414
Momskompensasjon (investering)01 378 580
Refusjon syke og svangerskap964 0401 340 284
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV103 435469 844
Refusjon fra fylkeskommunen1 080 1581 496 504
Erstatning tapte dokumenter424 309368 936
Refusjon andre395 239430 326
Refusjon fra kino647 457856 167
6 072 4679 458 054
Tabell 7.21 Overføring med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2014R-2013
Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak
Overføring fra Stavanger kommune65 468 98758 727 771
Tilskudd fra andre kommuner094 000
65 468 98758 821 771
Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 341 289 øremerkede tilskudd.
Spesifikasjon overføringer fra andre
Tilskudd fra statlige organisasjoner3 852 0003 857 400
Overføring fra fylkeskommunen66 00050 000
Tilskudd fra andre4 511 8673 189 567
8 429 8677 096 967
Sum overføringer uten krav til motytelse73 898 85365 918 738
Tabell 7.22 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Spesifikasjon av lønnsutgifter

Spesifikasjon av lønnsutgifterR-2014R-2013
Lønn ansatte34 084 92030 180 937
Lønn ansatte (investering)764 423999 333
Lønn andre669 954502 001
Sum lønnsutgifter35 519 29731 682 271
Arbeidsgiveravgift5 310 2564 678 402
Arbeidsgiveravgift (investering)118 71397 247
Gruppeliv og ulykkefor. med motkonto-61 488−56 001
Pensjonskostnader3 965 8763 160 098
Pensjonskostnader (investering)72 69450 630
Sum sosiale utgifter9 406 0517 930 376
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter44 925 34839 612 647
Herav:
Driftsregnskap
Lønnsutgifter34 754 87430 682 938
Sosiale utgifter9 214 6447 782 499
Investeringsregnskap
Lønnsutgifter764 423999 333
Sosiale utgifter191 407147 877
Tabell 7.23 Spesifikasjon av lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kontorkostnader2 231 8772 129 954
Annonser/reklame/representasjon2 261 9251 634 201
Kurs/reiser734 618812 350
Div.transport1 422 2911 170 522
Energi856 4312 586 988
Forsikring100 30091 634
Husleie/avgifter1 414 0201 074 615
Møbler/inventar/utstyr726 345684 153
Bøker/media3 634 3383 945 610
Vedlikehold/service1 628 7121 556 590
Renhold/vakttjenester3 105 2703 185 513
Arrangementsrelaterte honorarer1 135 531695 775
Konsulenttjenester1 096 5392 056 706
Regnskapshonorar560 567541 938
20 908 76522 166 548
Tabell 7.24 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kjøp fra IKS107 80084 539
Kjøp fra kommunen37 63870 699
Kjøp av renholdstjenester363 259199 526
Kjøp av vaktmestertjenester1 242 0641 237 676
Husleie5 375 6565 618 328
IT-utstyr234 12350 727
7 360 5407 261 495
Tabell 7.25 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av overføringer

Spesifikasjon av overføringerR-2014R-2013
Mva på vederlag 2 457 8303 117 414
Endring i avsetning tap på krav140 000−270 668
Tap på krav8 880133 987
Andre tilskudd og erstatninger386 4822 334 488
Positivt premieavvik tilbakeført2 333 8181 221 558
5 327 0116 536 779
Tabell 7.26 Spesifikasjon av overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariff-festede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 387 879. Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 2 599 673 til reguleringspremie. Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger20142013
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,87 %
Forventet G regulering2,97 %2,87 %
Forventet avkastning4,65 %5,00 %
Tabell 7.27 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2014R-2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening3 736 6083 163 955
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse2 720 8182 398 709
Brutto pensjonskostnad6 457 4265 562 664
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−2 414 102−2 247 766
Netto pensjonskostnader4 043 3243 314 898
Administrasjonskostnader269 506224 476
Sum amortisert premieavvik361 396231 214
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)4 674 2263 770 588
Tabell 7.28 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2014R-2013
Pensjonsmidler pr. 31.1256 380 69848 478 339
Brutto pensjonsforpliktelse 31.1269 566 63061 333 340
Netto pensjonsforpliktelser13 185 93212 855 001
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse1 859 2161 812 555
Akkumulert premieavvik pr. 1.13 506 1242 435 521
Årets premieavvik2 406 8111 301 818
Sum amortisert premieavvik361 396231 215
Akkumulert premieavvik pr 31.125 551 5383 506 123
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik782 767494 364
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift pr 31.126 334 3054 000 487
Spesifikasjon av estimatavvik
Faktisk forpliktelse65 458 47057 836 881
Estimert forpliktelse−61 333 340−56 411 732
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.4 125 1301 425 149
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år4 125 1301 425 149
Gj.snitt samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler48 478 33943 986 929
Faktiske pensjonsmidler−49 865 727−43 680 062
Estimatavvik midler IB 1.1−1 387 388306 867
Akkumulert avvik tidl år IB 1.100
Amortisert avvik i år−1 387 388306 867
Gj.snitt samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 7.29 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.14 på kr 1 310 679.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 46 765.

Note 10 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Det er i år foretatt videre investeringer i forbindelse med bygging av Nye Sølvberget. Andre investeringer i 2014 har vært RFID, Renaa Kafé, Madla og IT-utstyr. Investeringer i varige driftsmidler inneholder en korrigering av tidligere års feil på kr 2 515 000. Dette er mye av grunnen til at det viser et negativt beløp og hvorfor det i år er brukt mindre av lånemidler.

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2014R-2013
Anskaffelse 1.121 394 7889 516 211
Tilgang i år913 46412 185 066
Tilgang tidligere år1 147 0800
Avgang492 037306 489
Anskaffelse 31.1222 963 29521 394 788
Akk.avskrivning4 911 5254 424 596
Bokført verdi pr 31.1218 051 77216 970 193
Årets avskrivninger978 965938 461
Avskrivningssats10%-20%10%-20%
Lån fra Stavanger kommune 1.122 745 00012 485 000
Nytt låneopptakt011 800 000
Betalt avdrag lån−2 720 000−1 540 000
Sum langsiktig lån20 025 00022 745 000
Tabell 7.30 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Spesifikasjon av utlån

Det er i 2014 regnskapført et utlån på kr 3 500 000 til Renaa Express Sølvberget AS. Lånet er egenfinansiert, og avdras over 10 år med første avdrag i 2014.

Spesifikasjon av utlånR-2014R-2013
Utlån til Renaa 31.123 150 0000
Tabell 7.31 Spesifikasjon av utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Spesifikasjon av kundefordringer

Spesifikasjon av kundefordringerR-2014R-2013
Stavanger Kommune6 264 4595 291 417
Stavanger Eiendom062 500
Sum nærtstående parter6 264 4595 353 917
Kundefordringer Kulturhuset7 548 9706 249 912
Kundefordringer Biblioteket462 119349 006
Delkrederavsetning−240 000−100 000
Sum utestående kundefordringer7 771 0896 498 918
Tabell 7.32 Spesifikasjon av kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning for tap på utestående krav er satt til kr 240 000. Tap på krav i år var kr 8 880, og kr 2 677 ble innbetalt på tidligere avskrevne fordringer.

Note 13 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringerR-2014R-2013
Periodiserte inntekter fra Stavanger kommune2 768 8621 629 783
Periodiserte inntekter fra andre412 227912 688
Forskudd lønn0254
Fordring refusjon sykepenger263 235178 720
Avsatte feriepenger68 64058 754
Forfalte avdrag utlån350 0000
Forfalte renter utlån112 0420
3 975 0072 780 199
Tabell 7.33 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd, er kr 1 467 704 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler.

Note 15 Spesifikasjon avkortsiktig gjeld

Spesifikasjon av kortsiktig gjeldR-2014R-2013
Periodiserte kostnader 3 396 2733 106 542
Periodisert lønn308 69364 962
Merverdiavgift146 422−15 032
Skatt og Arbeidsgiveravgift3 314 7412 989 543
Avsatte feriepenger3 753 2133 435 924
10 919 3429 581 939
Tabell 7.34 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Spesifikasjon av leverandørgjeld

Spesifikasjon av leverandørgjeldR-2014R-2013
Stavanger kommune1 611 4302 382 191
Kommunale foretak105 464201 884
Eksterne leverandører1 561 2955 477 670
3 278 1898 061 745
Tabell 7.35 Spesifikasjon av leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Spesifikasjon av disposisjonsfond

Spesifikasjon av disposisjonsfondR-2014R-2013
Disposisjonsfond 1.11 235 443497 398
Bruk av disposisjonsfond288 045927 896
Bruk av disposisjonsfond (investering)578 6360
Avsatt til disposisjonfond2 570 4451 665 941
Disposisjonsfond 31.122 939 2081 235 443
Tabell 7.36 Spesifikasjon av disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Spesifikasjon av bundne driftsfond

Spesifikasjon av bundne driftsfondR-2014R-2013
Shahrazad2 426 0532 433 782
Fengselsbiblioteket05 345
Cinematek20 1140
ICORN Emergency Fund1 919314 717
ICORN0295 540
ICORN Reserve Fund306 076477 000
Regionalt Senter for Pop/Rock018 721
Den Kulturelle Spaserstokk109 910150 378
Litteraturhuset978 724742 250
Internasjonalt Nettverk92 145109 304
Kulturbanken3 005 2922 412 719
Madla110 136163 104
Speiderbiblioteket08 071
DUS18 7744 072
Leselyst012 114
Digtal Kompetanse0200 000
Hele Rogaland Leser0248 557
Kapittel175 0000
Obstfelder89 1950
Ny Galleri200 0000
Ung i Sentrum227 7550
Aspirant hos Sølvberget207 5810
7 968 6747 595 674
Tabell 7.37 Spesifikasjon av bundne driftsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbrukR-2014R-2013
Tidligere opparbeidet mindre- /merforbruk2 570 4451 665 941
Disponert tidligere års mindre- /merforbruk−2 570 445−1 665 941
Nytt regnskapsmessig mindreforbruk114 3752 570 445
114 3752 570 445
Tabell 7.38 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201431.12.2013Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler31 985 71136 213 339−4 227 628
Kortsiktig gjeld−14 197 531−17 643 6843 446 153
Arbeidskapital17 788 18018 569 655−781 475
Drifts- og invest.regnskapet
Inntekter driftsregnskap83 125 449
Inntekter investeringsregnskap489 847
Eksterne finanstransaksjoner1 335 621
Sum anskaffelse av midler84 950 91784 950 917
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskapet77 565 834
Investeringer anlegg913 464
Eksterne finanstransaksjoner6 850 924
Sum anvendelse av midler85 330 22285 330 222
Anskaffelse - anvendelse av midler −379 305−379 305
Ubrukte lånemidler6 765 9237 168 092−402 169
Sum anskaffelse og anvendelse av midler−781 475
Tabell 7.39 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Spesifikasjon av kapitalkonto

Spesifikasjon av kapitalkontoR-2014R-2013
Debet
IB kapitalkonto7 104 5708 502 975
Bruk av lån402 16911 019 420
Nåverdi årets pensjonsopptjening3 736 6083 163 955
Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser2 720 8182 398 709
Utbetalte pensjoner2 349 2662 066 205
Amortiserte estimatavvik2 737 7421 732 016
Arbeidsgiveravgift1 859 2161 812 555
Avdrag utlån350 0000
Avskrivninger978 965938 461
22 239 35431 634 296
Kredit
Anskaffelser2 060 54412 185 066
Utlån3 500 0000
Tilbakeført arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse1 812 5551 751 897
Ubetalte pensjoner2 349 2662 066 205
Forventet avkastning på pensjonsmidler2 414 1022 247 766
Premieinnbetaling eksklusiv administrasjonskostnader6 450 1354 616 716
Egenkapitalinnskudd140 978122 076
Betalt avdrag lån2 720 0001 540 000
UB kapitalkonto791 7747 104 570
22 239 35431 634 296
Tabell 7.40 Spesifikasjon av kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

7.2.5 Revisors beretning

logo

 

Til Bystyret

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Sølvberget KF, som viser et netto driftsresultat på kr 2 933 121 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 114 375. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sølvberget KF per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 9.3.2015
Rogaland Revisjon IKS

rev-sign

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor

Denne siden ble sist oppdatert 8. April 2015, 12:10.