7.1.2 Årsregnskap

Resultat

ResultatNoterR-2014 B-2014R-2013
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt174 366 34676 250 00071 267 796
Frikjøp parkeringsplasser2 218 12501 347 500
Annen driftsinntekt17 652 6619 875 0006 159 571
Sum driftsinntekter84 237 13286 125 00078 774 867
Driftskostnader
Lønnskostnad2,817 852 31920 615 00020 628 431
Avskrivning på varige driftsmidler 313 774 59911 485 00013 827 695
Tap på fordringer996 268500 0001 080 928
Annen driftskostnad125 814 11229 458 00027 864 380
Sum driftskostnader58 437 29762 058 00063 401 433
Driftsresultat25 799 83624 067 00015 373 434
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekt2 201 8031 500 0004 212 083
Sum finansinntekter2 201 8031 500 0004 212 083
Finanskostnader
Rentekostnad6 669 6906 610 0007 120 318
Annen finanskostnad6 71903 643
Sum finanskostnader6 676 4096 610 0007 123 960
Sum netto finansposter-4 474 606-5 110 000-2 911 877
Årsresultat21 325 230 18 957 000 12 461 556
Avsatt til bundnet fond72 218 1251 347 500
Overføringer disposisjonsfond719 107 10511 114 056
Tilleggsutbytte/engangsutbytte7-4 000 000-75 000 000
Fra annen egekapital74 000 00075 000 000
Sum disponert21 325 23012 461 556
Tabell 7.1 Resultat
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

BalanseNoter31.12.2014 31.12.2013
EIENDELER
Varige driftsmidler
Bygninger og annen fast eiendom3294 727 274 303 272 678
Tomt St. Olav2 600 000 2 600 000
Anlegg under oppføring31 176 487 0
Maskiner og inventar310 877 856 14 584 664
Biler3465 742 561 562
Sum varige driftsmidler309 847 359 321 018 904
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap4100 000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP5482 014426 592
Sum finansielle anleggsmidler582 014526 592
Sum anleggsmidler310 429 373 321 545 496
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer51 375 282 1 460 822
Andre fordringer51 377 1821 456 016
Sum fordringer2 752 4642 916 838
Bankinnskudd og kontanter653 097 092 38 588 476
Sum bankinnskudd og kontanter53 097 092 38 588 476
Sum omløpsmidler55 849 557 41 505 314
SUM EIENDELER366 278 930 363 050 809
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital78 792 401 8 792 401
Sum bundnet egenkapital8 792 401 8 792 401
Opptjent egenkapital
Bundne investeringsfond6,726 150 567 23 932 442
Annen egenkapital7132 990 554 117 883 450
Sum annen egenkapital159 141 121 141 815 891
Sum egenkapital167 933 522 150 608 292
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser81 304 691 3 961 226
Sum avsetning for forpliktelser1 304 691 3 961 226
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld9185 890 827 196 711 031
Sum annen langsiktig gjeld185 890 827 196 711 031
Sum langsiktig gjeld187 195 518 200 672 257
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld104 587 995 4 201 686
Skyldige offentlige avgifter103 185 056 2 948 034
Kortsiktig konserngjeld100 350 000
Annen kortsiktig gjeld103 376 838 4 270 540
Sum kortsiktig gjeld11 149 889 11 770 260
Sum gjeld198 345 408 212 442 517
SUM EGENKAPITAL OG GJELD366 278 930 363 050 809
Tabell 7.2 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 17. March 2015, 12:12.