6.7 Økonomi

Regnskapsresultatet totalt på Kultur og byutvikling viser et merforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 197,3 mill. Dette gir en forbruksprosent på 100,4.

Innen kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 0,9 mill. av en budsjettramme på kr 150 mill. Dette gir en forbruksprosent på 99 prosent. Mindreforbruket skyldes blant annet at Bjergstedvisjonens kompensasjonsordning for det frivillige amatørkulturlivets bruk av Stavanger konserthus ikke har mottatt søknader for hele beløpet bevilget til dette formålet. Det kan også nevnes at det ble gitt tilsagn om utbetalinger av kunstnertilskudd, prosjekter, arrangementer etc. på i underkant av kr 0,1 mill., men at kunstnerne, arrangørene etc. ikke anmodet om utbetaling av beløpene. Dette kan skyldes både at tiltakene ikke ble realisert, at de er blitt utsatt e.l.

Byggesak drives etter selvkost. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2014 viser et merforbruk på kr 4,8 mill., og dette merforbruket er dekket inn fra selvkostfondet samme år. En av årsakene til merforbruket skyldes prosjektet «Ikke godkjente leiligheter», samt økte pensjonskostnader i 2014. Selvkostfondet er ved utgangen av året på kr 2,3 mill.

Planavdelingene (byplan, kommuneplan, transportplan), geodata, samt stab viser er merforbruk på kr 1,7 mill. av en budsjettramme på 47,2 mill. Dette gir en forbruksprosent på 103 prosent. Merforbruket skyldes overskridelse på lønn. Det har vært et høyt aktivitetsnivå på avdelingene, med mange saker til behandling.

 

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 19:07.