6.3 Byplan

Antall private planer har vært stabilt, men også dette året har flere av de private planene vært svært ressurskrevende. Private planer for boligbebyggelse, inkludert studentboliger ble prioritert. Saksbehandlingstiden har vært innenfor lovens krav.

Byplanavdelingen har arbeidet med områderegulering av bl.a. Madla Revheim, Forus Øst, Jåttå Nord, Nore Sunde, UiS og Atlanteren. To større områdereguleringer ble ferdigbehandlet i 2014. I tillegg ble planer for offentlig og privat tjenesteyting, idrett, friområder og styrking av sentrum prioritert i 2014. Oppdateringsplaner, verneplaner og planer for uregulerte områder har vært lavere prioritert, tilpasset tilgjengelig kapasitet.

Avdelingen har arbeidet særskilt med planer innenfor byomformingsområder som enten ligger sentrumsnært eller ved et høyverdig kollektivtilbud. For private planer i Hillevåg ble det utarbeidet et områdeprogram for å muliggjøre en større andel boliger, og sikre et godt bomiljø.

Avdelingen har medvirket i flere større plansaker innenfor Kultur og byutvikling; kommunedelplan Stavanger sentrum, ny rullering av kommuneplanen, større veiprosjekt, lokaliseringsutredninger, kollektivutredninger og prosjektet Framtidens byer. I tillegg har avdelingen arbeidet med idekonkurranser og rådgivning i forbindelse med konkurranser.

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 09:27.