5.5 Park og vei

Miljø, klima og transport – sykkelsatsing

Sykkelsatsingen, Stavanger på sykkel, drives av en egen seksjon i Park og vei. Målet med arbeidet er å øke sykkelbruk som daglig transportmiddel Satsingen har tre hovedoppgaver: fysisk tilrettelegging, drift og vedlikehold og kommunikasjon.

Park og vei bestiller en høyere vedlikeholdstandard på sykkelveidekker og -utstyr enn tidligere, og fører mer tilsyn på driften av alle hovedsykkelruter. Varsle om feil (VOF) er markedsført som feilmeldingskanal for syklister og blir aktivt brukt.

Målinger ved Møllebukta viser at flere sykler daglig. I 2014 er det gjennomført anbudskonkurranse for sykkeltellere og i 2015 skal kommunen plassere ut 10 målestasjoner, som skal gi oss et bedre bilde over antall syklister.

Bysykkelordning er innført på Forus og innføres i Stavanger sentrum i 2015.

Folkehelse – friluftsliv og utearealer

Årsprogrammet ble gjennomført. Blant annet er akebakker utbedret. Turveier er fullført på Skjæringen ved Riksvei 44 på Mariero, ved Marta Pedersens vei og i Jåttåvågen, i alt 696 meter. Sju fotgjengeroverganger ble intensivt belyst. For refusjonsmidler bygget vi to etapper av Stavanger Forum. Det ble anlagt kunstgrasbane ved Gosen skole. I regi av skolegårdsprosjektet ble Storhaug, Gautesete, Kvaleberg, Roaldsøy og Tasta skoler ferdig rehabilitert, mens andre er under planlegging.

Kommunens satsning på 52 hverdagsturer fortsatte i 2014. Det er et svært populært og vellykket lavterskeltilbud gjennomføres i samarbeid med Stavanger Turistforening. Park og vei utvidet tilbudet med ukentlige guidede turer. 52 hverdagsturer ble i 2014 markedsført til blant annet Frisklivssentralens medlemmer, 60+ og Barnas turlag. Stavanger Turistforening trykket opp eget turprogram i 2014. Rutiner med merking av løypene ble kvalitetssikret.

Sandvolleyballbane i Kyvikmarka, akebakke, dam og generell opprustning av Emmaus friområde, samt oppføring av gatelys fra Midjord til Sandnes gata er gjennomført som del av levekårsløftet.

Park og vei utarbeidet omfattende disposisjonsplaner for det friområdene Sørmarka og Vannassen, og for de historiske parkene Ledaal, Breidablikk og Holmeegenes. Planene ble sent på høring mot slutten av året.

I 2014 overtok Stavanger kommune ansvaret for mange store og viktige uteanlegg, som Stavanger konserthus, deler av Sjøparken/Kulturaksen, deler av Stavanger Forum og flere møteplasser og torg i Jåttåvågen.

Verdibevaring – landskapsskjøtsel, vedlikehold av uteanlegg og vei

Etterslepet på vedlikehold av uteområdene ved skoler, barnehager og sykehjem endret seg lite, med unntak av tiltakene som bidrag fra Prosjekt skolegård førte til. Økt skjøtsel av de store friområdene har ført til bedre naturopplevelse og bedre forvaltning. Arbeidet med bekjemping av uønskede, fremmede arter fikk mer ressurser.

Resultatet av brukerundersøkelsen Parkcheck var svært positiv. Den bygger på 210 intervjuer utført av Park og vei for å måle tilfredshet de ulike fasilitetene i parkene. Samlet tilfredshet var 92 prosent for nabolagsparker og 91 prosent for destinasjonsparker. Med i undersøkelsen i Europa var Vantaa (Finland), Aalborg, Aarhus, København, Helsinki og Oslo. Gjennomsnittlig samlet tilfredshet for alle byene var 92 prosent.

Handlekraftig organisasjon

Operasjonalisering av bestiller- og forvaltningssystemet fortsatte i 2014. Park og vei reviderte beskrivelser av drift og skjøtsel for grønne anleggsobjekter og utarbeidet konkurransegrunnlag for Tasta bydel. Konkurransen ble avlyst fordi det bare meldte seg to firmaer og det ene firmaet ikke leverte fullstendig tilbud.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,9 mill. av en budsjettramme på kr 144,6 mill., og dette utgjør en forbruksprosent på 99,4. Mindreforbruket består av refusjoner fra private knyttet til diverse prosjekter, som for eksempel Blomstrende sentrum og Festivaler. Totalt utgjorde disse refusjonene kr 1,1 mill. i 2014.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 18:58.