4.6 Johannes læringssenter

Stavanger kommune mottok i 2014 prisen som årets norskopplæringskommune i region Vest. Prisen gis til en kommune som over tid og gjennom målrettet og godt undervisningsopplegg kan vise til gode resultater i norskopplæringen for voksne innvandrere.

I løpet av 2014 har Johannes læringssenter i samarbeid med Flyktningseksjonen, gjennomgått rutinene for samarbeid om introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Målet er å gjøre programmet enda bedre.

Johannes læringssenter deltok i 2014 aktivt i planleggingen og tilpassingen av nybygg i Haugesundsgata. Alle tilbud innen norskopplæring for voksne og introduksjonsprogram vil flytte til det nye bygget i løpet av våren 2015. Senteret har også bidratt i å planlegge ombygging av de eksisterende lokalene i Haugesundsgata 27. Disse skal brukes av innføringsbarnehagen og innføringsskolen både på barne- og ungdomstrinn.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 4,7 mill. av en budsjettramme på kr 110,3 mill. Dette gir en forbruksprosent på 104. Av dette utgjør merutgifter til introduksjonsstønaden kr 1,0 mill.

Persontilskuddet (per capita) fra IMDi er lagt om. Mens tilskuddet tidligere ble utbetalt for personer registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) de fem første årene vedkommende var bosatt, blir tilskuddet nå bare utbetalt de tre første årene. Som følge av dette har antallet personer som utløser persontilskudd (per capita) til kommunen gått ned. Antall deltakere i introduksjonsprogrammet holdt seg samtidig stabilt.

I løpet av 2014 har Johannes læringssenter gjennomført en betydelig omstilling for å tilpasse utgiftene til reduserte statlige inntekter. Blant tiltakene som er gjennomført er nedbemanning, omlegging til større grupper i undervisning og aktiviteter og innføring av ventelister til norskkurs.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 09:30.