4.25 Stavanger legevakt

Våren 2014 inngikk Stavanger kommune en ny samarbeidsavtale om legevakttjenester til kommunene Sola og Randaberg. Som interkommunal legevakt for de tre kommunene har Stavanger legevakt et samlet befolkningsgrunnlag på nærmere 170 000 innbyggere. For både Sola og Randaberg kommune omfatter avtalen generelle legevakttjenester og psykososialt kriseteam, mens det for Randaberg i tillegg inkluderer psykiatrisk sykepleier.

I 2014 ble legevakttjenesten styrket ved å øke medisinskfaglig rådgiverstilling med 50 %. Helsetjenesten i Stavanger fengsel ble styrket ved å ansette en vikar for fengselslegen. Dette blir effektuert i 2015.

Voldtektsmottaket i Sør-Rogaland deltok i 2013-2014 i prøveprosjekt med GENA Institutt for DNA-analyse. Prosjektet ble avsluttet i 2014 da evalueringen konkluderte med at tiltaket ikke hadde hatt ønsket effekt.

Kjernejournal og nasjonalt nødnett

Stavanger legevakt var i 2014 omfattet av større nasjonale prosjekter som kjernejournal og nødnett. Kjernejournal samler viktige helseopplysninger i én kilde, slik at helsepersonell får rask og sikker tilgang til opplysninger og dermed kan gi tryggere helsehjelp. Kjernejournal ble i 2014 utprøvd blant innbyggere og helsepersonell i Stavanger, Sola og Randaberg.

Høsten 2014 ble det gjort store tilpasninger til etablering av nødnett ved Stavanger legevakt. Installasjonen har medført ombygging av teknisk utstyr og arbeidsstasjoner for operatørene. Samtidig ble det igangsatt opplæring av personell. I forbindelse med etablering av nødnett i Rogaland har det også vært gjennomført flere samarbeidsmøter med omkringliggende kommuner om vertskommunesamarbeid.

Smittevernkontoret

Smittevernkontoret ble styrket med ny smittevernrådgiver i 2014.

Akuttmedisinsk samhandlingstrening

Stavanger legevakt har iverksatt regelmessig akuttmedisinsk samhandlingstrening for legevaktsleger.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,1 mill. av en budsjettramme på kr 32,7 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 96,5. Dette skyldes blant annet at implementering av nødnett er noe forsinket samt stor oppmerksomhet på å kreve rettmessig refusjonsinntekter fra HELFO og brukerbetaling.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 13:29.