4.24 Krisesenteret

Lokaler og kapasitet

Stavanger kommune driver Krisesenteret for egne innbyggere, samt for innbyggere i 17 andre kommuner i Sør-Rogaland. Krisesenteret har siden Stavanger kommune overtok driften i 2010 hatt kapasitetsproblemer på grunn av lite egnede lokaler. Problemet ble løst ved deling av rom og leie av eksterne leiligheter i påvente av nye lokaler.

I 2014 flyttet Krisesenteret inn i nytt bygg. Både byggeprosjektet og flytteprosessen er gjennomført etter planen. I samråd med samarbeidskommunene er botiden ved Krisesenteret nå redusert fra 8 til 6 uker. Redusert botid har også bidratt til å løse kapasitetsproblemene.

Det var 238 beboere på Krisesenteret i 2014, en nedgang på 30 % sammenlignet med 2013. Antall overnattingsdøgn gikk ned 35 % til 5217. Om det er en varig nedgang i etterkant av noen toppår, eller om det er forbigående, er ikke mulig å si på dette tidspunktet.

Brukergrupper og oppfølgingstiltak

Krisesenteret har, i forbindelse med innflytting i nytt bygg i 2014, utarbeidet nye prosedyrer for mottak av brukere med rusproblematikk for å sikre tilbudet til brukerne, og samtidig ivareta sikkerheten til personalet og øvrige beboere. Krisesenteret har egne verktøy for å vurdere sikkerheten til brukere og samarbeider tett med politiet. IKT- systemet som handler om sikkerhet er gjennomgått og oppdatert, og fagleder har ansvar for høysikkerhetssaker.

Krisesenteret følger en fireårig handlingsplan for arbeidet med barn og unge ved senteret. Handlingsplan for 2014-2017 ble utarbeidet som en oppdatering av forrige plan for 2011-2013. Hvert barn har egen primærkontakt som har ansvar for samtaler med barna og videre henvisning i hjelpeapparatet der dette er nødvendig.

28 menn mottok et tilbud ved Krisesenteret i 2014, mot 21 i 2013. Krisesenterets tilbud for menn krever ekstra bemanning fordi tilbudet er fysisk atskilt fra hovedbygget.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,2 mill. av en budsjettramme på kr 10,5 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 98. Mindreforbruket fremkommer i hovedsak på lønn, og skyldes vakant stilling deler av året.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 13:27.