4.22 Arbeidstreningsseksjonen

Arbeidstrening

Arbeidstreningsseksjonen har i 2014 gitt tilbud om arbeidstrening i gruppe til 74 personer, fordelt på fem grupper. I tillegg har 79 personer mottatt oppfølging fra Arbeidstreningsseksjon mens de har vært utplassert i tiltaksplasser i kommunale eller private virksomheter. Kapasitetsutnyttelsen har vært god i alle arbeidsgruppene.

Arbeidstreningsseksjonen tilrettelegger for individuelt tilpasset arbeidstrening i tråd med den enkeltes aktivitetsplan, i kombinasjon med andre tiltak som norskundervisning, trening og behandling. Det gis mulighet for deltidsplasser og fleksible løsninger ut ifra den enkeltes behov. Virksomheten fikk i 2014 refundert deler av oppfølgingsutgiftene fra Nav for personer som mottar kvalifiseringsstønad eller statlige livsoppholdsytelser. Samarbeidet med Nav-kontorene fungerer bra.

Tilgang på arbeidsoppdrag til gruppene har vært god. Dette gir varierte arbeidsoppgaver og bidrar til å avklare deltakere mot ordinært arbeid.

START er et oppstarts- og avklaringstiltak som benyttes for brukere i oppstarten av et kvalifiseringsprogram og som et avklaringstiltak for sosialhjelpsmottakere. Til sammen 46 personer har fått dette tilbudet i 2014. Tiltaket ble i 2013 samlokalisert med de øvrige tiltakene i Tastagaten. Dette har ført til bedre utnyttelse av personalressursene og enklere videreføring av deltakerne til andre egnede tiltak i virksomheten når det er aktuelt.

I 2014 ble tilbudet Jobbverksted utvidet for deltakere som ikke har nådd målsetting om jobb etter første kursperiode på fire uker. Dermed kan de fortsette i tiltaket frem til de er i gang med arbeid, skole eller andre arbeidsmarkedstiltak. Antall ungdommer som er blitt henvist til Jobbverksted er noe redusert i 2014. Samtidig har ungdommene i snitt vært lenger i tiltaket, og flere ungdommer har gått videre til arbeid og tiltak.

Praksisplasser for funksjonshemmede

Arbeidstreningsseksjonens 42 praksisplasser for funksjonshemmede ble brukt av 44 personer. Av disse fikk 13 innvilget tilskudd gjennom Nav til varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet. Deltakerne er fortsatt i praksisplassordningen og får oppfølging fra ansatte ved Arbeidstreningsseksjonen. Tiltaket utløser statlig refusjon og frigjør dermed plasser til nye praksisplasser for funksjonshemmede.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1 mill. av en budsjettramme på kr 11,7 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 91,4. Mindreforbruket skyldes høyere refusjonsinntekter enn budsjettert.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 13:22.