4.18 Tekniske hjemmetjenester

Tekniske hjemmetjenester har deltatt i flere prosjekter knyttet til velferdsteknologi. Det har både gått ut på å teste ut teknologi i praksis og å utvikle framtidige løsninger.

I 2014 startet et prosjekt der en mindre gruppe utvalgte brukere tester ut fallalarm, røykvarsler og trekksnoralarm som er koblet opp mot trygghetsalarm og brannvesen. Hensikten er å se om dette øker brukers trygghetsfølelse og mestringsevne.

Virksomheten har i løpet av året styrket kompetansen innen elektriker- og automasjonsfaget for å være rustet for utfordringene som kommer knyttet til velferdsteknologi og stadig mer komplekse oppgaver innen hjelpemiddelområdet.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 1,4 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 62,13 %. Hovedårsaken til mindreforbruket er merinntekter fra brukerbetalingen på trygghetsalarmene.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 13:17.