4.16 Helsehuset

Helsehuset Stavanger ble offisielt åpnet 17. februar 2014, og er Stavanger kommunes verksted for utprøving av innovative løsninger innen helse og omsorg. Helsehuset samler aktiviteter som støtter innbyggerne i å ta vare på egen helse; frisklivssentral, sykepleieklinikk, psykologtjeneste, Leve HELE LIVET og velferdsteknologi. Helsehuset hadde totalt ca. 800 klienter i løpet av 2014. Utviklingssenter for hjemmetjenesten og sykehjem ble i 2014 samlokalisert i Helsehuset.

Frisklivssentralen har i 2014 tilbudt kursene Frisklivstrening, Bra mat, Røykeslutt, Kurs i mestring av Depresjon (KID) og Livsstilskurs for minoritetskvinner, voksne med BMI over 35 og familier med barn som strever med overvekt. Totalt har 433 klienter mottatt tilbud fra Frisklivssentralen. Helsedirektoratet gav Stavanger kommune prosjektmidler til å prøve ut ny kompetanse ved Frisklivssentralen. Midlene ble i 2014 brukt til en stilling som klinisk ernæringsfysiolog og en stilling som alkoholveileder. Frisklivssentralen ble i 2014 utpekt av helsedirektoratet til utviklingssentral for Helseregion Vest.

Sykepleieklinikken er et bydekkende tilbud som gir helsehjelp, råd og veiledning til brukere som har behov for sykepleiefaglige tjenester. Sykepleieklinikken hadde ved oppstarten av prosjektet i januar 2014 åpent tre dager i uken, med to sykepleiere i 30 % stilling. Åpningstiden ble utvidet fra september 2014 til alle hverdager med begge sykepleierne i 50 % stillinger. Sykepleierne har vært ansatt i Hillevåg hjemmebaserte tjenester. Totalt har 67 brukere hatt tilbud i klinikken i løpet av 2014.

Gjennomsnittsalder var 70 år med variasjon 35-90 år. 95 % av tjenestene var sårstell, 5 % injeksjoner.

Den bydekkende psykologtjenesten ble i 2014 flyttet fra Storhaug- og sosialkontor til Helsehuset. To psykologer gir korttidstilbud til voksne med psykiske plager i aldersgruppen 20-40 år. 220 personer (171 kvinner og 49 menn) fikk tilbud i 2014. Tjenesten ble høsten 2014 utvidet med en psykologstilling for ungdom.  Samarbeidsarenaer er etablert med Godalen videregående skole, Nav, Oppfølgingstjenesten, Ungdom og fritid.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 13:14.