3.8 KOSTRA – sammenligning av økonomiske nøkkeltall

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som samler inn, registrerer og publiserer styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

I dette avsnittet presenteres utvalgte KOSTRA-tall fra Stavanger kommune for årene 2012, 2013 og foreløpige tall for 2014 (tall pr. 16. mars). Reviderte og offisielle tall publiseres 15. juni.

I tillegg til tall for Stavanger er det tatt med foreløpige tall for de fem kommunene i ASSS-samarbeidet som det er mest relevant å sammenligne seg med, samt det foreløpige gjennomsnittet for alle ti ASSS-kommunene.

ASSS er forkortelse for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Stavanger kommune har i en årrekke deltatt i ASSS-samarbeidet som består av de ti største kommunene, dvs. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Tromsø, Sandnes, Drammen og Fredrikstad. Hensikten med samarbeidet er å finne fram til styringsdata, blant annet fra KOSTRA-rapporteringen, som er egnet for sammenligning av ressursbruken som grunnlag for effektivisering og videreutvikling av tjenesteproduksjonen i de ti kommunene.

 

Barnehager

Figur 3.21 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager
Figur 3.21 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager

Stavanger kommune har hatt en kraftig økning i driftsutgifter per oppholdstime gjennom 2014. Økningen skyldes en bevisst satsing på høyere kompetanse i barnehagene som gav økte lønnskostnader. Også den generelle voksentettheten økte ved endring av bemanningsnormen fra 10,5 % assistent/fagarbeider per treårsenhet til 11,1 %, samt økning i pensjonskostnader.

 

Skoler

Figur 3.22 Netto driftsutgifter grunnskole per innbygger 6-15 år
Figur 3.22 Netto driftsutgifter grunnskole per innbygger 6-15 år

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler i Stavanger utgjør kr 77 196 per innbygger fra 6 til 15 år i 2014. Dette er en økning fra 2013 på 2,4 %.

 

Barnevern

Figur 3.23 <em>Netto driftsutgifter barnevern per innbygger 0-17 år</em>
Figur 3.23 Netto driftsutgifter barnevern per innbygger 0-17 år

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er kr 8 009 i 2014. Dette er en økning fra 2013 tilsvarende 15,1 %. Det er en økning i kostnader både til administrasjon av barnevernet og til utgifter tilknyttet barnevernstiltak når barnet er plassert. Økningen innen administrasjonen skyldes at barnevernet ble tildelt øremerkede tilskudd fra staten til å kunne øke antall stillinger. Antall barn i alderen 0 til 17 år har ikke økt relativt like mye, og da øker kostnaden per barn. Økningen relatert til barnevernstiltak når barnet er plassert skyldes en fortsatt økning i kostnader tilknyttet fosterhjem. Deler av økningen skyldes også at det i statsbudsjettet for 2014 ble vedtatt å øke den kommunale egenandelen for kjøp av institusjonsplasser med 1/3 og økt kommunal egenfinansiering av botiltak til enslige mindreårige flyktninger.

 

Kommunehelsetjeneste

Figur 3.24 Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger
Figur 3.24 Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger

Netto driftsutgifter for kommunehelsetjenesten i Stavanger utgjør kr 2 044 kr per innbygger i 2014. Dette er en økning fra 2013 tilsvarende 4,8 %, og omtrent på gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Netto driftsutgifter omfatter forebyggende arbeid, helsestasjon- og skolehelsetjeneste diagnose, behandling og rehabilitering.

 

Sosialtjenesten

Figur 3.25 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste pr innbygger 20-66 år
Figur 3.25 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste pr innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste i Stavanger utgjør kr 1 691 per innbygger fra 22-66 år i 2014, dette er en økning på 2,8 % sammenlignet med 2013. Økningen fra 2012 til 2013 var på hele 17,5 %, resultatet fra 2014 viser at veksten i utgifter til sosiale tjenester har avtatt i løpet av året.

 

Pleie og omsorg

Figur 3.26 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter
Figur 3.26 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Andelen av netto driftsutgifter som går til pleie- og omsorgstjenester i Stavanger kommune, utgjør 29 % av samlede netto driftsutgifter i 2014. Dette er en økning på 1,2 % i forhold til 2013 og omtrent på gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Økningen fra 2013 til 2014 skyldes blant annet etablering av nye kommunale botiltak i bofelleskap, økt satsing på Leve HELE LIVET, samt en økning i kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester fra private leverandører.

Figur 3.27 Fordeling institusjon (f253+261) og tjenester til hjemmeboende (f254)
Figur 3.27 Fordeling institusjon (f253+261) og tjenester til hjemmeboende (f254)

Av de samlede netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester bruker Stavanger kommune 50 % på institusjoner (f253+261), noe som er 2 % lavere i forhold til 2013. Sammenlignet med ASSS-kommunene bruker Stavanger fortsatt en høyere andel til institusjonsplasser. Samtidig er andelen av netto driftsutgifter til hjemmeboende (f254) økt fra 43 % i 2013 til 45 % i 2014. Dette er i samsvar med etablering av nye botiltak, leve HELE LIVET samt økningen i kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester.

 

Kultur

Figur 3.28 Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger
Figur 3.28 Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren, tiltak barn og unge samt kulturskolen er kr 2 080 per innbygger i 2014. Dette er en økning på 9 % i forhold til 2013, og fortsatt høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Økningen er blant annet relatert til driftstilskuddet til kommunale og interkommunale foretak, og tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner.

 

Idrett

Figur 3.29 Netto driftsutgifter til Idrett og kommunale idrettsbygg/idrettsanlegg per innbygger
Figur 3.29 Netto driftsutgifter til Idrett og kommunale idrettsbygg/idrettsanlegg per innbygger

Netto driftsutgifter til Idrett i Stavanger utgjør kr 1 127 per innbygger i 2014. Dette er høyere enn gjennomsnittet for ASSS kommunene, men en reduksjon på 2,8 % sammenlignet med 2013.

 

Administrasjon og styring

Figur 3.30 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring per innbygger
Figur 3.30 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring per innbygger

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i Stavanger utgjør kr 3 394 per innbygger i 2014. Dette er omtrent på gjennomsnittet for ASSS kommunene og 3 % lavere sammenlignet med 2013. Endringen skyldes i hovedsak en økning i innbyggertallet fra 2013 til 2014 på 2,3 %.

Eiendomsforvaltning

Figur 3.31 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern
Figur 3.31 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i Stavanger utgjør kr 4 424 per innbygger og viser at Stavanger ligger omtrent på gjennomsnittet for ASSS- kommunene. Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning omfatter forvaltningsutgifter knyttet til eiendomsforvaltning og formålsbyggene (administrasjonslokaler, førskolelokaler og skyss, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg samt kommunale kulturbygg).

 

Denne siden ble sist oppdatert 30. March 2015, 08:42.