3.6.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tid. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på utbetalinger og innbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av store variasjoner gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler plasseres eksempelvis i verdipapirmarkedet med ulik tidshorisont.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 3.27 vises endringen i omløpsmidler fra 2006-2014 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med kr 120 mill. i 2014. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige gjelden i 2014.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL200620072008200920102011201220132014
Alle tall i hele 1000 kr.
Omløpsmidler 01.01.1 154 3081 489 754 1 774 687 1 880 3091 563 6051 488 4101 808 8591 967 7851 830 669
Omløpsmidler 31.121 489 7541 774 687 1 880 3091 563 6051 488 4101 808 8591 967 7851 830 6692 021 564
Endring omløpsmidler335 446284 933 105 622−316 704−75 195320 449158 926−137 116190 895
Kortsiktig gjeld 01.01.748 0781 080 586 1 164 8331 317 3341 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 948
Kortsiktig gjeld 31.121 080 5861 164 8331 317 3341 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 837
Endring i kortsiktig gjeld−332 508−84 248−152 50051 32082 987−286 103−76 31060 49270 889
Endring i arbeidskapital2 938200 654−46 878−265 3847 79234 34682 616−76 624120 006
Tabell 3.27 Endring i arbeidskapital. Alle tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsføring av premieavvik er omtalt i de senere års budsjetter. Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene gjennomgående vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Som følge av at det er pensjonskostnadene som utgiftsføres i regnskapene, har regnskapsresultatene de senere år gjennomgående vist for positive beløp.

Akkumulert positivt premieavvik balanseføres som omløpsmidler/kortsiktige fordringer. Som følge av at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapital/likviditet også vist for gunstige tall de senere år. Dette er anskueliggjort i tabell 3.28. Arbeidskapitalen per 31.12.2014 var på kr -62,5 mill. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 528,3 mill. Korrigert arbeidskapital er svekket med kr 0,65 mill. fra 2013 til 2014. Per 31.12.2014 var premieavviket ca. 26 % av omløpsmidlene, noe som er en økning på 4 prosentpoeng fra 2013.

Arbeidskapital 05-1431.12.0531.12.0631.12.0731.12.0831.12.0931.12.1031.12.1131.12.1231.12.1331.12.14
Omløpsmidler 31.121 154 3081 489 7541 774 6871 880 3091 563 6051 488 4101 808 8601 967 7851 830 6692 021 564
Kortsiktig gjeld 31.12748 0781 080 5861 164 8331 317 3351 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 837
Arbeidskapital406 230409 168609 854562 974297 591305 383339 730422 345345 721465 727
Herav premieavvik115 630124 915144 210219 004253 430285 507271 538395 791407 617528 271
Korrigert arbeidskapital290 600284 253465 644343 97044 16119 87668 19226 554−61 896−62 544
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap2 938200 686−46 880−265 3837 79234 34782 615−76 624120 006
Endring / korrigert arbeidskapital−6 347181 391−121 674−299 809−24 28548 316−41 638−88 450−648
Tabell 3.28 Arbeidskapital 2005-2014, korrigert for premieavvik. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 10:52.