3.5 Analyser av balanseregnskapet

Balansen viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31.12.2014, og hvordan eiendelene (anleggs- og omløpsmidler) er finansiert med egenkapital og gjeld. Summen av eiendelene skal således være lik summen av egenkapitalen og gjelden. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.21.

Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2014Regnskap 2013
EIENDELER
1Anleggsmidler22 907 43721 312 161
2Faste eiendommer og anlegg712 033 17211 415 127
3Utstyr, maskiner og transportmidler7415 601398 212
4Utlån112 554 1302 344 162
5Konserninterne langsiktige fordringer11109 28384 408
6Aksjer og andeler12953 992938 008
7Pensjonsmidler56 841 2586 132 245
8Omløpsmidler2 021 5641 830 669
9Kortsiktige fordringer13674 483522 167
10Premieavvik5528 271407 617
11Aksjer og andeler968947
12Obligasjoner14422 362482 129
13Kasse, postgiro, bankinnskudd395 480417 810
14SUM EIENDELER24 929 00123 142 830
EGENKAPITAL OG GJELD
15Egenkapital7 733 8627 274 370
16Disposisjonsfond1045 152139 304
17Bundne driftsfond10107 938117 235
18Ubundne investeringsfond1021 9000
19Bundne investeringsfond1054 31346 169
20Regnskapsmessig mindreforbruk1807 763
21Udekket i inv.regnskap180−76 625
22Kapitalkonto247 544 4007 080 364
23Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15−39 841−39 841
24Langsiktig gjeld15 639 30214 383 511
25Pensjonsforpliktelser58 730 0038 149 016
26Ihendehaverobligasjonslån91 130 000580 000
27Sertifikatlån92 078 7701 906 000
28Andre lån93 661 5283 709 495
29Konsernintern langsiktig gjeld9,1639 00039 000
30Kortsiktig gjeld1 555 8371 484 949
31Annen kortsiktig gjeld1 555 8371 484 949
32SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 929 00123 142 830
MEMORIAKONTI
33Memoriakonto335 668212 891
34Ubrukte lånemidler299 811175 747
35Andre memoriakonti35 85737 143
36Motkonto til memoriakontiene−335 668−212 891
Tabell 3.21 Hovedoversikt balanse. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

 

3.5.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 24,9 mrd. per 31.12.2014, dvs. ca. kr 1,8 mrd. høyere enn per 31.12.2013.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l.

Linje 1 i tabell 3.21 viser at verdien av anleggsmidlene er økt med kr 1,6 mrd. fra kr 21,3 mrd. i 2013 til kr 22,9 mrd. i 2014. Økningen i aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg med fradrag for avgang og avskrivninger utgjør kr 635 mill. I tillegg kommer økt beholdning av aksjer og andeler med kr 16 mill., økning i pensjonsmidler med kr 709 mill., og økning av utlån med kr 235 mill. Det vises til notene til årsregnskapet for ytterligere forklaringer.

Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse Energi AS og startlån. Per 31.12.2014 var ansvarlig lån til Lyse Energi AS på kr 1 048 mill. og startlånene på kr 1 472 mill.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Samlede omløpsmidler økte med ca. kr 191 mill. fra 2013 til 2014.

Det var størst økning i kortsiktige fordringer (kr 152 mill.) og premieavvik (kr 121 mill.). Premieavviket var per 31.12.2014 på kr 528 mill. og representerer framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7-12 år. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.2 og note 5.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner per 31.12.2014 var på kr 422 mill., mens kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 395 mill. Dette innebærer en reduksjon fra 2013 til 2014 på henholdsvis kr 60 og 22 mill. Det er nødvendig med kontinuerlig oppmerksomhet på likviditets-styringen, for at bykassen til enhver tid skal ha tilstrekkelig med likvide midler til å dekke sine forpliktelser/utbetalinger.

 

3.5.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31.12.2014 på totalt kr 7,7 mrd., som er kr 459 mill. høyere enn per 31.12.2013. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 45,2 mill., bundne driftsfond kr 107,9 mill., samt bundne og ubundne investeringsfond på henholdsvis kr 54,3 og kr 21,9 mill.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31.12.2014 på kr 7,5 mrd., noe som utgjør en økning på kr 464 mill. fra 2013. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises det til note 24 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2014 redusert med netto kr 73,4 mill. Investeringsfondene er i løpet av året bygget opp med kr 30 mill., mens bundet driftsfond er redusert med kr 9,3 mill. og disposisjonsfond med kr 94,1mill. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.22 og i note 10.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.139 304117 235046 169302 708
Avsetninger078 93169 25045 391193 572
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-94 152-88 22800-182 380
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet00-47 350-37 247-84 597
Utgående balanse 31.12.45 152107 93821 90054 313229 303
Tabell 3.22 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2014 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Samlet saldo disposisjonsfond utgjør 0,51 % av driftsinntektene i 2014 mot 1,61 % i 2013. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved delegert fullmakt. Følgende disponeringer foreligger:

Disposisjonsfond21042013
Kulturbyfond5959
Kursreguleringsfond45 09257 119
Disposisjonsfond - fritt082 126
Sum disposisjonsfond 31.12.45 152139 304
Tabell 3.23 Disposisjonsfond. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Kursreguleringsfondet er tilført realiserte kursgevinster i løpet av året slik at det isolert sett var tilstrekkelig stort til å dekke potensielt tap på kr 61,7 mill. i stresstesten som er utført på hele finansporteføljen per 31.12.2014. Kursreguleringsfondet har imidlertid bidratt med kr 16,6 mill. til strykninger i regnskapsoppgjøret, jf. også bystyrets prioriteringsvedtak i finansforvaltningen. Fondsnivået er ikke i overensstemmelse med bystyrets intensjon om at den finansielle risiko som Stavanger kommune kan ha, er i tråd med kommunens samlede økonomiske situasjon.

Det frie disposisjonsfondet ble i 2014 redusert betydelig gjennom bruk av overførte bevilgninger fra 2013 og bystyrets disponering gjennom tertialrapporteringene. Rådmannens fullmakt til å bruke av fondet for å finansiere inntil 3 % merforbruk på virksomhetenes netto budsjettrammer er ikke benyttet med unntak av inndekning av kr 2 mill. for å opprettholde et regnskapsresultat på kr null. Fondet er tilført midler som følge av merforbruk fra 2013 på virksomhetene (kr 27,2 mill.), regnskapsmessig mindreforbruk i 2013 (kr 7,8 mill.), og restandel realiserte kursgevinster. Tilførte midler er strøket i årsoppgjøret og fondet er dermed kr null.

Årsoppgjøret 2014 medfører strykninger av avsetninger på til sammen kr 49,8 mill., herav kr 35 mill. i budsjettert avsetning og kr 14,75 mill. i avsatte realiserte gevinster.

Samlede disposisjonsfond er på kr 45,2 mill. per 31.12.2014 og er lavere enn det nivået som stresstesten viser. Samlet disposisjonsfond er dermed lavere enn den finansielle risiko kommunen er utsatt for per 31.12.2014.

Det frie disposisjonsfondet økes med kr 42 mill. i 2015 som konsekvens av at virksomhetene skal dekke inn merforbruk fra 2014 året etter. Fondene samlet vil da ha en saldo på kr 87,2 mill. og dermed igjen tilfredsstille den risiko som kommunen erfarer gjennom stresstestene i finansforvaltningen.

Fondet bør styrkes ytterligere fremover blant annet for å imøtekomme framtidige kostnadsføringer av premieavvik.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2014 utgjør bundne driftsfond kr 107,9 mill., herav selvkostfond på om lag kr 34 mill. Bundet investeringsfond har økt med kr 8,1 mill. i 2014 i hovedsak på grunn av utbyggerbidrag.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Det er avsatt kr 69,25 mill. i 2014 for å tilføre fondet midler tilsvarende de strykningene som ble foretatt i investeringsregnskapet for 2013. Beløpene stammer fra engangsutbytte parkering med kr 42,5 mill. og kr 26,75 mill. i senere framdrift på investeringsprosjekter i 2013. I 2014 er kr 47,35 mill. brukt til generell finansiering av investeringer. Ved nyttår står kr 21,9 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler.

Gjeld

Langsiktig gjeld har økt med kr 1,26 mrd. fra 2013 til 2014. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 581 mill. og kr 675 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet hva gjelder økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjons-forpliktelsene per 31.12.2014 var kr 1,9 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld økte med kr 71 mill. fra 2013 til 2014.

Det gjenstod kr 300 mill. i ubrukte lånemidler per 31.12.2014. Dette omfatter både udisponerte startlån og investeringslån.

Denne siden ble sist oppdatert 30. April 2015, 09:46.