3.4.2 Investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter på kr 1 012 mill. (linje 8) er i regnskapets hovedoversikt splittet mer enn i årsrapporten, og splitting på enkeltprosjekt framgår av det detaljerte investeringsregnskapet. Det vises også til noter i regnskapet for ytterligere forklaringer.

Investeringsutgiftene på kr 1 012 mill. er ca. kr 174 mill. lavere enn justert budsjett 2014.

Budsjett – og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2-3 år, idet avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger i fremdrift av prosjektene.

Byggeprosjektene/investeringsprosjektene som i 2014 hadde størst mindreforbruk i forhold til budsjett, var Kvernevik svømmehall, kjøp av boliger, Nye Tou, Lenden skole, nytt krisesenter på kr 65,5 mill. til sammen. I tillegg ble bruken av diverse sekkepostbevilgninger utgiftsført i driftsregnskapet jf. regnskapsforskriften § 3 som medførte at mindreforbruk i investeringsbudsjett ble noe høyere enn reelt, samtidig som driftsbudsjettet viste tilsvarende merforbruk.

Byggeprosjektene som hadde størst merforbruk ut fra årsbudsjett var skolene Eiganes og Kristianlyst på kr 22,6 mill. til sammen.

Figur 3.13 Sum investeringer fordelt etter hovedformål
Figur 3.13 Sum investeringer fordelt etter hovedformål

Investeringsprosjektene (byggeprosjektene) går i all hovedsak over flere regnskapsår, og det er ikke uvanlig med periodiske avvik mellom budsjett og regnskap i byggetiden. Slike avvik søkes begrenset i størst mulig grad ved budsjettjusteringer i tertialrapportene. Det enkelte investeringsprosjekt måles mot samlede prosjektkostnader.

De samlede investeringer på kr 723 mill. i egne bygg fordeler seg på følgende hovedområder (figur 3.14)

Figur 3.14 Sum investeringer egne bygg
Figur 3.14 Sum investeringer egne bygg

Investeringer i skolebygg, Forum område og idrettsbygg har hatt høy prioritet i 2014. Tilsammen ble kr 475 mill. disponert til disse formål i 2014, jf. figur 3.14.

De største investeringsprosjektene som inngår i skolebygg er Kristianlyst skole (kr 102 mill.), Eiganes skole (kr 25,5 mill.), ombygging av Madlavoll skole ny ATO avdeling (kr 27,8 mill.) og Lenden skole (kr 23,8 mill.).

I 2014 er det disponert kr 109 mill. på idrettsbygg, og her inngår prosjektene Hundvåg svømmehall (kr 66,9 mill.), Kvernevik svømmehall (kr 29,5 mill.) og Nye Gamlingen (kr 7 mill.). Byggeprosjektet som i 2014 isolert sett hadde størst mindreforbruk innenfor investeringer i idrettsbygg i forhold til budsjett, var Kvernevik svømmehall med kr 20,5 mill.

Investeringsutgifter tilknyttet Stavanger Forum var kr 5 mill. lavere enn justert budsjett og utgjorde kr 125 mill.

Det største investeringsprosjektet som inngår i gruppen diverse investeringer på kr 108 mill. er Nye Tou (kr 30,4 mill.), rehabilitering av Kuppelhallen (kr 18,3 mill.), nytt krisesenter (kr 18,3 mill.) og dansesaler musikkskole (kr 13,9 mill.).

I 2014 er det budsjettert med kr 44,8 mill. til boliger, hvorav kr 30 mill. er relatert til kjøp/rehabilitering av kommunale boliger. Kommunen har i 2014 kjøpt tre leiligheter i Rustabakken og inngått kjøpekontrakt for seks leiligheter i borettslaget Gausellengen som vil bli ferdigstilt i 2016. Regnskapet for kjøp av kommunale boliger viser et mindreforbruk på kr 20 mill. Hovedårsaken til dette er at kommunen ved kontraktinngåelse betaler kun et mindre beløp av kontraktssummen i forbindelse med kjøp av boliger, mens det største beløpet av kontraktssummen betales ved overtakelse. Det er i 2014 solgt fem hus med seks leiligheter og en prestebolig. Salgsinntekter knyttet til boligsalg utgjør kr 18,4 mill. Utbetalt forskuttering til studentboliger i Bjergsted ble kr 10,8 mill. lavere enn budsjettert da forskutteringsbehovet har endret seg fra 183 til 129 boenheter.

Tabellen under viser oversikt over ferdigstilte byggeprosjekter i 2014. For de prosjektene der det ikke er avlagt sluttregnskap per 31.12.14, forutsettes det avlagt i løpet av 1. halvår 2015.

Prosjekt ProsjektkategoriAkkumulert regnskap per 31.12.2014Kostnadsramme Merknader
Søra Bråde bofellesskapNybygg72,1 72,5
Eikebergveien bofellesskapRehabilitering3 3,0 Avlagt sluttregnskap
Utstillingshall Stavanger forumNybygg261,6 255,2
Austbø skoleRehabilitering38,6 42,0
Nytt krisesenter (Botilbud med bemanning)Nybygg26,7 32,0
Revheim kirkeRehabilitering8 7,7 Avlagt sluttregnskap
Teinå skoleOmbygging5,7 9,5
Tastarustå skoleOmbygging13,6 19,6
Buøy skoleOmbygging20,5 21,0
Sølvberget KF, div invOmbygging9,1 9,2
SølvbergetOmbygging67,2 68,0
Kristianslyst skoleNybygg179,3 195,0
Sum705,4 734,7
Tabell 3.20 Oversikt over ferdigstilte prosjekter. Alle tall i mill. kr
Last ned tabelldata (Excel)

 

Denne siden ble sist oppdatert 26. March 2015, 17:07.